ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี งบกระแสเงินสด การจัดทำงบกระแสเงินสด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


งบกระแสเงินสด การจัดทำงบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด

 

งบกระแสเงินสด  เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  ซึ่งจะเน้นเฉพาะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเงินสดและรายการที่เทียบเท่าเงินสด  เช่น  เงินฝากธนาคารหรือเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงเท่ากับเงินสด  โดยงบกระแสเงินสดจะช่วยให้ผู้บริหาร  หรือบุคคลภายนอก  ตลอดจนนักลงุทนได้ทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมาแท้ที่จริงแล้วกิจการได้รับเงินสดและใช้จ่ายเงินสดในกิจกรรมใดบ้าง  ด้วยเหตุนี้  งบกระแสเงินสดจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นถึงนโยบายในการบริหารเงินสดของกิจการ  การตัดสินใจทางด้านการเงิน  และการวางแผนในอนาคตเพื่อความมั่งคั่งของกิจการ

            การจัดทำงบกระแสเงินสด ได้แบ่งการวิเคราะห์กระแสเงินสดของกิจการที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดบัญชีที่ผ่านมาออกเป็น  3 ส่วนดังนี้

1.       กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  ( Cash  from  operating activity)

2.       กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน (Cash from  investing  activity)

3.       กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน ( Cash from financing activity)

การจำแนกกระแสเงินสดในลักษณะนี้  จะช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อผู้ใช้งบ

การเงิน  ในการประเมินผลการดำเนินงานของกิจการต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

1.    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  หมายถึง  การแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ของกิจการ  เช่น  จากการขายสินค้า  จากการจ่ายภาษีเงินได้  จากการจ่ายดอกเบี้ย  จากการซื้อสินค้า  การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงรายได้อื่น ๆ  ที่เกิดจากการดำเนินงานของกิจการ  เป็นต้น

2.    กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน  หมายถึง  กระแสเงินสดที่เกิดจากการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาวต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังอาจจะรวมถึงดอกเบี้ยรับ  และเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ลงทุนต่าง ๆ

3.    กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินทุน  หมายถึง  กระแสเงินสดที่เกิดจากการจัดหาเงินทุนในหนี้สินระยะยาว  และส่วนของเจ้าของ  เช่น  การกู้ยืมและการชำระหนี้คืน  การออกหุ้นทุนเพิ่มและการเงินปันผล  เป็นต้น

 

                  รูปแบบการจัดทำงบกระแสเงินสด

 

การจัดทำงบกระแสเงินสด  สามารถแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภทตามวิธีการในการวิเคราะห์และ

แสดงกระแสเงินสด จากกิจกรรมดำเนินงานคือ

1.      วิธีทางตรง  ( Direct  Method)

เป็นวิธีที่จะแสดงเงินสดรับและเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงานต่าง ๆ เช่น  เงินสดรับจาก

การขายสินค้า  เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้า  เงินสดจ่ายในค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน  ดอกเบี้ยจ่ายและค่าภาษีเงินได้  เป็นต้น

2.      วิธีทางอ้อม  (Indirect  Method)

เป็นวิธรการแสดงการแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  โดยใช้กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิที่

ทำได้ในปีนั้น  แล้วปรับด้วยผลกระทบของรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสด  หรือไม่กระทบต่อเงินสด  เช่น  ค่าเสื่อมราคา  กำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน  ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดำเนินงานของกิจการ

                    เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  จึงขอแสดงรูปแบบของการจัดทำงบกระแสเงินสดในลักษณะทั่ว ๆ ไป  ทั้ง  2 วิธีดังต่อไปนี้

วิธีทางตรง  ( Direct Method)

 

บริษัท…………………………………….จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  ……………………………………

หน่วย:พันบาท

 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:

            เงินสดรับจากการขายสินค้า                                                              xxx

            เงินสดรับจากรายได้อื่น ๆ                                                                 xxx

            เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้า                                                                   (xxx)

            เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ                                         (xxx)

            เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย                                                                    (xxx)                   

            เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้                                                                 (xxx)

            กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                   xxx

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน:

            เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร                                                  xxx

            เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนต่าง ๆ                                                 xxx

            เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร                                                           (xxx)

            เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนต่าง ๆ                                                         (xxx)

            กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน                                                                    xxx

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน:

            เงินสดรับจากกรออกหุ้นทุน                                                             xxx

            เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว                                                        xxx

            เงินสดจ่ายปันผล                                                                         (xxx)

            เงินสดจ่ายชำระหนี้                                                                      (xxx)

            กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน                                                           xxx

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น  (ลดลง)                                                                                                xxx

บวก   เงินสดต้นงวด                                                                                                         xxx

เงินสดคงเหลือปลายงวด                                                                                                    xxx

 

 

                                                                                   

วิธีทางอ้อม  (Indirect  Method)

 

บริษัท………………………………..จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่………………………………………………….

หน่วย : บาท

 

 

กระแสดเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:

            กำไรสุทธิ                                                                                                         xxx

            ปรับปรุงด้วยรายการที่มีผลกระทบกำไรสุทธิ:

                        สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง                                        xxx

                        สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น                                     (xxx)

                        หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น                                          xxx

                        หนี้สินหมุนเวียนลดลง                                           (xxx)

                        ค่าเสื่อมราคา                                                       xxx

                        รายการตัดจ่าย                                                     xxx

                        กำไรจากการขายสินทรัพย์ระยะยาว                          xxx

                        ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ระยะยาว                      (xxx)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                                  xxx

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน:

                        เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร                          xxx

                        เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนต่าง                          xxx

                        เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร                                   (xxx)

                        เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนต่าง ๆ                                  (xxx)

            กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน                                                                   xxx

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน:

                        เงินสดรับจากการออกหุ้น                                        xxx

                        เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว                                xxx

                        เงินสดจ่ายเงินปันผล                                             (xxx)

                        เงินสดจ่ายชำระหนี้                                               (xxx)

            กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน                                                           xxx

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                                                                                 xxx

บวก  เงินสดต้นงวด                                                                                                          xxx

เงินสดคงเหลือปลายงวด                                                                                                    xxx

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม:

            เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย                                                                                xxx

            เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้                                                                             xxx

 

                              ตัวอย่างการจัดทำงบกระแสเงินสด

 

ขั้นตอนแรกของการจัดทำงบกระแสเงินสด  ก็คือการคำนวณหาผลต่างของเงินสดในงวดก่อนกับ

งวดปัจจุบันว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงสุทธิเป็นจำนวนเท่าใด  ต่อจากนั้นให้พิจารณารายการสินทรัพย์อื่น  ๆ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร  จากนั้นให้ทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ในงบการเงินที่มีผลกระทบต่อยอดเงินสดโดยจำแนกผลกระทบออกเป็น  3  ส่วน  ตามที่กล่าวมาแล้ว  คือ เงินสดที่มีผลกระทบจากกิจกรรมดำเนินงาน  กิจกรรมการลงทุน  และกิจกรรมการจัดหาเงินทุน  เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นจึงขออธิบายวิธีการวิเคราะห์และจัดทำงบกระแสเงินสดจากตัวอย่างดังต่อไปนี้

 

ตัวอย่างที่  1

                        ต่อไปนี้เป็นงบการเงินเปรียบเทียบของบริษัท.................จำกัด 

                                              สำหรับปี  25x2  และ  25x3

 

บริษัท..............................จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  25x2  -25x3

หน่วย :  พันบาท

 

 

                                                                               25x2                             25x3

ขาย                                                       98                                 105

ต้นทุนขาย                                              54                                 62

กำไรขั้นต้น                                                                     44                                 43

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:

            ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร        14                                 15

            ค่าเสื่อมราคา                                 2                                  2

            ดอกเบี้ยจ่าย                                  4                                  4

                        รวมค่าใช้จ่าย                                           20                                 21

กำไรจากการดำเนินงาน                                                      24                                 22

กำไรจากการขายอุปกรณ์                                                   -                                  3

กำไรก่อนหักภาษี                                                             24                                 25

ภาษีเงินได้                                                                      9                                 10

กำไรสุทธิ                                                                       15                                 15

 

 

บริษัท...................................จำกัด

งบดุล

  วันที่  31  ธันวาคม  25x2  - 25x3

หน่วย : พันบาท

 

                                                                       

25x2                                        25x3

 

 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน:

            เงินสด                                        40                                             35

            เงินลงทุนระยะสั้น                         15                                             18

            ลูกหนี้                                        22                                             20

            สินค้าคงคลัง                                70                                             75

            ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                           7                                              4

            รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                                   154                                          152

สินทรัพย์ถาวร:

            ที่ดิน                                          100                                           125

            อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)              238                                           220

            รวมสินทรัพย์ถาวร                                         338                                          345

            รวมสินทรัพย์                                                492                                          497

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน:

            ตั๋วเงินจ่าย                                   15                                             14

            เจ้าหนี้                                        53                                             50

            ดอกเบี้ยค้างจ่าย                           12                                             10

            รวมหนี้สินหมุนเวียน                                        80                                            74

หนี้สินระยะยาว                                                          108                                            90

            รวมหนี้สิน                                                    188                                          164

ส่วนของผู้ถือหุ้น:

หุ้นสามัญ                                    240                                           258

กำไรสะสม                                   64                                             75

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                                     304                                          333

รวมหนี้สิน                                                    492                                          497

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:   ในระหว่างปีกิจการไม่มีการซื้ออาคารและอุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม  คงมีแต่การขายอุปกรณ์ส่วนหนึ่งซึ่งมีราคาตามบัญชีเท่ากับ  16,000

           

                        จากข้อมูลในงบการเงินเปรียบเทียบของบริษัท ......................จำกัด  เราสามารถนำมาจัดทำงบกระแสเงินสดในแต่ละวิธีได้ดังนี้

 

วิธีทางตรง  (Direct  Method)

 

บริษัท..............................จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี  สิ้นสุดวันที  31  ธันวาคม  25x3

หน่วย : พันบาท

 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:

            เงินสดรับจากการขายสินค้า                                                 107

            เงินสดจ่ายจากการซื้อสินค้า                                                (71)

            เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ                             (12)

            เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย                                                         (6)

            เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้                                                     (10)

            กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                   8

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน:

            เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์                                              19

            เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน                                                            (25)

            เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น                                           (3)

            กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน                                                                    (9)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน:                     

            เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนเพิ่ม  (หุ้นสามัญ)                          18

            เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาว                                            (18)

            เงินสดจ่ายปันผล                                                               (4)

            กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน                                                            (4)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น  (ลดลง)                                                                                                (5)

บวก  เงินสดต้นงวด                                                                                                       (40)

เงินสดคงเหลือปลายงวด                                                                                                     35

 

  

 

วิธีทางอ้อม  (Indirect  Method)

 

บริษัท………………………………..จำกัด

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี  สิ้นสุดวันที  31  ธันวาคม  25x3

หน่วย : บาท

 

 

กระแสดเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:

            กำไรสุทธิ                                                                                                           15

            ปรับปรุงด้วยรายการที่มีผลกระทบกำไรสุทธิ:

                        ลูกหนี้การค้าลดลง                                                2

                        สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น                                             (5)

                        ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าลดลง                                          3

                        ตั๋วเงินจ่ายลดลง                                                  (1)

                        เจ้าหนี้ลดลง                                                       (3)

ค่าเสื่อมราคา                                                       2

                        ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง                                          (2)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                                                    (4)

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน:

                        เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์                                  16

                        เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น                               (3)

                        เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน                                               (25)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน                                                                             (12)

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน:

                        เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ                                18

                        เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาว                               (18)

                        เงินสดจ่ายเงินปันผล                                              (4)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุน                                                                        (4)

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)                                                                                                 (5)

บวก  เงินสดต้นงวด                                                                                                          40

เงินสดคงเหลือปลายงวด                                                                                                     35

 
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินปี พ.ศ. 2566 article
คำชี้แจงประกาศกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) article
สมาคมการค้า article
สรุปความแตกต่าง ที่สำคัญของหลักการทางบัญชีกับกฎหมายภาษี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ-ลูกหนี้
หลักเกณฑ์ และวิธีการนำส่งงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้าปี 2563 เป็นต้นไป article
ประกาศกรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 article
อัตราค่าปรับ กรณีไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นล่าช้า ถึงปี 2555 article
การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) article
สิทธิในการได้รับ ค่าชดเชย เมื่อถูกเลิกจ้าง article
สรุปมาตรฐานการบัญชี และการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ article
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินและความหมาย article
นิติบุคล มีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายและพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้ article
ประกันสังคม การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 article
บัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)
Accounting Act, B.E. 2543 (2000)
การโอนกิจการ และ การควบกิจการ
เงินปันผล และ เงินส่วนแบ่งกำไร พร้อม หลักการบัญชี
ตารางสรุป ภาระภาษี การควบหรือโอนกิจการ
การปรับปรุงรายการทางบัญชี และ การแก้ไขข้อผิดพลาด
การวิเคราะห์งบการเงิน
ความแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน กับ บัญชีบริหาร ความแตกต่างระหว่างบัญชีบริหาร กับ บัญชีต้นทุน
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 , พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 - ภาษาไทย
ACCOUNTING PROFESSIONS ACT, B.E. 2547 (2004)
ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีและปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี