ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี

(ฉบับที่ ๑๕)

เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม

หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

.. ๒๕๕๐

_______

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่จำกัดเฉพาะความรู้ทางด้านการบัญชี หรือด้านการสอบบัญชีเท่านั้น แต่ควรมีความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชีด้วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา () (๑๑) มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี .. ๒๕๔๗ สภาวิชาชีพบัญชีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๕) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต .. ๒๕๕๐”

ข้อ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ในข้อบังคับนี้

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี

“การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา” หมายถึง การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพหรือการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามข้อบังคับนี้

“การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ” หรือ “การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง” หมายถึง การพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ ตามประเภทที่กำหนดไว้ในหมวด

“ผู้สอบบัญชี” หมายถึง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

“ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล” หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังมีผลใช้บังคับอยู่

“ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตสิ้นผล” หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตสิ้นผลตามที่กำหนดในมาตรา ๔๑ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ..๒๕๔๗

“ผู้สอบบัญชีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต” หมายถึง ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล แต่สภาวิชาชีพบัญชีมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต

“วิทยากร” หมายถึง ผู้ทรงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในเนื้อหาหลักสูตรของการฝึกอบรมหรือสัมมนา และให้หมายความรวมถึงผู้ดำเนินการสัมมนาหรือผู้บรรยายหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะอย่างเดียวกัน ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

“ผู้จัดการอบรม หรือการสัมมนา” หมายถึง หน่วยงานดังต่อไปนี้

() สภาวิชาชีพบัญชี

() กระทรวง กรม หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

() สถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

() สถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีการสอน

ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

() หน่วยงานภายในของผู้รับการอบรม หรือการสัมมนา ที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

() หน่วยงานอื่น ที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

ข้อ ให้นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

หมวด

บททั่วไป

_________

ข้อ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี .. ๒๕๔๗

เพื่อให้หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว นายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยอนุมัติของคณะกรรมการ มีอำนาจออกข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าวข้อกำหนดนั้น ต้องอยู่ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี .. ๒๕๔๗ และให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ข้อ ในกรณีที่มีปัญหาการแปลความเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และถือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด

หมวด

ประเภทการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

_________

ข้อ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง มีทั้งประเภทอย่างเป็นทางการ และอย่างไม่เป็นทางการ

. การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ประเภทการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

ที่สามารถประเมินผล หรือตรวจสอบได้ ซึ่งออกแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความรู้และทักษะที่ต้องการดังต่อไปนี้

.. เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความ

เห็นชอบในหลักสูตร วิทยากร และผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนา

.. เป็นวิทยากร ในหลักสูตรที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบ

.. เขียนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีที่มีเนื้อหาตามที่สภา

วิชาชีพบัญชีกำหนด และได้เผยแพร่ในวารสาร หรือทางอินเตอร์เน็ต หรือในที่ประชุมวิชาการ

.. เขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีที่มีเนื้อหาตามที่

สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด และได้มีการจัดพิมพ์เผยแพร่

.. เสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการด้วยตนเองต่อที่ประชุมวิชาการ

โดยผลงานนั้นต้องเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

.. เป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทำงานทางวิชาการในสภาวิชาชีพ

บัญชีหรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

.. สำเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม หรือระดับวุฒิเดิมแต่ในหลักสูตร

หรือสาขาอื่นตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

.. ผ่านการทดสอบในหลักสูตรวิชาชีพตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

.. ประเภทการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องอย่างเป็นทางการอื่นตามที่สภาวิชาชีพ

บัญชีกำหนด

. การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ ประเภทการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องอื่นๆ นอกจาก . และต้องเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

หมวด

คุณสมบัติของวิทยากร

_______

ข้อ วิทยากรตามข้อ .. และข้อ .. ต้องมีพื้นความรู้โดยตรงในเรื่องที่จะอบรมหรือสัมมนาและมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร

ในกรณีที่จำเป็นและฉุกเฉินที่วิทยากรซึ่งได้รับความเห็นชอบไว้เดิมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

ผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนา สามารถจัดการอบรม หรือการสัมมนาดังกล่าวไปพลางก่อนได้ แต่วิทยากรที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนต้องมีพื้นความรู้โดยตรงในเรื่องที่จะอบรมหรือสัมมนา และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นอย่างเพียงพอ และผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนาต้องขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาชีพบัญชีในการเปลี่ยนผู้จัดการวิทยากรภายในกำหนดหนึ่งเดือน นับแต่วันสิ้นสุดการอบรมหรือการสัมมนา มิฉะนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจะถือว่า อบรมหรือการสัมมนาดังกล่าวฝ่าฝืนข้อบังคับนี้

หมวด

จำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

_______

ข้อ ผู้สอบบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องขั้นต่ำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

. ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล ต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสิบสองชั่วโมงต่อปี เว้นแต่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นปีแรก จะต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามสัดส่วนของจำนวนเดือนที่ได้รับใบอนุญาตในปีนั้น โดยไม่นับเศษของเดือน

. ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตสิ้นผล และมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีใหม่ต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ดังนี้

.. จำนวนสิบสองชั่วโมง สำหรับปีก่อนปีที่ใบอนุญาตสิ้นผล และ

.. จำนวนสิบสองชั่วโมง สำหรับปีที่ใบอนุญาตสิ้นผล เว้นแต่ขอรับใบ

อนุญาตใหม่ภายในปีที่ใบอนุญาตสิ้นผล ให้มีจำนวนชั่วโมงตามจำนวนเดือนก่อนขอรับใบอนุญาตใหม่ และ

.. จำนวนชั่วโมงตามจำนวนเดือนในช่วงเวลาหลังจากปีที่ใบอนุญาตสิ้นผล

จนถึงเดือนที่ขอรับใบอนุญาตใหม่

ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงตาม .. .. และ .. รวมกันแล้วไม่เกินเจ็ดสิบ

สองชั่วโมง โดยไม่นับเศษของเดือน และให้นับย้อนหลังได้ไม่เกินสามปี ก่อนวันยื่นขอรับใบอนุญาตใหม่

จำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องต้องมีประเภทการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องที่

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง

หมวด

หลักเกณฑ์และวิธีการนับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

_______

ข้อ ๑๐ การนับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องอย่างเป็นทางการตามข้อ . ให้นับดังต่อไปนี้

๑๐. น้อยกว่าสิบห้านาที ไม่นับเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

๑๐. สิบห้านาทีถึงสี่สิบสี่นาทีให้นับเป็นครึ่งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

๑๐. สี่สิบห้านาทีถึงหกสิบนาทีให้นับเป็นหนึ่งชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

ข้อ ๑๑ การนับปีที่มีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ให้นับตามปีปฏิทิน โดยถือปีที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้เป็นปีแรก

ข้อ ๑๒ การนับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องอย่างไม่เป็นทางการตามข้อ . ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

ข้อ ๑๓ การเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามข้อ .. ให้นับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการนับจำนวนชั่วโมงในข้อ ๑๐ ที่ผู้จัดการอบรม หรือการสัมมนาได้โฆษณาเผยแพร่ไว้

การกล่าวเปิดการอบรมหรือการสัมมนา ให้นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้เฉพาะที่เป็นปาฐกถาพิเศษ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

๑๓. เนื้อหาในการปาฐกถาพิเศษที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องใด ให้นับเป็น

จำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของเรื่องนั้น

๑๓. เนื้อหาในการปาฐกถาพิเศษที่ไม่สัมพันธ์โดยตรงกับเรื่องใดๆ ให้นับเป็น

จำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเรื่องอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชาชีพบัญชี หรือให้นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อพิจารณา

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนายังไม่ได้ยื่นคำขอความเห็นชอบเนื้อหาหลักสูตรหรือวิทยากรในการอบรม หรือการสัมมนาต่อสภาวิชาชีพบัญชี จะจัดการอบรมหรือการสัมมนาไปพลางก่อนก็ได้แต่มิให้โฆษณาเผยแพร่จำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนาต้องขอความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีภายในกำหนดหนึ่งเดือน นับแต่วันสิ้นสุดการอบรม หรือการสัมมนามิฉะนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจะถือว่าผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนาดังกล่าวฝ่าฝืนข้อบังคับนี้

ข้อ ๑๕ การเป็นวิทยากร ตามข้อ .. รวมทั้งการเสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการด้วยตนเองต่อที่ประชุมวิชาการตามข้อ .. ให้นับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นสองช่วงเวลาดังนี้

๑๕. ช่วงเวลาของการบรรยาย หรือเสนอผลงานด้วยตนเอง ให้นับตามจำนวน

ชั่วโมงที่ใช้ไปในการเป็นวิทยากร หรือเสนอผลงานด้วยตนเองตามหลักเกณฑ์การนับในข้อ ๑๐ โดยอนุโลม

๑๕. ช่วงเวลาการเตรียมตัวเพื่อการบรรยาย หรือการเสนอผลงานด้วยตนเอง

ให้นับเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเฉพาะการเตรียมตัวในการบรรยายหรือการเสนอผลงานด้วยตนเองครั้งแรก โดยให้นับได้เป็นสองเท่าของเวลาตาม ๑๕. ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ดำเนินการสัมมนา

การบรรยายครั้งต่อไปในเรื่องเดียวกัน ห้ามนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อ

เนื่องอีกเว้นแต่วิทยากรนั้นได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง โดยทำตารางเปรียบเทียบเนื้อหาเก่ากับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงและนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติม

ข้อ ๑๖ การเขียนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีตามข้อ .. ให้นับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้ไม่เกินสามชั่วโมงต่อหนึ่งบทความ

ข้อ ๑๗ การเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีตามข้อ .. ให้นับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ครั้งเดียวในปีที่หนังสือหรือตำรานั้นจัดพิมพ์เผยแพร่ โดยให้นับได้สิบสองชั่วโมง

ข้อ ๑๘ การเป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือ คณะทำงานทางวิชาการในสภาวิชาชีพบัญชี หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีตามข้อ .. ให้นับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้สามชั่วโมงต่อหนึ่งตำแหน่ง และให้นับได้เพียงสองตำแหน่ง

ข้อ ๑๙ การสำเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าวุฒิเดิม หรือระดับวุฒิเดิมแต่ในหลักสูตรหรือสาขาอื่นตามข้อ .. ให้นับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้วุฒิละสิบสองชั่วโมง

ข้อ ๒๐ ผู้ที่ผ่านการทดสอบในหลักสูตรวิชาชีพตามข้อ .. ให้นับจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้สิบสองชั่วโมง

ข้อ ๒๑ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในหมวดนี้จะนับเข้าเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในเรื่องใดให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด

หมวด

วิธีการยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

_______

ข้อ ๒๒ การแสดงหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง เป็นหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่จะต้องแสดงต่อสภาวิชาชีพบัญชี โดยให้ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ดังนี้

๒๒. กรณีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นรายปี ให้ยื่นพร้อมกับการชำระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในสามเดือนก่อนวันเริ่มต้นปีปฏิทิน

๒๒. กรณีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งปี ให้ยื่นหลัก

ฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเป็นรายปีภายในกำหนดเวลาเช่นเดียวกับ ๒๒.

การยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้จัดทำตามแบบและวิธีการที่นายกสภา

วิชาชีพบัญชีกำหนด

ข้อ ๒๓ ผู้สอบบัญชีที่ไม่อาจแสดงหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องครบตามจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำที่กำหนด สภาวิชาชีพบัญชีจะมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้ครบถ้วนและยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายในหกเดือนนับจากวันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

หมวด

มาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับ

_______

ข้อ ๒๔ ผู้สอบบัญชีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ ๒๓ หากไม่ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายในกำหนดเวลา ให้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีนั้นสิ้นผลทันที

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้โดยไม่เจตนา และได้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจกำหนดระยะเวลาผ่อนผันให้ผู้สอบบัญชีนั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาหนังสือชี้แจงเหตุผลตามข้อ ๒๕ แล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้โดยเจตนา สภาวิชาชีพบัญชีจะสั่งให้ใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นสิ้นผล

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้สอบบัญชีแจ้งข้อมูลเท็จ จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาต่อไป

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ผู้จัดการอบรมหรือการสัมมนาที่สภาวิชาชีพบัญชีให้ความเห็นชอบฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะตักเตือนเป็นหนังสือ หรือยกเลิกการให้ความเห็นชอบตามที่สภาวิชาชีพบัญชีเห็นสมควร

บทเฉพาะกาล

_______

ข้อ ๒๙ ในปีที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีปีแรก และผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่สิ้นผล ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ . ของข้อบังคับนี้

ข้อ ๓๐ ผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือถูกเพิกถอนตามพระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี .. ๒๕๐๕ หรือสิ้นผล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี .. ๒๕๔๗ ก่อนปีที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ .. ของข้อบังคับนี้

 

ประกาศ วันที่ ธันวาคม .. ๒๕๕๐

เกษรี ณรงค์เดช

(ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช)

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

 

 
บทความเพิ่มเติม2

แฟคตอริ่ง (Factoring) : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า article
เช่าซื้อ และ ลิสซิ่ง แตกต่างกันอย่างไร article
ตัวอย่าง การจดทะเบียนสิทธิ และ นิติกรรม เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์
บทความ และ สาระจาก กรมที่ดิน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SME 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2551
การจ่ายเงินปันผล
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
ตารางค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ article
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ.2547
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จาก 100,000 เป็น 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2551 พร้อม อัตราภาษีใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี