ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletบริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี-Working paper ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
bulletการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
bulletรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA
bulletความแตกต่างระหว่าง TA และ CPA
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

หน้า ๖๔

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๔ ง     ราชกิจจานุเบกษา ๙ มกราคม ๒๕๕๒

___________________________________________________

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ที่ ๘๖/๒๕๕๑

เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๐)

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐)

        _________________

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ () และ มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชี มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้

สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของคณะกรรมการ

กำกับดูแลการประกอบวิชาชีพในการประชุม ครั้งที่ ๙ (/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑

จึงออกประกาศ ดังนี้

. ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ตามประกาศ ก.บช. ฉบับที่ ๔๒ (.. ๒๕๔๓) เรื่อง มาตรฐานการบัญชี สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

. ให้ยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ ๑๐/๒๕๔๘ เรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๕๒ - ๕๔ คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๕๔ เรื่อง การดำเนินงานที่ยกเลิก

. ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีแนบท้ายประกาศนี้แทน

.๑ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๖ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

.๒ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๕๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๑

     เกษรี ณรงค์เดช

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการบญชฉบบที่ 36 (ปรบปร 2550)

เรื่อง

การดอยคาของสนทรพย

คำแถลงการณ

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ พ.. 2549 (IAS 36 (2006), “Impairment of Assets”)

 

มาตรฐานการบญช ฉบบที่ 36 (ปรบปร 2550) เรื่อง การดอยคาของสนทรพย

ขอบเขต

1. มาตรฐานการบญชฉบบนี้ใหอปฏบการบญชสำหรบการดอยคาของสนทรพยกประเภทยกเว

1.1 นคาคงเหล (มาตรฐานการบญชฉบบที่ 31(ปรบปรง 2550) เรื่อง นคาคงเหล)

1.2 นทรพยี่เกดจากสญญากอสราง (มาตรฐานการบญชฉบบที่ 49 (ปรบปรง2550) เรื่องสญญากอสราง)

1.3 ภาษเงนไดรอการตดบญช (มาตรฐานการบญช ฉบบที่ 56 เรื่อง ภาษเงนได (เมื่อมการประกาศใช)

1.4 นทรพยี่เกดจากผลประโยชนของพนกงาน (มาตรฐานการบญช เรื่อง ผลประโยชนพนกงาน (เมื่อมการประกาศใช)

1.5 นทรพยทางการเง ึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญช เรื่อง การรบรู้และการวดมลคาเครื่องมอทางการเง (เมื่อมการประกาศใช)

1.6 อสงหารมทรพยเพื่อการลงทนที่ดมลคาดวยมลคายธรรม (มาตรฐานการบญช เรื่องอสงหารมทรพยเพื่อการลงท (เมื่อมการประกาศใช)

1.7 นทรพยวภาพที่เกี่ยวของกบกจกรรมทางการเกษตรที่ดมลคาดวยมลคายธรรมหกประมาณการคาใชาย ดขาย (มาตรฐานการบญช ฉบบที่ 57 เรื่อง เกษตรกรรม(เมื่อมการประกาศใช))

1.8 นทนการไดมารอการตดบญชและสนทรพยไมวตนที่เกดจากสทธตามสญญาของผู้บประกนภายใตญญาประกนภยซึ่งรวมอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญช เรื่อง ญญาประกนภ (มาตรฐานการบญช เรื่อง ญญาประกนภ (เมื่อมการประกาศใช)

1.9 นทรพยไมหมนเวยนที่อไวเพื่อขายและการดำ เนนงานที่ยกเล ึ่งถกจดประเภทเปนสนทรพยี่อไวเพื่อขายตามมาตรฐานการบญชเรื่องสนทรพยไมหมนเวยนหรอกลุ่มสนทรพยี่ยกเล ี่อไวเพื่อขาย และการดำเนนงานที่ยกเล (มาตรฐานการบญช ฉบบที่54 (ปรบปร 2550) เรื่อง นทรพยไมหมนเวยนที่อไวเพื่อขายและการดำเนนงานที่ยกเล)

 

คำนยาม

2. คำศพที่ใชในมาตรฐานการบญชฉบบนี้ความหมายโดยเฉพาะ งนี้

ตลาดซื้อขายคลอง               หมายถ          ตลาดที่ณสมบกขอดงตอไปนี้

1) รายการที่ื้อขายในตลาดตองมกษณะเหมอนก

2) องมู้ี่เตมใจซื้อและขายตลอดเวลา

3) ราคาตองเปนที่เปดเผยตอสาธารณชน

นที่ตกลงรวมธรก            หมายถ          นที่อตกลงที่สำคญระหวางกจการที่รวมธรก

นบรรลผล สำหรบบรทจดทะเบยนตองมการ

ประกาศตอสาธารณะชนดวย สำหรบกรณี่เป

การครอบงำ จการแบบปรปกษ นแรกที่

อตกลงที่สำคญระหวางกจการที่รวมธรกจก

บรรลผล อวนที่จำนวนหุ้นของผู้อหุ้นในธรก

ี่กซื้ ึ่งยอมรบคำเสนอซื้อของผู้ื้อมมาก

เพยงพอที่จะทำใหู้ื้อสามารถควบคมผู้กซื้

ลคาตามบญช                     หมายถ          ราคาของสนทรพยี่บรู้ในงบดลหลงจากหกค

เสื่อมราคาสะสม (หรอคาตดจำหนายสะสม)

และคาเผื่อการดอยคาสะสมของสนทรพย

หนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสด หมายถ    นทรพยกลุ่มที่เลกที่ดที่สามารถระบไดาการ

ใชกลุ่มสนทรพยงกลาวอยางตอเนื่องจะ

อใหเกดกระแสเงนสดร ึ่งโดยสวนใหญเป

สระจากกระแสเงนสดรบที่เกดจากสนทรพย

ื่นหรอกลุ่มสนทรพยื่

นทรพยองคกร            หมายถ                 นทรพยี่วนทำใหหนวยสนทรพยี่

อใหเกดเงนสดที่อยู่ภายใตการพจารณาและ

หนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสดอื่นสามารถ

อใหเกดกระแสเงนสดไดในอนาคต ั้งนี้ไม

รวมถงคาความนยม

นทนในการขาย          หมายถ          นทนสวนเพิ่มที่เกี่ยวของโดยตรงกบการ

จำหนายสนทรพยหรอหนวยสนทรพยี่

อใหเกดเงนสดซึ่งไมรวมตนทนทางการเง

และคาใชายภาษเงนได

จำนวนที่ดคาเสื่อมราคา   หมายถ                 ราคาทนของสนทรพยหรอราคาอื่นที่ใชแทน

ราคาทนในงบการเงนหกดวยมลคาคงเหล

าเสื่อมราคา(หรอคาตดจำหนาย) หมายถ   การปนสวนจำนวนที่ดคาเสื่อมราคาของ

นทรพยอยางมระบบ ตลอดอายการใหประโยชน1

1 ในกรณีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะเรียกว่าค่าตัดจำหน่ายแทนคำว่าค่าเสื่อมราคา ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน

ลคายธรรมหกตนทนในการขาย หมายถ จำนวนที่จะไดบจากการขายสนทรพยหร

หนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสดหกดวยตนท

จากการขายสนทรพยั้นโดยทีู่้ื้อกบผู้ขาย

สามารถตอรองราคากนไดอยางเปนอสระใน

กษณะของผู้ี่ไมความเกี่ยวของก ในขณะที่

ั้งสองฝายมความรอบรู้และเตมใจในการแลกเปลี่ยน

ผลขาดทนจากการดอยค หมายถ                 จำนวนมลคาตามบญชี่งกวามลคาที่คาดว

จะไดบคนของสนทรพย หรอหนวยสนทรพยี่

อใหเกดเงนสด

ลคาที่คาดวาจะไดบค หมายถ                 ลคายธรรมหกตนทนในการขายของสนทรพยหร

หนวย นทรพยี่อใหเกดเงนสดหรอมลคาจากการใชของสนทรพยั้ แลวแตจำนวนใดจะสงกว

อายการใหประโยชน          หมายถ                 กรณใดกรณหนึ่ อไปนี้

1) ระยะเวลาที่จการคาดวาจะใชประโยชน

จากสนทรพย

2) จำนวนผลผลตหรอจำนวนหนวยในลกษณะ

ื่นที่คลายคลงกนซึ่งกจการคาดวาจะไดบจากการใชนทรพย

ลคาจากการใช                   หมายถ                 ลคาปจจนของกระแสเงนสดในอนาคตที่

คาดวาจะไดบจากการใชนทรพยหรอหนวย

นทรพยี่อใหเกดเงนสด

การระบนทรพยี่อาจเกดการดอยค

3. นที่เสนองบการเง จการตองประเมนวามอบงชี้ี่ทำใหนทรพยอาจเกดการดอยคาหรอไม หาก

จการพบวามอบงชี้งกลาว จการตองประมาณมลคาที่คาดวาจะไดบคนของสนทรพยั้

4. จการตองดำเนนการตอไปนี้ โดยไมคำนงถงวาจะมอบงชี้ของการดอยคาเกดขึ้นหรอไม

4.1 จการตองทดสอบการดอยคาของสนทรพยไมวตนที่อายการใหประโยชนไมทราบแนนอน หรอสนทรพยไมวตนที่งไมพรอมใชงานเปนประจำทกป โดยทำการเปรยบเทยบมลคาตามบญชบมลคาที่คาดวาจะไดบค การทดสอบการดอยคานี้ จการอาจจะจดทำขึ้นในชวงใดของปได แต

องจดทำขึ้ เวลาเดยวกนของทกป จการสามารถทดสอบการดอยคาของสนทรพยไมวตนที่

ไมเหมอนก วงเวลาที่แตกตางกนได อยางไรกตาม หากกจการไดมาซึ่งสนทรพยไมวตน

ในระหวางรอบปจจ จการตองทำการทดสอบการดอยคาของสนทรพยไมวตนดงกลาวกอน

นสิ้นสดรอบระยะเวลาบญชี่ไดมา

4.2 จการตองทดสอบการดอยคาของคาความนยมที่เกดจากการรวมธรกจทกป ตามที่ระบในยอหนาที่ 21 40

5. ในการประเมนวามอบงชี้าสนทรพยอาจเกดการดอยคาหรอไม จการตองพจารณาถงขอบงชี้อไปนี้เป

อยางนอย

แหล่งข้อมูลภายนอก

5.1 ราคาตลาดของสนทรพยลดลงอยางมยสำคญในระหวางงวดโดยจำนวนที่ลดลงนั้นสงกวาจำนวนที่คาดวาจะลดลงตามเวลาที่านไปหรอจากการใชงานตามปกต

5.2 การเปลี่ยนแปลงที่งผลกระทบทางลบตอกจการในระหวางงวดหรอในอนาคตอนใกลอยางม

ยสำค ผลกระทบดงกลาวอาจเกดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมของกจการหรอของ

ตลาดของสนทรพยั้นทางดานเทคโนโลยการตลาด เศรษฐก หรอกฎหมาย

5.3 ตราดอกเบี้ยในตลาดหรออตราผลตอบแทนอื่นในตลาดจากการลงทนมการเพิ่มขึ้นในระหวางงวดจนนาจะมผลกระทบตออตราคดลดที่ใชในการคำนวณมลคาจากการใชนทรพย และทำใหลคาที่

คาดวาจะไดบคนของสนทรพยั้นลดลงอยางมสาระสำค

          5.4 ลคาตามบญชของสนทรพยทธของกจการสงกวาราคาตลาดของกจการ

แหล่งข้อมูลภายใน

5.5 หลกฐานแสดงใหเหนวาสนทรพยาสมยหรอชำรดเสยหาย

5.6 การเปลี่ยนแปลงอยางมยสำคญเกี่ยวกบลกษณะที่จการใชหรอคาดวาจะใชนทรพย ึ่งส

ผลกระทบทางลบตอกจการในระหวางงวด หรอคาดวาจะเกดขึ้นในอนาคตอนใกลการเปลี่ยนแปลง

งกลาวรวมถงการที่นทรพยไมไดใชงาน แผนที่จะยกเลกหรอปรบโครงสรางสวนงานที่นทรพย

ั้นรวมอยู่วย หรอแผนที่จะจำหนายสนทรพยอนกำหนด และการประเมนอายการใหประโยชนของสนทรพยจากอายการใหประโยชนี่ไมทราบแนนอนเปนอายการใหประโยชนี่ทราบแนนอน (2)

(2) มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขการเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินทรัพย์ที่จะถูกจำหน่ายซึ่งถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย) ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

5.7 หลกฐานจากขอมลที่รายงานเปนการภายในซึ่งแสดงใหเหนวาผลการปฏงานเชงเศรษฐกจของสนทรพยไดลดลงหรอจะลดลงกวาที่คาดไว

 

ลคาจากการใช

6. องคประกอบดงตอไปนี้องรวมอยู่ในการคำนวณมลคาจากการใชนทรพย

6.1 ประมาณการกระแสเงนสดในอนาคตที่จการคาดวาจะไดบจากสนทรพย

6.2 การคาดการณเกี่ยวกบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดขึ้นกบจำนวนเง หรอจงหวะเวลาของกระแส

เงนสดในอนาคต

6.3 ลคาของเงนตามเวลา โดยใชตราดอกเบี้ยปจจนในตลาดจากการลงทนที่ปราศจากความเสี่ยง

6.4 ราคาที่ไดคำนงถงความไมแนนอนที่บเนื่องมาจากสนทรพย

6.5 จจยอื่ เช การขาดสภาพคลองซึ่งผู้ื้อขายในตลาดใชในการพจารณากระแสเงนสดในอนาคตที่จการคาดวาจะไดบจากสนทรพย

 

เกณฑในการประมาณการกระแสเงนสดในอนาคต

7. ในการวดมลคาจากการใชจการตองปฏงตอไปนี้

7.1 ประมาณการกระแสเงนสด โดยอาศยขอสมมี่สมเหตสมผลและมหลกฐานสนบสน ึ่งแสดงถงการคาดการณี่ี่ดของฝายบรหารภายใตสถานการณทางเศรษฐกจที่จะเปนอยู่ตลอดอายการให

ประโยชนี่เหลออยู่ของสนทรพย จการควรใหำหนกกบหลกฐานสนบสนนที่ไดจากภายนอก

7.2 ประมาณการกระแสเงนสดโดยอาศยงบประมาณ หรอประมาณการทางการเงนลาส ึ่งไดบการอนจากฝายบรหาร แตองไมรวมประมาณการกระแสเงนสดรบหรอจายที่คาดวาจะเกดขึ้นจาก

การปรบโครงสรางในอนาคต หรอจากการปรบปรงหรอทำใหนทรพยั้นดึ้ การคาดการณี่อาศ

งบประมาณหรอประมาณการดงกลาวตองครอบคลมระยะเวลาอยางมากที่ 5 นอกจากมเหตผล

สนบสนนเพยงพอวาควรครอบคลมระยะเวลาที่นานกวานั้

7.3 ประมาณกระแสเงนสดหลงจากชวงเวลาของงบประมาณหรอประมาณการทางการเงนลาสดโดยปรบกระแสเงนสดในงบประมาณ หรอประมาณการสำหรบอนาคตที่ไกลออกไปดวยอตราการเตบโตที่

คงที่หรอลดลง นอกจากมเหตผลสนบสนนวากจการควรใชตราการเตบโตที่เพิ่มขึ้ ตราการ

เตบโตนี้องไมงกวาอตราการเตบโตถวเฉลี่ยระยะยาวของผลตภณฑ ตสาหกรรมหรอประเทศที่

จการนั้นดำเนนงานอยู่หรอของตลาด ึ่งกจการนำสนทรพยั้นไปใช นอกจากมเหตผลสนบสนนว

จการควรใชตราการเตบโตที่งกว

 

วนประกอบของประมาณการกระแสเงนสดในอนาคต

8. ประมาณการกระแสเงนสดในอนาคตตองรวมถ

8.1 ประมาณการกระแสเงนสดรบจากการใชนทรพยอยางตอเนื่อง

8.2 ประมาณการกระแสเงนสดจายที่จำเปนในการกอใหเกดกระแสเงนสดรบจากการใชนทรพยอยางตอเนื่อง (ึ่งรวมถงกระแสเงนสดจายเพื่อการเตรยมสนทรพยใหอยู่ในสภาพที่พรอมที่จะใชงานได) และประมาณการกระแสเงนสดจายดงกลาวจะตองเกี่ยวของโดยตรง หรอสามารถปนสวนให

นทรพยโดยใชเกณฑี่สมเหตสมผลและสมำเสมอได

8.3 กระแสเงนสดสทธี่จะได (หรอที่จะตองจาย) จากการจำหนายสนทรพยั้นเมื่อสิ้นอายการใหประโยชน

9. จการตองประมาณการกระแสเงนสดในอนาคตจากสภาพในปจจนของสนทรพย และการประมาณการ

งกลาวตองไมรวมกระแสเงนสดรบหรอจายในอนาคตที่คาดวาจะเกดขึ้นจากรายการตอไปนี้

9.1 การปรบโครงสรางในอนาคตที่งไมตกลงผกพนเปนที่แนนอน หร

9.2 รายจายที่จะทำใหนทรพยสภาพดึ้นหรอมประสทธภาพเพิ่มขึ้

10. การประมาณการกระแสเงนสดในอนาคตตองไมรวม

10.1 กระแสเงนสดรบหรอจายจากกจกรรมจดหาเง หร

10.2 ภาษเงนไดี่บหรอจายไป

11. ประมาณการกระแสเงนสดสทธี่จะได (หรอที่จะตองจาย) จากการจำหนายสนทรพยเมื่อสิ้นอายการใหประโยชนองเปนจำนวนเงนซึ่งกจการคาดวาจะไดบจากการจำหนายสนทรพยในราคาทีู่้ื้อและผู้ขายม

ความรอบรู้และเตมใจในการแลกเปลี่ยน และสามารถตอรองราคากนไดอยางเปนอสระในลกษณะของผู้ี่

ไมความเกี่ยวของก จำนวนที่คาดวาจะไดบจากการจำหนายนี้องหกประมาณการตนทนในการ

จำหนาย

 

ตราคดลด

12. ตราคดลดตองเปนอตรากอนหกภาษี่สะทอนถงการประเมนสถานการณตลาดปจจนของ

12.1 ลคาของเงนตามเวลา และ

12.2 ความเสี่ยงซึ่งเปนลกษณะเฉพาะของสนทรพยี่กำลงพจารณาอยู่ ึ่งประมาณการกระแสเงนสด

ในอนาคตยงไมไดการปรบความเสี่ยงดงกลาว

 

การรบรู้และการวดมลคาผลขาดทนจากการดอยค

13. จการตองบนทกลดมลคาตามบญชของสนทรพยใหเทากบมลคาที่คาดวาจะไดบคนหากมลคาที่คาดวาจะ

ไดบคนตำกวามลคาตามบญชของสนทรพยั้ วนที่ลดลงค ผลขาดทนจากการดอยค

14. จการตองรบรู้ผลขาดทนจากการดอยคาเปนคาใชายในกำไรหรอขาดทนทนท นอกจากวามลคาตาม

ญชของสนทรพยเปนราคาที่ใหมตามมาตรฐานการบญชฉบบอื่ (วอยางเช ตามขอกำหนดของวราคาที่ใหมตามมาตรฐานการบญช ฉบบที่ 32 (ปรบปร 2550) เรื่อง ี่ อาคารและอปกรณ (เมื่อมการประกาศใช)) จการตองนำผลขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยี่ราคาใหมไปลด

วนเกนทนจากการตราคาสนทรพยตามขอกำหนดของมาตรฐานการบญชฉบบอื่

15. หากผลขาดทนจากการดอยคาที่ประมาณขึ้นมจำนวนสงกวามลคาตามบญชของสนทรพยจการตองรบรู้

วนตางนั้นเปนหนี้นหากมาตรฐานการบญชฉบบอื่นกำหนดไว

16. หลงจากที่จการรบรู้ผลขาดทนจากการดอยค จการตองคำนวณคาเสื่อมราคาหรอคาตดจำหนายของ

นทรพย โดยใชลคาตามบญชใหมของสนทรพยกดวยมลคาคงเหล การคำนวณคาเสื่อมราคาหรอคาตดจำหนายตองเปนการปนสวนอยางมระบบตลอดอายการใหประโยชนี่เหลออยู่ของสนทรพย

การกำหนดหนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสด

17. หากมอบงชี้ี่แสดงวาสนทรพยอาจเกดการดอยค จการตองประมาณมลคาที่คาดวาจะไดบคนของ

นทรพยแตละรายการ หากกจการไมสามารถประมาณมลคาที่คาดวาจะไดบคนของสนทรพยแตละรายการ

ได จการตองกำหนดวาสนทรพยี่กำลงพจารณารวมอยู่ในหนวยสนทรพยหรอหนวยสนทรพยี่อใหเก

เงนสดใด

18. จการตองระบใหนทรพยหรอกลุ่มสนทรพยเปนหนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสดหากสนทรพยหรอกลุ่มสนทรพยั้นมผลผลตที่ตลาดซื้อขายคลองรองรบแมาจะมการนำผลผลตบางสวนหรอทั้งหมดมาใช

ภายในกจการ หากราคาโอนภายในมผลตอกระแสเงนสดรบที่ไดจากสนทรพยหรอหนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสด จการตองนำประมาณการราคาตลาดในอนาคตที่ี่ดของฝายบรหารสำหรบผลผลตนั้นมาใชเพื่

18.1 ประมาณกระแสเงนสดที่จะไดบในอนาคตเพื่อกำหนดมลคาจากการใชของสนทรพยหรอหนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสดนั้ และ

18.2 ประมาณกระแสเงนสดที่จะตองจายในอนาคตเพื่อกำหนดมลคาจากการใชของสนทรพยหรอ หนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสดที่กกระทบจากราคาโอนภายใน

19. หนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสดสำหรบสนทรพยเดยวกนหรอสนทรพยประเภทเดยวกนตองกำหนดขึ้

อยางสมำเสมอในแตละงวด เวนแตจการสามารถอธบายการเปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางสมเหตสมผล

 

ลคาที่คาดวาจะไดบคนและมลคาตามบญชของหนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสด

20. จการตองกำหนดมลคาตามบญชของหนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสดใหสอดคลองกบมลคาที่คาดวาจะ

ไดบคนของหนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสดนั้

าความนยม

การปันส่วนค่าความนิยมให้หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด

21. เพื่อวตถประสงคในการทดสอบการดอยคาของคาความนยมตั้งแตนที่ื้ จการที่เปนผู้ื้อตองปนสวน

าความนยมที่เกดขึ้นจากการรวมธรกจใหบหนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสด หรอกลุ่มของหนวยสนทรพยี่อใหเกดเงนสดที่คาดวาจะไดบประโยชนี่เพิ่มขึ้นจากการรวมธรก ไมาสนทรพยื่นหรอหนี้นอื่นของกจการที่กซื้อจะถกปนสวนกบหนวยสนทรพยหรอกลุ่มของหนวยสนทรพยเหลานั้นหรอไมตาม นทรพยี่อใหเกดเงนสดแตละหนวยหรอแตละกลุ่มที่จการไดนสวนคาความนยมตอง

21.1 เปนหนวยในระดบที่เลกที่ดที่จการใชในการประเมนคาความนยมในการบรหารภายในกจการและ

21.2 ไมใหญกวาสวนงานหล หรอสวนงานรองที่จการใชในการรายงานขอมลจำแนกตามสวนงานตามมาตรฐานการบญช เรื่อง วนงานปฏการ (เมื่อมการประกาศใช)

22. ค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจแสดงถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายไป โดยคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์ ซึ่งไม่สามารถระบุได้เป็นแต่ละรายการและรับรู้ในงบการเงินแยกจากกันได้ ค่าความนิยมไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นอิสระจากสินทรัพย์อื่นหรือกลุ่มของสินทรัพย์อื่น และในหลายกรณีมักจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดหลายหน่วยรวมกัน บางครั้งกิจการอาจไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมอย่างสมเหตุสมผลให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละหน่วยได้ แต่สามารถปันส่วนให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดได้ ดังนั้น หน่วยที่อยู่ในระดับเล็กที่สุดที่กิจการใช้ในการพิจารณาค่าความนิยม ในการบริหารภายในกิจการ บางครั้งจะประกอบด้วยหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับค่าความนิยมแต่กิจการไม่สามารถปันส่วนค่าความนิยมให้กับหน่วยที่เล็กที่สุด