ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี ข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletคำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)

http://www.fap.or.th/download/cpa/noteworthy.pdf

ข้อสังเกตจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบโดยสรุปดังนี้

 

เรื่องทั่วไป


1. ผู้เข้าทดสอบบางคนยังใช้สมุดคำตอบผิดสีและไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่คุมการทดสอบ ทำให้ต้องเสียคะแนนของทั้งสองข้อที่ใช้สมุดคำตอบสลับสีกัน
2. ไม่มีการเตรียมตัวให้พร้อมในการเข้าทดสอบ บางคนอาจใช้วิธีการเก็งข้อสอบ สังเกตจากจำนวนผู้เข้าสอบที่ไม่ได้ทำข้อสอบเป็นจำนวนมาก
3. ผู้เข้าทดสอบบางคนตอบคำถามโดยไม่มีหลักเกณฑ์
4. ใช้ปากกาสีอ่อนมากในการทำข้อสอบทำให้แทบมองไม่เห็นคำตอบ หรืออ่านคำตอบเพื่อให้คะแนนได้ยากมาก
5. ผู้เข้าทดสอบบางรายขาดความรอบคอบในการทำข้อสอบ
6. ผู้เข้าทดสอบไม่ได้เตรียมตัวในการเข้าทดสอบ บางรายทำข้อสอบไม่ได้แม้ว่าข้อสอบจะง่าย ในข้อที่ยากแม้จะไม่ซับซ้อนหรือยากมากก็มักจะไม่ทำกัน
7. ผู้เข้าทดสอบบางรายทำข้อสอบโดยใช้ทั้งปากกาและดินสอ ซึ่งตามระเบียบของการทำข้อสอบจะต้องเขียนด้วยปากกาเท่านั้น จึงจะได้คะแนน ที่ประชุมเห็นสมควรถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบที่ประกาศโดยทั่วไปแล้วโดยเคร่งครัด ซึ่งจะไม่มีการให้คะแนนกรณีผู้เข้าทดสอบเขียนคำตอบด้วยดินสอ
8. ผู้เข้าทดสอบขาดความรู้ในเรื่องพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วจึงไม่สามารถตอบคำถามข้อสอบได้
9. ผู้เข้าทดสอบอาจจะเก็งข้อสอบในส่วนที่ค่อนข้างยากไว้ทำให้ตอบข้อสอบง่ายๆไม่ได้
10. จากการตรวจข้อสอบเห็นได้ชัดเจนว่าผู้เข้าทดสอบบางคนไม่พร้อมในการเข้าทดสอบ ผู้เข้าทดสอบจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมในการเข้าทดสอบ
11. ตอบไม่ตรงประเด็นกับคำถาม ลักษณะเหมือนกับการเก็งคำตอบ และเขียนตอบในเรื่องที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
12. ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจประเด็นคำถามว่าถามอะไรหรือให้ทำอะไร
13. ผู้เข้าทดสอบเขียนแต่โจทย์มาอย่างเดียวโดยไม่ได้เขียนคำตอบซึ่งจะไม่มีการให้คะแนนจากการลอกโจทย์
14. ผู้เข้าทดสอบเขียนลายมืออ่านยากมาก
15. ผู้เข้าทดสอบไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเนื้อหาที่ทดสอบ
16. ผู้เข้าทดสอบบางรายมีเจตนาในการเขียนชื่อ-สกุลและเลขประจำตัวสอบไว้ในสมุดคำตอบซึ่งเป็นการผิดระเบียบในการเข้าทดสอบ
17. ผู้เข้าทดสอบตอบคำถามไม่ครบถ้วนตามที่โจทย์ต้องการให้ตอบ
18. ผู้เข้าทดสอบอาจไม่เข้าใจโจทย์คำถามหรืออ่านโจทย์ไม่รอบคอบจึงเข้าลักษณะ ถามอย่างหนึ่งตอบอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการเสียเวลาและไม่ได้คะแนน
19. ผู้เข้าทดสอบบางคนตอบคำตอบสั้นเกินไป ไม่ขยายความ และตอบยาวเกินไปแต่ไม่ตรงประเด็นที่ถามทำให้ได้คะแนนน้อยหรือไม่ได้คะแนน
20. ผู้เข้าทดสอบจำนวนมากส่งสมุดคำตอบเปล่าและมีจำนวนมากเช่นกันที่เขียนตอบเพียงเล็กน้อยที่ไม่เข้าประเด็นเข้าคำถาม
21. ผู้เข้าทดสอบที่เตรียมตัวในการเข้าทดสอบมาดีจะทำคะแนนได้ค่อนข้างสูง แต่ผู้เข้าทดสอบที่ไม่ได้เตรียมตัวมาจะไม่ได้คะแนน
22. ผู้เข้าทดสอบบางรายลอกโจทย์มาเขียนตอบซึ่งจะไม่ได้คะแนน
23. ผู้เข้าทดสอบบางคนไม่อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนตอบ
24. ผู้เข้าทดสอบตอบคำถามเหมือนท่องจำมา หรือตอบในเรื่องที่ตนเองจำได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่โจทย์ถามเป็นการตอบคำถามไม่ตรงประเด็น
25. ผู้เข้าทดสอบตอบคำตอบเหมือนกับท่องคำตอบมาเขียน
26. ผู้เข้าทดสอบตอบคำตอบซ้ำๆ กัน จึงทำให้เสียคะแนนไป


วิชา การบัญชี


1. ไม่อ่านคำสั่งในการทำข้อสอบให้ดี เช่น เขียนคำตอบมาเลยโดยไม่แสดงวิธีการคำนวณตามที่คำสั่งระบุไว้ จึงทำให้ไม่ได้คะแนนที่สมควรจะได้
2. การตอบคำถามด้านบัญชีการเงิน ผู้เข้าทดสอบบางรายกลับตอบเป็นความรู้ในด้านภาษีอากรที่ไม่ตรงกับด้านการบัญชี
3. ผู้เข้าทดสอบไม่ทำข้อสอบตามที่โจทย์กำหนด เช่นโจทย์ให้ทำรายละเอียดในตาราง แต่ผู้เข้าทดสอบตอบเป็นยอดรวม เป็นต้น

วิชา การสอบบัญชี 1 และการสอบบัญชี 2


1. ผู้เข้าทดสอบขาดความรู้ในการนำมาตรฐานการสอบบัญชีมาปรับใช้
2. ผู้เข้าทดสอบที่เตรียมตัวในการเข้าทดสอบ เช่น อ่านมาตรฐานการสอบบัญชีมาเป็นอย่างดีจะสามารถตอบคำถามได้
3. ผู้เข้าทดสอบบางรายเขียนตอบไม่สมบูรณ์ เช่น เริ่มต้นข้อความตามมาตรฐานการสอบบัญชี แล้วระบุว่าข้อความที่เหลือเหมือนกับมาตรฐานการรายงาน ทำให้ไม่ได้คะแนน

วิชา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี


1. ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจวิธีการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจกฎหมายพื้นฐานที่ควรรู้
3. ผู้เข้าทดสอบไม่แม่นในข้อกฎหมายพื้นๆ ทำให้ทำข้อสอบไม่ได้แม้ข้อสอบจะง่ายก็ตาม
4. ผู้เข้าทดสอบบางรายขาดทักษะในการเขียนคำตอบ โดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องตอบคำถามให้ครบทุกประเด็น
5. ผู้เข้าทดสอบไม่มีความรู้ในข้อกฎหมายเพียงพอที่จะทำข้อสอบได้
6. ผู้เข้าทดสอบไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
7. ผู้เข้าทดสอบขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
8. ผู้เข้าทดสอบไม่ติดตามกฎหมายหรือประกาศ และข้อบังคับ ที่ออกใหม่ทำให้ไม่สามารถตอบคำถามได้

วิชา การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์
1. มักตอบไม่ตรงคำถาม หรืออาจตอบในเรื่องที่ได้จำมาตอบ หรือสมมุติตุ๊กตาเพิ่มจากโจทย์ซึ่งอาจเป็นเพราะไม่เคยปฏิบัติงานสอบบัญชีมาก่อน
2. ผู้เข้าทดสอบขาดความรู้ในการปฏิบัติงานจริง ทำให้ตอบข้อสอบไม่ได้

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี