ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี jarataccountingandlaw.com สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี บัญชีภาษี จดทะเบียนบริษัท บริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัทสอบบัญชี สำนักงานบัญชีสมุทรปราการ ผู้สอบบัญชี รับตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี รับสอบบัญชี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


เราเป็น สำนักงานสอบบัญชี(AUDIT FIRM)สำนักงานบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี สำนักงานทำบัญชี บริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัทสอบบัญชี สำนักงานบัญชีสมุทรปราการ บริการของเรา คือ ให้บริการ ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี ปรึกษา บัญชีและภาษี ทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท รับว่าความ

 

บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เราเป็น สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี สำนักงานทำบัญชี สำนักงานตรวจบัญชี บริษัทตรวจสอบบัญชี บริษัทสอบบัญชี และ สำนักงานกฏหมาย ให้บริการทางด้าน สอบบัญชี บัญชีภาษีอากร และกฏหมาย

 

สำนักงานใหญ่ :  ตั้งอยู่เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 (วัดด่านสำโรง) ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

 

สำนักงานสาขา : ตั้งอยู่เลขทึ่ 59/239 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 16 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 (ติด Makcro สาขาถนนศรีนครินทร์ และ ใกล้โรงพยาบาลศิครินทร์

 

เป็น สำนักงานบัญชี ที่ให้บริการด้านวิชาชีพ สอบบัญชี (AUDITING) ตรวจสอบบัญชี โดย ผู้สอบบัญชี ที่เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA- Certified Public Accountant) และ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA - Tax Auditor ) ให้บริการทางด้าน ทำบัญชี รับทำบัญชี ยื่นภาษี ส่งงบการเงิน ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษี กฏหมาย ให้บริการ จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนนิติบุคคล ทั้ง จดทะเบียนบริษัท และ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน อันได้แก่ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน และ รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา สำนักงานก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2538 โดยใช้ชื่อว่า คณะบุคคลสำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี และต่อมาในปี 2548 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนมาเป็น บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด สำนักงานได้ขึ้นทะเบียนสำนักงานไว้กับทั้ง สภาวิชาชีพบัญชี และ สภาทนายความ ปัจจุบันสำนักงานได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมาย ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ ขนาดเล็ก ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจหรือกิจการใน นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรม 304 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เขตอุตสาหกรรมสุรนารี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ฯลฯ

 

ประเภทธุรกิจหรือกิจการที่สำนักงานบัญชีเราให้บริการ คือ ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี และ รับทำบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร ตลอดทั้งกฏหมาย ได้แก่

  • ธุรกิจซื้อมาขายไป  
  • ธุรกิจการเกษตร
  • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ประมูลงานก่อสร้าง
  • ธุรกิจรับเหมาแรงงาน
  • ธุรกิจขนส่ง
  • ธุรกิจปั๊มน้ำมัน
  • ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 
  • ธุรกิจนำเข้า ธุรกิจส่งออก
  • ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม
  • ธุรกิจบันเทิง ซาวน์น่าและสปา
  • ธุรกิจขนส่ง
  • ธุรกิจบริการ
  • ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเขตอุตสาหกรรม
  • ธุรกิจสนามกอล์ฟ
  • ธุรกิจตัวแทนนายหน้า
  • ธุรกิจโรงแรม
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ให้เช่า
  • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอัญมณี
  • ธุรกิจซื้อขายของเก่า
  • มูลนิธิ สมาคม 
  • นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  • พรรคการเมือง บัญชีค่าใช้จ่ายนักการเมือง    
  • กิจการร่วมค้า (Joint Venture)
  • Notarial Sevice Attorney / Notary Public Attorney
  • สหภาพแรงงาน ฯลฯ 

 " เที่ยงตรง ซื่อสัตย์ ยึดหลักวิชาชีพ "

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

 

โทร. 081-802-2731 (นายจรัส  อินทร์คง), 02-349-4238 (สำนักงาน)

โทรสาร. 02-349-4239 

♣ ♣  และรับว่าความคดีมรดก ฟ้องร้องมรดก คดีข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดก คดีมรดก การแบ่งมรดก ทรัพย์มรดก มรดก ระหว่างทายาท ไม่ว่ามีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมหรือโดยพินัยกรรม ♣♣

    หากท่านใดต้องการทนายความไม่ว่าจะว่าความทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา สำหรับคดีที่ขึ้นศาลใน จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

     สามารถติดต่อ ทนายสุรินทร์ อินทร์คง โดยตรงที่ สำนักงานทนายความสุรินทร์ อินทร์คง เลขที่ 247 ม.6 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร. 085-641-4746 

(สำหรับท่านที่ต้องการ ทนายความจังหวัดตรัง ทนายความจังหวัดพัทลุง ทนายความจังหวัดกระบี่ ทนายความจังหวัดนครศรีธรรมราช เท่านั้น)

 

บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีภาษี สอบบัญชี ตรวจสอบบัญชี กฏหมาย บทความบัญชี บทความภาษี ข่าวบัญชี ข่าวภาษี มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี งบการเงิน แบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีและภาษี แนวการสอบบัญชี กระดาษทำการสอบบัญชี จดทะเบียนบริษัท บทความทั่วไป

  

อุบัติเหตุทางจราจร ต้องรับผิดอย่างไรบ้าง

 

ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย

การเสีย VAT กรณีนำเข้าสินค้ามาขายแบบ 3 เส้า

การปรับปรุงรายการทางบัญชี และ การแก้ไขข้อผิดพลาด

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ตามมาตรา 56 ทวิ)

การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภงด.51) การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี(ภงด.51) 

แพ้คดีมา 10 ปี แล้วเจ้าหนี้ก็ยังตามยึดทรัพย์ได้

Income Tax Guide for Foreign Company

บทความและสาระจาก กรมที่ดิน

ภาษีบ้านเช่าครึ่งปี

ตัวอย่างการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1)

ตัวอย่าง การจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์

การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

คำแนะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฏหมาย

การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกของหน่วยงานคุ้มครองสิทธิ

 เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี(Spreadsheet)

 การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามประมวลรัษฎากร

การรับรู้รายได้ "การฝากขาย" และ "การให้เช่าทรัพย์สิน"

ระวัง ผู้ทำบัญชี และ ผู้ตรวจสอบบัญชี

ซื้อ LTF ยังได้สิทธิหักภาษีได้ ถึง ปี 59

การหักลดหย่อน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30

กรมสรรพากรปรกาศ ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มจาก 50,000 เป็น 100,000 บาท

หลักเกณฑ์ความรับผิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point)

ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร และบัญชีตามประมวลรัษฎากรและตาม พรบ.บัญชี

 

 

 รายจ่ายอันมีลักษณะการลงทุน (Capital Expenditure)

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธี Initial Method

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้สิทธิพิเศษ

หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนวิธีการและอัตราการคิดค่าเสื่อมราคา

แม่บทการบัญชี           

ปล้นบัตรเครดิต...กันอย่าง ไร                     

 กฏหมายใหม่ - ท.ป.155/2549 เรื่อง เกณฑ์สิทธิ..เริ่มบังคับ     1 ม.ค. 2550 

การบันทึกบัญชี เมื่อมีการ ตีราคาทรัพย์สินใหม่

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถ ลงลายมือชื่อ ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ได้แล้ว

แนวทางการปฏิบัติงานของ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TA )

ความแตกต่างระหว่าง การขายผ่อนชำระ และ การเช่าซื้อ

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคาร รวมเป็นต้นทุนสินค้าที่ผลิต ได้หรือไม่

ความหมายของคำว่า Kiting และ Lapping

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศ และขายสินค้าโดยไม่ผ่านประเทศไทย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าบริการ และ ส่งออกบริการ

วิธีการบันทึกบัญชีในการลดทุน ไปล้างขาดทุนสะสม

คำแนะนำในการเลือกทนายความ

ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบสมัครงาน

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

กฎหมายแพ่งในชีวิตประจำวัน

การประกันวินาศภัย กับ การประกันชีวิต

 

รายจ่ายต้องห้าม โดยผลของกฎหมาย

รายจ่ายต้องห้ามโดยแท้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่ารับรอง

ภาษีซื้อต้องห้าม

กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่

ภาษีค่าน้ำมันรถ

 หลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 374 พศ.2564 (ล่าสุด)

ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้กรณีไม่นำส่ง ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

เงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าวิทยากร

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง การรับรู้รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง กำไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ ตราสารทุน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

วิธีการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การบัญชีสำหรับ สัญญาเช่าระยะยาว

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 102/2549 เรื่องเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนให้ระวังการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด อาจขัดต่อกฎหมาย

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

สรุปข้อแตกต่างการแก้ไข ป.พ.พ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท บังคับ 1/7/2551

สรุปสาระสำคัญการแก้ไข ป.พ.พ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท มีผลบังคับ 1 ก.ค.2551

การออกใบหุ้นและการโอนหุ้น ในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

 แนวทางปฎิบัติวิธีการบอกกล่าวเรียกนัดประชุมถือหุ้น

 พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ ๒๔๙๙

ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง

การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณ

ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SME 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2551

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพิ่มจาก 100,000 เป็น 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2551

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)

สรุปอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SME 300,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2556-2558 

 

คำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

 

ภาษีป้าย

ภาษีโรงเรือน

นิติกรรมสัญญาในชีวิตประจำวัน

แฟคตอริ่ง (Factoring) : ธุรกิจรับซื้อลูกหนี้การค้า

ลิสซิ่ง กับ เช่าซื้อ ต่างกันอย่างไร

 

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล

เลิกห้างหุ้นส่วนกับภาระภาษี

หนี้ขาดอายุความก็สามารถฟ้องได้

การเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย  อัตราค่าชดเชย 

ตัวอย่าง การจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์

ขับรถ ชนคนตาย แบบไหน ถึง รอดคุก

รู้ก่อนจดทะเบียนสมรส ไม่ปวดหัวในวันไม่สมรัก

 

ภาระภาษีจากการประนอมหนี้ ค่าบริการ

เส้นทางการเป็น CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ความรู้เกี่ยวกับ มรดก

ใบลดหนี้ (Credit Note)

เงื่อนไขในการคำนวณส่วนของ หนี้สูญ เพื่อนำไปหักออกจาก ภาษีขาย

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี

การทำบัญชี ของบุคคลธรรมดา ที่ไม่จด VAT

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ (Consortium)

สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

การจ่ายเงินปันผล และ วิธีการบันทึกบัญชี

Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) -English (พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 - ภาษาอังกฤษ )

Accounting Act B.E. 2543 (2000) -English (พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 -ภาษาอังกฤษ)

คณะบุคคล..อีกหน่วยภาษี ที่ไม่ควรมองข้าม

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 - ภาษาไทย

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 - ภาษาไทย

เงินปันผล และ เงินส่วนแบ่งกำไร พร้อม หลักการบัญชี

ประมวลรัษฎากรฉบับภาษาอังกฤษ ของ กรมสรรพากร (Revenue Code - English from Revenue Department) 

ACCOUNTING PROFESSIONS ACT, B.E. 2547 (2004) (พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547- ภาษาอังกฤษ

รถหายในห้างใครรับผิดชอบ

การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

ภาษีค่าสิทธิตามมาตรา 40(3) 

การหย่าร้าง เหตุหย่า

วิธีการและขั้นตอน การประมูล ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด

การโอนกิจการ และ การควบกิจการ ตลอดจนผลกระทบทางด้านภาษีอากร

คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจำปี

ตารางสรุป ภาระภาษี การควบหรือโอนกิจการ

เขตปลอดอากร เขตยกเว้นภาษี

การวิเคราะห์งบการเงิน

 

มรรยาท ( จรรยาบรรณ) ของผู้สอบบัญชี

ความแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีบริหาร ,ความแตกต่างระหว่าง บัญชีบริหาร และ บัญชีต้นทุน

Withholding Tax Rates for Royalties Under Thailand's DTAs

เทคนิค / วิธีการตรวจสอบบัญชี

 ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีและปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี : จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Withholding Tax Rates for Interest Under Thailand's DTAs

ตารางค่าธรรมเนียม ต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

สารพัน ปัญหาภาษีอากร -สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บัญชีอากรแสตมป์ อัตราอากรแสตมป์ อากรแสตมป์

การเฉลี่ยภาษีซื้อ วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ

เงินได้พึงประเมิน (บุคคลธรรมดา)ที่สามารถแยกคำนวณต่างหากจากเงินได้อื่น

งบกระแสเงินสด การจัดทำงบกระแสเงินสด

แก้เกมการทวงหนี้ บัตรเครดิต - บัตรเงินผ่อน

 

 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

 คำชี้แจงกรมสรรพากร กรณีการยื่นแบบเสียภาษีของ สามีและภรรยา ปี 2555

ค่าตอบแทนที่ตัวแทน นายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทน ประกันชีวิตได้รับถือเป็นเงินได้ประเภทใด

มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์+ห้องชุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551

ค่าชดเชยการเลิกจ้าง กับ ภาระภาษีอากร

เช่าทรัพย์กับภาระภาษีอากร

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ ผู้ทำบัญชี พ.ศ.2547

หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

สรุป มาตรฐานการบัญชีและการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

การยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี

Summaries of International Financial Reporting Standards(IFRSs) and International Accounting Standards(IASs)

 มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs-2559

 สรุปคำชี้แจงการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง-2559    
 

Updated!!! มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง ปี 2558 : ที่มา สภาวิชาชีพบัญชี

 
 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)

TAS1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน  

 TAS2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
 TAS7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบกระแสเงินสด  TAS8 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ การทางบัญชีและข้อผิดพลาด   TAS10 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
  TAS11  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง    TAS12  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ภาษีเงินได้   TAS16 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ  อุปกรณ์ 
 TAS17 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า    TAS18 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้  TAS19  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
TAS20 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล  TAS21 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ     TAS23 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
 TAS24  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  TAS26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน   TAS27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
 TAS28 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนใน บริษัทร่วม และการร่วมค้า   TAS29 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงานทางการเงินใน  สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง    TAS32 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
 (New)
 TAS34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล     TAS36 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่าของ  สินทรัพย์ 
 TAS37 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  TAS38 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    TAS40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
 TAS41 ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เรื่อง เกษตรกรรม    
     
TFRS2 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    TFRS3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง การรวมธุรกิจ   TFRS4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)  เรื่อง สัญญาประกันภัย 
TFRS5 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก TFRS6 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ TFRS7 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (New)
TFRS8 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) 
 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
TFRS9 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (New) TFRS10 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
TFRS11 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง2558) เรื่อง การร่วมการงาน TFRS12 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง2558) 
 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
TFRS13 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
 TFRS15 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (New)   สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for Non Publicly Accountable Entities : NPAEs)

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)

(รวมมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับ มีจำนวนเนื้อหา 684 หน้า )

เนื้อหาหน้าที่ 1 - 103 

เนื้อหาหน้าที่ 104 - 177

เนื้อหาหน้าที่ 178 - 276

เนื้อหาหน้าที่ 277 -363

เนื้อหาหน้าที่ 364 - 440

เนื้อหาหน้าที่ 441 - 575

เนื้อหาหน้าที่ 576 - 684

 

 

 

๒. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๓ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การรวมธุรกิจ

 

 

เนื้อหา ๓๔/๒๕๕๓

 


 ๓. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
๔.ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๔ เรื่อง การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
๕. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
๖. ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๔ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
๗. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกประกาศ "กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554"รายละเอียดโปรดคลิก
๘. การยื่นแบบแสดงรายการภาษี และยื่นแสดงบัญชีรายการรับ-จ่าย ทางอิเล็กทรอนิคส์ ตามประกาศ ปปช. ปี 2555 (ที่มา-กรมสรรพากร)
๙. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS)(สภาวิชาชีพบัญชี)
๑๐. มาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) (สภาวิชาชีพบัญชี)
๑๑. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) 
๑๒. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
๑๓. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาการบัญชีและภาษีอากร

 

การบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้

การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

     

dot
ใครรับรองความถูกต้องของงบการเงิน ? โดยอาจารย์นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะicon

บทนิยามอาชีพ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีicon

อาชีพ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี

 


ตัวอย่างแนวการสอบบัญชีโดยสรุปicon

ตัวอย่างแนวการสอบบัญชีโดยสรุป

โปรดดูได้จากเมนูย่อยด้านซ้าย

More »

SMEs เสียภาษีสรรพากรอย่างไร ?icon

กิจการที่จะเข้าลักษณะเป็น SMEs นั้น ความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปอาจอนุมานมาจากความหมายที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)


ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50 โดยอาจารย์ อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์icon

การชดเชยค่าภาษีอากร-บัตรภาษีicon

การชดเชยค่าภาษีอากร (มุมน้ำเงิน)

จ่ายคืนในรูปของ " บัตรภาษี " (Tax coupon) พร้อมวิธีการบันทึกบัญชี

More »

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินปี พ.ศ. 2566icon

 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.2566 (ฉบับเต็ม)


คำชี้แจงประกาศกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)icon

 คำชี้แจงประกาศกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)


สมาคมการค้าicon

 สมาคมการค้า

More »Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก หางาน สถานที่ท่องเที่ยว หางานพริตตี้ ทิปดีดี ท่องเที่ยวไทย หารายได้ ลงประกาศฟรี โพสโฆษณาฟรี โพสฟรี โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี