ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน article

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ตามแบบของสำนักงาน ก.ล.ต

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินประจำปี ……..

 

ชื่อบริษัท  :  ……………………………………………..      งบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่  :  ………………….

 

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของ
มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่ประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน และประกาศของสำนักงาน ก...โดยไม่ได้ครอบคลุมถึง
ข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานทางการอื่น

 

วัตถุประสงค์ของแบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน คือ การตรวจสอบความครบถ้วนโดยทั่วไป
ของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด  ดังนั้น แบบตรวจสอบนี้ไม่สามารถใช้ทดแทนการอ่าน
มาตรฐานการบัญชีได้  และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละกิจการ กิจการอาจต้องเปิดเผยข้อมูลเกินกว่าที่กำหนดใน
แบบตรวจสอบนี้ เพื่อให้งบการเงินเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงเหตุการณ์และ
รายการบัญชีต่าง ๆ ของกิจการมากยิ่งขึ้น 

 

รูปแบบของแบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

แบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน โดยได้จัดกลุ่มแต่ละบัญชีที่ต้องเปิดเผยตามแต่ละประเภท
ของงบการเงิน

 

คำอธิบายแบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

1.       หัวตารางชื่อ ‘TAS’ คือ มาตรฐานการบัญชีและย่อหน้าของมาตรฐานดังกล่าวที่กำหนดให้เปิดเผยข้อมูล (เช่น ‘35p16’
หมายถึง มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 35 ย่อหน้า 16   ‘IAS12p10’ หมายถึง มาตรฐานการบัญชีสากล ฉบับที่ 12
ย่อหน้า 10  และ ’กลต..() 21/2541’ หมายถึง หนังสือเวียนที่ออกโดยสำนักงานที่ กลต..() 21/2541 เป็นต้น)

2.       หัวตารางชื่อ ‘ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย’ คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้กิจการต้องเปิดเผย

3.       หัวตารางชื่อ ‘Y-NA-NM-N’ คือ ช่องที่กิจการต้องกรอกอักษร Y NA NM หรือ N เพื่อประกอบการประเมิน
ในเบื้องต้นว่า การเปิดเผยข้อมูลของกิจการครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ โดย

Ø     Y (‘yes’)  หมายความว่า กิจการได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้เปิดเผยแล้ว

Ø     NA (‘not applicable’) หมายความว่า รายการที่กำหนดให้เปิดเผยไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ จึงไม่ต้องเปิดเผยเรื่องดังกล่าว

Ø     NM (‘not material’) หมายความว่า รายการที่กำหนดให้เปิดเผยไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

Ø     N (‘no’) หมายความว่า กิจการไม่ได้เปิดเผยรายการที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้เปิดเผย

4.       หัวตารางชื่อ ‘REF’ คือ ช่องที่กิจการใช้กรอกหมายเลขข้อของหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ใช้เปิดเผยรายการที่
มาตรฐานการบัญชีกำหนด เพื่อใช้ประกอบการอ้างอิง


 

สารบัญ

 

 

หน้า

องค์ประกอบของงบการเงิน

4

 

 

ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน

 

Ø     งบดุล

5

Ø     งบกำไรขาดทุน

5

Ø     งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

6

Ø     งบกระแสเงินสด

7

 

 

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

1. ข้อมูลทั่วไป

8

2. นโยบายการบัญชี

8

3. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการในงบดุล

 

   (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

13

   (2) ลูกหนี้การค้า

13

   (3) ลูกหนี้กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

13

   (4) สินค้าคงเหลือ

14

   (5) เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนในบริษัทร่วม)

14

   (6) เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

14

   (7) ค่าวิจัยและพัฒนา

15

   (8) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

15

   (9) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

16

   (10) ต้นทุนการกู้ยืม

18

   (11) สินทรัพย์ที่ด้อยค่า

18

   (12) คุณภาพสินทรัพย์

19

   (13) เจ้าหนี้กรณีปรับโครงสร้างหนี้

20

   (14) หนี้สินหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

   (15) เครื่องมือทางการเงิน

22

   (16) ทุนเรือนหุ้น

24

4. การเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการในงบกำไรขาดทุน

25

 

 


 

 

หน้า

การรวมธุรกิจ เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

 

Ø     การรวมธุรกิจ

 

        -  การรวมธุรกิจที่เป็นการซื้อธุรกิจ

26

        -  การรวมธุรกิจที่เป็นการรวมส่วนได้เสีย

28

Ø     งบการเงินรวมและการลงทุนในบริษัทย่อย

28

Ø     การร่วมค้า

29

Ø     รายการระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

29

 

 

รายการอื่นที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

Ø     เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

31

Ø     กำไรต่อหุ้น

31

Ø     ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

32

Ø     รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

33

Ø     การปรับรายการย้อนหลัง (เช่น การแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ หรือการใช้นโยบายการบัญชีใหม่)

33

Ø     การเปลี่ยนรายการทันทีเป็นต้นไป (เช่น การเปลี่ยนประมาณการค่าเสื่อมราคา)

34

Ø     การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

34

Ø     สัญญาเช่าซื้อ

34

Ø     สัญญาเช่าระยะยาว

34

Ø     การเปิดเผยเรื่องอื่น ๆ

35

 

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพิ่มเติมสำหรับสถาบันการเงิน

 

Ø     งบดุล

37

Ø     งบกำไรขาดทุน

38

Ø     การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

        (1) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า และภาระผูกพัน รวมทั้งรายการนอกงบดุล

38

        (2) วันที่ครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สิน

39

        (3) การกระจุกตัวของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบดุล

39

        (4) ผลเสียหายจากการกู้ยืม

39

        (5) ความเสี่ยงโดยทั่วไปของสถาบันการเงิน

40

        (6) ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

40

        (7) คุณภาพสินทรัพย์

40

 


 

องค์ประกอบของงบการเงิน

 

TAS

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

Y-NA-NM-N

REF

 

 

งบการเงินประกอบด้วย 

 

 

35p7.1

 

1. งบดุล

 

 

35p7.2

 

2. งบกำไรขาดทุน

 

 

35p7.3

 

3. งบใดงบหนึ่งดังต่อไปนี้

 

 

 

 

    (ก) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

 

 

 

 

    (ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 

 

35p7.4

 

4. งบกระแสเงินสด

 

 

35p7.5

 

5. นโยบายการบัญชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

 

35p8

 

6. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)

 

 

 

 


ส่วนประกอบของแต่ละงบการเงิน

 

1. งบดุล

 

 


TAS

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

Y-NA-NM-N

REF

 

 

ข้อมูลที่ต้องแสดงในงบดุล

 

 

35p66

 

1. งบดุลต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดพร้อมจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 

 

 

 

    (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 

 

 

 

    (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 

 

 

 

    (ค) สินค้าคงเหลือ

 

 

 

 

    (ง) เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

 

 

 

 

    (จ) สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

 

 

 

 

    (ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 

 

 

 

    (ช) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 

 

 

 

    (ซ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 

 

 

 

    (ฌ) หนี้สินหรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 

 

29p57

 

    (ญ) จำนวนรวมของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าการเงิน โดยแสดงยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญา หักดอกเบี้ยจ่ายในอนาคต

 

 

35p66

 

    (ฎ) ประมาณการหนี้สิน  (ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยกำหนด)

 

 

 

 

    (ฏ) หนี้สินไม่หมุนเวียนที่มีภาระดอกเบี้ย

 

 

 

 

    (ฐ) ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  (เฉพาะกรณีของงบการเงินรวม)

 

 

 

 

    (ฑ) ทุนที่ออก ซึ่งรวมจำนวนหุ้นที่จดทะเบียน  จำนวนหุ้นที่ออกและรับชำระเต็มมูลค่า  จำนวนหุ้นที่ออกและรับชำระบางส่วน  และมูลค่าที่ตราไว้

 

 

 

 

    (ฒ) สำรองต่าง ๆ และคำอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของสำรองแต่ละชนิด (เช่น สำรองตามกฎหมาย และสำรองการสร้างโรงงาน เป็นต้น)

 

 

 

 

2. งบกำไรขาดทุน

 

 


TAS

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

Y-NA-NM-N

REF

 

 

ข้อมูลที่ต้องแสดงในงบกำไรขาดทุน

 

 

35p75

 

งบกำไรขาดทุนต้องแสดงรายการแต่ละบรรทัดพร้อมจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

 

 

 

 

(ก) รายได้

 

 

 

 

(ข) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 

 

 

 

(ค) ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ซึ่งคำนวณโดยวิธีส่วนได้เสีย

 

 

 

 

(ง) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 

 

 

 

(จ) ค่าใช้จ่ายทางภาษี

 

 

40p42

 

(ฉ) ข้อมูลเกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งประกอบด้วย

-          รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่เกิดจากเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

-          กำไรหรือขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว

-          กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว

-          กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

-          ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน

 

 

35p75

 

(ช) กำไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติ

 

 

 

 

(ซ) ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  (เฉพาะกรณีของงบการเงินรวม)

 

 

 

 

(ฌ) รายการพิเศษ

 

 

 

 

(ญ) กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด

 

 

35p85

 

(ฎ) จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (อาจเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ก็ได้)

 

 

38p44

 

(ฏ) กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (basic EPS) และกำไรหรือขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (diluted EPS) สำหรับหุ้นสามัญแต่ละประเภทที่มีสิทธิในกำไรหรือขาดทุนสุทธิ สำหรับงวดที่แตกต่างกัน โดยต้องแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดและเท่าเทียมกัน สำหรับทุกงวดที่แสดงในงบการเงิน

 

 

 

 

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

 

 


TAS

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

Y-NA-NM-N

REF

 

 

ข้อมูลที่ต้องแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ

 

 

35p86

 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของสามารถเลือกแสดงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

 

 

 

 

1. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ซึ่งแสดงรายการต่อไปนี้

 

 

 

 

    (ก) กำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดบัญชี

 

 

 

 

    (ข) รายได้ ค่าใช้จ่าย รายการกำไรขาดทุนแต่ละรายการที่กำหนดให้รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ

 

 

 

 

    (ค) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและของการแก้ไขข้อผิดพลาด

 

 

 

 

    (ง) รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ และการแบ่งปันส่วนทุนให้เจ้าของ

 

 

 

 

    (จ) ยอดคงเหลือของกำไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันต้นงวด และ ณ วันที่ในงบดุล
รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด

 

 

 

 

    (ฉ) รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และสำรองแต่ละชนิดระหว่างต้นงวดกับปลายงวด โดยให้แยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงรายการ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

    (ก) กำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดบัญชี

 

 

 

 

    (ข) รายได้ ค่าใช้จ่าย รายการกำไรขาดทุนแต่ละรายการที่กำหนดให้รับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ

 

 

 

 

    (ค) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและของการแก้ไขข้อผิดพลาด

(รายการ (ก) (ข) และ (ค) แสดงในหน้างบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ)

 

 

 

 

    (ง) รายการเกี่ยวกับเงินทุนที่ได้รับจากเจ้าของ และการแบ่งปันส่วนทุนให้เจ้าของ

 

 

 

 

    (จ) ยอดคงเหลือของกำไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันต้นงวด และ ณ วันที่ในงบดุล
รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด

 

 

 

 

    (ฉ) รายการกระทบยอดในส่วนทุนแต่ละประเภท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และสำรองแต่ละชนิดระหว่างต้นงวดกับปลายงวด โดยให้แยกแสดงการเปลี่ยนแปลงของแต่ละรายการ (รายการ (ง) (จ) และ (ฉ) แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

 

 

 

 

4. งบกระแสเงินสด

 

 


TAS

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

Y-NA-NM-N

REF

 

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในงบกระแสเงินสด

 

 

 

 

กิจการควรแสดงกระแสเงินสด ดังต่อไปนี้

 

 

25p19

 

1. เงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน โดย

 

 

 

 

    (ก) วิธีทางตรง หรือ

 

 

 

 

    (ข) วิธีทางอ้อม

 

 

 

 

 

 

 

25p22

 

2. เงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 

 

 

 

 

 

 

25p23

 

3. เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

 

 


การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

1. ข้อมูลทั่วไป

 

 


TAS

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

Y-NA-NM-N

REF

 

 

การเปิดเผยข้อมูลทั่วไป

 

 

35p94.1

 

1. ข้อมูลทั่วไปที่ระบุว่า งบการเงินได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

35p19

 

2. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบในกรณีที่กิจการเลือกที่จะปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีก่อนวันถือปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

44p6

 

3. เหตุผลที่แสดงความไม่จำเป็นในการแสดงงบการเงินรวม กรณีที่บริษัทใหญ่มีฐานะเป็นบริษัทย่อย ซึ่งถูกกิจการอื่นควบคุมอยู่

 

 

 

 

2. นโยบายการบัญชี

 

 


TAS

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

Y-NA-NM-N

REF

35p99

 

การเปิดเผยนโยบายการบัญชีสำหรับแต่ละบัญชี

 

 

37p34

 

1.  การรับรู้รายได้ และวิธีกำหนดขั้นความสำเร็จของรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการ โดยระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการรับรู้รายได้  (เช่น รับรู้รายได้
เมื่อส่งของ หรือรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างตามขั้นตอนความสำเร็จของงานระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
(เช่น ใช้วิธีส่วนได้เสียในการนำเสนองบการเงินรวม หรือใช้วิธีราคาทุนสำหรับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การรวมกิจการ

 

 

43p86

 

    (1) วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ  (เช่น การซื้อธุรกิจ  หรือการรวม
ส่วนได้เสีย เป็นต้น)

 

 

 

 

    (2) ถ้ามีค่าความนิยม ต้องเปิดเผย

 

 

43p88.1

 

                (ก) ระยะเวลาที่ใช้ในการตัดจำหน่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                (ข) เหตุผลและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการกำหนดอายุการใช้ประโยชน์ของ
ค่าความนิยม  (ในกรณีทั่วไป มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ตัดจำหน่ายค่าความนิยม

ไม่เกิน 20 ปี)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการร่วมค้า  (เช่น ใช้วิธีรวมตามสัดส่วน หรือใช้วิธีรวม
ส่วนได้เสีย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  -  สำหรับสินทรัพย์แต่ละชนิด

 

 

32p59.1

 

    (ก) เกณฑ์การวัดมูลค่า  (เช่น ราคาทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคาสะสม ปรับปรุงด้วย
มูลค่าจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น เป็นต้น)

 

 

32p59.2

 

    (ข) วิธีคิดค่าเสื่อมราคา (เช่น วิธีเส้นตรง เป็นต้น)

 

 

32p59.3

 

    (ค) อายุการใช้งานหรืออัตราค่าเสื่อมราคา

 

 

32p60.2

 

    (ง) วิธีการประมาณรายจ่ายในการบูรณะสถานที่หลังเลิกใช้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ต้นทุนการกู้ยืม (เช่น บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหรือรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

26p35.1

 

7. สัญญาก่อสร้าง

 

 

 

 

    (ก) วิธีการรับรู้รายได้  (เช่น รับรู้รายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่สำเร็จ และหยุดรับรู้รายได้เมื่อมีความไม่แน่นอนในการรับชำระโดยกำหนดเกณฑ์ว่า หากผู้ซื้อผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 งวด จะถือว่ามีความไม่แน่นอน เป็นต้น)

 

 

 

 

    (ข) วิธีที่ใช้ในการกำหนดขั้นความสำเร็จของงานระหว่างก่อสร้าง  (เช่น อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ คำนวณโดยการเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในการก่อสร้าง หรือถือตามอัตราส่วนที่ประเมิน โดยผู้ควบคุมโครงการ เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  เครื่องมือทางการเงิน  -  สำหรับแต่ละประเภท

 

 

48p55.1

 

    (ก) เกณฑ์ที่ใช้กำหนดว่า เมื่อใดจะรับรู้เครื่องมือทางการเงินในงบดุล และเมื่อใดจะ
ตัดบัญชีเครื่องมือทางการเงินออกจากงบดุล  (เช่น หยุดรับรู้เมื่อสูญเสียการควบคุม
สิทธิของสัญญา  เมื่อหมดอายุสิทธิ  หรือละทิ้งสิทธิ เป็นต้น)

 

 

 

 

    (ข) เกณฑ์ที่ใช้วัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก (เช่น ราคาทุน เป็นต้น)  และเกณฑ์ที่ใช้ในภายหลัง  (เช่น มูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ และ

ราคาทุนตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สิน เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48p55.3

 

    (ค) เกณฑ์ในการรับรู้และวัดมูลค่าของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเครื่องมือ
ทางการเงิน  (เช่น รับรู้เมื่อโอนสิทธิให้กิจการอื่น เป็นต้น)

 

 

48p58

 

    (ง) เกณฑ์ในการรับรู้รายการกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้น

 

 

48p58

 

    (จ) เกณฑ์ในการรับรู้รายการกำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  (เช่น รวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวดที่เกิดขึ้น หรือรับรู้ตรงเข้าสู่ส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น)

 

 

48p58

 

    (ฉ) เกณฑ์ในการรับรู้ดอกเบี้ย รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น  (เช่น ผลตอบแทนที่จ่ายให้
ผู้ถือเครื่องมือทางการเงินนำไปหักจากส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น)

 

 

48p58

 

    (ช) เกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงินที่ถือไว้
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่กิจการนำรายได้และค่าใช้จ่ายมาหักกลบลบกันใน
งบกำไรขาดทุน

 

 

48p46

 

    (ซ) วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงของรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งกิจการคาดว่าจะเกิดขึ้นและได้นำ
วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงมาใช้

 

 

 

 

 

 

 

40p45.1

 

9.  เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

 

 

 

 

      (ก) การกำหนดมูลค่าของเงินลงทุน (เช่น ราคาทุน  มูลค่ายุติธรรม เป็นต้น)

 

 

 

 

      (ข) วิธีการกำหนดต้นทุนของตราสารที่จำหน่าย (เช่น วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เป็นต้น)

 

 

 

 

      (ค) การบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว 
(เช่น บันทึกการเปลี่ยนแปลงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุน
ทันทีในงวดที่เกิดรายการ เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

29p61

 

10. สัญญาเช่า  -  สำหรับผู้ให้เช่า

 

 

 

 

      (ก) เกณฑ์ที่ใช้ในการปันส่วนรายได้  (เช่น ค่าเช่าบันทึกตามวิธีสัญญาเช่าดำเนินงาน และรับรู้รายได้ตามจำนวนงวดผ่อนชำระ โดยวิธีผลรวมจำนวนงวด เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

14p24

 

11. ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

      (ก) เกณฑ์ในการตัดบัญชีรายจ่ายและพัฒนารอการตัดบัญชี  (เช่น บันทึกเป็น
รายจ่ายเมื่อเกิดรายการ หรือตัดจำหน่ายภายในระยะเวลา 5-10 ปี เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

31p34.1

 

12. สินค้าคงเหลือ

 

 

 

 

      (ก) วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ  (เช่น ราคาทุน  ราคาทุนถัวเฉลี่ย หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า เป็นต้น)

 

 

 

 

      (ข) วิธีที่ใช้คำนวณราคาทุน  (เช่น วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก  หรือ

วิธีเข้าหลัง-ออกก่อน เป็นต้น)

 

 

30p62

 

13. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและการป้องกันความเสี่ยง

 

 

 

 

    (ก) วิธีการบัญชีที่เลือกใช้ในการแปลงค่าความนิยม และการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานต่างประเทศ  (เช่น แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบการเงิน เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

 

 

 

 

      (ก) คำจำกัดความของการจำแนกข้อมูลตามส่วนงานทางธุรกิจและทางภูมิศาสตร์  (เช่น แสดงแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ และแสดงลักษณะของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เป็นต้น)

 

 

 

 

      (ข) เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25p46

 

15. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

      () คำจำกัดความของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (เช่น เงินสดรวมถึง
เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะยาว เป็นต้น)

      () นโยบายที่ใช้พิจารณาส่วนประกอบของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด  (เช่น วิธีปฏิบัติในการบริหารการเงิน เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. สัญญาเช่าซื้อ

 

 

 

 

7p8

 

7p9

 

      (ก) เกณฑ์การรับรู้รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ  (เช่น วิธีผลรวมจำนวนงวดตาม
ระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น)

      (ข) วิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการผิดนัดชำระค่างวดและการทำผิดสัญญาเช่าซื้อ  (เช่น หยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้มียอดค้างชำระเกิน 120 วัน เป็นต้น)

      (ค) การตีราคาสินทรัพย์รอการขาย  (เช่น ใช้ราคาตลาดหรือราคาตามบัญชี
แล้วแต่อย่างไรจะต่ำกว่า เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

43p86

 

17. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ (เช่น การรวมส่วนได้เสีย หรือการซื้อธุรกิจ เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

IAS20p12

 

18. วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  (เช่น รับเป็นรายได้ตามจำนวนของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุน เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS38
p107

 

19. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน  -  สำหรับแต่ละประเภท (ต้องแยกสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
ที่เกิดขึ้นภายในจากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนประเภทอื่น) 

      (ก) อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราการตัดจำหน่าย

      (ข) วิธีการตัดจำหน่าย

      (ค) เหตุผลและปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการกำหนดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตน (ในกรณีทั่วไป มาตรฐานการบัญชีกำหนดให้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
ที่ไม่มีตัวตนได้ไม่เกิน 20 ปี)

 

 

 


 

3.  การเปิดเผยข้อมูลสำหรับรายการในงบดุล

 


TAS

 

ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย

Y-NA-NM-N

REF

35p66

 

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรายการในงบดุล

 

 

 

 

(1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 

 

 

 

1. จำนวนเงินของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถืออยู่ในมือของกิจการแต่ไม่อาจนำมาใช้โดยบริษัทในกลุ่ม รวมถึงคำชี้แจงของฝ่ายบริหารถึงเหตุผลดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

25p49.1

 

2. จำนวนเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของวงเงินสินเชื่อที่อาจจะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต และเพื่อใช้คืนภาระผูกพันของทุน และข้อจำกัดที่มีต่อการใช้วงเงินดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

25p49.3

 

3. จำนวนเงินรวมของกระแสเงินสดที่แสดงถึงความสามารถจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องแสดงแยกจากกระแสเงินสดที่ต้องมีเพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานตามปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ลูกหนี้การค้า

 

 

11p24

 

1. จำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในกรณีที่แสดงลูกหนี้ในงบดุลด้วยมูลค่าสุทธิ โดยใช้
ข้อมูลตามบัญชีก่อนการปรับโครงสร้างหนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ลูกหนี้กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

 

 

34p41.1

 

1. อัตราคิดลดที่เป็นเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้

 

 

 

 

 

 

 

34p41.2

 

2. จำนวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
แสดงเปรียบเทียบกับจำนวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีอยู่ทั้งสิ้น

 

 

 

 

 

 

 

34p41.3

 

3. จำนวนรายและยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ก่อนการปรับโครงสร้าง

 

 

 

 

    (ก) เปิดเผยถึงประเภทและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และส่วนได้เสียในส่วนของ
เจ้าของที่ได้รับโอนมา หากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการรับโอนสินทรัพย์หรือส่วนได้เสีย
ในส่วนของเจ้าของ

 

 

 

 

    (ข) เปิดเผยโดยเปรียบเทียบยอดรวมของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่มีอยู่ตามบัญชีก่อนและ
หลังการปรับโครงสร้างหนี้ หากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
การชำระหนี้

 

 

 

 

 

 

 

34p41.4

 

4. ยอดเงินของเงินลงทุนในลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด
พร้อมกับรายการกำไรขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นในระหว่างงวด

 

 

34p41.5

 

5. ยอดรวมของภาระผูกพันคงเหลือที่เจ้าหนี้ตกลงให้ลูกหนี้กู้เพิ่มภายหลังการปรับ
โครงสร้างหนี้

 

 

 

 

 

 

 

34p42

 

6. ในกรณีที่การปรับโครงหนี้ที่มีปัญหาเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้
เจ้าหนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับยอดรวมของรายได้ดอกเบี้ยสำหรับงวดของลูกหนี้
ภายหลังที่มีการปรับโครงสร้างที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนในทุกงวดบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) สินค้าคงเหลือ

 

 

31p34

 

1. ข้อมูลทั่วไป

 

 

 

 

    (ก) ราคาตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือแต่ละประเภทจำแนกตามความเหมาะสมของกิจการและราคาตามบัญชีรวม

 

 

 

 

    (ข) ราคาตามบัญชีรวมของสินค้าคงเหลือที่แสดงในราคามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

 

 

 

 

    (ค) มูลค่าสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาที่เคยลดลง

 

 

 

 

    (ง) เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทำให้ราคาสินค้าคงเหลือกลับเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

    (จ) ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน

 

 

 

 

 

 

 

31p36

 

2. กรณีที่กิจการใช้วิธีเข้าหลังออกก่อน กิจการได้เปิดเผยถึงผลต่างระหว่างมูลค่าสินค้า
คงเหลือตามที่ปรากฏในงบดุลกับ

 

 

 

 

    (ก) มูลค่าตามราคาทุนที่คำนวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า หรือ

 

 

 

 

    (ข) มูลค่าตามราคาต้นทุนปัจจุบัน ณ วันที่ในงบดุลหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนในบริษัทร่วม)

 

 

45p26.1

 

1. รายชื่อและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทร่วมที่สำคัญ  สัดส่วนของความเป็นเจ้าของ
และสัดส่วนของสิทธิออกเสียงในกรณีที่แตกต่างจากสัดส่วนของความเป็นเจ้าของ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

 

 

40p45.3

 

1. การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวดของส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนและลักษณะของการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

 

 

 

40p45.4

 

2. หลักทรัพย์เผื่อขายและตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด โดยแสดงแยกเป็น
แต่ละรายการ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

    (ก) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

 

 

 

 

    (ข) กำไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

 

 

 

 

    (ค) ราคาทุนตัดจำหน่ายของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

 

 

 

 

    (ง) การจัดกลุ่มตราสารหนี้ตามระยะเวลาที่จะถึงกำหนด  (เช่น ภายใน 1 ปี เป็นต้น)

 

 

 

 

 

 

 

40p46

 

3. ข้อมูลสำหรับการขายหรือโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ดังนี้

 

 

 

 

    (ก) ต้นทุนตัดจำหน่ายของหลักทรัพย์ที่มีการขายหรือการโอนเปลี่ยน

 

 

 

 

    (ข) กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้น

 

 

 

 

    (ค) กำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น

 

 

 

 

    (ง) สถานการณ์ที่ทำให้กิจการขายหรือโอนเปลี่ยนตราสาร

 

 

 

 

 

 

 

40p47

 

4. ข้อมูลที่อาจเปิดเผยเพิ่มเติม

 

 

 

 

    (ก) การวิเคราะห์เงินลงทุนระยะยาวตามประเภทของเงินลงทุน

 

 

 

 

    (ข) การประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
โดยผู้บริหาร

 

 

 

 

    (ค) วิธีที่ใช้ประมาณมูลค่าของเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดที่นำมาเปรียบเทียบกับราคาทุน

 

 

 

 

    (ง) รายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุนที่มีสัดส่วนอย่างเป็นสาระสำคัญต่อสินทรัพย์ของ
กิจการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) ค่าวิจัยและพัฒนา

 

 

14p23

 

1. จำนวนเงินค่าวิจัยและพัฒนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นและที่ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

14p24

 

2. จำนวนเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงและยอดคงเหลือในบัญชีรายจ่ายและพัฒนา
รอการตัดบัญชีและหลักเกณฑ์ในการตัดบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

 

 

IAS38

 

1. ข้อมูลทั่วไป

 

 

P111

 

    (ก) เหตุผลและปัจจัยสำคัญ ที่ใช้ในการกำหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
หากกิจการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกินกว่า 20 ปี

 

 

 

 

    (ข) คำอธิบาย ราคาตามบัญชี และระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 

 

 

 

    (ค) หากกิจการได้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการอุกหนุนของรัฐบาลและรับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยราคายุติธรรม

 

 

 

 

                (1) มูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก

 

 

 

 

                (2) ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์

 

 

 

 

    (ง) ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ หรือที่ไปวางเป็นประกันหนี้สิน

 

 

 

 

    (จ) จำนวนเงินที่กิจการผูกมัดว่าจะซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 

 

 

 

 

 

 

IAS38p107

 

2. เปิดเผยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท โดยแยกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นภายในจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนประเภทอื่น ดังนี้

 

 

 

 

    (ก) อายุการให้ประโยชน์หรืออัตราการตัดจำหน่าย

 

 

 

 

    (ข) วิธีการตัดจำหน่าย

 

 

 

 

    (ค) ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด

 

 

 

 

    (ง) รายการแต่ละบรรทัดที่แสดงในงบกำไรขาดทุนซึ่งได้รวมค่าตัดจำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 

 

 

 

    (จ) การกระทบยอดระหว่างราคาตามบัญชี ณ วันต้นงวดกับราคาตามบัญชี
ณ วันสิ้นงวด ที่แสดงถึงรายการต่อไปนี้

 

 

 

 

                (1) จำนวนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

                (2) จำนวนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยกเลิกหรือจำหน่าย

 

 

 

 

                (3) จำนวนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างงวดที่เกิดจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์

 

 

 

 

                (4) ค่าตัดจำหน่ายที่รับรู้ในระหว่างงวด

 

 

 

 

                (5) การเปลี่ยนแปลงในราคาตามบัญชีอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 

 

32p59.4

 

1. ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสม  ค่าเสื่อมราคาสะสม  และ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ ณ วันต้นงวดและสิ้นงวด

 

 

 

 

 

 

 

32p59.5

 

2. รายการกระทบยอดของราคาตามบัญชีระหว่างวันต้นงวดถึงวันสิ้นงวดที่แสดงถึง

 

 

 

 

    (ก) จำนวนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

 

 

 

 

    (ข) จำนวนของสินทรัพย์ที่จำหน่าย

 

 

 

 

    (ค) จำนวนของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการควบกิจการ

 

 

 

 

    (ง) การเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างงวด (ซึ่งเป็นผลมาจากการตีราคาใหม่  การรับรู้หรือกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ)

 

 

 

 

    (จ) รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ หรือกลับบัญชีใน
งบกำไรขาดทุนระหว่างงวด

 

 

 

 

    (ฉ) ค่าเสื่อมราคา

 

 

 

 

    (ช) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ (เฉพาะกรณีที่มีการรวมงบการเงินของกิจการในต่างประเทศเข้ามา)

 

 

 

 

    (ซ) การเปลี่ยนแปลงอื่น

 

 

 

 

(หมายเหตุ:  การเปิดเผยรายการกระทบยอดไม่ต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ)

 

 

 

 

 

 

 

32p60.1

 

3. จำนวนและข้อจำกัดในกรรมสิทธิ์ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
หนี้สิน

 

 

 

 

 

 

 

32p60.3

 

4. จำนวนรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นในการสร้าง อาคารและอุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

32p60.4

 

5. จำนวนภาระผูกพันที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

 

32p62

 

6. ลักษณะและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำคัญในงวดปัจจุบันหรือที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ในงวดต่อ ๆ ไป ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการในเรื่องต่อไปนี้

 

 

 

 

    (ก) ราคาซาก

 

 

 

 

    (ข) ประมาณการรายจ่ายในการรื้อ การขนย้าย หรือการบูรณะสถานที่ภายหลัง
การเลิกใช้สินทรัพย์

 

 

 

 

    (ค) อายุการใช้งาน

 

 

 

 

    (ง) วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

 

 

 

 

 

 

 

32p63

 

7. หากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ กิจการต้องเปิดเผย

 

 

 

 

    (ก) เกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคาสินทรัพย์

 

 

 

 

    (ข) วันที่มีการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

 

 

 

 

    (ค) การตีราคาใหม่ทำโดยผู้ประเมินอิสระหรือไม่

 

 

 

 

    (ง) ลักษณะของดัชนีที่ใช้กำหนดราคาเปลี่ยนแทน

 

 

 

 

    (จ) ราคาตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละประเภท ซึ่งควรแสดงใน
งบการเงิน หากกิจการเลิกแสดงสินทรัพย์ด้วยราคาทุน

 

 

 

 

    (ฉ) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งกิจการต้องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของส่วนเกินทุนดังกล่าวในระหว่างงวดและข้อจำกัดในการแบ่งส่วนเกินทุนนั้นให้กับ
เจ้าของ