ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี ปัญหา ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ปัญหา ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF

1. ชื่อเรื่อง : ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนหลายประเภท

คำถาม :   กรณีผู้ลงทุนมีการลงทุนในกองทุนหลายประเภท เช่น ลงทุนทั้งในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PDF) หรือลงทุนทั้งในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จะมีหลักเกณฑ์การคำนวณการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

คำตอบ :   การลงทุนในกองทุนหลายประเภท จำนวนเงินที่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกองทุน เช่น กรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะลงทุนได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ เป็นต้น แต่เมื่อรวมทุกกองทุนแล้วจะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

2. ชื่อเรื่อง : ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF หลายกองทุน

คำถาม :   ผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หลายกองทุน จะมีหลักเกณฑ์อย่างไร เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

คำตอบ :   กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หลายกองทุน จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยพิจารณาจากตัวบุคคลเป็นเกณฑ์ในการได้รับสิทธิ กล่าวคือ ในแต่ละปีผู้ลงทุนจะต้องลงทุนในหน่วยลงทุนฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท แต่หากมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนฯ ในบางกองทุน จนทำให้ยอดรวมการลงทุนในปีดังกล่าวต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่ามีการลงทุนที่ผิดเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

3. ชื่อเรื่อง : ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ทั้งหมดแล้วซื้อใหม่นำมาหักลดหย่อนได้

คำถาม :   นาย ก. มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2547 และซื้อติดต่อกันมาทุกปี นาย ก. ต้องการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่ซื้อมาทั้งหมด (ปี 2547 - 2551) ภายในปี 2552 และนำเงินไปซื้อกองทุน RMF ใหม่ นาย ก. นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF นี้ไปหักลดหย่อนภาษีในปี 2552 ได้หรือไม่

คำตอบ :   หากนาย ก. ได้ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF แล้ว ต่อมาในปี 2552 นาย ก. ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ใหม่  นาย ก. มีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ดังกล่าวไปหักในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2552 ได้ โดยให้ถือปฏิบัติ ตามข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 266 (พ.ศ.2551) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)

 

4. ชื่อเรื่อง : ซื้อและขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ในปีภาษีเดียวกัน

คำถาม :   กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อและขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในระหว่างปี จะมีหลักเกณฑ์การคำนวณว่าได้มีการซื้อหน่วยลงทุนในกรณีนี้เป็นจำนวนเท่าใด เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

คำตอบ :   กรณีผู้ลงทุนมีการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในระหว่างปี จำนวนเงินการซื้อหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องเป็นจำนวนเงินการซื้อและขายหน่วยลงทุนโดยคงเหลือสุทธิ ณ ตอนสิ้นปี


5.
ชื่อเรื่อง : การนับระยะเวลาการไถ่ถอน LTF เพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้

คำถาม :   ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547 และขายหน่วยลงทุนนี้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 อยากทราบว่าการนับระยะเวลาการไถ่ถอน LTF เพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีใดถูกต้องระหว่าง
         
กรณีที่ 1 ซื้อ LTF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ถือว่านับ 1 ปีปฏิทินแล้ว ดังนั้น เมื่อขายหน่วยลงทุน LTF ในวันใดวันหนึ่งในปี 2551 ถือว่าลงทุนมาครบ 5 ปีปฏิทินแล้ว
         
กรณีที่ 2 ซื้อ LTF ในวันที่ 30 ธันวาคม 2547 ถือว่านับ 1 ปีปฏิทินแล้ว แต่จะต้องถือ LTF ให้เต็มปี 2551 จึงจะถือว่าลงทุนครบ 5 ปีปฏิทินแล้ว ดังนั้น ต้องขาย LTF ในวันใดวันหนึ่งในปี 2552

คำตอบ :   ค่าซื้อหน่วยลงทุน LTF ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ตามข้อ 2(66) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 169) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 175) ดังนั้น การนับระยะเวลาถือหน่วยลงทุน LTF ให้นับตามกรณีที่ 1 โดยไม่ได้คำนึงว่า ปีที่ถือครบ 5 ปีปฏิทินนั้นต้องถือให้เต็มปีปฏิทิน

 

6. ชื่อเรื่อง  : ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำถาม :   นาง อ. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยเริ่มซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกในปี 2548 และซื้อต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกปี ในแต่ละปีได้นำค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ต่อมา ปี 2552 นาง อ.ซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 200,000 บาท และได้ขายคืนระหว่างปี ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนที่ซื้อมาในปี 2551 เฉพาะส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
                    1.
ปี 2552 นาง อ. มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่
                    2.
ปี 2548 - 2551 นาง อ. มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้อหน่วยลงทุนหรือไม่

คำตอบ :   1. หาก นาง อ. ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพให้เป็นไป ตามข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90) ก็จะมีสิทธินำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในปี 2552 เท่าที่ได้จ่ายไปจริง และถือไว้ตลอดปีภาษี ยกเว้นภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42(17) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126(พ.ศ.2509)ฯ และประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้(ฉบับที่ 90)  
                    2.
เมื่อ นาง อ. ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว ต่อมาได้ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามข้อ 2(55) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) ประกอบกับ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)ฯ ดังนั้น นาง อ. จึงหมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษีเงินได้สำหรับปีภาษีที่ได้นำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปหักออกจากเงินได้เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้มาแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีภาษีนั้นๆ จนถึงวันที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้เพิ่มเติมของแต่ละปีภาษีที่ผ่านมา พร้อมเงินเพิ่ม ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร

7. ชื่อเรื่อง : การนับระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ที่ซื้อก่อน 1 มีนาคม 2551 และลงทุนไม่ต่อเนื่องได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำถาม :     นาย ก. ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546 และซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเพิ่มในปี 2548 - 2550 (ปี 2547 หยุดการซื้อ) และขายหน่วยลงทุนดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนรวม RMF ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เพื่อจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2551 การนับระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวครบ 5 ปี หรือไม่

คำตอบ :   ผู้มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวคืนให้แก่กองทุนรวม มีการนับระยะเวลาการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เป็น 2 กรณี ดังนี้
                    1.
ให้นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก สำหรับผู้มีเงินได้ที่มิใช่ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาพ จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(55) และ (65) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) และ ประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 90)           
                   2.
ให้นับระยะเวลาถือหน่วยลงทุนเฉพาะปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ซื้อหน่วยลงทุน สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาพ จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามข้อ 2(56) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509) และ ข้อ 1 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 91)
                 
ดังนั้น หาก นาย ก. มิใช่ผู้สูงอายุ หรือทุพพลภาพ การนับระยะเวลาถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF ให้นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกตามข้อ 1 ได้แก่ ปี 2546 ทำให้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ครบ 5 ปี นาย ก. จึงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2551

8. ชื่อเรื่อง : ผู้สูงอายุซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF

คำถาม :   การยกเว้นภาษีสำหรับการซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่หักได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้นั้น คำนวณจากเงินได้หลังหรือก่อนหักการยกเว้นภาษีกรณีเงินได้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ และเงินชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

คำตอบ :   กรณีซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF หรือ LTF ที่ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีให้ยกเว้นได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินก่อนหักยกเว้นภาษีกรณีผู้มีเงินได้อายุไม่ต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ในปีภาษีที่ได้รับ และเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

9. ชื่อเรื่อง : ภริยาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF และการกรอกแบบ

คำถาม :   ภริยามีเงินได้ ตามมาตรา 40(1) และ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ถ้ามีการซื้อกองทุน RMF และ LTF จะหักลดหย่อนอย่างไร และกรอกแบบอย่างไร กรณีภริยาแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 และภริยายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 รวมกันกับสามี

คำตอบ :   ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF หักลดหย่อนได้ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ตามข้อ 2(55) และ (66) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ.2509)
                 
ส่วนการกรอกแบบ ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90 ของภริยา กรณีแยกยื่นแบบฯ และยื่นแบบฯ รวมกับสามี นั้น
                  1.
กรณีภริยาแยกยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั้ง 2 กองทุน ได้โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินได้
                  2.
กรณีภริยายื่นแบบ ภ.ง.ด.90 รวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับสามี สามารถกรอกในข้อลดหย่อนของผู้มีเงินได้ ได้ทั้งจำนวน หรือภริยาแยกคำนวณภาษีแต่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในฉบับเดียวกับสามี สามารถใช้สิทธิได้โดยเฉลี่ยตามสัดส่วนของเงินได้

10.ชื่อเรื่อง : เอกสารที่ใช้แสดงสิทธิในการยกเว้นเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม LTF กรณีไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนกำหนดเวลาเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ  

คำถาม :   ผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ก่อนกำหนดเวลาตามหลักเกณฑ์การได้สิทธิยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ค่าซื้อหน่วยลงทุนมารวมคำนวณเพื่อเสียเงินได้บุคคลธรรมดาเนื่องจากเหตุทุพพลภาพ จะต้องใช้หลักฐานใดให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้
 
คำตอบ :   ต้องเป็นกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงความเห็นว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดเงินได้ที่จะนำมาซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวต่อไปได้

 

11.ชื่อเรื่อง : ขายหน่วยลงทุน RMF ก่อนครบกำหนด 

คำถาม :   ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แล้วขายก่อน 5 ปี จะต้องเสียภาษีเงินได้อย่างไร

คำตอบ :   การขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องนำผลต่างระหว่างราคาขายกับราคาทุน ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ในแบบ ภ.ง.ด.90

                   นอกจากนี้ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 สำหรับปีภาษีที่ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมเพื่อเสียภาษีเงินได้และเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร หากยื่นแบบฯ ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่หมดสิทธิ์ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามข้อ 9 ของประกาศอธิบดีฯภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 171)

 

ที่มา : กรมสรรพากร
ความรู้เกี่ยวกับภาษี

SMEs เสียภาษีสรรพากรอย่างไร ? article
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50 โดยอาจารย์ อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ article
การชดเชยค่าภาษีอากร-บัตรภาษี article
มนุษย์เงินเดือนเฮครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีหักค่าใช้จ่าย60% (มีผลบังคับใช้ในปี 2550) article
การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
10 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 article
การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย article
ภาษีป้าย article
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
ใบลดหนี้ (Credit Note)
ภาระภาษีในการประนอมหนี้ ค่าบริการ
เงื่อนไขในการคำนวณส่วนของ หนี้สูญ เพื่อนำมาหักออกจาก ภาษีขาย
การทำบัญชี ของบุคคลธรรมดา ที่ไม่จด VAT
กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ Consortium
Income Tax Guide for foreign Company
เลิกห้างหุ้นส่วนกับภาระภาษี
ภาษีค่าสิทธิ - จากสรรพากรสาส์น
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
การเสีย VAT กรณีนำเข้าสินค้ามาขายแบบ 3 เส้า
คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร?
เขตปลอดอากร เขตยกเว้นภาษี
ข้อหารือกรมสรรพากร ที่น่าสนใจ
บัญชีอากรแสตมป์ อัตราอากรแสตมป์
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ตาม มาตรา 56 ทวิ)
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
การเฉลี่ยภาษีซื้อ
Withholding Tax Rates for Royalties under Thailand's DTAs
Withholding Tax Rates for Interest under Thailand's DTAs
เงินได้พึงประเมินที่ผู้เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีสิทธิแยกคำนวณภาษี
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) article
คณะบุคคล... อีกหน่วยภาษี ที่ไม่ควรมองข้าม
ภาษีบ้านเช่าครึ่งปี
ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่
ภาษีค่าน้ำมันรถ
ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก 50,000 เป็น 100,000
มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ + ห้องชุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สารพัน ปัญหาภาษีสรรพากร - สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ค่าชดเชยการเลิกจ้าง กับภาระภาษีอากร
ค่าตอบแทนที่ตัวแทนหรือนายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทนประกันชีวิตได้รับถือเป็นเงินได้ประเภทใด
ขายสินค้าเกษตรเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับรู้รายได้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์แก่พนักงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลเสียหายจากการประกอบกิจการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรายได้จากการให้บริการป้ายโฆษณา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าซ่อมเครื่องจักรและ ค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการอื่นให้แก่บริษัทต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีของนิติบุคคลอาคารชุด
ปัญหา ของขวัญกับการเสียภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน"
การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 374 (พ.ศ.2564)
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายบัตรแลกรับบริการล่วงหน้า
พระราชกฤษฎีกา ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ปี 2555
การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักแสดงสาธารณะ
คำชี้แจงกรมสรรพากร กรณีการยื่นแบบเสียภาษีของสามีและภรรยา ปี 2555
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ป็นทางค้าหรือหากำไร
สรุปอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2555-2558
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
สรุปคำชี้แจงการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง
บัญชี IFRS for SMEs กับภาษี ตอน รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ SMEs
ค่าใช้จ่าย R&D หักทางภาษีได้ 3 เท่า!!!
ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้ เมื่อมิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย
ฎีกาภาษี : การขีดฆ่าอากรแสตมป์
ภาษีการรับมรดก
เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี
วิธีการประมาณการกําไรสทธิ ภงด.51 article
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับกิจการขายของ Online article
เงินได้พึงประเมินของผู้ประกอบโรคศิลปะ-แพทย์(หมอ) article
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง article
คำสั่งกรมสรรพากร. ที่ป.161/2566. เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 41 วรรคสอง article
การประกอบกิจการโรงพยาบาลสัตว์ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี