ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี งบการเงิน บริษัทจำกัด สำนักงานบัญชี สำนักงานสอบบัญชี สำนักงานตรวจสอบบัญชี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletคำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


งบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ

 4 - 1

                                                                                                                                                        แบบ  4

งบการเงิน

ของ

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

----------------------------------------

                                                                                            งบดุล

                                                              สินทรัพย์                                                             หน่วย  :  บาท

                                                                                                                                         25 X 1         25 X 0

1.   สินทรัพย์หมุนเวียน

        1.1   เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน

1.2   เงินลงทุนชั่วคราว

        1.3   ลูกหนี้การค้า – สุทธิ

1.4      เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1.5     เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น

1.6      สินค้าคงเหลือ

1.7     สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

         รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

     2.1  เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

     2.2  เงินลงทุนระยะยาวอื่น

     2.3  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

     2.4  เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น

     2.5  ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ - สุทธิ

     2.6  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

     2.7  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

 

                                                                    4 - 2

 

                                                      หนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่                            หน่วย  :  บาท

                                                                                                                                   25 X 1          25 X 0

3.   หนี้สินหมุนเวียน

3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

3.2  เจ้าหนี้การค้า

3.3  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

3.4  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.5  เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

3.6  หนี้สินหมุนเวียนอื่น

      รวมหนี้สินหมุนเวียน

4.  หนี้สินไม่หมุนเวียน

     4.1  เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

     4.2  เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

     4.3  ประมาณการหนี้สิน

     4.4  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

     รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

5.  ส่วนของสำนักงานใหญ่

     5.1  บัญชีสำนักงานใหญ่

             5.1.1  ทุนขั้นต่ำตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ

             5.1.2  อื่น ๆ

      5.2  ส่วนเกินทุนอื่น 

      5.3  ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น

      5.4  กำไร (ขาดทุน) สะสมของสาขา

      รวมส่วนของสำนักงานใหญ่

รวมหนี้สินและส่วนของสำนักงานใหญ่

 

                                                                      4 - 3

 

                                              งบกำไรขาดทุน  แสดงแบบขั้นเดียว

                                                                                                                                    หน่วย  :  บาท

                                                                                                                                  25 X 1           25 X 0

1.  รายได้

     1.1  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ

     1.2  รายได้อื่น

     1.3  ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

     รวมรายได้

2.  ค่าใช้จ่าย

     2.1   ต้นทุนขายและหรือต้นทุนการให้บริการ

     2.2   ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

     2.3   ค่าใช้จ่ายอื่น

     2.4  ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

     รวมค่าใช้จ่าย

3.  กำไร  (ขาดทุน)  ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

4.  ดอกเบี้ยจ่าย

5.  ภาษีเงินได้

6.  กำไร (ขาดทุน)  จากกิจกรรมตามปกติ

7.  รายการพิเศษ - สุทธิ

8.  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

       

 

                                                                              4 - 4

                                                     งบกำไรขาดทุน  แสดงแบบหลายขั้น

                                                                                                                                     หน่วย  :  บาท

                                                                                                                                25 X 1              25 X 0

1.  รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ

2.  ต้นทุนขายและหรือต้นทุนการให้บริการ

3.  กำไรขั้นต้น

4.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

5.  กำไร (ขาดทุน)  จากการขายและหรือการให้บริการ

6.  รายได้อื่น

7.  ค่าใช้จ่ายอื่น

8.  กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

9.  ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

10.  กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

11.  ดอกเบี้ยจ่าย

12.  ภาษีเงินได้

13.  กำไร (ขาดทุน)  จากกิจกรรมตามปกติ

14.  รายการพิเศษ – สุทธิ

15.  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

 

4 - 5

 

 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของสำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนขั้นต่ำตามกฎหมาย

แยกตามประเภทธุรกิจ

ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)

ทุนอื่น

 

กำไร (ขาดทุน) สะสม

ของสาขา

 

หน่วย:บาท

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ยอดคงเหลือต้นงวด 25 X 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ส่วนเกินทุนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. กำไรที่โอนไปให้สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ทุนขั้นต่ำตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ยอดคงเหลือปลายงวด  25 X 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ส่วนเกินทุนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. กำไรที่โอนไปให้สำนักงานใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ทุนขั้นต่ำตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ยอดคงเหลือปลายงวด  25 X 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 4 - 6

 

                                                                งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

                                                                                                                                     หน่วย : บาท

                                                                                                                                25 X 1         25 X 0

1.  รายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

      1.1  ส่วนเกินทุนอื่น

      1.2  ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น

      รวมรายการที่ยังไม่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

2.  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

3.  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จก่อนปรับปรุง

4.  ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

5.  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จหลังปรับปรุง

 

ในกรณีที่กิจการเลือกแสดงงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ต้องเปิดเผยรายการดังต่อไปนี้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินด้วย

             1.  รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้จากสำนักงานใหญ่  และการแบ่งปันส่วนทุนให้สำนักงานใหญ่

             2.  ยอดคงเหลือของกำไรหรือขาดทุนสะสม    วันต้นงวดและ    วันที่ในงบดุลรวมถึง

รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด

             3.  รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท  และสำรองแต่ละชนิด  ระหว่างต้นงวด

กับปลายงวด  โดยให้แยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการ

 

                                                                                4 - 7

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องจัดทำให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี  โดยมี  4 ส่วน คือ

                  

1.        สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

2.        การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ดังนี้

2.1     นโยบายการกำหนดราคาโอน

2.2     จำนวนเงินที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน

2.3     จำนวนเงินของหนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกัน

2.4     ค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานใหญ่

3.        กรณีธนาคารพาณิชย์ที่เป็นสาขาของต่างประเทศให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม  ดังนี้

3.1     เงินที่สำนักงานใหญ่อนุมัติแล้ว  หมายถึง  สำรองต่าง ๆ  ที่กันจากกำไรสุทธิ

และกำไรสุทธิที่สำนักงานใหญ่ได้อนุมัติให้ดำรงไว้ในประเทศไทย

3.2     บัญชีกับสำนักงานใหญ่และสาขาอื่นในต่างประเทศ  หมายถึง  ยอดสุทธิของบัญชี

ระหว่างกัน  ในที่นี้ให้รวมถึงบัญชีเงินฝากทุกประเภท  เงินกู้ยืม  และเงินให้กู้ยืม  หากยอดสุทธิบัญชี

ระหว่างกันแสดงยอดที่สาขาเป็นเจ้าหนี้สำนักงานใหญ่และสาขาอื่นให้แสดงจำนวนเงินไว้ใน

เครื่องหมายวงเล็บ

4.    ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น

 

----------------------------Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี