ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี บัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


บัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

 

          ในการดำเนินธุรกิจ  จะมีลักษณะการดำเนินการ 3 ประเภท คือ

 

1. ธุรกิจให้บริการ

2. ธุรกิจซื้อขายสินค้า

3. ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่อขาย(กิจการอุตสาหกรรม)

 

กิจการอุตสาหกรรม คือ กิจการที่ซื้อวัตถุดิบแล้วนำมาผลิตตามกรรมวิธีหรือกระบวนการผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อจัดจำหน่าย

          กิจการที่ผลิตเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิต จำเป็นต้องมีการจัดทำบัญชีที่สามารถคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ  ซึ่งวิธีการบัญชีที่จะนำข้อมูลที่บันทึกไว้จากบัญชีการเงินมาคำนวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์  จะต้องสัมพันธ์กับการคำนวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผลิตสำเร็จในแต่ละงวด

 

สินค้าคงเหลือ ของกิจการอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย

 

1. วัตถุดิบ  (RAW  MATERIAL)  หมายถึง  วัตถุซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของสินค้า

สำเร็จรูปขั้นต้นที่ได้ถูกแปลงสภาพ โดยกรรมวิธีการผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป  วัตถุดิบนี้จะเป็นสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดบัญชี  และจะปรากฏในงบดุล ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน

 

2. งานระหว่างทำ  (WORK IN PROCESS)  หมายถึง  วัตถุดิบที่อยู่ในระหว่าง

กระบวนการผลิตซึ่งยังผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบถ้วน เป็นงานที่อยู่ระหว่างการผลิต หรือสินค้าระหว่างผลิต ซึ่งงานที่อยู่ระหว่างการผลิต ยังไม่ถือเป็นสินค้าสำเร็จรูป แต่จะถือเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวดของกิจการ จะปรากฏในงบดุลด้านสินทรัพย์หมุนเวียน

 

3. สินค้าสำเร็จรูป  (FINISHED  GOODS)  หมายถึง  วัตถุดิบที่ได้ผ่านกรรมวิธีการ

ผลิตครบถ้วนตามกระบวนการผลิตและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะขายได้ ณ วันสิ้นงวดบัญชี จะเป็นสินค้าคงเหลือปลายงวด จะปรากฏในงบดุล ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน

 

4. วัสดุโรงงาน  (FACTORY  SUPPLIES)  วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการแปรรูป

วัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น ด้ายที่ใช้เย็บเสื้อ  ตะปูที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ กาวที่ใช้ทำกล่องกระดาษเป็นต้น

 

ตัวอย่าง การแสดง บัญชีสินค้าคงเหลือ ในงบดุล

 

บริษัท........จำกัด

งบดุล(บางส่วน)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

          เงินสด                                                                    xx

          เงินฝากสถาบันการเงิน                                                xx

          ลูกหนี้การค้า                                                             xx

          สินค้าคงเหลือ :-

-         วัตถุดิบ                                           xx

-         งานระหว่างทำ (สินค้าระหว่างผลิต)        xx

-         สินค้าสำเร็จรูป                                  xx

-         วัสดุโรงงาน                                     xx                xx

 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์  (COST OF GOODS MANUFACTURED)  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. วัตถุดิบทางตรง  (DIRECT MATERIALS)             DM

2. แรงงานทางตรง  (DIRECT LABOR)                    DL

3. ค่าใช้จ่ายในการผลิต/โสหุ้ยการผลิต  (OVERHEAD) OH

 

วัตถุดิบทางตรง  (DIRECT MATERIALS)  หมายถึง  สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรม นำมาประกอบหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือวิธีการให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป เพื่อนำออกจำหน่าย เช่นผ้า ผลิตเสื้อหรือกางเกง  น้ำตาลและแป้ง ผลิตขนมเค้ก  วัตถุดิบทางตรง จึงถือเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตสินค้านั้นๆและสามารถตีราคาได้ จับต้องได้ มีการนำออกมาใช้ในการผลิตด้วยจำนวนที่แน่นอน มีราคาในอัตราส่วนที่สูงต่อต้นทุนในการผลิต

 

แรงงานทางตรง  (DIRECT LABOR)  หมายถึง  ค่าจ้างแรงงานที่จ่ายให้คนงานหรือพนักงานที่ทำหน้าที่ในการประกอบหรือเปลี่ยนสภาพจากวัตถุดิบมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปโดยตรง เป็นต้นทุนค่าแรงงานที่เป็นส่วนสำคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปนั้นๆ

 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต/โสหุ้ยการผลิต  (OVERHEAD)  หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายไปในกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป นอกเหนือจาก ค่าวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง  เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม วัสดุโรงงานใช้ไป ค่าไฟฟ้าโรงงาน ค่าเช่าโรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าสิทธิบัตรตัดบัญชี

 

          ในกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดนั้น ในกรณีของ ค่าแรงงานทางตรง และ ค่าใช้จ่ายในการผลิต จะถือว่าเป็น  ต้นทุนแปลงสภาพ  (Conversion  Cost) หมายถึง  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบ ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป

 

ระบบบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม

          กิจการที่นำวัตถุดิบมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป จะแบ่งการบันทึกบัญชีเป็น 2 ระบบ คือ

1. ระบบต้นทุนงานสั่งทำ  (JOP  ORDER  COSTING  SYSTEM)

2. ระบบต้นทุนผลิตช่วง  (PROCESS  COSTING  SYSTEM)

 

ระบบต้นทุนงานสั่งทำ  (JOP ORDER COSTING SYSTEM)

          เป็นระบบบัญชีที่แยกต้นทุนการผลิตออกเป็นงาน เป็น Lot  ซึ่งมีข้อแตกต่างในการผลิตแต่ละงานไม่ว่าจะเป็น จำนวนที่ผลิต รูปแบบ ขนาดที่ต้องการ หรือ วัตถุดิบที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต  การคำนวณต้นทุนในระบบนี้ จะแยกการบันทึกต้นทุนออกเป็นงานๆ จนกว่างานนั้นจะผลิตเสร็จสมบูรณ์

          เอกสารที่ใช้กับระบบต้นทุนงานสั่งทำ

1.     ใบต้นทุนงานสั่งทำ (JOB ORDER COST SHEET)  เป็นเอกสารที่ทำขึ้นในแต่ละงาน 

เพื่อทำการรวบรวมต้นทุนในการผลิต คือ ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนค่าแรงงาน ต้นทุนโสหุ้ย

การผลิต

2.     ใบเบิกวัตถุดิบ  เป็นเอกสารเพื่อควบคุมการเบิกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง

3.     บัตรลงเวลาค่าแรงงาน  เป็นเอกสารระบุระยะเวลาในการทำงาน อัตราค่าแรงงาน ของ

พนักงานที่ทำหน้าที่ผลิตสินค้า

 

ระบบต้นทุนผลิตช่วง  (PROCESS COSTING SYSTEM)

          เป็นระบบต้นทุนการผลิต ที่ช่วงการผลิตในแต่ละช่วงจะต้องมีการผลิตติดต่อไปเรื่อยๆ จากแผนกหนึ่งจะต้องโอนไปผลิตอีกแผนกหนึ่ง จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป

          ปกติแล้วกิจการที่มีการผลิตเป็นต้นทุนช่วงนั้น มักจะมีการผลิตสินค้าที่มีลักษณะแบบเดียวกันและมีจำนวนมาก  การผลิตจะเป็นการผลิตตลอดทั้งปี เช่น โรงงานผลิตคอมพิวเตอร์ โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โรงงานผลิตรองเท้า โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ฯลฯ

 

หลักการบันทึกบัญชี  ในสมุดรายวันทั่วไป

          กิจการอุตสาหกรรม โดยทั่วไป มีวิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าได้ 2 วิธี เช่นเดียวกับกิจการซื้อขายสินค้า คือ

 

1. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

2. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

 

วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด

1. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ วัตถุดิบ

-         เมื่อซื้อวัตถุดิบ

Dr.     ซื้อวัตถุดิบ                                  xx

               Cr.     เงินสด/เจ้าหนี้การค้า                     xx

-         เมื่อส่งคืนวัตถุดิบ

Dr.     เงินสด/เจ้าหนี้การค้า                     xx

          Cr.     ส่งคืนวัตถุดิบ                               xx

-         เมื่อเบิกวัตถุดิบทางตรง ไปใช้ในการผลิต

ไม่มีการบันทึกบัญชี  (เก็บข้อมูลไว้ในบัญชีย่อย)

-         เมื่อมีการซื้อวัสดุโรงงาน

Dr.     วัสดุโรงงาน                                 xx

          Cr.     เงินสด/เจ้าหนี้                              xx

-         เมื่อเบิก วัตถุดิบทางอ้อม หรือ วัสดุโรงงานไปใช้ในการผลิต

ไม่มีการบันทึกบัญชี  (เก็บข้อมูลไว้ในบัญชีย่อย)

 

-         เมื่อมีการจ่ายค่าขนส่งวัตถุดิบที่ซื้อมา

Dr.     ค่าขนส่งวัตถุดิบ                                     xx

          Cr.     เงินสด                                       xx

-         เมื่อมีการจ่ายชำระหนี้และได้รับส่วนลด

Dr.     เจ้าหนี้การค้า                               xx

          Cr.     เงินสด                                       xx

                   ส่วนลดรับ                                   xx

2. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน

-         เมื่อมีการคิดค่าแรงงาน

Dr.     ค่าแรงงาน                                  xx

          Cr.     ค่าแรงงานค้างจ่าย                        xx

-         เมื่อจำแนกค่าแรงงาน

Dr.     ค่าแรงงานทางตรง                        xx

          ค่าแรงงานทางอ้อม                       xx

          Cr.     ค่าแรงงาน                                  xx

-         เมื่อจ่ายค่าแรงงาน

Dr.     ค่าแรงงานค้างจ่าย                        xx

          Cr.     เงินสด                                       xx

3. การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการผลิต

-         เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิต

Dr.     ค่าเช่าโรงงาน                              xx

          ค่าบำรุงรักษา                               xx

          ค่าเบี้ยประกันภัยโงงาน                            xx

          Cr.     เงินสด/เงินฝากสถาบันการเงิน         xx

                   บัญชีปรับปรุงต่างๆ(ถ้ามี)                xx

-         เมื่อคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

Dr.     ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร                          xx

                             Cr.     ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร                   xx

4. เมื่อโอนปิดบัญชีต่างๆเข้าบัญชีต้นทุนการผลิต

Dr.     ต้นทุนการผลิต                                       xx

Cr.     วัตถุดิบ(ต้นงวด)                                     xx

          งานระหว่างทำ(ต้นงวด)                           xx

          ซื้อวัตถุดิบ(ระหว่างงวดทั้งหมด)                 xx

          ค่าแรงงานทางตรง                                  xx

          ค่าแรงงานทางอ้อม                                 xx

          ค่าใช้จ่ายต่างๆในโรงงาน                         xx

5. เมื่อตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

Dr.     วัตถุดิบทางตรง (ปลายงวด)            xx

          งานระหว่างทำ (ปลายงวด)             xx

          Cr.     ต้นทุนการผลิต                                       xx

 

วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง

1.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ วัตถุดิบ

-         เมื่อซื้อวัตถุดิบ

Dr.     วัตถุดิบ                                                 xx

               Cr.     เงินสด/เจ้าหนี้การค้า                     xx

-         เมื่อส่งคืนวัตถุดิบ

Dr.     เงินสด/เจ้าหนี้การค้า                     xx

          Cr.     วัตถุดิบ                                                xx

-         เมื่อเบิกวัตถุดิบทางตรง และวัตถุดิบทางอ้อม ไปใช้ในการผลิต

Dr.     งานระหว่างทำ                             xx

          ค่าใช้จ่ายในการผลิต                      xx

          Cr.     วัตถุดิบ                                                xx

-         เมื่อมีการซื้อวัสดุโรงงาน

Dr.     วัสดุโรงงาน                                 xx

          Cr.     เงินสด/เจ้าหนี้                              xx

 

-         เมื่อเบิก วัสดุโรงงานไปใช้ในการผลิต

Dr.     ค่าใช้จ่ายในการผลิต                      xx

          Cr.     วัสดุโรงงาน                                 xx

-         เมื่อมีการจ่ายค่าขนส่งวัตถุดิบที่ซื้อมา

Dr.     วัตถุดิบ                                                xx

          Cr.     เงินสด                                       xx

-         เมื่อมีการจ่ายชำระหนี้และได้รับส่วนลด

Dr.     เจ้าหนี้การค้า                               xx

          Cr.     เงินสด                                       xx

                   ส่วนลดรับ                                   xx

2.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน

-         เมื่อมีการคิดค่าแรงงาน

Dr.     ค่าแรงงาน                                  xx

          Cr.     ค่าแรงงานค้างจ่าย                        xx

-         เมื่อจำแนกค่าแรงงาน

Dr.     งานระหว่างทำ                             xx

          ค่าใช้จ่ายในการผลิต                      xx

          Cr.     ค่าแรงงาน                                  xx

-         เมื่อจ่ายค่าแรงงาน

Dr.     ค่าแรงงานค้างจ่าย                        xx

          Cr.     เงินสด                                       xx

3.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายในการผลิต

-         เมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าเช่าโรงงาน ค่าไฟฟ้าโรงงาน ค่าเบี้ยประกันภัย

โรงงาน ค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร

Dr.     ค่าใช้จ่ายในการผลิต                      xx

          Cr.     เงินสด/เงินฝากสถาบันการเงิน                   xx

-         เมื่อคิดค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร

Dr.     ค่าใช้จ่ายในการผลิต                      xx

          Cr.     ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร                   xx

    4. เมื่อโอนค่าใช้จ่ายในการผลิต เข้า บัญชีงานระหว่างทำ

Dr.     งานระหว่างทำ                             xx

          Cr.     ค่าใช้จ่ายในการผลิต                      xx

    5. โอนงานระหว่างทำที่ผลิตเสร็จ เข้า บัญชีสินค้าสำเร็จรูป

Dr.     สินค้าสำเร็จรูป                             xx

          Cr.     งานระหว่างทำ                             xx

 

งบการเงิน ของกิจการอุตสาหกรรม ที่สำคัญ มีดังนี้

1. งบต้นทุนการผลิต (STATEMENT OF COST OF GOODS  MANUFACTURED)

2. งบกำไรขาดทุน (INCOME  STATEMENT)

3. งบดุล (BALANCE  SHEET)

  

ตัวอย่าง งบการเงิน

บริษัท…….จำกัด

งบต้นทุนการผลิต

สำหรับระยะเวลา สิ้นสุดวันที่  ……………..

 

วัตถุดิบทางตรงใช้ไป :-

          วัตถุดิบคงเหลือ ต้นงวด                                     xx

          บวก  ซื้อวัตถุดิบสุทธิ:-

                   ซื้อวัตถุดิบ                                  xx

                   บวก  ค่าขนส่งเข้าวัตถุดิบ               xx

                   ..                                           xx

                   หัก  ส่งคืนวัตถุดิบ                         xx      xx

          วัตถุดิบที่มีไว้ใช้เพื่อการผลิต                               xx

          หัก  วัตถุดิบคงเหลือ ปลายงวด                            xx                xxx

ค่าแรงงานทางตรง                                                                        xxx

ค่าใช้จ่ายในการผลิต / โสหุ้ยการผลิต :-

          ค่าแรงงานทางอ้อม                                          xx

          เงินเดือนผู้ควบคุมงาน                                       xx

          วัสดุโรงงานใช้ไป                                             xx

          ค่าไฟฟ้าโรงงาน                                              xx

          ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน                                     xx

          ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน                                xx

          ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร                                    xx

          ค่าน้ำประปาโรงงาน                                          xx

          ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน                                 xx                xxx

ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด                                                              xxx

บวก  สินค้าระหว่างผลิต  ต้นงวด                                                      xxx

…….                                                                                          xxx

หัก  สินค้าระหว่างผลิต  ปลายงวด                                                    xxx

ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป                                                                     xxx

 

บริษัท…….จำกัด

งบกำไรขาดทุน

สำหรับระยะเวลา สิ้นสุดวันที่  ……………..

ขายสุทธิ :-

          ขาย                                                                    xx

          หัก  รับคืนและส่วนลด                                              xx                xx

หัก  ต้นทุนขาย :-

          สินค้าสำเร็จรูป ต้นงวด                                               xx

          บวก  ต้นทุนผลิตสินค้าสำเร็จรูป                                   xx

          สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย                                                  xx

          หัก  สินค้าสำเร็จรูป ปลายงวด                                     xx                xx

กำไรขั้นต้น                                                                                          xx

หัก  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน :-

      ค่าใช้จ่ายในการขาย

          เงินเดือนแผนกขาย                                           xx

          ค่าโฆษณา                                                     xx

          ค่าขนส่งออก                                                  xx

          ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดแผนกขาย                              xx      xx

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                           xx

          เงินเดือนสำนักงาน                                           xx

          วัสดุสำนักงานใช้ไป                                          xx

          หนี้สงสัยจะสูญ                                                xx

          ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน                          xx

          ค่าสาธารณูปโภค                                             xx

          ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำนักงาน                              xx      xx                xx

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน                                                               xx

หัก  ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                          xx

กำไรสุทธิ                                                                                             xx

 

 

บริษัท…….จำกัด

งบดุล

ณ วันที่…………………..

 

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน :-

          เงินสด                                                           xx

          เงินฝากสาบันการเงิน                                        xx

ลูกหนี้การค้า                                         xx

          หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        xx      xx

          สินค้าคงเหลือ :-

                   สินค้าสำเร็จรูป                             xx

                   สินค้าระหว่างผลิต                         xx

                   วัตถุดิบ                                                xx

                   วัสดุโรงงาน                                 xx      xx

          วัสดุสำนักงาน                                                 xx

          ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                                       xx      xxx

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :-

          ที่ดิน                                                                       xx

          อาคาร                                                           xx

          หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม                                     xx      xx

          เครื่องจักร                                                      xx

          หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม                                     xx      xx

          เครื่องใช้สำนักงาน                                           xx

          หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม                                     xx      xx

          รถยนต์                                                          xx

          หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม                                     xx      xx

                   

                             รวมสินทรัพย์                                         xxx

 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน :-

          เจ้าหนี้การค้า                                                  xx

          ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                           xx

          ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                             xx      xx

หนี้สินไม่หมุนเวียน :-

          เงินกู้ระยะยาว                                                  xx      xx

ส่วนของผู้ถือหุ้น :-

          หุ้นสามัญ                                                       xx

          ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                                     xx      xx

          กำไรสะสม :-

               กำไรสะสม จัดสรรแล้ว                                 xx

               กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร                           xx      xx     

                             รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น                  xxx

 

 

รายการปิดบัญชี  (CLOSING  ENTRIES)  กรณีกิจการใช้ระบบสินค้า ณ วันสิ้นงวด

 

สมุดรายวันทั่วไป

2550

ธ.ค.  31                 เดบิต   ต้นทุนการผลิต                             xx

                             ส่งคืนวัตถุดิบ                                         xx

                             เครดิต วัตถุดิบ ต้นงวด                                     xx

                                      งานระหว่างทำ ต้นงวด                             xx

                                      ซื้อวัตถุดิบ                                            xx

                                      ค่าขนส่งวัตถุดิบ                                     xx

                                      ค่าแรงงานทางตรง                                  xx

                                      ค่าแรงงานทางอ้อม                                 xx

                                      เงินเดือนผู้ควบคุมโรงงาน                         xx

                                      วัสดุโรงงานใช้ไป                                   xx

                                      ค่าไฟฟ้าโรงงาน                                     xx

                                      ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโรงงาน                        xx

                                      ค่าเบี้ยประกันภัยโรงงาน                           xx

                                      ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน                      xx

                                      ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร                           xx

                                      ค่าน้ำประปาโรงงาน                                xx

                   (โอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตสินค้า

                     เข้า บัญชี ต้นทุนการผลิต)

 

                   เดบิต   งานระหว่างทำ (ปลายงวด)                       xx

                             วัตถุดิบ ปลายงวด                                   xx

                             เครดิต ต้นทุนการผลิต                                                xx

                   (บันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวด)

 

                   เดบิต   กำไรขาดทุน                                         xx

                             เครดิต ต้นทุนการผลิต                                                xx

                   (โอนปิดต้นทุนการผลิต เข้า บัญชีกำไรขาดทุน)

                   เดบิต   ขาย                                                    xx

                             สินค้าสำเร็จรูป ปลายงวด                         xx

                             เครดิต กำไรขาดทุน                                         xx

                   (โอนปิดบัญชีขายและบันทึกสินค้าสำเร็จรูปปลายงวด)

                   เดบิต   กำไรขาดทุน                                         xx

                             เครดิต สินค้าสำเร็จรูป ต้นงวด                                      xx

                                      รับคืนสินค้า                                           xx

                                      เงินเดือนแผนกขาย                                 xx

                                      ค่าโฆษณา                                           xx

                                      ค่าขนส่งออก                                         xx

                                      ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดแผนกขาย                    xx

                                      เงินเดือนสำนักงาน                                 xx

                                      วัสดุสำนักงานใช้ไป                                xx

                                      หนี้สงสัยจะสูญ                                      xx

                                      ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน                xx

                   (โอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าบัญชีกำไรขาดทุน)

 

                   เดบิต   กำไรขาดทุน                                         xx

                             เครดิต กำไรสะสม                                            xx

                   (โอนปิดบัญชีกำไรขาดทุน เข้า บัญชีกำไรสะสม)

 

รวบรวมโดย จรัส อินทร์คงCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี