ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี แฟคตอริ่ง (Factoring) : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แฟคตอริ่ง (Factoring) : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า article

แฟคตอริ่งคืออะไร

 

แฟคตอริ่ง (Factoring) คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการค้า โดยมีบริษัทแฟคเตอร์ (Factor) ทําหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกํากับสินค้าประเภทต่าง ๆ จากผู้ขายสินค้า ผู้ขายสินค้าจะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่ เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟคเตอร์ ขณะเดียวกันบริษัทแฟค

เตอร์ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าที่ได้ โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้ การค้าดังกล่าวให้โดยบริษัทแฟคเตอร์อาจจะจ่ายเต็มจํานวนหรือบางส่วนตามแต่ตกลงกัน พร้อมกันนั้นก็จะคิดส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้ ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกํ าหนดชํ าระ และรับผิดชอบต่อหนี้สูญตามมูลค่าของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น การทําแฟคตอริ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ

1. บริษัทผู้รับซื้อลูกหนี้ เรียกว่า บริษัท แฟคตอริ่ง (Factoring Company) หรืออาจเรียกว่า แฟคเตอร์

2. บริษัทผู้ขายสินค้าเงินเชื่อและขายลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าเงินเชื่อนั้น เรียกว่า ผู้ขาย (Client)

3. บริษัทผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ และเป็นลูกหนี้ที่หนี้จะถูกขายให้กับแฟคเตอร์ เรียกว่า บริษัทลูกหนี้ (Customer)

ระยะเวลาของการทําแฟคตอริ่งจะเป็นช่วงสั้น ๆ ประมาณ 7-180 วัน การให้บริการของบริษัทแฟคตอริ่งแบ่งออกเป็นได้ 2 ระดับ คือ การให้บริการระดับภายในประเทศ (Domestic Factoring) กรณีนี้บริษัทผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าจะอยู่ในประเทศเดียวกัน และการให้บริการระดับระหว่างประเทศ (International Factoring) ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสินค้าจะอยู่คนละประเทศ

 

แฟคตอริ่งแบ่งเป็นกี่ประเภท

 

ธุรกิจแฟคตอริ่ง แบ่งเป็ 2 ประเภทใหญ่ ๆ โดยพิจารณาจากระดับความรับผิดชอบในด้านการบริหารหนี้และระดับความเสี่ยง ดังนี้

1. Disclosed Factoring  เป็นการตกลงซื้อขายและโอนสิทธิลูกหนี้การค้าอย่างเปิดเผยโดยจะมีการแจ้งให้ลูกหนี้การค้าทราบถึงการซื้อขายและการโอนสิทธิดังกล่าว ซึ่งแบ่งย่อยเป็นหลายแบบ คือ

1) Without Recourse Factoring หรือ Full Factoring เป็นการให้บริการเกี่ยวกับลูกหนี้ครบวงจร

ตั้งแต่การบริการบัญชีลูกหนี้ การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ จนกระทั้งถึงการรับภาระหนี้สูญ ซึ่งการซื้อลูกหนี้ประเภทนี้แฟคตอร์จะจ่ายเงินให้กับบริษัทผู้ขายทันที และส่วนใหญ่บริษัทผู้ขายที่ มีฐานะและประวัติการดําเนินงานดีเช่นเดียวกับลูกหนี้ ที่มีคุณภาพ จึงจะมีโอกาสได้รับการเสนอบริการประเภทนี้จากแฟคเตอร์

2) With Recourse Factoring เป็นบริการที่คล้ายกับ Without Recourse Factoring ยกเว้นในการรับภาระที่เกิดจากการผิดเวลาการรับชําระหนี้ หรือภาระหนี้สูญ โดยในกรณีที่มีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น แฟคตอร์มีสิทธิเรียกร้องบริษัทผู้ขายให้ชําระหนี้แทนลูกหนี้รายนั้น ๆ ได้โดยจะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาที่จะชําระคืนไว้ในสัญญาด้วย ซึ่งกรณีนี้แฟคตอร์มักจะเสนอบริการแก่ผู้ขายที่มีฐานะการเงินดี เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดหนี้สูญ หรือผิดเวลาในการรับชําระหนี้

3) Bulk Factoring บริการประเภทนี้ให้เฉพาะด้านการกู้ยืมเงินที่จ่ายสําหรับค่าซื้อลูกหนี้การค้าแก่ผู้ขาย

อย่างเดียวเท่านั้น ส่วนด้านการบริหารบัญชีลูกหนี้ การติดตามเรียกชํ าระหนี้และการรับผิดชอบต่อหนี้สูญจะต้องเป็นภาระตกอยู่กับบริษัทผู้ขาย อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ยังคงต้องชําระหนี้ให้แก่บริษัท

แฟคตอริ่งตามเงื่อนไขการโอนสิทธิ

4) Agency Factoring บริษัทแฟคตอริ่งจะเป็นผู้จ่ายเงินซื้ อลูกหนี้การค้าและจะรั บผิดชอบเฉพาะภาระหนี้สูญ ส่วนการบริหารบัญชีลูกหนี้และการเรียกเก็บหนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย โดยเฉพาะการเรียกเก็บนั้น บริษัทผู้ขายจะทําในฐานะตัวแทนของบริษัทแฟคตอริ่งโดยเงินที่เก็บจากลูกหนี้ได้ให้นําส่งหรือชําระโดยตรงต่อแฟคเตอร์

5) Maturity Factoring เป็นแฟคตอริ่งที่บริการเกือบสมบูรณ์แบบ มีลักษณะใกล้เคียงกับ Full Factoring

กล่าวคือ บริษัทแฟคตอริ่งให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารบัญชีลูกหนี้ การติดตามเรียกชําระหนี้ การรับภาระหนี้สูญ และมีการโอนสิทธิการรับเงินในหนี้นั้นจากบริษัทลูกค้าให้กับบริษัทแฟคตอริ่ง แต่ในกรณีนั้นบริษัทแฟคตอริ่งจะไม่ชํ าระเงินให้กับบริษัทลูกค้าทันที แต่จะชําระให้เมื่อบริษัทแฟคตอริ่งเรียกชําระเงินจากบริษัทลูกหนี้ได้แล้ว หรือเมื่อหนี้ ครบกําหนดชําระบริษัทลูกค้าที่เลือกทําแฟคตอริ่งแบบนี้มักเป็นกิจการขนาดเล็ก มีจุดมุ่งหมายเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการบริหารบัญชีลูกหนี้และการติดตามเรียกชําระหนี้

2. Confidential Factoring หรือ Non-Notification เป็นการทําแฟคตอริ่งระหว่างบริษัทแฟคตอริ่งและบริษัทผู้ขาย โดยที่บริษัทลูกหนี้ไม่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการตกลงซื้อขาย และการโอนกรรมสิทธิ์การรับเงินในหนี้นั้น แฟคตอริ่งแบบนี้แบ่งออกได้

1) Invoice Discounting Factoring การทําแฟคตอริ่งประเภทนี้ บริษัทแฟคเตอร์จะรับซื้อและรับโอนสิทธิการรับเงินในหนี้จากบริษัทลูกค้าโดยชําระเงินให้กับบริษัทผู้ขาย โดยชําระเงินให้กับบริษัทผู้ขายทันที แต่ไม่เต็มมูลค่าทั้งหมด อาจจะชําระ 70-90 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหนี้ส่วนความรับผิดชอบในการบริหารบัญชีลูกหนี้ การติดตามเรียกชําระหนี้ และความรับผิดชอบต่อหนี้สูญเป็นภาระของบริษัทผู้ขาย ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทลูกหนี้ไม่ได้รับทราบถึงการโอนสิทธิการรับเงินในหนี้นั้น

2) Undisclosed Factoring มีลักษณะคล้ายกับ Invoice Discounting Factoring ต่างกันที่การทําแฟคตอริ่งแบบ Undisclosed นี้บริษัทแฟคเตอร์จะร่วมรับผิดชอบต่อหนี้สูญเป็นบางส่วนตามแต่จะตกลงกับบริษัท

ผู้ขาย ส่วนที่เหลือบริษัทผู้ขายจะรับภาระไว้ การที่บริษัทแฟคเตอร์เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อหนี้สูญก็เพื่อ

เป็นการแบ่งเบาภาระความเสี่ยงของบริษั ทผู้ขาย ขณะเดียวกันก็ยังคงให้บริษัทลูกค้ารับภาระหนี้สูญ

บางส่วนร่วมด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทลูกค้ามีความสนใจในการติดตามเรียกชํ าระ รวมทั้งให้มีการพิจารณาการปล่อยเครดิตทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพการทําแฟคตอริ่งทั้งสองประเภทนี้ บริษัทลูกหนี้จะยังคงสั่งชําระหนี้ให้แก่บริษัทผู้ขาย เนื่องจากไม่ทราบถึงข้อตกลงเรื่องการซื้อขาย และการโอนสิทธิการรับเงินในหนี้ที่เกิดขึ้น นอกจากในกรณีที่บริษัทผู้ขายที่เกิดล้มละลาย ซึ่งจะต้องมีการแจ้งสิทธิการรับเงินในหนี้นั้น ๆ

 

การทําแฟคตอริ่งภายในประเทศมีขั้นตอนอย่างไร

 

ขั้นตอนการทําแฟคตอริ่งที่สําคัญมีดังนี้

1. การคัดเลือกบัญชีลูกหนี้ (Selection) เป็นการคัดเลือกบัญชีลูกหนี้ที่แฟคเตอร์จะรับแฟคตอริ่ง โดยจะพิจารณาที่ระดับความเสี่ยงของบัญชีลูกหนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยบัญชีลูกหนี้ ดังกล่าวต้อง

เป็นลูกหนี้ที่มีคุณภาพ

2. การแจ้งให้ทราบ (Notification) เมื่อคัดเลือกบัญชีลูกหนี้แล้ว แฟคเตอร์ จะแจ้งไปยังลูกหนี้รายที่นํา

มาทําแฟคตอริ่งให้ทราบว่า บัญชีลูกหนี้ดังกล่าวได้มีการทําแฟคตอริ่งแล้ว และได้มีการโอนการชําระเงินจากบริษัทผู้ขายสินค้ามาเป็นแฟคตอริ่งแล้ว ดังนั้นเมื่อครบกําหนดการชําระเงิน ลูกหนี้จะต้องนําเงินมาชํ าระโดยตรงกับแฟคเตอร์ อย่างไรก็ดี ในบางครั้งลูกหนี้อาจไม่ทราบถึงการที่มีการนําบัญชีไปทำแฟคตอริ่ง ลูกหนี้อาจจะยังคงติดต่อชําระเงินกับบริษัทผู้ขายสินค้าอย่างเดิม ดังนั้นนอกจากแฟคเตอร์จะแจ้งให้ลูกหนี้ทราบแล้ว บริษัทผู้ขายสินค้าควรจะแจ้งด้วย เพราะลูกหนี้เกรงว่าแฟคเตอร์จะหลอกลวง

3. เงินสํารองของแฟคเตอร์ (Factor’s Reserve) จะกํ าหนดเป็นร้อยละของมูลค่าบัญชีที่ตกลงทําแฟคตอริ่งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ถ้าหากการทําแฟคตอริ่งไม่มีการเกิดหนี้สูญเงินสํารองดังกล่าวก็จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ขายสินค้า ปกติมันจะกําหนดไว้ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของวงเงินแฟคตอริ่ง

4. วันชําระเงิน (Payment Dates) บริษัทแฟคตอริ่งจะมีการกําหนดวันจ่ายชําระเงินให้แก่บริษัทผู้ขายสินค้าก็ต่อเมื่อบัญชีลูกหนี้ดังกล่าวถึงกําหนดวันชําระคืน หรือสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าวันใดมาถึงกําหนดก่อนกัน

5. เงินล่วงหน้าและเงินส่วนเกิน (Advance and Surplus) บริษัทแฟคตอริ่งจะตั้งบัญชีลูกหนี้ที่รับทําแฟคตอริ่งมาเป็นเสมือนกับเงินฝากธนาคาร และเมื่อบัญชีดังกล่าวถึงกําหนดชําระเงินก็จะเปลี่ยน

เป็นบัญชีเงินสดเข้าไปทดแทนบัญชีลูกหนี้ ในบางครั้งบริษัทผู้ขายก็ไม่ได้สนใจไปรับเงินฝากจากแฟคเตอร์เมื่อบัญชีลูกหนี้ถึงกําหนดจึงเกิดเงินส่วนเกิน (Surplus) ขึ้นที่แฟคเตอร์ แต่ในบางกรณี หากแฟคเตอร์มีการจ่ายเงินสํ ารองให้กับบริษัทลูกค้าไปก่อน ก็จะมีการเรียกเก็บเงินตามบัญชีลูกหนี้ได้จึงเกิดเงินล่วงหน้ (Advance) ซึ่งตรงข้ามกับเงินส่วนเกินและจะมีการคิดดอกเบี้ยในส่วนนี้ด้วย

6. ค่าใช้จ่ายทําแฟคตอริ่ง (Factoring Commission) ประกอบด้วย

1) ค่าธรรมเนียมแฟคตอริ่ง (Factoring Commission) เป็นเงินที่แฟคเตอร์เรียกเก็บสำหรับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปกติจะเก็บประมาณ 1-3 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าบัญชีที่จะทําแฟคตอริ่ง

2) ค่าดอกเบี้ยสําหรับกรณีจ่ายเงินล่วงหน้ (Interest on Advance) จะคิดในอัตราเงินกู้ของลูกค้าชั้นดีบวกด้วย 2-4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการทําแฟคตอริ่งสูงขึ้น

3) ค่าดอกเบี้ยสําหรับกรณีที่มีเงินส่วนเกิน (Interest on surplus) หากบริษัทผู้ขายมีเงินส่วนเกินอยู่ที่บริษัทแฟคตอริ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการทํา

แฟคตอริ่ง

 

นอกจากบริการแฟคตอริ่งภายในประเทศแล้ว บริการแฟคตอริ่งระหว่างประเทศดําเนินการอย่างไร

 

การเปิดบัญชีโดยตรงระหว่างคู่ค้ (Open Account) เป็นการขายที่ผู้ส่งออกให้เครดิตแก่ผู้ซื้อแต่วิธีนี้มีความเสี่ยงสูงหากเศรษฐกิจในประเทศผู้ซื้อตกต่ำหรือกิจการของผู้ซื้อล้มละลาย ผู้ส่งออกอาจได้รับ

เงินล่าช้าหรืออาจไม่ได้รับการชําระเงินเลย แฟคตอริ่งจึงเป็นรูปแบบบริการใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน

การค้าในรูปของ Open Account เพื่อให้ผู้ส่งออกเกิดความมั่นใจในการขาย และลดความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญ    การใช้บริการแฟคตอริ่งระหว่างประเทศจะมีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง 4 ฝ่ายด้วยกัน คือ

1. ผู้ส่งออก

2. บริษัททําแฟคตอริ่งส่งออก

3. ผู้นําเข้

4. บริษัททําแฟคตอริ่งนําเข้

1. ผู้ส่งออกจะติดต่อและเซ็นสัญญากับบริษัทําแฟคตอริ่งส่งออก โดยโอนสิทธิในลูกหนี้การค้าให้บริษัททําแฟคตอริ่งส่งออกเพื่อทําหน้าที่เรียกเก็บและทวงถาม

2. บริษัททําแฟตอริ่งส่งออกจะคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่เป็นสมาชิกของ Factoring Chain

International – FCI เพื่อเป็นบริษัททําแฟคตอริ่งนําเข้า โดยจะทําหน้าที่เรียกเก็บและติดตามการชํ าระหนี้ในประเทศผู้นําเข้

3. บริษัททําแฟคตอริ่งนําเข้าจะทําหน้าที่วิเคราะห์ฐานะของผู้นําเข้า และจะตั้งวงเงินประกันหนี้สูญต่

ผู้ส่งออกที่ทําการซื้อขายในลักษณะ Open Account

4. หลังจากที่มีการตกลงทําแฟคตอริ่งผู้ส่งออกจะส่งสินค้าพร้อมทั้งเอกสารและใบกํากับสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ พร้อมกับส่งสําเนาให้บริษัททําแฟคตอริ่งส่งออก หลังจากสินค้าถึงจุดหมายปลายทางและถึงกําหนดชําระเงิน บริษัททําแฟคตอริ่งนําเข้าจะทําหน้าที่ติดตามเรียกเก็บเงินจาก

ผู้นําเข้าส่ตรงให้กับบริษัททําแฟคตอริ่งส่งออก และรับผิดชอบภาระหนี้ตามที่ระบุในสัญญา เมื่อบริษัททําแฟคตอริ่งส่งออกได้รับสําเนาเอกสารก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ส่งออกทันที ตามวงเงินที่ตกลงกัน

 

การทําแฟคตอริ่งมีประโยชน์อย่างไร

 

1. ปัจจุบันการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศค่อนข้างรุนแรง อีกทั้งมีข้อจํากัดมากมาย

ตามกฎระเบียบของ WTO เกี่ยวกับการสนับสนุนการส่งออกของภาครัฐบาล การใช้บริการแฟคตอริ่ง

จึงเป็นทางออกที่สําคัญ เพราะถือว่าเอกชนเป็นผู้ดําเนินการสนับสนุนทางการเงินไม่ใช่จากภาครัฐ

รัฐบาลของประเทศผู้นําเข้าจึงไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันการนําเข้า ยิ่งกว่านั้น จากการที่

ปัจจุบันระบบธนาคารพาณิชย์มีการจัดชั้นหนี้เสียเข้มงวดมากกว่าก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540

กล่าวคือ หากผู้กู้ไม่ชํ าระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน 3 เดือนก็ถือเป็นหนี้เสีย (NPL) ซึ่งในสมัยก่อนใช้ระยะเวลา 12 เดือนเป็นเกณฑ์ ทําให้ผู้กู้มีประวัติหนี้เสียภายในระยะเวลาที่สั้นลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การขายสินค้าไม่รวดเร็วดังแต่ก่อน การปล่อยสินเชื่อเข้มงวดขึ้น สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็

ปัจจัยส่งเสริมให้ธุรกิจแฟคตอริ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจ

2. เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการทํ าการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันที่สํ าคัญได้แกเล็ต

เตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit : L/C) และการเปิดบัญชีโดยตรงระหว่างคู่ค้ (Open Account)

ในแงของผู้ส่งออกมีความเชื่อว่ L/C เป็นหลักฐานการจ่ายเงินที่เชื่อถือได้เพราะจะได้รับการชําระ

เงินเมื่อนํา L/C ไปเรียกเก็บเงินกับธนาคาร แต่ในทางปฏิบัติแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้น เพราะหาก

เงื่อนไขใน L/C คลาดเคลื่อน ผู้ส่งออกอาจไม่ได้รับการชํ าระเงินตามกํ าหนด หรืออาจไม่ได้รับการ

ชํ าระเงินเลย นอกจากนี้ การเปิ L/C ยังขาดความต่อเนื่องในการใช้วงเงิน เพราะ L/C หนึ่งฉบับ

ใช้ได้กับการซื้อขายเพียง 1 ครั้งเท่านั้น การเปิ L/C มีเงื่อนไขมากและต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกันทำ

ให้ผู้ขอใช้บริการต้องเสียเวลาและยุ่งยากในการเดินเรื่องแต่ละครั้ง จึงไม่เหมาะสมกับธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเล็ก ธุรกิจแฟคตอริ่งช่วยเสริมสภาพคล่องทางด้านการเงินให้กับธุรกิจส่งออก โดยสามารถเปลี่ยนใบกํากับสินค้าหรือใบวางบิลเป็นเงินสดได้ทันที ทำให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียนในระบบเร็วขึ้น โดยไม่ต้องไปขอกู้จากธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีเงื่อนไขในการกู้และต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกัน

3. ช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถขยายตลาดการค้าได้กว้างขวางและเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลารอให้

ผู้นําเข้าต้องเปิ L/C กับธนาคาร เพราะบริษัทแฟคเตอร์จะเข้ามาเป็นผู้คํ้าประกันให้แทน โดย

ใช้เวลาที่รวดเร็วกว่ามาก อันจะช่วยเพิ่มโอกาสแข่งขันทางการค้า ทํ าให้ผู้ส่งออกสามารถเสนอขาย

สินค้า โดยมีเงื่อนไขการชําระเงินที่จูงใจผู้ซื้อ กล่าวคือ สามารถให้ระยะเวลาการชําระหนี้ที่ยาวนาน

ขึ้น เพราะผู้ส่งออกสามารถใช้เงินสดหมุนเวียนจากบริษัทแฟคเตอร์ได้ก่อนในช่วงระหว่างรอเรียกเก็บ

เงินจากผู้ซื้อ

4. ช่วยลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ เพราะมีบริษัทแฟคเตอร์ช่วยสํารวจฐานะการเงินของ

ผู้ซื้อ ข้อมูลการค้าดังกล่าว จึงทําให้ผู้ส่งออกสามารถคัดเลือกลูกหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทแฟคเตอร์ก็ยังทําหน้าที่คํ้าประกันความเสี่ยงจากหนี้สูญให้อันช่วยสร้างความมั่นใจของผู้ส่งออกในการทําการค้าในตลาดต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ธุรกิจนี้ยังไม่เป็นที่นิยมในประเทศไทย เพราะการรับรู้ข้อมูลและ

ความเข้าใจในธุรกิจนี้ยังไม่แพร่หลาย และทางการยังไม่ได้ออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมารองรับการ

ประกอบธุรกิจประเภทนี้ หากได้รับการสนับสนุนจากทางการแล้ว แฟคตอริ่งจะเป็นแหล่งเงินทุน

หลักแหล่งที่สองที่มีความสําคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก มิใช่เป็นเพียงแค่แหล่งเงินทุนเสริมเท่านั้น

ขณะนี้มีบริษัทที่ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่งหลายบริษัท อาทิ บริษัทสยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง

บริษัท เอ็มบีเอฟ แฟค เตอรีส จํ ากัด บริษัทไทยฟาร์มเมอร์ เฮลเลอร์ แฟคตอริ่ง จํ ากัด บริษัทอยุธยา

อินเตอร์เนชั่นแนลแฟคตอริ่ง จํ ากัด บริษัท กสิกร แฟคตอริ่ง จำกัด บริษัท นครหลวงแฟคตอริ่ง จํ ากัด 
บทความเพิ่มเติม2

เช่าซื้อ และ ลิสซิ่ง แตกต่างกันอย่างไร article
ตัวอย่าง การจดทะเบียนสิทธิ และ นิติกรรม เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์
บทความ และ สาระจาก กรมที่ดิน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ SME 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2551
การจ่ายเงินปันผล
เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
ตารางค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ article
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ.2547
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๐
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จาก 100,000 เป็น 150,000 บาท เริ่ม 1 ม.ค.2551 พร้อม อัตราภาษีใหม่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี