ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2551
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


สรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2551

สรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2551

กฎหมายที่แก้ไขมี ๓ ฉบับ
1. พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ ..........(กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท)
2. พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ .........(ความผิดอาญาเกี่ยวกับหุ้นส่วน บริษัท)
3. พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ .......... (กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด)

สรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท เริ่ม 1 กรกฎาคม 2551 ทั้งหมด ๑๓ เรื่อง


1. จำนวนผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด เหลืออย่างน้อย ๓ คน
จำนวนผู้เริ่มก่อการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด (มาตรา ๑๐๑๒ มาตรา ๑๐๙๗ มาตรา ๑๑๐๐ มาตรา ๑๒๓๗)
เดิม - ผู้เริ่มก่อการ / ผู้ถือหุ้น ต้องมีอย่างน้อย ๗ คน กรณีผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง ๗ คนเป็นเหตุให้ศาลสั่งเลิกบริษัทได้
ใหม่ - หลักการเหมือนเดิม ลดแต่จำนวนผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น เหลืออย่างน้อย ๓ คน


2. จดทะเบียนตั้งบริษัทได้ภายในวันเดียว
ขั้นตอนและระยะเวลาในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด (มาตรา ๑๐๙๗ – มาตรา ๑๑๑๑ และมาตรา ๑๑๑๑/๑)
เดิม - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมี ๑๐ ขั้นตอน และใช้เวลาอย่างเร็วที่สุด ๙ วัน
ใหม่ - จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและตั้งบริษัทพร้อมกันในวันเดียวกันได้ แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า ในการประชุมตั้งบริษัทผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นชอบในกิจการที่ประชุม (เดิมมติประกอบด้วย ๑/๒ ของผู้จองหุ้นทั้งหมด + ๑/๒ ของหุ้นทั้งหมด)


3. แปรสภาพห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัดได้
การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด (เพิ่มส่วนที่ ๑๒ ในหมวด ๔ มาตรา ๑๒๔๖/๑ – ๑๒๔๖/๗)
เดิม - การเปลี่ยนสถานะจากห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นบริษัทจำกัด ต้องจดทะเบียนเลิกห้าง แล้วทำการจดทะเบียนตั้งบริษัทขึ้นใหม่
ใหม่ - กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอมสามารถแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดได้


4. ผลของการแปรสภาพ
(1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเดิมหมดสภาพ
(2) บริษัทได้รับทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดของห้างทั้งหมด
(3) ความรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการแปรสภาพ ให้เจ้าหนี้เรียกให้บริษัทชำระหนี้ก่อน หากบริษัทไม่สามารถชำระหนี้ได้ ให้เจ้าหนี้บังคับชำระหนี้เอาจากผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างตามที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นต้องรับผิดในหนี้ในขณะที่เป็นห้างหุ้นส่วน


5. ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (แก้ไข ป.พ.พ.มาตรา ๑๐๒๐ วรรคสอง)
เดิม - ใครก็ได้ที่เสียค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง สามารถให้นายทะเบียนออกใบสำคัญได้
ใหม่ - นายทะเบียนจะออกให้เฉพาะผู้มีส่วนได้เสียของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเท่านั้น


6. การอ้างสัญญา เอกสารหรือข้อความที่กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนต่อบุคคลภายนอก
การอ้างสัญญา เอกสารหรือข้อความที่กฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนต่อบุคคลภายนอก (แก้ไขมาตรา ๑๐๒๓ เพิ่มมาตรา ๑๐๒๓/๑)
เดิม - ผู้เป็นหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท จะอ้างได้เมื่อจดทะเบียนและลงพิมพ์โฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ใหม่ - ผู้เป็นหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท จะอ้างได้เมื่อจดทะเบียนแล้ว แต่บุคคลภายนอกอ้างได้แม้จะยังไม่ได้จดทะเบียน
- ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้รับชำระหนี้ก่อนจดทะเบียนไม่ต้องคืน และเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ถือว่าบุคคลทุกคนไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ ได้รู้แล้ว
การยกข้อต่อสู้บุคคลผู้สุจริตเกี่ยวกับอำนาจกระทำการ
เดิม - จะยกขึ้นต่อสู้บุคคลภายนอกได้เมื่อจดทะเบียนและลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ใหม่ - หลักการเหมือนเดิม แต่บัญญัติให้ชัดเจนขึ้นว่า ที่กำหนดให้อ้างสัญญา เอกสาร หรือข้อความกับบุคคลภายนอกได้เมื่อจดทะเบียนแล้วนั้น จะยกขึ้นต่อสู้กับบุคคลภายนอกเรื่องผู้เป็นหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือกรรมการไม่มีอำนาจกระทำการ เพื่อมิให้ต้องรับผิดไม่ได้จนกว่าจะได้โฆษณาแล้ว


7. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ (ยกเลิกมาตรา ๑๑๑๑ วรรคห้า มาตรา ๑๑๔๗ )
เดิม - การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ต้องส่งหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์อย่างละ ๑๐ ฉบับ
- การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ ต้องส่งฉบับตีพิมพ์อย่างละ ๑๐ ฉบับ
ใหม่ - ยกเลิกไม่ต้องส่งฉบับตีพิมพ์


8. วิธีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น (มาตรา ๑๑๗๕)
เดิม - ลงพิมพ์โฆษณาสองคราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือส่งไปรษณีย์ไปยังผู้ถือหุ้นก่อนประชุม ๗ วัน
ใหม่ - ลงพิมพ์โฆษณาหนึ่งคราวในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๗ วัน และส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นก่อนประชุม ๗ วัน ถ้าเป็นมติพิเศษต้องส่งก่อนประชุม ๑๔ วันและต้องระบุข้อความที่จะนำเสนอให้ลงมติไว้ด้วย


9. วิธีการลงมติพิเศษ
วิธีการลงมติพิเศษ (มาตรา ๑๑๙๔)
เดิม - มติพิเศษ ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและลงมติ ๒ ครั้ง
- ประชุมครั้งแรกลงมติเสียงข้างมาก ๓/๔ จำนวนเสียงทั้งหมด
- ประชุมครั้งหลังต้องห่างจากประชุมครั้งแรกไม่น้อยกว่า ๑๔ วันแต่ไม่เกิน ๖ สัปดาห์ / หนังสือนัดประชุมต้องระบุข้อความที่ลงมติครั้งแรกไว้ด้วย / มติครั้งหลังต้องยืนตามมติครั้งแรกและมีคะแนนเสียงข้างมาก ๒/๓ จำนวนเสียงทั้งหมด
ใหม่ - มติพิเศษ ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพียงครั้งเดียว และต้องลงมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน


10. วิธีการแจ้งการจ่ายเงินปันผล
วิธีการแจ้งการจ่ายเงินปันผล (มาตรา ๑๒๐๔)
เดิม - โฆษณาหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งสองครั้งเป็นอย่างน้อย หรือ มีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
ใหม่ - มีจดหมายบอกกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน และในกรณีมีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวด้วย


11. ลดภาระในการลดทุนและควบบริษัท
ลดภาระในการลดทุนและควบบริษัท (มาตรา ๑๒๒๖ และ มาตรา ๑๒๔๐)
การลดทุน
เดิม - โฆษณาหนังสือพิมพ์ ๗ ครั้ง
- มีหนังสือแจ้งบรรดาเจ้าหนี้ เพื่อให้สิทธิคัดค้านภายใน ๓ เดือนนับแต่วันที่แจ้ง
ใหม่ - โฆษณาหนังสือพิมพ์ ๑ ครั้ง
- มีหนังสือแจ้งบรรดาเจ้าหนี้ เพื่อให้สิทธิคัดค้านภายใน ๓๐ วัน
การควบบริษัท
เดิม - โฆษณาหนังสือพิมพ์ ๗ ครั้ง
- มีหนังสือแจ้งบรรดาเจ้าหนี้ เพื่อให้สิทธิคัดค้านภายใน ๖ เดือนนับแต่วันที่แจ้ง
ใหม่ - โฆษณาหนังสือพิมพ์ ๑ ครั้ง
- มีหนังสือแจ้งบรรดาเจ้าหนี้ เพื่อให้สิทธิคัดค้านภายใน ๖๐ วัน


12. ลดภาระในการเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท
ลดภาระในการเลิกห้างหุ้นส่วนบริษัท (แก้ไขมาตรา ๑๒๕๓)
เดิม - โฆษณาหนังสือพิมพ์ ๒ ครั้ง
ใหม่ - ลดการโฆษณาหนังสือพิมพ์เหลือ ๑ ครั้ง


13. การถอนทะเบียนร้าง
การถอนทะเบียนร้าง (ยกเลิกส่วนที่ ๑๑ มาตรา ๑๒๔๖ ของหมวด ๔ และเพิ่มหมวด ๖ มาตรา ๑๒๗๓/๑ – มาตรา ๑๒๗๓/๔)
เดิม - ถอนทะเบียนร้างได้เฉพาะบริษัทจำกัด
ใหม่ - ถอนทะเบียนได้ทั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย

ความผิดอาญา ที่ยอมความได้ article
ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง article
การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
คำแนะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา article
การเลิกจ้างที่ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย article
ถอนคืนการให้เพราะเหตุเนรคุณ article
แพ้คดีมา 10 ปีแล้วเจ้าหนี้ยังตามยึดทรัพย์ได้ article
นิติกรรมสัญญาในชีวิตประจำวัน article
หนี้ขาดอายุความก็สามารถฟ้องร้องได้ article
รู้ก่อนจดทะเบียนสมรส ไม่ปวดหัวในวันไม่สมรัก
สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
รถหายในห้างใครรับผิดชอบ
อุบัติเหตุทางจราจร ต้องรับผิดอย่างไรบ้าง
มรดก
การหย่าร้าง เหตุหย่า
วิธีการและขั้นตอน การซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ขับรถ 'ชนคนตาย' แบบไหนถึง 'รอดคุก'
แก้เกมการทวงหนี้ บัตรเครดิต - บัตรเงินผ่อน
ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีแพ่ง
ระวังการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด อาจขัดต่อกฎหมาย
สรุปสาระสำคัญการแก้ไขป.พ.พ.ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2551
การยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้ง ผู้จัดการมรดก ของหน่วยงานคุ้มครองสิทธิ
การออกใบหุ้นและการโอนหุ้น
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคำบอกกล่าวเรียกนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
พระราชบัญญัติ กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ
ยึดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
สัญญาเปล่ากับลายเซ็นต์
ทำไม่ได้...อย่าสัญญา
การเลิกบริษัท เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนเลิกบริษัท
5 เรื่องสำคัญ ประชุมใหญ่ประจำปีที่ห้ามพลาด สำหรับนิติบุคคลอาคารชุด
ถูกเลิกจ้างต้องได้ เงินชดเชย จากนายจ้างเท่าไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี