ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

 

 

1.

ผู้ทำบัญชีจะต้องอบรมทุกรอบ 3 ปี จะต้องอบรมกี่ชั่วโมงเป็นเรื่องบัญชีกี่ชั่วโมงเรื่องอื่นกี่ชั่วโมงและจะแจ้งรายละเอียดอย่างไร

 

แนวคำตอบ

  1. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.. 2547  กำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพทุกรอบ 3 ปี  โดยในแต่ละรอบต้องมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง และต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง  ทั้งนี้ ในแต่ละปีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
  2. ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพต่ออธิบดีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี โดยผ่านทาง Internet  โดยใช้ User ID  และ Password เดียวกับการแจ้งเพิ่ม/ยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีของผู้ทำบัญชีหรือยื่นด้วยตนเองที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจหรือส่งทางไปรษณีย์ 

ทั้งนี้  หากผู้ทำบัญชีท่านใดประสงค์จะขอรับ User ID  และ  Password  ให้ดำเนินการ  ดังนี้

(1)    กรอกข้อมูลในแบบแจ้งความประสงค์ในการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีฯ  จำนวน 1 ชุด  ซึ่งแบบแจ้งความประสงค์นี้สามารถพิมพ์ได้จาก www.dbd.go.th  เลือกหัวข้อบริการกรม เลือกงานบัญชีและสอบบัญชี เลือกแบบพิมพ์ต่าง ๆ เลือกแบบแจ้งความประสงค์ในการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจฯ หรือติดต่อขอรับได้ที่  สำนักกำกับดูแลธุรกิจ  ชั้น 14  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(2)       วิธีการแจ้งความประสงค์ เพื่อรับหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)

(2.1)     กรณีผู้ทำบัญชียื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ เพื่อรับหมายเลขผู้ใช้ (User ID)และรหัสผ่านด้วยตนเองให้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ จำนวน 1 ชุด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปที่สำนักกำกับดูแล-ธุรกิจ  ชั้น 14 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่

(2.2)     กรณีผู้ทำบัญชียื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ โดยไม่ได้ยื่นด้วยตนเอง  ให้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ จำนวน 1 ชุด และทำหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์จำนวน 10 บาท  ระบุให้ชัดเจนว่าให้ผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการแทนในเรื่องอะไร  และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2.3)     กรณีผู้ทำบัญชียื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ ทางไปรษณีย์ ให้ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ จำนวน 1 ชุด และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องไปยังสำนักกำกับดูแลธุรกิจ  ตามที่อยู่ของหนังสือ พร้อมแนบซองปิดแสตมป์ จำนวน 6 บาท   จ่าหน้าซองถึงผู้ทำบัญชี เพื่อจัดส่งหมายเลขผู้ใช้  User ID)   และรหัสผ่าน (Password) กลับไปยังผู้ทำบัญชี

 

2.

ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบสามปี นั้น อยากทราบว่าให้ไปอบรมที่ใด หลักเกณฑ์และระยะเวลาเท่าไร เวลานี้มีการประกาศใช้แล้วหรือยัง

 

แนวคำตอบ

1.      ในขณะนี้ได้มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวออกมาแล้วโดยกำหนดให้ผู้ทำบัญชีต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพทุกรอบสามปีโดยในแต่ละรอบต้องมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงและต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

2.            สถาบันที่จัดอบรม ได้แก่

(2.1)     สถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

(2.2)         สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

(2.3)         หอการค้าไทย

(2.4)     สถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น  ที่อธิบดีให้ความเห็นชอบ

 

3.

เป็นผู้ทำบัญชีซึ่งไม่ได้จบทางด้านบัญชีและเข้าอบรมมีสิทธิ์ทำบัญชีได้ 8 ปี และมีเลขประจำตัวผู้ทำบัญชีแล้ว แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นผู้เซ็นต์ชื่อในแบบ ส.บช.3 และ ภงด.50 ยังต้องเข้ารับการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพอีกหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายไม่ว่าปัจจบันท่านจะทำบัญชีหรือไม่ก็ตามท่านมีหน้าที่ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี  โดยต้องปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี    .. 2547

 

4.

ได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี ตั้งแต่เริ่มที่กฎหมายมีผลบังคับใช้จะต้องเข้าอบรมทุกรอบ

3 ปี   อยากทราบว่าจะเข้าอบรมที่ไหนอย่างไร

 

แนวคำตอบ

  1. ผู้ทำบัญชีที่ได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีและมีรหัสเลขที่แล้วต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปี  โดยในแต่ละ รอบปีต้องมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมง และต้องเป็นกิจกรรม  ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง  ทั้งนี้  ในแต่ละปีผู้ทำบัญชีจะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และการนับจำนวนชั่วโมงทุกรอบระยะเวลาสามปี  ให้นับตามปีปฏิทิน  โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เป็นต้นไป  ในกรณีที่ผู้ทำบัญชีแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีต่ออธิบดีหลังวันที่ 1 มกราคม 2548 ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของปีถัดจากปีที่ผู้ทำบัญชีแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี เป็นต้นไป

ทั้งนี้  ในรอบระยะเวลาแรก  ผู้ทำบัญชีสามารถนำชั่วโมงการอบรมที่เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้หรือตั้งแต่วันที่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีต่ออธิบดีภายหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2547  แล้วแต่กรณีไปนับรวมกับชั่วโมงในรอบระยะเวลาแรกได้  ซึ่งรอบสามปีของท่านที่จะต้องเข้าอบรม คือ ปี 2548, 2549 และ 2550

  1. การพัฒนาความรู้ท่านสามารถเลือกสถาบันที่ท่านจะอบรมได้ซึ่งจะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมแล้วคือ  สถาบันการศึกษาของรัฐ   สถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชน  ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ทั้งนี้  สามารถดูรายชื่อหลักสูตรและสถาบันฯ ได้ที่ เว็บไซด์   http:// www.dbd.go.th
  2. การแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ให้แจ้งผ่านทาง Internet  ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี  โดยผู้ทำบัญชีต้องจัดเก็บหลักฐานการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ  บัญชีไว้กับตนเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของวันที่สิ้นสุดการอบรม

 

5.

ต้องการเป็นหน่วยงานในการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี จะต้องทำอย่างไรบ้าง

 

แนวคำตอบ

            สถาบันใดที่ประสงค์จะเป็นหน่วยงานในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน  หลักเกณฑ์การขอรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  หรือการขอความเห็นชอบเป็นสถาบันหรือหน่วยงานผู้จัดอบรมต้องดำเนินการ  ดังนี้

  1. กรณีสถาบันการศึกษาของรัฐ  สถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาของเอกชน  ซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  หอการค้าไทยหรือสถาบันผู้จัดอบรมที่เคยได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว  ให้ยื่นหลักฐานการขอรับความเห็นชอบในหลักสูตรการอบรม/สัมมนา  เพื่อให้สามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้ โดยต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีพร้อมแนบหลักฐาน  ดังนี้

(1)       รายละเอียดหลักสูตร เนื้อหา ขอบเขตวิชา

(2)       ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมในการจัดอบรม/สัมมนา

(3)       ชื่อ คุณวุฒิ และประสบการณ์ในการทำงานของวิทยากรผู้บรรยาย

            ทั้งนี้ วิทยากรผู้บรรยายจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่ให้การอบรม/สัมมนา  หรือมีประสบการณ์ในเรื่องที่จะให้การอบรม/สัมมนาอย่างเพียงพอ

  1. กรณีสถาบันหรือหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากข้อ 1 ต้องยื่นความประสงค์ขอรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้จัดอบรม/สัมมนาในแต่ละหลักสูตรเพื่อให้สามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้  โดยต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีพร้อมแนบหลักฐาน  ดังนี้

(1)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนสถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานนั้น

(2)    สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและสำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งสถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน  (ถ้ามี)

(3)       รายละเอียดหลักสูตร เนื้อหา ขอบเขตวิชา

(4)       ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมในการจัดอบรม/สัมมนา

(5)       ชื่อ คุณวุฒิ และประสบการณ์ในการทำงานของวิทยากรผู้บรรยาย

            ทั้งนี้วิทยากรผู้บรรยายจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่ให้การอบรม/สัมมนา หรือมีประสบการณ์ในเรื่องที่จะให้การอบรม/สัมมนาอย่างเพียงพอ

 

  1. หากมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการอบรม/สัมมนาไปจากที่อธิบดีให้ความเห็นชอบไว้แล้วหรือจัดทำหลักสูตรขึ้นใหม่   จะต้องขอความเห็นชอบหลักสูตรนั้นจากอธิบดีก่อนการจัดอบรม/สัมมนา   โดยให้จัดส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้  มาเพื่อประกอบการพิจารณา

(1)       รายละเอียดหลักสูตร เนื้อหา ขอบเขตวิชา

(2)       ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมในการจัดอบรม

(3)       ชื่อ คุณวุฒิ และประสบการณ์ในการทำงานของวิทยากรผู้บรรยาย

            เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการอบรม/สัมมนาในหัวข้อที่เป็นเรื่องเร่งด่วน  หรือนำสมัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทำบัญชีและไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับความเห็นชอบได้ทัน   สถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานนั้นอาจจัดอบรม/สัมมนาในเรื่องดังกล่าวไปก่อนได้แต่ต้องจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวต่ออธิบดีเพื่อขอรับความเห็นชอบภายในกำหนด 1 เดือน  นับแต่วันสิ้นสุดการอบรมสัมมนา ทั้งนี้ สถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานนั้นต้องแจ้งให้ผู้ทำบัญชีที่สมัครเข้ารับการอบรม/สัมมนาทราบด้วยว่าหลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการขอรับความเห็นชอบจากอธิบดี

  1. การเก็บหลักฐานการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม/สัมมนา  สถาบันวิชาชีพบัญชีหรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานผู้จัดอบรมต้องจัดเก็บหลักฐานการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม/สัมมนาของผู้ทำบัญชีทุกรายไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของวันที่สิ้นสุดการอบรม/สัมมนา และจะต้องออกหนังสือรับรองการเข้ารับการอบรม/สัมมนา  แต่ละครั้งให้แก่ผู้ทำบัญชีโดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1)  ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของสถาบันวิชาชีพบัญชี หรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน (ถ้ามี)

(2)   ชื่อผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาและรหัสเลขที่ผู้ทำบัญชี

(3)   หลักสูตรที่อบรม/สัมมนา และวันที่ที่หลักสูตรนั้นได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี

(4)   วัน เวลา และจำนวนชั่วโมงที่เข้ารับการอบรม/สัมมนา

(5)  ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน หรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี)

(6)   วันที่ออกหนังสือรับรอง

 

6.

เป็นผู้ทำบัญชีและเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพประจำปี 2548 แล้วจะต้องแจ้งรายละเอียดการอบรมเมื่อใดและแจ้งอย่างไร  มีเอกสารใดประกอบการแจ้ง

 

แนวคำตอบ

            ให้ผู้ทำบัญชีแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพทาง  Internet  ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน(ภายในเดือนกุมภาพันธ์  2549) โดยใช้ User ID และPassword เดียวกับ User ID และ Password ที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงการทำบัญชีของผู้ทำบัญชีไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  แต่ผู้ทำบัญชีต้องเก็บหลักฐานการเข้าอบรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือ  หลักฐานการชำระเงินหรือหนังสือรับรองไว้เป็นเวลา 5 ปี

 

7.

กรณีที่เป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาของเอกชน  สอนวิชาบัญชีต้นทุนเพื่อการบริหารในเทอมที่ 2 ซึ่งสอนจบหลักสูตรประมาณเดือนมีนาคม  จะนำชั่วโมงการสอนมานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้หรือไม่และถือเป็นการอบรมปีใด

 

แนวคำตอบ

            นับได้ 9 ชั่วโมง  และให้นับเป็นชั่วโมงการอบรมตามวันเดือนปีที่สอนจบ

 

8.

เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีแล้วศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาโททางการบริหารจะนำการศึกษาปริญญาโทมานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้

ต่อเนื่องจะนับชั่วโมงได้หรือไม่อย่างไร

 

แนวคำตอบ

            กรณีนี้นับได้  18 ชั้วโมงและให้ผู้ทำบัญชีเข้ารับการอบรมเพิ่มอีก 9 ชั่วโมง  ในหัวข้อที่เป็นบัญชีหรือหัวข้ออื่นที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวิชาชีพ

 

9.

กรณีที่ผู้ทำบัญชีไปศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาต่างๆ  หากหลักสูตรที่ศึกษาเป็นหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่หลักสูตรทางการบัญชี ผู้ทำบัญชีจะทราบได้อย่างไรว่าหลักสูตรนั้น    นำมานับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้หรือไม่ต้องดำเนินการอย่างไร

 

แนวคำตอบ

            ให้ผู้ทำบัญชีจัดส่งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวมาให้สำนักกำกับดูแลธุรกิจพิจารณาเป็นรายๆไป

 

10.

กรณีที่สถานบันจัดอบรมไม่ได้จัดส่งหลักสูตรมาให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ทำบัญชีจะส่งหลักสูตรดังกล่าวมาให้กรมฯพิจารณาแทนได้หรือไม่หรือต้องทำอย่างไร

 

แนวคำตอบ

            ผู้ทำบัญชีหรือผู้เข้าอบรมจะส่งหลักสูตรที่เข้าอบรมมาให้กรมฯพิจารณาไม่ได้  ควรแจ้งให้สถาบันจัดอบรมเป็นผู้ส่งหลักสูตรไปให้กรมฯเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

11.

เป็นผู้ทำบัญชีที่จบ ปวส. ทางการบัญชี และแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีต่ออธิบดีแล้ว  และกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี โดยจะนำการศึกษาดังกล่าวมาเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้วยได้หรือไม่  นับอย่างไรและต้องทำอย่างไร

 

แนวคำตอบ

            นับได้โดยในรอบสามปีนับให้ 27 ชั่วโมง สำหรับการการนับเป็นชั่วโมงของรอบสามปีใดนั้นให้ถือตามปีที่สำเร็จการศึกษาเป็นเกณฑ์ และให้ผู้ทำบัญชีแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพว่ากำลังศึกษาอยู่

 

ที่มาของข้อมูล : สภาวิชาชีพบัญชี

ข้อมูล Updated ดูได้ที่ http://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539919112&Ntype=15Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี