ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,ตรวจสอบบัญชี,ผู้สอบบัญชี,รับตรวจสอบบัญชี,รับทำบัญชี ตารางค่าธรรมเนียม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ตารางค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ article

ตารางค่าธรรมเนียม


การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ การขอตรวจเอกสาร การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง
และการขอหนังสือรับรอง ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด
    บาท
1.การออกใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญ    
     1.1 การขอใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด
ฉบับละ 100.-
     1.2 การขอใบสำคัญหรือใบแทนใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน      บริษัทมหาชนจำกัด ฉบับละ 200.-
2. การตรวจเอกสาร    
     2.1 การตรวจคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบของห้างหุ้นส่วน รายละ 50.-
          หรือบริษัทจำกัด    
     2.2 การตรวจเอกสารของแต่ละบริษัท (บริษัทมหาชนจำกัด) ครั้งละ 50.-
     2.3 การตรวจงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รายละ 50.-
3. การขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง หน้าละ 50.-
4. การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน รายการละ 40.-
5. การถ่ายข้อมูลที่ได้จัดทำจากระบบคอมพิวเตอร์    
     - ค่าบริการ ครั้งละ 800.-
     - ค่าบันทึกข้อมูลซึ่งมีความยาวของระเบียนไม่เกินสองร้อยอักขระ ระเบียนละ 0.30
          ในกรณีระเบียนมีความยาวมากกว่าสองร้อยอักขระ ให้คิดทุกจำนวน    
          สองร้อยอักขระ เป็นหนึ่งระเบียน ระเบียนละ 0.30
          เศษของสองร้อยอักขระ ให้คิดเป็นหนึ่งระเบียน    
หมายเหตุ    "ระเบียน" หมายความว่า หน่วยของรายการข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล
                     ซึ่งแสดงออกในรูปของอักขระในแต่ะละบรรทัด
6. การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอข้อมูล    
     - ค่าธรรมเนียมในการให้บริการติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล ครั้งละ 3,000.-
     - ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล รายละ 60.-
     - การต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตัดการเชื่อมโยงข้อมูล ครั้งละ 3,000.-
หมายเหตุ    กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะตัดการเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อปรากฏว่าไม่มีการใช้บริการถ่ายโอนข้อมูล
                   เป็นระยะเวลาหกเดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ติดตั้งหรือต่อโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล
                   หรือนับจากมีการถ่ายโอนข้อมูลครั้งสุดท้าย

 

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

    บาท
1. จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
   
    1.1 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท  
1,000.-
    1.2 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้   100.-
          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)    
    1.3 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาท   5,000.-
2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วน
  2,000.-
3. จดทะเบียนแก้ไขชื่อห้างหุ้นส่วน
  400.-
4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
  400.-
5. จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา
  400.-
6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้าใหม่
คนละ 300.-
7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก คนละ 300.-
8. จดทะเบียนแก้ไขทุน    
    8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน คนละ
300.-
    8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน    
          คิดตามทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันทุก 100,000 บาท   100.-
          (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)    
          เพิ่มทุนตั้งแต่ 5,000,000 บาท   5,000.-
9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิ่งที่นำมาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วน
คนละ 300.-
10. จดทะเบียนเปลี่ยนจำพวกหุ้นส่วน
คนละ
300.-
11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นส่วนผู้จัดการ
  400.-
12. จดทะเบียนข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ
  400.-
13. จดทะเบียนแก้ไขตรา
  400.-
14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
  400.-
15. จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน
  400.-
16. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
  400.-
17. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี
  400.-
18. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานชำระบัญชี
  400.-
19. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี   400.-

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

  บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 
     1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
     1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 50.-
           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
     1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท
 
     2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ(นอกจากการเพิ่มทุน) 400.-
     2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน  
           (1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 500.-
           (2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 50.-
                (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
           (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท 25,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
 
     3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
     3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-
           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
     3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
4. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
5,000.-
5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ
 
    ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด  
     5.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 5,000.-
     5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กำหนดไว้ 500.-
           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
     5.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
6. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัท  
     6.1 จดทะเบียนมติพิเศษ (เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท) 400.-
     6.2 จดทะเบียนเพิ่มทุน  
           คิดตามทุนที่เพิ่มทุก 100,000 บาท 500.-
           (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท)  
           เพิ่มทุนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
     6.3 จดทะเบียนลดทุน 400.-
     6.4 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อ 400.-
     6.5 จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ 400.-
     6.6 จดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่                                                                  คนละ 400.-
     6.7 จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 400.-
     6.8 จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ 400.-
     6.9 จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานแห่งใหญ่ และ/หรือสำนักงานสาขา 400.-
     6.10 จดทะเบียนแก้ไขดวงตรา
400.-
     6.11 จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.-
7. จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี
400.-
8. จดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
400.-
9. จดทะเบียนแก้ไขอำนาจผู้ชำระบัญชี
400.-
10. จดทะเบียนแก้ไขสำนักงานผู้ชำระบัญชี
400.-
11. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
400.-

 

จดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

  บาท
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
 
     1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
     1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-
           (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
     1.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัท
 
     2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิทุกข้อก่อนจัดตั้งบริษัท 500.-
           (นอกจากการเพิ่มทุน)  
     2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิ่มทุน  
            (1) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
            (2) ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 1,000.-
                 (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
            (3) ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
3. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด
 
     3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
     3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-
           (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
     3.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 250,000,000 บาท ขึ้นไป 250,000.-
4. จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท
 
     4.1 ทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
     4.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่กำหนดไว้ 1,000.-
          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
     4.3 ทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป 50,000.-
5. จดทะเบียนควบบริษัท 10,000.-
6. จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท
 
     6.1 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มไม่เกิน 1,000,000 บาท 1,000.-
     6.2 ทุนจดทะเบียนทุก 1,000,000 บาท ที่เพิ่มขึ้น 1,000.-
          (เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท)  
     6.3 ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มตั้งแต่ 250,000,000 บาท 250,000.-
7. จดทะเบียนลดทุนบริษัท 500.-
8. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทนอกจากกรณีเพิ่มทุน 500.-
9. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 500.-
10. จดทะเบียนตั้งกรรมการเข้าใหม่                                                                        คนละ 500.-
11. จดทะเบียนกรรมการออก (ไม่กำหนดจำนวนคน) 500.-
12. จดทะเบียนเลิกบริษัท 500.-
13 จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี 500.-
14. จดทะเบียนเรื่องอื่น ๆ เรื่องละ
500.-

 

แบบพิมพ์ที่ใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และทะเบียนพาณิชย์

( แบบพิมพ์ที่แจกฟรี )
( แบบพิมพ์ที่จำหน่าย )
บาท
ห้างหุ้นส่วนบริษัท
แบบ บอจ. 1 , 2 , 3, 4
แบบ หส. 1 , 2
แบบ ก.
แบบ ว.
แบบ สสช. 1
แบบ ลช. 1 , 2 , 3 , 5 , 6

ห้างหุ้นส่วนบริษัท
- แบบจองชื่อนิติบุคคล 2 ฉบับ
- แบบ บอจ. 5 (สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
- แบบหนังสือมอบอำนาจ
- แบบหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
- แบบรายงานการประชุมตั้งบริษัท
- แบบข้อบังคับ
- แบบวัตถุประสงค์เกษตรกรรม
- แบบวัตถุประสงค์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
- แบบวัตถุประสงค์พาณิชยกรรม
- แบบวัตถุประสงค์ธุรกิจบริการ
- แบบสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม
- แบบสัญญาเลิกห้างหุ้นส่วน
- แบบหนังสือสัญญาโอนหุ้นในบริษัท


10.-
5.-
5.-
5.-
10.-
10.-
5.-
10.-
15.-
15.-
5.-
5.-
5.-
                            ทั่วไป
แบบ ต.ท. (คำขอตรวจเอกสาร)
แบบ ร.ท. (คำขอหนังสือรับรอง / สำเนา
เอกสาร / ใบแทนใบสำคัญฯ)
แบบ ส.บช. (แบบนำส่งงบดุลและบัญชี
กำไรขาดทุน)

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ด้านการจดทะเบียนธุรกิจ โทร. 0 2547 5995
กองคลัง กลุ่มงานรายได้ โทร. 0 2547 4491 และ 0 2547 4941
หรือ www.dbd.go.th หรือ E-mail : finance@dbd.go.th
บทความเพิ่มเติม2

แฟคตอริ่ง (Factoring) : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า article
เช่าซื้อ และ ลิสซิ่ง แตกต่างกันอย่างไร article
ตัวอย่าง การจดทะเบียนสิทธิ และ นิติกรรม เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์
บทความ และ สาระจาก กรมที่ดิน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SME 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2551
การจ่ายเงินปันผล
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ.2547
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จาก 100,000 เป็น 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2551 พร้อม อัตราภาษีใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี