ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร?
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletคำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร?

คลังสินค้าทัณฑ์บน (BONDED WAREHOUSE ) คืออะไร?

- เป็นการเก็บสินค้าสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบ ที่นำเข้า มาในประเทศ ได้โดยเสรี โดยไม่ต้อง ชำระค่า ภาษีอากร ก่อน หรือมีหนังสือ ค้ำประกัน ของธนาคาร

- สินค้าทัณฑ์บน สามารถเก็บ ไว้นาน ถึงหนึ่งปี นับจากวัน ที่เรือเข้า ถ้าเก็บไว้ นานกว่านั้น ผู้นำเข้า ต้องขอ ผ่อนผัน จากกรมศุลกากร ส่งออก สินค้าทัณฑ์บน ออกจาก ประเทศไทย หรือจ่าย ค่าอากร ขาเข้า และภาษี ที่เกี่ยวข้อง ถ้าผู้นำเข้า ไม่ปฏิบัติตาม จะทำให้ บริษัท พริวิเลจ โกดาวน์ จำกัด มีสิทธิ ในการสงวนสิทธิ ที่จะกระทำ สิ่งใด ๆ กับสินค้า เพื่อเป็นการ ชดเชย ภาระ ผูกพัน ของผู้นำเข้า ที่มีต่อ กรมศุลกากร

- ระยะเวลา ที่ผ่อนผัน ให้ปลอดภาษี จะเท่ากับหนึ่งปี แต่อย่างไรก็ตาม อาจมี การต่อเวลา ออกไป โดยการยื่น คำร้อง ต่อกรมศุลกากร เป็นกรณี ๆ ไป ได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ข้อได้เปรียบจากการใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป


1. ลดต้นทุนการผลิตหรือลดต้นทุนสินค้าที่นำเข้า ผู้สั่งซื้อสินค้า หรือวัตถุดิบ จากต่างประเทศ ในจำนวนมาก ๆ ย่อมได้เปรียบ ผู้สั่งซื้อ ครั้งละ เล็กละน้อย ทั้งนี้ เพราะราคาเฉลี่ย ต่อหน่วย ของสินค้า LOT ใหญ่ ย่อมถูกกว่า แต่ผู้นำเข้า LOT ใหญ่ จะต้องจ่ายเงิน จำนวนมาก เพื่อชำระ ค่าภาษีอากร เพื่อที่จะ รับของออก ไปจากอารักขา ของศุลกากร การนำของ ไปฝากไว้ กับคลังสินค้า BONDED WAREHOUSE จะช่วย แก้ปัญหา เรื่องการจ่ายเงิน จำนวนมาก เพื่อชำระ ค่าภาษีอากร ได้ กล่าวคือ รับซื้อของใหญ่ เมื่อเรือเข้า ถึงท่ากรุงเทพฯ และท่าอื่น ๆ ก็สามารถ นำของออก จากท่าเรือ ไปเก็บใน คลังสินค้า BONDED WAREHOUSE ได้ทันที โดยที่ ยังไม่ต้อง ชำระค่า ภาษีอากร แล้วค่อยแบ่ง ชำระ ภาษีอากร ครั้งละน้อย ๆ ตามความ เหมาะสม ในการผลิต หรือการตลาด เป็นการซื้อมาถูก ๆ แล้วยังมี สิทธิ์ผ่อนชำระ ค่าภาษีอีกด้วย

2. ให้โอกาส ในการหา ลูกค้าได้นาน ๆ การนำของเข้า ตามปกติ นอกจากจะต้อง ชำระค่า ภาษีอากร ให้ครบถ้วน ก่อนนำออก ไปจาก อารักขา ของศุลกากร แล้ว ยังมีข้อจำกัด เรื่องระยะเวลา เพราะกฎหมาย ของศุลกากร กำหนดให้ เก็บของไว้ ในโกดัง ของการท่าเรือ ได้ไม่เกิน 2 เดือน กับ 15 วัน หากไม่ชำระ ค่าภาษี นำของออกไป กรมศุลกากร อาจนำของ ออกขาย ทอดตลาดได้ แต่การนำ ของไปฝาก ไว้กับคลัง สินค้า BONDED WAREHOUSE ของบริษัทฯ นอกจาก ไม่ต้อง ชำระค่า ภาษีอากร ทันทีแล้ว ยังให้โอกาส ในการ หาลูกค้า ทั้งใน และนอก ประเทศ ได้นานถึง 12 เดือน หากจำเป็น มากกว่านั้น ประโยชน์ที่ได้รับคือ ติดต่อ หาลูกค้า ได้แล้ว จึงค่อย มาชำระ ค่าภาษีอากร ภายหลัง และยังให้ เวลา ในการติดต่อ ลูกค้า นานถึง 1 ปีเต็ม ๆ

3. ให้โอกาสในการ STOCK ของ LOT ใหญ่ไว้จำหน่ายต่างประเทศ สินค้าที่นำเข้า ตามปกติ จะต้องชำระ ค่าภาษีอากร เมื่อส่งไป จำหน่ายใน ต่างประเทศ ก็ขอคืนอากร 9/10 ของค่าภาษี ที่ได้ชำระ ไว้เป็นการ นำเงิน จำนวนมาก ไปชำระ ค่าภาษีอากร แล้วทะยอย ส่งออก ไปต่างประเทศ ครั้งละเล็ก ครั้งละน้อย เป็นการเก็บ เบี้ยหัวแตก การนำของ เข้าเก็บ ในคลังสินค้า BONDED WAREHOUSE แก้ปัญหา นี้ได้ กล่าวคือ นำสินค้า LOT ใหญ่ มาเก็บไว้ แล้วค่อย ทะยอย ส่งออก ไปต่างประเทศ ได้นานถึง 1 ปี โดยไม่ต้อง เสียค่า ภาษีอากร เลยแม้แต่ บาทเดียว ( กรณีนำเข้า เพื่อส่งออก จะได้รับ การยกเว้น ภาษีอากร )

4. ขายให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากรโดยไม่ต้องชำระค่าภาษีอากรทั้ง 2 ฝ่าย ของที่ฝากไว้ในคลังสินค้า BONDED WAREHOUSE หากขายให้ แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ ยกเว้น อากร เช่น สถานฑูต สหประชาชาติ ผู้ที่ได้รับ ยกเว้น อากรตาม BOI คลังสินค้า BONDED WAREHOUSE ประโรง ผลิตสินค้าหรือ นิคม อุตสาหกรรม ส่งออก จะขายให้ ในราคา ที่ไม่รวม ค่าภาษีอากร ได้เลย โดยการโอนสิทธิ์ สินค้านั้น ให้กับผู้ซื้อ

 

ตัวอย่าง ข้อหารือของกรมสรรพากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

เลขที่หนังสือ

: กค 0706/พ./9630

วันที่

: 20 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง

: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย

ข้อกฎหมาย

: มาตรา 77/1 มาตรา 78 มาตรา 80 มาตรา 86 มาตรา 86/4 มาตรา 82 มาตรา 83/8 และมาตรา 83/9 แห่งประมวลรัษฎากร

ข้อหารือ

:       บริษัท L เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ได้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทย และสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในประเทศไทยมาจำหน่ายในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าไปเก็บไว้ที่คลังเก็บสินค้าของบริษัท T ซึ่งเป็นผู้ประกอบการให้บริการเก็บและจัดส่งสินค้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรอีสเทิ์รนซีบอร์ด จังหวัดระยอง บริษัทฯ จึงขอทราบว่า
      1. กรณีบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย ส่งสินค้าเข้าไปเก็บในเขตปลอดอากร ผู้ประกอบการในประเทศไทย ดังกล่าวจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
      2. กรณีบริษัทฯ ได้ขายสินค้าที่เก็บรักษาไว้ในเขตปลอดอากรให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีขายและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร
         2.1 กรณีบริษัทฯ ส่งมอบสินค้าที่อยู่ในเขตปลอดอากร ให้แก่ลูกค้าและลูกค้าดังกล่าวนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยทำพิธีการศุลกากรเอง
         2.2 กรณีบริษัทฯ นำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยทำพิธีการศุลกากรในนามของบริษัทฯ และนำไปพักไว้ที่คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าดังกล่าวจะนำสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามจำนวนที่ต้องการ
         2.3 กรณีบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ โดยจ้างบริษัทรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ เช่น DHL หรือ FED EX ให้ดำเนินพิธีการศุลกากรและส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง

แนววินิจฉัย

:
      1. กรณีบริษัทฯ ได้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยดังกล่าว ส่งสินค้าเข้าไปเก็บไว้ที่คลังเก็บสินค้าของบริษัท T ซึ่งอยู่ในเขตปลอดอากร ตามข้อเท็จจริงข้างต้น เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น ผู้ประกอบการในประเทศไทยจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร และส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 78 มาตรา 80 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร และเมื่อผู้ประกอบการในประเทศไทยส่งสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากร โดยทำพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้า แม้ใบขนสินค้าขาเข้าจะเป็นชื่อของผู้ประกอบการในประเทศไทย แต่ผู้ที่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ได้แก่ บริษัทฯ เนื่องจากถือว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำสินค้าเข้าไปในเขตปลอดอากรและผู้ประกอบการในประเทศไทยขายสินค้าดังกล่าวในราชอาณาจักร
      2. กรณีบริษัทฯ ได้ขายสินค้าที่เก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าในเขตปลอดอากรให้แก่ลูกค้า ซึ่งอยู่นอกเขตปลอดอากร กรณีดังต่อไปนี้
         2.1 กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้โอนสิทธิในสินค้าที่เก็บไว้ที่คลังเก็บสินค้าของบริษัท T ซึ่งอยู่ในเขตปลอดอากร ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าดังกล่าวเป็นผู้นำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยทำพิธีการศุลกากรเอง กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 78(1) และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และหากลูกค้าดังกล่าวเป็นผู้นำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยทำพิธีการศุลกากรเอง ลูกค้าในฐานะผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/1(11) มาตรา 82 และมาตรา 83/8 แห่งประมวลรัษฎากร
         2.2 กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งอยู่นอกเขตปลอดอากร โดยบริษัทฯ นำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรโดยทำพิธีการศุลกากรในนามของบริษัทฯ และนำไปพักไว้ที่คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าดังกล่าวจะนำสินค้าออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนตามจำนวนที่ต้องการ กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าในราชอาณาจักรซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 78(1) และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และหากบริษัทฯ กระทำพิธีการนำสินค้าออกจากเขตปลอดอากรและนำสินค้าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร บริษัทฯ ผู้นำสินค้าเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนจะวางเงินประกัน หลักประกัน หรือจัดให้มีผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นประกันภาษีมูลค่าเพิ่มแทนการชำระภาษีก็ได้ และถ้าภายหลังสินค้านั้นได้ปล่อยออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนโดยมิใช่เพื่อการส่งออก ผู้นำเข้าที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นใบขนสินค้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากร พร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรตามมาตรา 83/8 วรรคสอง และมาตรา 83/9 แห่งประมวลรัษฎากร
         2.3 กรณีบริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในนามของบริษัทฯ โดยว่าจ้างบริษัทรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ เช่น DHL หรือ FED EX ให้ดำเนินพิธีการศุลกากรและส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยตรง กรณีดังกล่าว บริษัทรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศเป็นผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อเจ้าพนักงานศุลกากรพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ตามมาตรา 83/8 แห่งประมวลรัษฎากร และสำหรับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าดังกล่าวอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 78(1) มาตรา 80 และมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขตู้

: 69/34648

ความรู้เกี่ยวกับภาษี

SMEs เสียภาษีสรรพากรอย่างไร ? article
ชี้ช่องประหยัดเงิน (ภาษี) ภ.ง.ด.50 โดยอาจารย์ อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ article
การชดเชยค่าภาษีอากร-บัตรภาษี article
มนุษย์เงินเดือนเฮครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีหักค่าใช้จ่าย60% (มีผลบังคับใช้ในปี 2550) article
การอุทธรณ์ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร article
10 เคล็ดลับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 article
การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย article
ภาษีป้าย article
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน article
ใบลดหนี้ (Credit Note)
ภาระภาษีในการประนอมหนี้ ค่าบริการ
เงื่อนไขในการคำนวณส่วนของ หนี้สูญ เพื่อนำมาหักออกจาก ภาษีขาย
การทำบัญชี ของบุคคลธรรมดา ที่ไม่จด VAT
กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือ Consortium
Income Tax Guide for foreign Company
เลิกห้างหุ้นส่วนกับภาระภาษี
ภาษีค่าสิทธิ - จากสรรพากรสาส์น
ภาษีซื้อห้ามขอคืน แต่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
การเสีย VAT กรณีนำเข้าสินค้ามาขายแบบ 3 เส้า
เขตปลอดอากร เขตยกเว้นภาษี
ข้อหารือกรมสรรพากร ที่น่าสนใจ
บัญชีอากรแสตมป์ อัตราอากรแสตมป์
การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ( ตาม มาตรา 56 ทวิ)
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
การเฉลี่ยภาษีซื้อ
Withholding Tax Rates for Royalties under Thailand's DTAs
Withholding Tax Rates for Interest under Thailand's DTAs
เงินได้พึงประเมินที่ผู้เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีสิทธิแยกคำนวณภาษี
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) article
คณะบุคคล... อีกหน่วยภาษี ที่ไม่ควรมองข้าม
ภาษีบ้านเช่าครึ่งปี
ภาษีเลี้ยงรับรองปีใหม่
ภาษีค่าน้ำมันรถ
ลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก 50,000 เป็น 100,000
มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ + ห้องชุด ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551
เช่าทรัพย์กับภาษีอากร
สารพัน ปัญหาภาษีสรรพากร - สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ค่าชดเชยการเลิกจ้าง กับภาระภาษีอากร
ค่าตอบแทนที่ตัวแทนหรือนายหน้า หรือหัวหน้าตัวแทนประกันชีวิตได้รับถือเป็นเงินได้ประเภทใด
ขายสินค้าเกษตรเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีรับรู้รายได้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์แก่พนักงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีผลเสียหายจากการประกอบกิจการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีรายได้จากการให้บริการป้ายโฆษณา
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินค่าซ่อมเครื่องจักรและ ค่าที่ปรึกษาไปต่างประเทศ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการอื่นให้แก่บริษัทต่างประเทศที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการเสียภาษีของนิติบุคคลอาคารชุด
ปัญหา ของขวัญกับการเสียภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.94
ปัญหา ค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF
เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน"
การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 374 (พ.ศ.2564)
เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
การคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามประมวลรัษฎากร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายบัตรแลกรับบริการล่วงหน้า
พระราชกฤษฎีกา ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ปี 2555
การเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ของนักแสดงสาธารณะ
คำชี้แจงกรมสรรพากร กรณีการยื่นแบบเสียภาษีของสามีและภรรยา ปี 2555
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ป็นทางค้าหรือหากำไร
สรุปอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2555-2558
มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs
สรุปคำชี้แจงการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง
บัญชี IFRS for SMEs กับภาษี ตอน รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาของ SMEs
ค่าใช้จ่าย R&D หักทางภาษีได้ 3 เท่า!!!
ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้ เมื่อมิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย
ฎีกาภาษี : การขีดฆ่าอากรแสตมป์
ภาษีการรับมรดก
เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี
วิธีการประมาณการกําไรสทธิ ภงด.51 article
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย กับกิจการขายของ Online article
เงินได้พึงประเมินของผู้ประกอบโรคศิลปะ-แพทย์(หมอ) article
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง article
คำสั่งกรมสรรพากร. ที่ป.161/2566. เรื่อง การเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 41 วรรคสอง article
การประกอบกิจการโรงพยาบาลสัตว์ เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี