ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletบริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีและ CPD
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชี
bulletแบบฟอร์มบัญชี
bulletแบบฟอร์มสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มสอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletขั้นตอนการสมัครเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
bulletการแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไป
bulletรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA
bulletความแตกต่างระหว่าง TA และ CPA
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุดดๆๆ
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


คุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง

ปริญญาทางการบัญชี หรือ ประกาศนียบัตรทางการบัญชี

 

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อหลักสูตร หลักสูตร
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2543
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
8 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544
9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544
10 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (IP) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2531
11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2528
12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
13 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
14 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2506
15 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
16 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปีและต่อเนื่อง หลักสูตร พ.ศ.2545
17 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
18 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
19 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
20 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542
21 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542
22 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
23 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
24 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
25 มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
26 มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
27 มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
28 มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
29 มหาวิทยาลัยเกริก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541
30 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
31 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
32 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542
33 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
34 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
36 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2507-2511
37 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2512-2519
38 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2520-2531
39 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บัญชีบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 เป็นต้นไป
40 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
41 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
42 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552
43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
44 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544
46 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2542
47 มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
48 มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
49 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
50 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
51 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
52 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ.2548
53 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตร พ.ศ.2545
54 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตร พ.ศ.2541
55 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตร พ.ศ.2542
56 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตร พ.ศ.2547
57 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) หลักสูตร พ.ศ.2539
58 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
59 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ.2547
60 มหาวิทยาลัยคริสเตียน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตร พ.ศ.2548
61 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
62 มหาวิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
63 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
65 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
66 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
67 มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
68 มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
69 มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
70 มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
71 มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545
72 มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542
73 มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542
74 มหาวิทยาลัยตาปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
75 มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543
76 มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) พ.ศ.2548
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542
85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารท หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
86 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
88 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548
89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548
90 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
91 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551
92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
93 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
98 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
99 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
100 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
104 มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลล้านนา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี พ.ศ.2548
105 มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
106 มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
107 มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ.2544
108 มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตร พ.ศ.2544
109 มหาวิทยาลัยธนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ.2546
110 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ที่มีการระบุวิชาเอกคู่การบัญชี ว่าเทียบเท่าปริญญาบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
111 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) คู่กับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)  
112 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี (Diploma in Auditing)  
113 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
114 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549
115 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
116 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
117 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ พ.ศ.2533
118 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2540
119 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
120 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
121 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
122 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
123 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
124 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
125 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551
126 มหาวิทยาลัยนครพนม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
127 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553
128 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
129 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
130 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
131 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
132 มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
133 มหาวิทยาลัยนเรศวร บัญชีบัณฑิต พ.ศ.2540
134 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
135 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
136 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
137 มหาวิทยาลัยเนชั่น (โยนก) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
138 มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
139 มหาวิทยาลัยเนชั่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
140 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
141 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
142 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545
143 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541
144 มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2538
145 มหาวิทยาลัยบูรพา ศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกบริหารธุรกิจการบัญชี 2 ปี ** พ.ศ.2534-2535
146 มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี พ.ศ.2536
147 มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2538
148 มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541
149 มหาวิทยาลัยบูรพา บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545
150 มหาวิทยาลัยบูรพา บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
151 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
152 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
153 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี * พ.ศ.2543
154 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) * พ.ศ.2543
155 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
156 มหาวิทยาลัยปทุมธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
157 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
158 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
159 มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
160 มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
161 มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541
162 มหาวิทยาลัยพายัพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ.2529
163 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
164 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
165 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
166 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)* หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547
167 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547
168 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
169 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
170 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543
171 มหาวิทยาลัยภาคกลาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
172 มหาวิทยาลัยภาคกลาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
173 มหาวิทยาลัยภาคกลาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4ปีและต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
174 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
175 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
176 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
177 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
178 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
179 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2538
180 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี ** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2538
181 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
182 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
183 มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
184 มหาวิทยาลัยมหิดล บัญชีบัณฑิต พ.ศ.2544
185 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
186 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2547
187 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บัญชีบัณฑิต 2 ปี ** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2540
188 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
189 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
190 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีบัณฑิต พ.ศ.2545
191 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
192 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
193 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548
194 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
195 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544
196 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544
197 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542
198 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2542
199 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตร พ.ศ.2540
200 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2539
201 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร พ.ศ.2532
202 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2530
203 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร พ.ศ.2529
204 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
205 มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
206 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
207 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
208 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
209 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
210 มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
211 มหาวิทยาลัยราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
212 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
213 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545
214 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543
215 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีการเงิน หลักสูตร พ.ศ.2549
216 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
217 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
218 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
219 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
220 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
221 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
222 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
223 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
224 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตร พ.ศ.2548
225 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
226 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554
227 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
228 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
229 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549
230 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549
231 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
232 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
233 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
234 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
235 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การบัญชี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
236 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี พ.ศ.2549
237 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
238 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
239 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
240 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรบัณชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
241 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
242 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
243 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
244 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
245 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551
246 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี พ.ศ.2551
247 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
248 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
249 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
250 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
251 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
252 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
253 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554
254 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
255 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
256 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
257 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553
258 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
259 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
260 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
261 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
262 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
263 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
264 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
265 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
266 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
267 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
268 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บัญชีบัณฑิต พ.ศ.2550
269 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
270 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
271 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
272 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
273 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
274 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
275 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549
276 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บัญชีบัณฑิต พ.ศ.2550
277 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553
278 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
279 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
280 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
281 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
282 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (4 ปี) หลักสูตร พ.ศ.2543
283 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (2 ปี) หลักสูตร พ.ศ.2543
284 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
285 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551
286 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
287 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
288 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552
289 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
290 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
291 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
292 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548
293 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบัญชี หลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี พ.ศ.2543
294 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี หลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545
295 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี พ.ศ.2548
296 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
297 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548
298 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี พ.ศ.2549
299 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
300 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
301 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
302 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
303 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
304 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
305 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
306 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551
307 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
308 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)* หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
309 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
310 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
311 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
312 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีและการภาษีอากร หลักสูตร 2 ปี ** พ.ศ.2545
313 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัญชีบัณฑิต ** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2540
314 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545
315 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ณิวัฒนา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตร พ.ศ.2541
316 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ณิวัฒนา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร พ.ศ.2543
317 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
318 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552
319 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
320 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2540
321 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
322 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี ** พ.ศ.2536
323 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
324 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ (ม.ทักษิณ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี ** พ.ศ.2536
325 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้(ม.ทักษิณ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
326 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
327 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
328 มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2559
329 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
330 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
331 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
332 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
333 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
334 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
335 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
336 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
337 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
338 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
339 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
340 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
341 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) หลักสูตร พ.ศ.2545
342 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541
343 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2533
344 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2525
345 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร พ.ศ.2518
346 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544
347 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
348 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
349 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541
350 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545
351 มหาวิทยาลัยสยาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
352 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
353 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
354 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541
355 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
356 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี ** หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541
357 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 2 ปี พ.ศ.2532
358 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี และ 4 ปี ** พ.ศ.2550
359 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
360 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
361 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
362 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549
363 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบัณชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
364 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตรบัณชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549
365 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
366 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
367 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
368 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรัปปรุง พ.ศ.2555
369 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
370 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
371 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
372 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
373 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาการบัญชี * หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
374 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
375 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
376 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546
377 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
378 มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
379 มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี และต่อเนือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
380 มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี และต่อเนือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545
381 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตร 4 ปีและต่อเนื่อง หลักสูตร พ.ศ.2545
382 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
383 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550
384 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
385 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548
386 วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (ระยอง) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549
387 วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
388 วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
389 วิทยาลัยทองสุข หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
390 วิทยาลัยทองสุข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ.2538
391 วิทยาลัยทองสุข หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร พ.ศ.2539
392 วิทยาลัยทองสุข หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
393 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
394 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551
395 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
396 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
397 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544
398 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
399 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
400 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
401 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
402 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
403 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง)  
404 วิทยาลัยนครราชสีมา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
405 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2549
406 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
407 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
408 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
409 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
410 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
411 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552
412 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555
413 วิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
414 วิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551
415 วิทยาลัยราชพฤกษ์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550
416 วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
417 วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
418 วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
419 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
420 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
421 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547
422 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
423 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556
424 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) พ.ศ.2538
425 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
426 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (4 ปี)* หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550
427 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)* หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550
428 สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
429 สถาบันรัชต์ภาคย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556
430 สถาบันราชภัฏ บริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบัญชี พ.ศ.2543
431 สถาบันราชภัฏ บริหารธุรกิจบัณฑิต (โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงวิชาการบัญชี) หลักสูตร 2 ปี ** หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543
432 สถาบันราชภัฏ บัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545

 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ลำดับ

สถาบันการศึกษา

ชื่อปริญญา

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บัญชีบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
 • บริหารุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสุตรนานาชาติ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี)
 • บัญชีมหาบัณฑิต
 • บัญชีดุษฎีบัณฑิต
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์และสหกรณ์บัณฑิต
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี)
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
 • บัญชีมหาบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • สาขาวิชาการบัญชีการเงิน
 • สาขาวิชาการบัญชีวางแผนและควบคุม
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
 • บัญชีมหาบัณฑิต
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี
 • บัญชีมหาบัณฑิต
 • บัญชีมหาบัณฑิต (วิชาชีพการบัญชี)
 • บัญชีมหาบัณฑิต (วิชาชีพการบัญชี) หลักสูตรนานาชาติ      
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • บัญชีบัณฑิต
8 มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
 • บัญชีมหาบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( การบัญชีบริหาร)
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • บริหารธุรกิจณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
 • บัญชีมหาบัณฑิต
10 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)
12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • บัญชีบัณฑิต
13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบัญชี )
14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • บัญชีบัณฑิต
 • ประกาศนียบัตร (การบัญชีและภาษีอากร)
15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี)
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
17 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
18 สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการบริหาร)
19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - วิทยาเขตพณิชยการพระนคร , วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ , วิทยาเขตศาลายา , วิทยาเขตไกลกังวล
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - วิทยาเขตภาคพายัพ , วิทยาเขตเชียงราย , วิทยาเขตตาก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - วิทยาเขตภาคใต้
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ,วิทยาเขตสุพรรณบุรี
 •  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , วิทยาเขตสกลนคร                                                                    
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION                                            
     
20

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สถาบันราชภัฏ)

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • มหาวิทยายาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภุเก็ต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบัญชี (เป็นหลักสูตรหลังอนุปริญญา)
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี )
 • บัญชีบัณฑิต / บช.บ.

 

21

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • บัญชีบัณฑิต 

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

1          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                                                                           
 • บัญชีบัณฑิต 
 • Bachelor of Science (Accounting)                             
2 มหาวิทยาลัยเกริก
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
4 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
5 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
6 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
7 มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • บัญชีบัณฑิต
9 มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย์
 • บัญชีบัณฑิต
10 มหาวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์แสตมฟอร์ด
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) หลักสูตรนานาชาติ
11 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
12 มหาวิทยาลัยพายัพ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
13 มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
14 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
15 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
16 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
17 มหาวิทยาลัยราชธานี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
18 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
19 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
20 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
21 มหาวิทยาลัยสยาม
 • บัญชีบัณทิต (การบัญชี)
22 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บัญชีบัณฑิต
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การภาษีอากร)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การภาษีอากร)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
23 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
24 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
25 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • Bachelor of Business Administration
26 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • บัญชีบัณฑิต
27 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
28 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
29 วิทยาลัยเชียงราย
 • บัญชีบัณฑิต
30 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
31 วิทยาลัยเซนต์เทรซา อินติ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
32 วิทยาลัยตาปี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
33 วิทยาลัยทองสุข
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
36 วิทยาลัยราชธานีอุดร
 • บัญชีบัณฑิต
37 วิทยาลัยนครราชสีมา
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
38 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
39 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
40 วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • บัญชีบัณฑิต
41 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
42 วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
43 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
44 วิทยาลัยมิชชั่น
 • บัญชีบัณฑิต
45 วิทยาลัยโยนก
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
 • บัญชีบัณฑิต
46 วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
47 วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
 • บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
48 วิทยาลัยศรีโสภณ
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
49 วิทยาลัยสันตพล
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
50 วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง
 • บัญชีบัณฑิต

 

 

ดูพระราชกิจจินุเบกษา

 

 

 

หน้า ๔๔

เล่ม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

 

 

ฉบับที่ ๓๓/๒๕๔๙

เรื่อง เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี

และประกาศนียบัตรทางการบัญชีและ

รายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา

เพื่อประโยชน์ในการรับสมัคร

เป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี

 

 

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ () แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.. ๒๕๔๗ จึงประกาศเกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชีและรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ดังนี้

. เกณฑ์การพิจารณารับรองคุณวุฒิการศึกษาปริญญาทางการบัญชี และประกาศนียบัตรทางการบัญชี

.๑ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาก่อนวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ สภาวิชาชีพบัญชีจะให้การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อรับเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีจากสถาบันอุดมศึกษา ต่อไปนี้

) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่หลักสูตรได้รับการรับทราบหรือรับรองจาก

ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ

 

) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน

() สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาการบัญชี

จากทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

 

() สถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรวิชาการบัญชีฉบับปรับปรุง

จากทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการ

 

.๒ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี ทั้งหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรเก่าที่ขอปรับปรุงหลังวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ สภาวิชาชีพบัญชีจะให้การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อรับรองเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อสถาบันการศึกษานั้น ๆ ได้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.. ๒๕๔๘

. รายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

อนึ่ง หากสถาบันการศึกษาใดประสงค์ที่จะเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษา ให้แจ้งรายละเอียดพร้อมหลักฐานตามเกณฑ์ข้างต้น เพื่อสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาต่อไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๔๙

เกษรี ณรงค์เดช

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

 

ปริญญาทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

ลำดับ สถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา

๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

- บัญชีบัณฑิต

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

(หลักสูตรนานาชาติ)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี)

- บัญชีมหาบัณฑิต

- บัญชีดุษฎีบัณฑิต

๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

- เศรษฐศาสตรและสหกรณ์บัณฑิต

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

- บัญชีมหาบัณฑิต

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

- สาขาวิชาการบัญชีการเงิน

- สาขาวิชาการบัญชีวางแผนและควบคุม

๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๔ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

- บัญชีมหาบัณฑิต

๕ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

ลำดับ สถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา

๖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

- บัญชีบัณฑิต

- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีมหาบัณฑิต

- บัญชีมหาบัณฑิต (วิชาชีพการบัญชี)

(หลักสูตรนานาชาติ)

๗ มหาวิทยาลัยนเรศวร - บัญชีบัณฑิต

๘ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

- บัญชีมหาบัณฑิต

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)

๙ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

- บัญชีมหาบัณฑิต

๑๐ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๑๑ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)

๑๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - บัญชีบัณฑิต

๑๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๑๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

- บัญชีบัณฑิต

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบัญชีและการภาษีอากร)

๑๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)

๑๖ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๑๗ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๑๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชีเพื่อการ

บริหาร)

๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

(สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- Bachelor of Business Administration

in Accounting

 

 

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

- วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ

- วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก

 

- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร

 

- วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

- วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์

 

- วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

- วิทยาเขตศาลายา

- วิทยาเขตวังไกลกังวล

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา

 

- วิทยาเขตภาคพายัพ

- วิทยาเขตเชียงราย

- วิทยาเขตตาก

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย

 

- วิทยาเขตภาคใต้

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ

 

- วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

- วิทยาเขตสุพรรณบุรี

- วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา

. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- วิทยาเขตสกลนคร

๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สถาบันราชภัฏ)

- ศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการ

บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี

- บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบัญชี

(เป็น หลักสูตรหลังอนุปริญญา)

(ให้แนบวุฒิเดิม ปวส. ปวท. อนุปริญญา

ทางการบัญชี ด้วย)

- บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบัญชี

(หลักสูตร ๔ ปี)

- บัญชีบัณฑิต

 

 

. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

๑๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๒๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 

๒๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๒๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

๒๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

๒๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๒๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๒๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๒๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๓๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

๓๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

๓๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๓๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๓๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๓๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

๓๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

๓๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๔๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๒๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - บัญชีบัณฑิต

 

ปริญญาทางการบัญชีหรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ลำดับ สถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา

๑ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

- บัญชีบัณฑิต

- Bachelor of Science (Accounting)

 

๒ มหาวิทยาลัยเกริก - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

๓ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๔ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๕ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๖ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๗ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - บัญชีบัณฑิต

๙ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ - บัญชีบัณฑิต

๑๐ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

หลักสูตรนานาชาติ

 

๑๑ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๑๒ มหาวิทยาลัยพายัพ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๑๓ มหาวิทยาลัยภาคกลาง - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๑๔ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๑๕ มหาวิทยาลัยปทุมธานี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๑๖ มหาวิทยาลัยรังสิต - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๑๗ มหาวิทยาลัยราชธานี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๑๘ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๑๙ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๒๐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๒๑ มหาวิทยาลัยสยาม - บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

๒๒ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัญชีบัณฑิต

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบัญชี)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต การภาษีอากร

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การภาษีอากร)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)

๒๓ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๒๔ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๒๕ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- Bachelor of Business Administration in

Accounting

 

 

๒๖ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - บัญชีบัณฑิต

๒๗ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๒๘ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๒๙ วิทยาลัยเชียงราย - บัญชีบัณฑิต

๓๐ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๓๑ วิทยาลัยเซนต์เทรซา อินติ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๓๒ วิทยาลัยตาปี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๓๓ วิทยาลัยทองสุข - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๓๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๓๕ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๓๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร - บัญชีบัณฑิต

๓๗ วิทยาลัยนครราชสีมา - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๓๘ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - บัญชีบัณฑิต

๓๙ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๔๐ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บัญชีบัณฑิต

๔๑ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๔๒ วิทยาลัยบัณฑิตพิษณุโลก - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๔๓ วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๔๔ วิทยาลัยมิชชั่น - บัญชีบัณฑิต

๔๕ วิทยาลัยโยนก

 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

- บัญชีบัณฑิต

๔๖ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๔๗ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง - บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

๔๘ วิทยาลัยศรีโสภณ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๔๙ วิทยาลัยสันตพล - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

๕๐ วิทยาลัยอินเตอร์เทค ลำปาง - บัญชีบัณฑิต

 ที่มา : http://eservice.fap.or.th/edu/edu_degree_list.phpCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี