ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี สารพัดโหรฟันธงดวงเมืองปี'50
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


สารพัดโหรฟันธงดวงเมืองปี'50 article

สารพัดโหรฟันธงดวงเมืองปี'50
ม็อบป่วนการเมือง-ศก./ระวัง"รัฐบาลพลัดถิ่น"

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2550 สถาบันพระปกกล้าได้จัดอภิปรายเรื่อง "โหราศาสตร์กับการเมืองและเศรษฐกิจไทยปี 2550" โดยมีนักโหราศาสตร์ชื่อดังร่วมเป็นวิทยากร มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
"ไพศาล ซอยพิบูลเวม์" หรือ "หมอไพศาล"

ตามสถานที่ตั้งศาลหลักเมืองทำให้ "ดวงเมือง" ของประเทศ มีดวงอาทิตย์คอยคุ้มครอง มีอะ ไรมาโคจรทับก็จะถูกดวงอาทิตย์ทำให้ละลาย แผ่นดินไทยจึงถือเป็นแผ่นดินที่อยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตามตามดวงเมืองจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นทุก 12 ปี และปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ และที่ผ่านมา รมว.คลัง ก็ออกมาตรการที่ทำให้ตลาดหุ้นเสียหายถึง 7 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นความเสียหายที่ใหญ่หลวง จึงถือได้ว่าเมื่อเกิดการเสียหายอย่างนั้นแล้วก็เป็นการฟาดเคราะห์และจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมาอีก
"ปี 2549 เป็นปีแห่งการริษยา ความโกรธและความอาฆาต ส่วนปี 2550 เศรษฐกิจจะยังไปต่อได้ เพราะของเก่ายังเจริญอยู่ แต่เรื่องการลงทุนใหม่ๆจะยังไม่มี และสถานการณ์จะอึมครึมไปจนถึงวัน ที่ 17 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นหุ้นจะขึ้นอย่างมาก และสถานการณ์จะจบลง ถ้านายกรัฐมนตรีสามารถเจรจาเรื่องภาคใต้ และนำ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กลับมาดำเนินคดี"
"ชัยอนันต์ สมุทวณิช" นายกราชบัณฑิตยสถาน

ตามดวงเมืองประเทศไทยมีดาวอาทิตย์เป็น "มหาอุตม์" แปลว่าอย่างก็ตามประเทศไทยจะไม่สิ้นชาติ มีปัญหาอะไรเราจะแก้ไขและฟื้นฟูได้ และที่มีผู้บอกว่าตามดวงเมืองปีนี้จะมีการจลาจล ผมมองว่าถ้าจะมีการปะทะของประชาชนจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ "ศาสนา" หรือถูกจัดตั้งโดยศาสนา มีกลุ่มที่มัวเมาเห็นผิดเป็นชอบ อาจจะถูยุให้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง และอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ค่อนไปทางเหนือ
"ส่วนเรื่องการเมืองเมื่อมองประกอบระหว่าง "เหตุการณ์จริง" กับ "โหราศาสตร์" จะพบว่า เหตุผลที่จะทำให้มีคนกระทำการน่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึงปลายเดือนมีนาคม เพราะระหว่างนั้นเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการเอาผิดกับนักการเมือง และศัตรูของประเทศเป็นศัตรูที่อยู่นอกประเทศ ก่อนเดือนพฤศจิกายนอาจมีการตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น และภาพพจน์ของรัฐบาลไทยจะไม่สู้ดีไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้เราไม่สามารถดูดวงเมืองได้ชัดเจน เพราะเราต้องดูดวงของผู้นำประเทศประกอบด้วย อย่างในอดีตที่มีการดูดวง พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่รู้ว่าที่ให้ออกมาเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่คนที่เคยดูดวงจริงๆของ พ.ต.ท.ทักษิณ บอกว่าเป็นดวงล้างผลาญประเทศ และกว่าการเมืองจะสงบก็ต้องต้องเป็นอีก 3-4 ปีข้างหน้า"
"ภิญโญ พงศ์เจริญ" นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ดวงเมืองในปีนี้อย่าลืมว่าปีนี้ "นางสงกรานต์" เป็น "สงกรานต์วันเสาร์" ซึ่งถือเป็น "วันบาป เคราะห์" ชื่อ "มโหธรเทวี" มักจะดุร้าย และจะเกิดเหตุการณ์รุนแรง มีอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง มีการเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สิน และจะมีคดีแพ่งและอาญาเกิดขึ้น จะมีการสาดโคลนเข้าใส่กันอย่างรุนแรงและหยาบคาย ในปีนี้จะเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ในช่วงวันที่ 8 เมษายน-4 มิถุนายน 2550 เสมือนจะมีการวาง เพลิง และระยะที่ต้องระวังมากที่สุดคือช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม และอีกช่วง หนึ่งที่จะเกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่จะอยู่ช่วงวันที่ 30 กรกฎาคม-25 กันยายน และวันที่ต้องระวังคือวันที่ 15 สิงหาคม-17 กันยายน
"นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน จะมีกลุ่มอิทธิพลเก่าออกมาเคลื่อนไหว มีการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการก่อการร้าย และแอบอ้างทำมาหากิน ศีลธรรมเสื่อมทราม พระเกจิอาจารย์ผู้ใหญ่หลายรูปมรณภาพและต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในวงการกฎหมาย แพทย์ การศึกษา หลังวันที่ 16 พฤศจิกา ยน ไปแล้วความสงบสุขจะเกิดขึ้น เรื่องการเมืองขอให้ระวังช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเดือนสิงหาคม-ตุลาคม อาจเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นได้ ส่วนกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาจะจบลงในปี 2553 ส่วนเรื่องการแก้ไขสถานการณ์ประเทศเพื่อให้ดีขึ้นนั้นต้องจัดทำบุญประเทศ"
เจษฎา โลหอุ่นจิตร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผมได้ศึกษาและนำข้อมูลของดวงดาวมาพิจารณา และรู้ว่าดาวพลูโต มีอิทธิพลต่อประเทศเรามากที่สุด จนเป็นที่มาที่ทำให้ผมสามารถฟันธงได้ในปีที่แล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์กับบ้านเมืองของเรา โดยเฉพาะเมื่อปี 2543 ดาวพลูโตทำให้ประเทศไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงไปมาก รัฐบาลมีการเปลี่ยน แปลง และมารุนแรงที่สุดในปีที่ผ่านมาที่มีการยุบสภา และตามมาด้วย "รัฐประหาร" แต่ปีนี้จะไม่รุน แรงเท่าปีที่แล้ว และจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งในปี 2553-2554 โดยในปี 2550 นี้จะเกี่ยวข้องกับการ เมืองและจริยธรรมอีกครั้ง
"ปีนี้และสืบเนื่องถึงปี 2551 ดาวมฤตยูยังตั้งฉากอยู่ ดังนั้นกลุ่มที่ยังมีอิทธิพลก็คือประชาชน ซึ่งจะตามมาด้วยการเดินขบวน การประท้วง จนเกิดการประทะและจะตามมาด้วยความสูญเสีย ดังนั้นต้องเร่งปฏิรูปในทุกๆด้าน ส่วนปีนี้ดาวพลูโตจะมีอิทธิพลรุนแรงมากที่สุดช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษ ภาคม เพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการร่างรัฐธรรมนูญก็จะมีความขัดแย้งกัน รัฐบาลต้องเร่งปฏิบัติภารกิจให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะการกระตุ้นราชการไม่ให้ใส่เกียร์ว่าง เพราะถ้าไม่ดำเนินการแล้วจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเอง ถ้าเร่งแก่ไขเหตุการณ์ต่างๆจะค่อยๆคลายลงไป และจะมาแรงอีกครั้งในปี 2551 เพราะในช่วงนั้นการเมืองจะกลับมาแข่งขันกันรุนแรงอีกครั้ง"
นอกจากนี้จากการคำนวณการเกิดสุริยะคราสและจันทรคราส เห็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมาถือว่ารุน แรงที่สุดและส่งผลกระทบมาถึงช่วงต้นของปีนี้ เพราะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ และเมื่อคำนวณแล้วในปี 2550 จะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สูงสุดช่วงประมาณเดือนมิถุนายน และเมื่อคำนวณในเรื่องเศรษฐกิจแล้วประเทศเราจะเกิด "วิกฤตเศรษฐกิจ" อีกครั้งในปี 2551
"ลักษณ์ เรขานิเทศ" หรือ "หมอลักษณ์ฟันธง"

ดาวมารร้ายเข้าสูประเทศตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2548-10 สิงหาคม 2550 ทำให้สังคมไทยเต็มไปด้วยความขัดแย้ง รวมถึงอาจมีเหตุภัยพิบัติจำนวนมาก ส่วนเรื่องเศรษฐกิจนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีปัญหาและซบเซาลง
ตำแหน่งอยู่ของดาวพฤหัสในขณะนี้เหมือนกับช่วงปี 2513-2514 รวมถึงปี 2518-2519 ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมาย รวมถึงเหมือนตอนที่จอมพลถนอม กิตติขจร ที่บวชและกลับข้าประเทศ ดังนั้น พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ควรกลับเข้าประเทศในช่วงนี้เพราะอย่างไรก็ไม่รอดอยู่ดี อย่างไรก็ตามดวงของ พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ใช่ดวงคนเลวเพราะสร้างอะไรไว้มากมายพอสมควร ที่พลาดเพราะกระทำกรรมเอาไว้ เพราะทำร้ายศาสนาจากกรณีสนามกอล์ฟอัลไพน์ และยังมีกรรมจากการฆ่าเป็ดฆ่าไก่จากเรื่องหวัดนก
"เท่าที่ผมดูดวงมาขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นนายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย หรือนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สามารถจะเป็นผู้นำบริหารประเทศได้ ซึ่งเราจะมีผู้นำคนใหม่ในปี 2554 โดยผู้นำจะต้องเก่งเรื่องการค้าขายระหว่าประเทศ และเราต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ โดยให้ประเทศเป็นเมืองด้านเศรษฐกิจ
"บทความเพิ่มเติม 1

รายจ่ายต้องห้าม โดยผลของกฏหมาย article
รายจ่ายต้องห้ามโดยแท้ article
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการหักค่ารับรอง article
ภาษีซื้อต้องห้าม article
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ article
กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ article
แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน article
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนวิธีการและหรืออัตราการคำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน article
สรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม article
การเก็บรักษาเอกสาร และรายงานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ตาม พรบ.การบัญชี article
ความรับผิดของผู้จ่ายเงินได้กรณีไม่นำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย article
เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา? article
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าวิทยากร article
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) article
ซื้อ LTF ยังได้สิทธิหักภาษี ถึงปี 59 article
ระวังผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี article
ภาษีเงินแป๊ะเจี๊ยะ article
การรับรู้รายได้ทางภาษีอากร "การฝากขาย" และ "การให้เช่าทรัพย์สิน" article
หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย article
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ปี 2551
ผ่าดวงเมือง เศรษฐกิจปี 2551Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี