ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีขายและภาษีซื้อ

ภาษีขาย (Output Tax) หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการเมื่อขายสินค้า หรือรับชำระค่าบริการ

ภาษีซื้อ (Input Tax) หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้จ่ายให้กับผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้อสินค้าหรือ ชำระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตน

ภาษีซื้อที่ห้ามนำมาหักภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.      กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ

2.  กรณีใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

3.  ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ได้แก่ ภาษีซื้อที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือกิจการโดยเฉพาะ

4.  ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง หรือเพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

5.  ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี

6.     ภาษีซื้อตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา 82/5 (6) ประกาศอธิบดี (ฉบับที่ 42) และ (ฉบับที่ 50) กำหนดไว้

วิธีการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.  ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7

ภาษีที่ต้องชำระ  =  ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

2.       ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0

             ภาษีที่ต้องชำระ  =  ภาษีขาย – ภาษีซื้อ

การยื่นแบบแสดงรายการและการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.  ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

     1.1  ผู้ประกอบการจะทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

     1.2  ผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

     1.3  ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่

                   1)  ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร

  2)  ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาราจักร

    1.4  ผู้รับโอนสินค้าหรือผู้รับโอนสิทธิในบริการที่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วในอัตราร้อยละ 0

     1.5  ผู้ทอดตลาดซึ่งขายทรัพย์สินของผู้ประกอบการจะทะเบียน

  2.  ประเภทของแบบแสดงรายการและแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

     2.1  แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

1)  แบบ ภ.พ. 30 ใช้สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน

2)  แบบใบขนสินค้าขาเข้า ใช้สำหรับผู้นำเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2  แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ แบบ ภ.พ. 36 ใช้สำหรับผู้มีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.  กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

     3.1  การยื่นแบบ ภ.พ. 30 ให้กระทำเป็นรายเดือนๆ ละครั้ง

    3.2  การยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้า ให้ผู้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระอากรขาเข้า ณ ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้าสินค้า

    3.3  การยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

1)  การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 1.3 และ 1.5 ให้นำส่งภาษีภายใน7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน

2)  การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามข้อ 1.4 ให้นำส่งภาษีภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่รับโอน

4.  สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ยื่น ณ สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรจะได้กำหนด

การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายการเกี่ยวกับภาษีขาย

1.  การขายสินค้าเป็นเงินสดและเงินเชื่อ

     1.1  เมื่อมีการขายสินค้า บันทึกการขายและจัดทำรายการภาษีขาย

                      เดบิต        เงินสดหรือลูกหนี้การค้า              XX

                                      เครดิต    ขาย                                                 XX

                                                   ภาษีขาย                                          XX

1.2  เมื่อได้รับชำระราคาสินค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

เดบิต         เงินสดหรือธนาคาร                     XX

                                      เครดิต    ลูกหนี้การค้า                                    XX

     1.3  เมื่อรับคืนสินค้า และได้ออกใบลดหนี้แล้ว บันทึกการรับคืน และจัดทำรายงานภาษีขาย

                     เดบิต        รับคืน                                       XX

                                      ภาษีขาย                                   XX

                                      เครดิต เงินสดหรือลูกหนี้การค้า                       XX

1.4  เมื่อรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า และให้ส่วนลดเงินสด

                      เดบิต        เงินสดหรือธนาคาร                     XX

                                      ส่วนลดจ่าย                               XX

                                      เครดิต      ลูกหนี้การค้า                                  XX

                       1.5  เมื่อมีการขายสินค้าโดยวิธีเช่าซื้อหรือโดยวิธีผ่อนชำระ

   1)  ณ วันทำสัญญา และได้รับเงินวางเริ่มแรก

                           เดบิต   เงินสด                                                          XX

                                      ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ                       XX

                                      เครดิต    ขาย                                                     XX

                                                       ภาษีขาย (ตามจำนวนเงินที่ได้รับ)               XX

                                                       ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี                            XX

                                                      ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด                          XX

     2)  การรับรู้รายได้ในแต่ละงวด

                              เดบิต   ดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชี                   XX

                                        เครดิต        ดอกเบี้ยเช่าซื้อ                                    XX

     3)  เมื่อได้รับชำระเงินในแต่ละงวด

                               เดบิต   เงินสด                                                          XX

                                            ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด                    XX

                                        เครดิต       ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ                        XX

                                                           ภาษีขาย                                                    XX

                1.6  การจำหน่ายหนี้สูญ การบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนที่ตัดเป็นหนี้สูญเข้า

ข่ายตามข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากร นั้นพิจารณาได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1)  กรณีที่ข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากรให้นำภาษีขายส่วนที่ตัดเป็น

หนี้สูญไปขอเครดิตได้

                             เดบิต          หนี้สูญ                                      XX

                                                ภาษีขาย                                   XX

                                                เครดิต          ลูกหนี้การค้า                             XX

                                                                   และ

                              เดบิต          ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                XX

                                                เครดิต          หนี้สงสัยจะสูญ                          XX

2)  กรณีที่ข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากรให้ขอคืนภาษีขายส่วนที่ตัด

เป็นหนี้สูญแล้วเป็นเงินสดได้

                             เดบิต           หนี้สูญ                                      XX

                                                 ลูกหนี้กรมสรรพากร                             XX

                                                เครดิต          ลูกหนี้การค้า                             XX

                                                และ

                             เดบิต           ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                 XX

เครดิต          หนี้สงสัยจะสูญ                          XX

 2.  การขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่างและการให้บริการเป็นเงินเชื่อ

2.1  เมื่อมีการให้บริการเป็นเงินเชื่อ หรือการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง บันทึก

รายได้และออกใบแจ้งหนี้

 เดบิต        ลูกหนี้การค้า                                       XX

                                      เครดิต          รายได้จากการให้บริการ                       XX

                                                           ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด                  XX

2.2  เมื่อรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า และจัดทำรายงานภาษีขาย

                      เดบิต        เงินสดหรือธนาคาร                              XX

                                      เครดิต          ลูกหนี้การค้า                                       XX

                                                          และ

                      เดบิต        ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด                  XX

                                      เครดิต          ภาษีขาย                                             XX

    2.3  การรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า และให้ส่วนลดเงินสด

           เมื่อให้ส่วนลดเงินสด ให้บันทึกลดยอดขายและจัดทำรายงานภาษีขาย

                     เดบิต         เงินสดหรือธนาคาร                              XX

                                      ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด                  XX

                                      ส่วนลดจ่าย                                               XX

                                      เครดิต          ลูกหนี้การค้า                                       XX

                                                          ภาษีขาย                                                 XX

 3.  การให้บริการเป็นเงินสด

     เมื่อมีการให้บริการ บันทึกการให้บริการและจัดทำรายงานภาษีขาย

               เดบิต      เงินสด                                                          XX

                             เครดิต          รายได้จากการให้บริการ                       XX

                                                  ภาษีขาย                                                    XX

4.  การแจกแถมสินค้าที่ประมวลรัษฎากรให้ถือเป็นการขายสินค้า

               บันทึกค่าใช้จ่าย และจัดทำรายงานภาษีขาย

                เดบิต     ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย                     XX

                             เครดิต          สินค้าหรือภาษีซื้อ                                XX

                                                   ภาษีขาย                                                 XX

รายการเกี่ยวกับภาษีซื้อ

1.  การซื้อสินค้าหรือทรัพย์สินทั้งเงินสดและเงินเชื่อ

1.1  เมื่อมีการซื้อ บันทึกการซื้อ และจัดทำรายงานภาษีซื้อ

                     เดบิต          ซื้อสินค้าหรือทรัพย์สิน                XX

                                         ภาษีซื้อ                                            XX

                                      เครดิต          เงินสดหรือเจ้าหนี้การค้า             XX

1.2  เมื่อจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้การค้า

                     เดบิต          เจ้าหนี้การค้า                             XX

                                      เครดิต          เงินสดหรือธนาคาร                     XX

                1.3  เมื่อส่งคืนสินค้าและได้รับใบลดหนี้แล้ว บันทึกการส่งคืน และจัดทำรายงานภาษีซื้อ

                       เดบิต        เจ้าหนี้การค้า                             XX

                                      เครดิต          ส่งคืน                                        XX

                                                           ภาษีซื้อ                                     XX

1.4  เมื่อจ่ายชำระหนี้ ให้เจ้าหนี้การค้า และได้ส่วนลดเงินสด

                      เดบิต        เจ้าหนี้การค้า                             XX

                                      เครดิต          เงินสดหรือธนาคาร                     XX

                                                           ส่วนลดรับ                                      XX

2.  การใช้บริการเป็นเงินเชื่อ

     2.1  เมื่อมีการใช้บริการ บันทึกค่าบริการและได้รับใบแจ้งหนี้

   เดบิต        ค่าใช้จ่าย (ระบุ)                         XX

                                                    ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนด                   XX

                                      เครดิต          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                            XX

2.2  เมื่อชำระค่าบริการและได้รับใบกำกับภาษี บันทึกการชำระหนี้ และจัดทำรายงานภาษีซื้อ

                      เดบิต         ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                         XX

                                      เครดิต          เงินสดหรือธนาคาร                     XX

                                                          และ

                       เดบิต       ภาษีซื้อ                                           XX

                                เครดิต      ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนด                      XX

5. การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. กรณีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ

               เดบิต      ภาษีขาย                               XX

                             เครดิต          ภาษีซื้อ                                 XX

                                                เจ้าหนี้กรมสรรพากร                            XX

2.กรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย

               เดบิต      ภาษีขาย                                  XX

                                ลูกหนี้กรมสรรพากร                         XX

                             เครดิต      ภาษีซื้อ                               XX

6. การแสดงรายการในงบการเงิน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ถ้าหากยอดคงเหลือในบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มมียอดทางด้านเดบิตให้แสดงไว้ในงบดุลภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน ถ้าหากยอดคงเหลือทางด้นเครดิตให้แสดงไว้ภายในหัวข้อหนี้สินหมุนเวียน
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี