ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี Summaries of International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


Summaries of International Financial Reporting Standards and International Accounting Standards

International Financial Reporting Standards

 • Preface to International Financial Reporting Standards
 • IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
 • IFRS 2 Share-based Payment
 • IFRS 3 Business Combinations
 • IFRS 4 Insurance Contracts
 • IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
 • IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Assets
 • IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures
 • IFRS 8 Operating Segments

International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities

 • International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements

 • Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements

International Accounting Standards

 • IAS 1 Presentation of Financial Statements
 • IAS 2 Inventories
 • IAS 3 Consolidated Financial Statements – Originally issued 1976, effective 1 Jan 1977. Superseded in 1989 by IAS 27 and IAS 28.
 • IAS 4 Depreciation Accounting – Withdrawn in 1999, replaced by IAS 16, 22, and 38, all of which were issued or revised in 1998.
 • IAS 5 Information to Be Disclosed in Financial Statements – Originally issued October 1976, effective 1 January 1997. Superseded by IAS 1 in 1997
 • IAS 6 Accounting Responses to Changing Prices – Superseded by IAS 15, which was withdrawn December 2003
 • IAS 7 Statement of Cash Flows
 • IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
 • IAS 9 Accounting for Research and Development Activities – Superseded by IAS 38 effective 1.7.99
 • IAS 10 Events After the Reporting Period
 • IAS 11 Construction Contracts
 • IAS 12 Income Taxes
 • IAS 13 Presentation of Current Assets and Current Liabilities – Superseded by IAS 1.
 • IAS 14 Segment Reporting
 • IAS 15 Information Reflecting the Effects of Changing Prices – Withdrawn December 2003
 • IAS 16 Property, Plant and Equipment
 • IAS 17 Leases
 • IAS 18 Revenue
 • IAS 19 Employee Benefits
 • IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
 • IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
 • IAS 22 Business Combinations – Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004
 • IAS 23 Borrowing Costs
 • IAS 24 Related Party Disclosures
 • IAS 25 Accounting for Investments – Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001
 • IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
 • IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements
 • IAS 28 Investments in Associates
 • IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
 • IAS 30 Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions – Superseded by IFRS 7 effective 2007
 • IAS 31 Interests In Joint Ventures
 • IAS 32 Financial Instruments: Presentation – Disclosure provisions superseded by IFRS 7 effective 2007
 • IAS 33 Earnings Per Share
 • IAS 34 Interim Financial Reporting
 • IAS 35 Discontinuing Operations – Superseded by IFRS 5 effective 2005
 • IAS 36 Impairment of Assets
 • IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
 • IAS 38 Intangible Assets
 • IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement
 • IAS 40 Investment Property
 • IAS 41 Agriculture

 

 

EFFECTIVE DATES OF IFRSs AND IASs

 

 

New/Revised International Financial Reporting Standards

Issued

Effective Date

IFRS 1

First-time Adoption of International Financial Reporting Standards

Original issue 2003

First IFRS financial statements for a period beginning on or after 1 January 2004

IFRS 1

First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
— Amendment relating to IFRS 6

Revised 2005

Annual periods beginning on or after 1 January 2006

IFRS 1

First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
— Amendment relating to cost of an investment on first-time adoption

Revised May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IFRS 1

First-time Adoption of International Financial Reporting Standards
— Amendments relating to oil and gas assets and determining whether an arrangement contains a lease

Revised July 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2010

IFRS 2

Share-based Payment

Original issue 2004

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IFRS 2

Share-based Payment
— Amendment relating to vesting conditions and cancellations

Revised 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IFRS 2

Share-based Payment
— Amendments resulting from April 2009 Annual Improvements to IFRSs

April 2009

Annual periods beginning on or after 1 July 2009

IFRS 2

Share-based Payment
— Amendments relating to group cash-settled share-based payment transactions

June 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2010

IFRS 3

Business Combinations

Original issue 2004

Business combinations after 31 March 2004

IFRS 3

Business Combinations
— Comprehensive revision on applying the acquisition method

Revised 2008

Annual periods beginning on or after 1 July 2009

IFRS 4

Insurance Contracts

Original issue 2004

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IFRS 4

Insurance Contracts
— Amendment for financial guarantee contracts

Revised 2005

Annual periods beginning on or after 1 January 2006.

IFRS 5

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations

Original issue 2004

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IFRS 5

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

Revised May 2008

Annual periods beginning on or after 1 July 2009

IFRS 5

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
— Amendments resulting from April 2009 Annual Improvements to IFRSs

April 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2010

IFRS 6

Exploration for and Evaluation of Mineral Assets

Original issue 2004

Annual periods beginning on or after 1 January 2006

IFRS 7

Financial Instruments: Disclosures

Original issue 2005

Annual periods beginning on or after 1 January 2007

IFRS 7

Financial Instruments: Disclosures
— Amendments enhancing disclosures about fair value and liquidity risk

Revised March 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IFRS 8

Operating Segments

Original issue 2006

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IFRS 8

Operating Segments
— Amendments resulting from April 2009 Annual Improvements to IFRSs

April 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2010

IFRS for SMEs

International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities

Original issue 2009

Effective immediately on issue

Revised International Accounting Standards

Revised

Effective Date

IAS 1

Presentation of Financial Statements

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 1

Presentation of Financial Statements
— Amendment to add disclosures about an entity's capital

2005

Annual periods beginning on or after 1 January 2007

IAS 1

Presentation of Financial Statements
— Comprehensive revision including requiring a statement of comprehensive income

2007

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 1

Presentation of Financial Statements
— Amendments relating to disclosure of puttable instruments and obligations arising on liquidation

2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 1

Presentation of Financial Statements
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 1

Presentation of Financial Statements
— Amendments resulting from April 2009 Annual Improvements to IFRSs

April 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2010

IAS 2

Inventories

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 7

Statement of Cash Flows
— Amendments resulting from April 2009 Annual Improvements to IFRSs

April 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2010

IAS 8

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 10

Events after the Reporting Period

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 15

Information Reflecting the Effects of Changing Prices

2003

Withdrawn effective 1 January 2005

IAS 16

Property, Plant and Equipment

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 16

Property, Plant and Equipment
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 17

Leases

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 17

Leases
— Amendments resulting from April 2009 Annual Improvements to IFRSs

April 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2010

IAS 19

Employee Benefits
— Amendment adding an option to recognise actuarial gains and losses in full, outside profit or loss, in a statement of changes in equity.

2004

Annual periods beginning on or after 1 January 2006

IAS 19

Employee Benefits
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 20

Governmenet Grants and Disclosure of Government Assistance
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 21

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 21

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
— Minor amendment

November 2005

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 23

Borrowing Costs
— Comprehensive revision to prohibit immediate expensing

2007

Borrowing costs relating to qualifying assets for which the commencement date for capitalisation is on or after 1 January 2009

IAS 23

Borrowing Costs
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 24

Related Party Disclosures

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 27

Consolidated and Separate Financial Statements

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 27

Consolidated and Separate Financial Statements
— Consequential amendments arising from amendments to IFRS 3

2008

Annual periods beginning on or after 1 July 2009

IAS 27

Consolidated and Separate Financial Statements
— Amendment relating to cost of an investment on first-time adoption

Revised 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 27

Consolidated and Separate Financial Statements
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 28

Investments in Associates

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 28

Investments in Associates
— Consequential amendments arising from amendments to IFRS 3

2008

Annual periods beginning on or after 1 July 2009

IAS 28

Investments in Associates
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 29

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 31

Interests in Joint Ventures

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 31

Interests in Joint Ventures
— Consequential amendments arising from amendments to IFRS 3

2008

Annual periods beginning on or after 1 July 2009

IAS 31

Interests in Joint Ventures
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 32

Financial Instruments: Presentation

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 32

Financial Instruments: Presentation
— Disclosure requirements replaced by IFRS 7

2005

Annual periods beginning on or after 1 January 2007

IAS 32

Financial Instruments: Presentation
— Amendments relating to puttable instruments and obligations arising on liquidation

2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 33

Earnings per Share

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 36

Impairment of Assets

2004

Business combinations after 31 March 2004

IAS 36

Impairment of Assets
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 36

Impairment of Assets
— Amendments resulting from April 2009 Annual Improvements to IFRSs

April 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2010

IAS 38

Intangible Assets

2004

Business combinations after 31 March 2004

IAS 38

Intangible Assets
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 38

Intangible Assets
— Amendments resulting from April 2009 Annual Improvements to IFRSs

April 2009

Annual periods beginning on or after 1 July 2009

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Comprehensive revisions

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005.

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Amendment for macro hedging

2004

Annual periods beginning on or after 1 January 2005.

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Amendment for day 1 gain/loss transition

2004

Annual periods beginning on or after 1 January 2005.

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Amendment for hedges of forecast intragroup transactions

2004

Annual periods beginning on or after 1 January 2006.

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Amendment for fair value option

2005

Annual periods beginning on or after 1 January 2006.

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Amendment for financial guarantee contracts

2005

Annual periods beginning on or after 1 January 2006.

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Amendments for eligible hedged items

July 2008

Annual periods beginning on or after 1 July 2009

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Amendments for embedded derivatives when reclassifying financial instruments

March 2009

Annual periods ending on or after 30 June 2009

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement
— Amendments resulting from April 2009 Annual Improvements to IFRSs

April 2009

Annual periods beginning on or after 1 January 2010

IAS 40

Investment Property

2003

Annual periods beginning on or after 1 January 2005

IAS 40

Investment Property
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009

IAS 41

Agriculture
— Amendments resulting from May 2008 Annual Improvements to IFRSs

May 2008

Annual periods beginning on or after 1 January 2009
มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 เรื่องการบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา article
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ article
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 การรับรู้รายได้ article
ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับ รายได้ตาม ภ.พ. 30 article
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล article
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนใน ตราสารหนี้ และ ตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 การบัญชีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน (วิธีการบันทึกบัญชี)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจำปี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง การบัญชีสำหรับ สัญญาเช่าระยะยาว
มาตรฐานการบั ญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า article
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๒๑ / ๒๕๕๐ เรื่อง การยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 52 (ปรับปรุง 2549) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 53 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๔๐ เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและงบการเงิน ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๒๗ (ปรับปรุง ๒๕๔๙) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๒)
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๓๔/๒๕๕๓ เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สรุปสาระสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for Non-Publicly Accountable Entities : NPAEs)Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี