ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี การปรับปรุงรายการทางบัญชี และ การแก้ไขข้อผิดพลาด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


การปรับปรุงรายการทางบัญชี และ การแก้ไขข้อผิดพลาด

ความหมาย และความสำคัญ ของ การปรับปรุงรายการทางบัญชี

การปรับปรุงรายการทางบัญชี (Adjusting Entries) คือการปรับบัญชีในวันสิ้นงวด เพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องตามควรโดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้ แม่บทการบัญชี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง และเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง

การปรับปรุงรายการ โดยปกติจะปรับปรุง ณ วันสิ้นงวดบัญชี หรือเมื่อต้องการปิดบัญชี ซึ่งบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป แล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทเพื่อปรับปรุงยอดให้ถูกต้อง ก่อนการปิดบัญชีและออกงบการเงิน

ดังนั้น การบันทึกการปรับปรุงรายการ นับเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของวงจรการบัญชีเพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงต้องทำทุกครั้งก่อนการปิดบัญชี และออกงบการเงิน

ประเภทของรายการที่ต้องปรับปรุง

รายการบัญชีที่ต้องปรับปรุง โดยทั่วไปสรุปได้ดังนี้

 • รายการคงค้าง (Accrued) แบ่งเป็น
  - รายได้ค้างรับ (Accrued Revenues)
  - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)
 • รายการล่วงหน้า (Deferred) แบ่งเป็น
  - รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income or Unearned Revenue)
  - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)
 • วัสดุใช้ไป (Supplies)
 • หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)
 • ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

นอกจากรายการปรับปรุงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการปรับปรุงรายการอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่ละเรื่อง เช่น การปรับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดให้เป็นราคาทุน หรือราคามูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า เป็นต้น

 

รายการคงค้าง (Accrued)


เป็นเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีนี้ แต่กิจการยังไม่ได้บันทึกบัญชี แบ่งเป็น


1) รายได้ค้างรับ (Accrued revenues) หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแต่กิจการยังไม่ได้รับเงิน และยังไม่ได้บันทึกบัญชี ดังนั้นรายได้ที่ควรจะเป็นของกิจการในงวดปัจจุบันจึงหายไป เท่ากับจำนวนที่ยังไม่ได้รับ และการที่กิจการยังไม่ได้รับเงินแสดงว่ากิจการมีลูกหนี้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากไม่เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการค้าหลัก จึงใช้ชื่อบัญชี "รายได้ค้างรับ" ดังนั้นการปรับปรุงจะทำได้ดังนี้

เดบิต รายได้ค้างรับ             xxx (เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน)

เครดิต รายได้……..                       xxx

2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน และยังไม่ได้บันทึกบัญชี ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็นของกิจการในงวดปัจจุบันจึงหายไปเท่ากับจำนวนที่ยังไม่ได้จ่าย และการที่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินแสดงว่ากิจการมีเจ้าหนี้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากไม่เป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากการค้าหลัก จึงใช้ชื่อบัญชี "ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย" ดังนั้นการปรับปรุงจะทำได้ดังนี้

เดบิต ค่าใช้จ่าย…… .xxx

เครดิต ค่าใช้จ่าย….ค้างจ่าย xxx (เป็นหนี้สินหมุนเวียน)

รายการล่วงหน้า (Deferred)

รายการที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนี้ และครอบคลุมงวดบัญชีหน้าด้วย ซึ่งได้มีการบันทึกบัญชีแล้ว แต่ ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักคงค้าง จึงต้องมีการปรับปรุงรายการแบ่งเป็น

1) รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income or Unearned Revenue) หมายถึง รายได้ที่กิจการรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าแล้วแต่ยังไม่เสร็จ ซึ่งรายได้นี้เป็นของงวดนี้บางส่วน และเป็นของงวดหน้าบางส่วน ส่วนของงวดนี้ถือเป็นรายได้ และส่วนของงวดหน้าถือเป็นรายได้รับล่วงหน้า (หนี้สิน)
การบันทึกในวันที่รับเงิน จะบันทึกบัญชีเงินสด และบันทึกการรับรายได้ ได้ 2 กรณี คือ บันทึกเป็นรายได้ หรืออาจบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งไม่ว่าจะบันทึกแบบใด เมื่อสิ้นงวดต้องปรับปรุงรายได้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

2) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายเงินไปแล้ว แต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ครบ หรือใช้เพียงบางส่วน ส่วนที่รับประโยชน์ไปแล้วในงวดนี้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในงวดนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (เป็นสินทรัพย์)
การบันทึกในวันที่จ่ายเงิน จะบันทึกบัญชีเงินสด และบันทึกการจ่ายค่าใช้จ่าย ได้ 2 กรณี คือ บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย หรืออาจบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งไม่ว่าจะบันทึกแบบใด เมื่อสิ้นงวดต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies)


วัสดุสิ้นเปลือง เป็นสินทรัพย์ที่กิจการซื้อมาเพื่อใช้ในกิจการ จึงมีสภาพเป็นสินทรัพย์ที่มีการหมดสภาพไป ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ วัสดุสิ้นเปลืองแบ่งเป็นหลายประเภท เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน วัสดุโรงงาน เป็นต้น

การบันทึกบัญชีสามารถบันทึกได้ 2 ลักษณะ ในวันที่ซื้ออาจบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัญชี หรือบันทึกเป็นสินทรัพย์ก็ได้ แต่เมื่อในวันสิ้นงวดบัญชีจึงควรต้องมีการปรับปรุงสินทรัพย์คงเหลือ ตามความจำเป็น แต่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีการตรวจนับแล้วบันทึกรายการนี้เป็นสินทรัพย์ในงบดุล ปีต่อไปเมื่อซื้อวัสดุก็ควรบันทึกเป็นสินทรัพย์ แล้วปรับปรุงในวันสิ้นงวดบัญชีตามจริง

หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)


กรณีกิจการมีการขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ และรอบแห่งการชำระเงินข้ามงวดบัญชีสิ้นงวดบัญชี จำเป็นต้องมีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญขึ้น เผื่อสำหรับการเก็บหนี้ไม่ได้ ซึ่งจะมีผลต่องบการเงินคือ หนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน ส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) ซึ่งถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ นำไปแสดงยอดหักลูกหนี้ในงบดุล

การประมาณการหนี้สูญนี้ สามารถคิดได้จาก


1) ยอดขาย          2) จากยอดลูกหนี้          จะลงบัญชีโดย


เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ        xxx

เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         xxx

ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)


ค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชีฉบับ 32 ได้ให้ความหมาย ดังนี้

ค่าเสื่อมราคา หมายถึง การปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการใช้งานที่ได้ประมาณไว้ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดบัญชี สินทรัพย์ถาวรทุกชนิดจะต้องคิดค่าเสื่อมราคา ยกเว้นที่ดิน เพราะที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุใช้งานไม่จำกัด และส่วนใหญ่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

กล่าวโดยสรุป การคิดค่าเสื่อมราคา ก็คือการกระจายราคาทุนเพื่อไปเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบระยะเวลา ซึ่งสามารถคำนวณค่าเสื่อมราคาได้หลายวิธี เช่น วิธีเส้นตรง (Straight Line Method) วิธีลดลงทวีคูณ (Double-declining Method) และวิธีผลรวมจำนวนปี (sum - of - the Years - Digits Method) เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม การคิดค่าเสื่อมราคาโดยประมาณต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้คือ

1. ประโยชน์ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ โดยประเมินจากกำลังการผลิต หรือผลที่คาดว่าจะได้จากสินทรัพย์นั้น

2. การชำรุดเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น จำนวนผลัดในการผลิต การดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์ในขณะที่ไม่มีการใช้งาน

3. ความล้าสมัยทางด้านเทคนิค ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงการผลิต

4. ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดทางกฎหมายในการใช้สินทรัพย์ เช่น การสิ้นสุดอายุของ สัญญาเช่า


จากปัจจัยต่าง ๆ กิจการจะแสดงสินทรัพย์ถาวรในงบดุล ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งจะส่งผลทำให้สินทรัพย์ถาวรในงบดุลแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี (Book Value) บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม (Accumulate Depreciation) เป็นบัญชีปรับมูลค่าสินทรัพย์ และจะมียอดสะสมเพิ่มขึ้นตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ ในขณะเดียวกัน บัญชีค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expense) เป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายที่แสดงในงบกำไรขาดทุน ซึ่งการแสดงบัญชีค่าเสื่อมราคา และค่าเสื่อมราคาสะสม ให้แยกแสดงตามสินทรัพย์แต่ละประเภท

การลงบัญชีเมื่อคิดค่าเสื่อมราคาแสดงได้ดังนี้

เดบิต ค่าเสื่อมราคา สินทรัพย์       xxx

เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม สินทรัพย์        xxx

การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี

ข้อผิดพลาดทางการบัญชี หมายถึง การปฏิบัติงานด้านบัญชีที่ผิดพลาด ซึ่งอาจเป็นการผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือเป็นข้อผิดพลาดที่ตั้งใจทำเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่นการบันทึกบัญชีด้วยความเข้าใจผิด การละเว้นลงรายการ การลงบัญชีผิดพลาด ผิดประเภท ต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเมื่อพบข้อผิดพลาดก็ต้องมีการแก้ไข การดำเนินการปรับปรุงบัญชีสามารถทำในระหว่างปีที่พบข้อผิดพลาด หรือทำตอนปิดบัญชีตอนสิ้นงวด


ข้อผิดพลาดทางบัญชีอาจจะเกิดขึ้นจากกรณีดังนี้ คือ

1. วิเคราะห์รายการ และบันทึกรายการบัญชีผิด เช่น จ่ายค่าพาหนะ แทนที่จะ เดบิตค่าพาหนะ แต่บันทึกเป็น เดบิตค่าไฟฟ้า เป็นต้น

2. บันทึกจำนวนเงินผิด เช่น ซื้ออุปกรณ์สำนักงานราคา 62,000 บาท เป็นเงินสด แต่บันทึกบัญชีเป็น 92,000 บาท

3. ลืมบันทึกรายการบัญชีนั้น ๆ เช่น ซื้อวัสดุสำนักงานแล้วลืมบันทึกบัญชี

วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

1. ให้ดูที่รายการที่บันทึกผิดนั้นว่าบันทึก เดบิต และเครดิตไว้อย่างไร

2. รายการที่ถูกต้องควรจะบันทึก เดบิต และเครดิตอย่างไร

3. ปรับปรุงรายการโดย

3.1 ถ้าบันทึกชื่อบัญชีถูกแล้วแต่จำนวนเงินต่ำไป ให้บันทึกเพิ่มเติมให้ครบ
3.2 ถ้าบันทึกชื่อบัญชีถูกแล้วแต่จำนวนเงินสูงไป ให้บันทึกบัญชีด้านตรงข้ามกับบัญชีที่บันทึกไว้แล้ว ด้วยจำนวนเงินที่บันทึกสูงไป
3.3 ถ้าบันทึกบัญชีผิดให้บันทึกบัญชีตรงข้ามกับบัญชีที่ผิด เพื่อปรับปรุงบัญชีนั้น และบันทึกรายการที่ถูกต้องลงไปใหม่

การกลับรายการทางการบัญชี (Reversing Entries)

การกลับรายการ หมายถึง การบันทึกรายการบัญชีตรงกันข้ามกับรายการปรับปรุงบัญชีที่ได้บันทึกไว้ตอนสิ้นงวดบัญชี การกลับรายการนั้นจะทำหรือไม่ทำก็ได้ และจะทำตอนเริ่มต้นงวดบัญชีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินหรือรับเงินของงวดบัญชีถัดไปสะดวกขึ้น

รายการปรับปรุงที่จะบันทึกการกลับรายการมี 4 ประเภท คือ

1. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้ากรณีที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน
2. รายได้รับล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวน
3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
4. รายได้ค้างรับ

รวบรวมโดย จรัส อินทร์คง
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินปี พ.ศ. 2566 article
คำชี้แจงประกาศกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) article
สมาคมการค้า article
สรุปความแตกต่าง ที่สำคัญของหลักการทางบัญชีกับกฎหมายภาษี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ-ลูกหนี้
หลักเกณฑ์ และวิธีการนำส่งงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้าปี 2563 เป็นต้นไป article
ประกาศกรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 article
อัตราค่าปรับ กรณีไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นล่าช้า ถึงปี 2555 article
การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) article
สิทธิในการได้รับ ค่าชดเชย เมื่อถูกเลิกจ้าง article
สรุปมาตรฐานการบัญชี และการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ article
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินและความหมาย article
นิติบุคล มีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายและพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้ article
ประกันสังคม การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 article
บัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)
Accounting Act, B.E. 2543 (2000)
การโอนกิจการ และ การควบกิจการ
เงินปันผล และ เงินส่วนแบ่งกำไร พร้อม หลักการบัญชี
ตารางสรุป ภาระภาษี การควบหรือโอนกิจการ
งบกระแสเงินสด การจัดทำงบกระแสเงินสด
การวิเคราะห์งบการเงิน
ความแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน กับ บัญชีบริหาร ความแตกต่างระหว่างบัญชีบริหาร กับ บัญชีต้นทุน
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 , พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 - ภาษาไทย
ACCOUNTING PROFESSIONS ACT, B.E. 2547 (2004)
ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีและปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี