ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ (Account Receivables)

 

ลูกหนี้ เป็นสิทธิเรียกร้องที่กิจการมีต่อบุคคลอื่นในการที่จะให้ชำระหนี้ด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์อย่างอื่นโดยคาดหมายว่าจะได้รับชำระเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของกิจการต้องแสดงในงบการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

ลูกหนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.       ลูกหนี้การค้า

2.       ลูกหนี้อื่นๆ

3.       รายได้ค้างรับ

 

การตีราคาบัญชีลูกหนี้

หากกิจการคาดว่าจะมีจำนวนหนี้ที่อาจเก็บไม่ได้หรือต้องให้ส่วนลดในการรับชำระหนี้ก็ดี ควรตั้งประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้และนำไปแสดงหัก ออกจากยอดลุกหนี้ เพื่อให้ได้สินทรัพย์ประเภทลูกหนี้ซึ่งเป็นตัวเงินที่แท้จริง

 

วิธีการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทำได้ 2 วิธี

1.       ประมาณจากยอดลูกหนี้

2.       ประมาณจากยอดขาย

3.        

การบันทึกบัญชีกรณีที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ 

 

การบันทึกบัญชี กรณีที่เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้  มี  2 วิธี คือ

1.    วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance Method)
                เมื่อสิ้นงวดบัญชีต้องประมาณการจำนวนลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ แล้วบันทึกรายการปรับปรุงเป็นค่าใช้จ่าย โดย
                   เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ                        xx
                             เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        xx

 

2.   วิธีตัดจำหน่ายโดยตรง (Direct Write – off   Method)
                เมื่อกิจการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ เรียกว่า “หนี้สูญ” เป็นลูกหนี้ที่ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับชำระหนี้จึงตัดจำหน่ายยอดจากบัญชี โดยบันทึกบัญชีหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายและลดยอดบัญชีลูกหนี้การค้า
                   เดบิต หนี้สูญ (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน)         xx
                             เครดิต ลูกหนี้การค้า                                               xx

 

การบันทึกสำหรับการตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ

การตัดบัญชีลูกหนี้เป็นหนี้สูญ  หากกิจการได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว และไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ กิจการสามารถตัดลูกหนี้ให้เป็นหนี้สูญได้   และต่อมาภายหลังหนี้สูญดังกล่าวนำเงินมาชำระหนี้  กิจการจะบันทึกบัญชีได้  2 กรณี ดังนี้

กรมสรรพากรยอมให้หักค่าใช้จ่ายได้

กรมสรรพากรไม่ยอมให้หักเป็นค่าใช้จ่าย

  วันที่ตัดยอดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ
เดบิต  หนี้สูญ                       xx
           เครดิต  ลูกหนี้                     xx
ตัดบัญชีหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้


เดบิต  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        xx
           เครดิต  ลูกหนี้                                xx
ตัดบัญชีหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้

เดบิต  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       xx
          เครดิต  หนี้สงสัยจะสูญ        xx
ลดยอดบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 

--

หนี้สูญรับคืน
เดบิต  เงินสด                      xx
      เครดิต  หนี้สูญได้รับคืน       xx
ได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ


เดบิต  เงินสด                                 xx
          เครดิต  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         xx
ได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ


การหาเงินสดโดยใช้บัญชีลูกหนี้

กิจการอาจนำบัญชีลูกหนี้ที่มีระยะเวลาชำระนานและมีจำนวนมากไปใช้ในการหาเงินสดเพื่อนำมาใช้หมุนเวียนในกิจการ หากกิจการมีเงินสดไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่าย โดยสามารถทำได้ 3 วิธี

1.       ขายบัญชีลูกหนี้

2.       นำบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินกู้

3.       โอนบัญชีลูกหนี้

 

วิธีที่ 1 การขายบัญชีลูกหนี้

                การขายบัญชีลูกหนี้ (Sales or Factoring of Accounts receivable) วิธีนี้บริษัทจะขายบัญชีลูกหนี้ให้แก่บริษัทการเงิน หรือ บริษัท แฟ็กตอริ่ง ในราคาที่ต่ำกว่ายอดลูกหนี้ซึ่งปรากฏอยู่ในบัญชี ซึ่งบริษัทการเงินจะรับซื้อเป็นจำนวนเงินตามใบกำกับสินค้า/ใบกำกับภาษี หักด้วยส่วนลดเงินสด ค่านายหน้า ค่าป่วยการ และจำนวนเงินที่เผื่อไว้สำหรับค่าสินค้าที่รับคืนเป็นอัตราร้อยละของลูกหนี้ที่รับซื้อ

 

 การขายบัญชีลูกหนี้แยกออกได้เป็น 2 กรณี

 

1. ขายบัญชีลูกหนี้โดยผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้สูญ (Sale of Receivable without Recourse)

 

วิธีการบันทึกบัญชี

รายการ

การบันทึกบัญชีของผู้ขาย

การบันทึกบัญชีของผู้ซื้อ

1. เมื่อมีการขายลูกหนี้

เงินสด                         xx

ค่าธรรมเนียมจาก-          

การขายบัญชีลูกหนี้   xx

เงินประกันค่าใช้จ่าย  xx

             ลูกหนี้                     xx

ลูกหนี้                   xx

          เงินสด        xx

          รายได้ค่าบริการ  xx   

           เงินประกัน-          

            ค่าใช้จ่าย           xx

2. เมื่อบริษัทการเงินเก็บหนี้ได้และมีการรับคืนสินค้า มีส่วนลดจ่ายให้ลูกค้า หนี้สูญบางส่วน

รับคืนสินค้า                xx

ส่วนลดจ่าย                 xx

        เงินประกันค่าใช้จ่าย  xx  

เงินสด                 xx

เงินประกันจ่าย  xx

หนี้สูญ                xx

          ลูกหนี้                xx

3. บริษัทการเงินจ่ายเงินประกันคืนส่วนที่เหลือ

เงินสด                        xx

        เงินประกันค่าใช้จ่าย  xx  

เงินประกันค่าใช้จ่าย xx

         เงินสด                 xx

 

2. ขายบัญชีลูกหนี้โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบในหนี้สูญ (Sale of Receivable with Recourse)

 

รายการ

ผู้ขาย- ถ้าถือเป็นการขาย

ผู้ขาย- ถ้าถือเป็นการกู้ยืม

1. เมื่อมีการขายลูกหนี้

เงินสด                         xx

ค่าธรรมเนียมจาก-          

การขายบัญชีลูกหนี้   xx

เงินประกันค่าใช้จ่าย  xx

             ลูกหนี้                     xx

เงินสด                         xx

ส่วนลดจาก-

การโอนลูกหนี้         xx

เงินประกันค่าใช้จ่าย  xx

          หนี้สินที่เกิดจาก

           การโอนลูกหนี้ xx

                    

2. เมื่อบริษัทการเงินเก็บหนี้ได้และมีการรับคืนสินค้า มีส่วนลดจ่ายให้ลูกค้า หนี้สูญบางส่วน

รับคืนสินค้า                xx

ส่วนลดจ่าย                 xx

 หนี้สูญ                       xx      

         เงินประกันค่าใช้จ่าย  xx

       

รับคืนสินค้า                xx

ส่วนลดจ่าย                 xx

 หนี้สูญ                       xx      

   เงินประกันค่าใช้จ่าย  xx

 

 

 

หนี้สินที่เกิดจาก

การโอนลูกหนี้         xx

         ลูกหนี้                  xx

 

 

ดอกเบี้ยจ่าย              xx

    ส่วนลดจาก-

    การโอนลูกหนี้         xx

  

3. บริษัทการเงินจ่ายเงินประกันคืนส่วนที่เหลือ

เงินสด                        xx

        เงินประกันค่าใช้จ่าย  xx  

เงินประกันค่าใช้จ่าย xx

         เงินสด                 xx

 

วิธีที่ 2 การนำบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินกู้ (Secured borrowing or pledging accounts receivable)

                การนำบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินก็ (Pledging of Accounts Receivable) วิธีนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การโอนโดยทั่วไป ( General Assignment) เมื่อกิจการไปกู้เงินจากบุคคลภายนอกจะต้องระบุว่าใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกันการกู้เงิน ซึ่งบัญชีลูกหนี้ต้องมีจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่จะใช้เป็นหลักประกันเงินกู้

การบันทึกบัญชี

                เดบิต      เงินสด                                   xx

                                เครดิต    เงินกู้ยืม                                 xx

                บันทึกการกู้ยืมเงินตามปกติ  (แต่ในงบการเงินต้องเปิดเผยการนำลูกหนี้ไปค้ำประกันการกู้ยืมด้วย)

 

วิธีที่ 3 การโอนบัญชีลูกหนี้ (Assignment of accounts receivable)

การโอนบัญชีลูกหนี้เหมือนกับการนำบัญชีลูกหนี้ไปค้ำประกันเงินกู้ ต่างกันตรงที่การโอนบัญชีลูกหนี้เพื่อไปขอกู้เงินจากสถาบันการเงินนั้นจะระบุบัญชีลูกหนี้จำนวนหนึ่ง และระบุด้วยว่าเป็นลูกหนี้รายใด เนื่องจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอาจต้องการดูภาวะความเสี่ยงของลูกหนี้รายที่นำมาค้ำประกันว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เพื่อประกอบการอนุมัติเงินกู้ ซึ่งเงินกู้ที่ได้จะน้อยกว่ามูลค่าของบัญชีลูกหนี้ที่โอน เนื่องจากผู้ให้กู้จะต้องเผื่อไว้สำหรับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ทั้งนี้การเก็บเงินจากลูกหนี้ที่โอนนั้นอาจจะให้ฝ่ายผู้กู้หรือผู้ให้กู้เป็นผู้เก็บเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อตกลง

 

การบันทึกบัญชี

ตัวอย่าง เช่น บริษัทได้รับเงินกู้สำหรับระยะเวลา 1 ปี จำนวน 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% บริษัทจึงโอนบัญชีลูกหนี้จำนวน 560,000 บาท ให้กับบริษัทการเงิน โดยเสียค่าธรรมเนียม 8% ของเงินกู้   เมื่อบริษัทได้รับเงิน จึงโอนบัญชีลูกหนี้กับบริษัทการเงิน   

บันทึกการโอนบัญชีลูกหนี้

                         เดบิต   ลูกหนี้ที่โอน                           560,000

                                       เครดิต   ลูกหนี้                                             560,000

บันทึกรายการกู้เงินและค่าใช้จ่าย  8% ของยอดเงินกู้

                         เดบิต   เงินสด                                       368,000

                                    ค่าใช้จ่ายในการโอนบัญชีลูกหนี้                 32,000

                                       เครดิต   เงินกู้-บริษัทการเงิน                      400,000

บันทึกรายการเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้

                เดบิต      เงินสด                                   460,000

                                ส่วนลดจ่าย (ถ้ามี)                2,000

                                หนี้สูญ (ถ้ามี)                       5,000

                                รับคืนสินค้า (ถ้ามี)              3,000

                                                เครดิต    ลูกหนี้ที่โอน         560,000

บันทึกรายการชำระคืนเงินกู้

                         เดบิต   เงินกู้-บริษัทการเงิน             400,000 

                                    ดอกเบี้ยจ่าย                               20,000

                                                 เครดิต   เงินสด                    420,000
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร

วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี