ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี การออกใบหุ้นและการโอนหุ้น
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


การออกใบหุ้นและการโอนหุ้น

 

การออกใบหุ้นและการโอนหุ้น

 

การออกใบหุ้น เป็นหน้าที่ของบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ที่ต้องออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น ใบหุ้นของบริษัทจำกัดจะต้องให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อและประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ และต้องมีข้อความคือชื่อบริษัท เลขหมายหุ้นที่ระบุในใบหุ้นมูลค่าหุ้น จำนวนเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้ว ชื่อผู้ถือหุ้น หรือข้อความที่ระบุว่าเป็นหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ต้องจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ซื้อภายในสองเดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระค่าหุ้นครบในกรณีจำหน่ายหุ้นที่เหลือ หรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท และในใบหุ้นอย่างน้อยต้องระบุชื่อบริษัท เลขทะเบียนบริษัท และวันที่นายทะเบียนรับจดบริษัท ชนิดมูลค่า เลขที่ใบหุ้น จำนวนหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น ลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งคนแต่สามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้

 

ใบหุ้นของบริษัทจำกัดชนิดออกให้ผู้ถือนั้น จะทำได้หากข้อบังคับของบริษัทอนุญาตไว้และออกให้ได้เฉพาะเพื่อหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าเท่านั้น ส่วนใบหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดต้องเป็นชนิดระบุชื่อเท่านั้น

 

บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เก็บรักษาไว้ที่สำนักงานใหญ่ และผู้ถือหุ้นมีสิทธิตรวจดูได้ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นนั้นกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง มีประเด็นข้อพิพาทระหว่าง นาย ก. และนาย ข. ต่างก็อ้างว่าตนเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง กรณีนี้หากในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ถือหุ้น ก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถือหุ้นคือบุคคลตามที่ระบุในสมุดทะเบียน แต่กรณีเช่นนี้เป็นข้อสันนิษฐานที่ไม่เด็ดขาด อีกฝ่ายหนึ่งสามารถนำพยานหลักฐานมานำสืบหักล้างได้

 

การโอนหุ้น หุ้นของบริษัทจำกัดสามารถโอนกันได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท เว้นแต่เป็นใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือที่มีข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ อาทิเช่น ข้อบังคับกำหนดว่าการโอนหุ้นต้องได้รับความยินยอมจากกรรมการบริษัทก่อน ถ้ากรรมการไม่ยินยอมก็จะโอนหุ้นไม่ได้ กรณีนี้เคยมีประเด็นที่มีการยกขึ้นพิจารณา คือ กรรมการบริษัทไม่ให้ความยินยอมในการโอนหุ้น แต่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้โอนหุ้นได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ กรรมการจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติ คือ ต้องยินยอมให้โอนหุ้นได้

 

ส่วนบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายกำหนดไว้เลยว่าบริษัทจะกำหนดข้อจำกัดใด ในการโอนหุ้นไว้ไม่ได้ เว้นแต่กรณีเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทที่จะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว

วิธีการโอนหุ้น ใบหุ้นชนิดที่ออกให้ผู้ถือสามารถโอนกันได้เพียงการส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอนก็เป็นอันใช้ได้ สำหรับใบหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือนั้น หากเป็นหุ้นของบริษัทจำกัดต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนไว้และต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อไว้ด้วย และการโอนจะสมบูรณ์ใช้ยันกับบริษัทและบุคคลอื่นๆ ได้ต่อเมื่อแจ้งการโอนและระบุชื่อผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว การโอนหุ้นที่ไม่ได้ทำเป็นหนังสือ หรือทำเป็นหนังสือแต่ไม่มีพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นโมฆะ แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การโอนหุ้นจะกระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้การโอนเป็นโมฆะ แต่ถ้าหากผู้รับโอนไม่ได้โต้แย้งและรับหุ้นนั้นไว้ครอบครองโดยเจตนายึดถือไว้เป็นของตนเอง เมื่อครอบครองเกินกว่าห้าปี หุ้นนั้นก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับโอนที่ครอบครองแล้ว หากเป็นหุ้นที่ยังชำระค่าหุ้นไม่ครบผู้รับโอนที่ได้กรรมสิทธิ์ในหุ้นดังกล่าวต้องรับผิดชอบค่าหุ้นที่ยังจ่ายไม่ครบ

 

การโอนหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด ไม่ต้องทำเป็นหนังสือแต่ให้ผู้โอนสลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อผู้โอนไว้พร้อมส่งใบหุ้นให้ผู้รับโอน การโอนใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และเมื่อบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้วจึงใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้

 

ปัญหาการโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงที่ผ่านมา มีคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มากหลายคดี ปัญหาข้อกฎหมายที่โจทก์จำเลย ยกขึ้นโต้เถียงกันเสมอ คือ การโอนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ตามมาตรา 1129 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้หลายคดีสอดคล้องกัน ว่า ไม่ต้องบังคับตามมาตรา 1129 เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1827/2532 วินิจฉัยว่า การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษ และการซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เป็นการเก็งกำไรมากกว่าการประสงค์โอนหุ้นกันจริงจัง และมีคำพิพากษาศาลฎีกาในปีต่อๆ มาวินิจฉัยในทำนองดังกล่าวอีกหลายคดี แต่ยังไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการโอนหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดในส่วนนี้วางไว้เป็นบรรทัดฐาน

 

ความรับผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับหุ้นที่สำคัญที่ควรทราบ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะหุ้นส่วนบริษัท ไม่มีบทบังคับหรือบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในลักษณะนี้ไว้ จึงต้องมีการตรากฎหมายเพื่อเป็นบทบังคับไว้ต่างหาก นั่นคือ พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นที่สำคัญ คือ

 

๐ ผู้ใดโฆษณาชวนให้เข้าชื่อซื้อหุ้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท (ในกรณีเป็นบริษัทจำกัด กฎหมายห้ามมิให้ชี้ชวนให้ประชาชนซื้อหุ้น)

๐ บริษัทใดไม่ทำใบหุ้นมอบเป็นคู่มือให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือทำใบหุ้นโดยไม่มีกรรมการลงชื่อหรือไม่มีข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

๐ บริษัทใดไม่มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือไม่เก็บรักษาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือไม่เปิดให้ผู้ถือหุ้นตรวจดูตามที่ร้องขอ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

๐ บริษัทใดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเองหรือรับจำนำหุ้นของตนเองต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท (กฎหมายห้ามมิให้บริษัทจำกัดเป็นเจ้าของถือหุ้นของตนเองหรือรับจำนำหุ้นของตนเอง)

สำหรับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด มีบทบัญญัติที่เป็นบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกำหนดไว้ ส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นที่สำคัญ คือ

๐ บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดไม่ทำใบหุ้นให้แก่ผู้ซื้อภายในเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

๐ บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดไม่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือไม่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

๐ บริษัทมหาชนจำกัดใดกำหนดข้อจำกัดในการโอนหุ้นซึ่งไม่ใช่กรณีเข้าข่ายยกเว้นที่ให้กระทำได้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

ความผิดอาญา ที่ยอมความได้ article
ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง article
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
คำแนะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา article
การเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย article
ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณ article
แพ้คดีมา 10 ปีแล้วเจ้าหนี้ยังตามยึดทรัพย์ได้ article
นิติกรรมสัญญาในชีวิตประจำวัน article
หนี้ขาดอายุความก็สามารถฟ้องร้องได้ article
รู้ก่อนจดทะเบียนสมรส ไม่ปวดหัวในวันไม่สมรัก
สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
รถหายในห้างใครรับผิดชอบ
อุบัติเหตุทางจราจร ต้องรับผิดอย่างไรบ้าง
มรดก
การหย่าร้าง เหตุหย่า
วิธีการและขั้นตอน การซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
แก้เกมการทวงหนี้ บัตรเครดิต - บัตรเงินผ่อน
ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง
ระวังการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด อาจขัดต่อกฎหมาย
สรุปสาระสำคัญการแก้ไขป.พ.พ.ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2551
สรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2551
การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้ง ผู้จัดการมรดก ของหน่วยงานคุ้มครองสิทธิ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ
ยึดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
สัญญาเปล่ากับลายเซ็นต์
ทำไม่ได้...อย่าสัญญา
การเลิกบริษัท เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนเลิกบริษัท
5 เรื่องสำคัญ ประชุมใหญ่ประจำปีที่ห้ามพลาด สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด
ถูกเลิกจ้างต้องได้ เงินชดเชย จากนายจ้างเท่าไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี