ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี ปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,รับทำบัญชี,รับตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนธุรกิจ,ว่าความ,ผู้สอบบัญชี,สมุทรปราการ,ภาษี,กฏหมาย,แนวการสอบบัญชี,ธุรกิจเอสเอ็มอี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชี

 

1.

ผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นพนักงานที่สังกัดอยู่ในบริษัทผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีด้วยหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            ไม่จำเป็น จะเป็นพนักงานประจำหรือไม่ก็ได้  หากมีความรับผิดชอบ ในการทำบัญชี  ถือว่าเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายก็จะต้องยื่นแบบ ส.บช. 5

 

2.

สงสัยว่าต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นนักบัญชีเฉพาะผู้จัดการด้านบัญชีหรือพนักงานบัญชีทุกคน  ที่มีคุณสมบัติครบตาม พ... หรือขึ้นทะเบียนไว้ก่อน

 

แนวคำตอบ

            ขึ้นทะเบียนเฉพาะผู้จัดการด้านบัญชี   พนักงานอื่นที่มีคุณสมบัติยังไม่ต้องไปขึ้นทะเบียน

§         จนกว่าจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำบัญชีหรือ

§         ไปรับทำบัญชีให้ธุรกิจอื่น

 

 

3.

ถ้าเราเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี เราเป็นคนตรวจสอบใบสำคัญ  โดยมีหัวหน้า 2 คน  เป็นคนอนุมัติ   ทั้งสองคนไม่ได้จบบัญชี คนที่อนุมัติเป็นคนสุดท้ายเป็นประธาน  ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ  รายงานทุกอย่าง ก็ต้องเสนอที่ประธานคนสุดท้าย

1. กรณีนี้จะเรียกว่าเราเป็นผู้ทำบัญชีรับผิดชอบตามกฎหมายหรือไม่

2. แล้วการที่ผู้ที่ลงลายมือชื่ออนุมัติใบสำคัญไม่ได้จบบัญชีจะผิด พ...หรือไม่

 

แนวคำตอบ

 1. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี หมายถึง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีซึ่งถ้าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี  มอบหมายให้เป็นผู้ทำบัญชีของกิจการและมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชีตาม พ...การบัญชี พ.. 2543 และได้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี  ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะถือเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมาย
 2. การที่มีการอนุมัติรายการโดยผู้อนุมัติรายการคนใดก็ตามไม่จำเป็นต้องจบบัญชีเพราะไม่ใช่ผู้ทำบัญชีของกิจการ

 

4.

กรณีที่ผู้ทำบัญชีเป็นผู้รับผิดชอบเป็นกลุ่มบริษัทโดยที่ไม่ได้สังกัดในบริษัท  ผู้มีหน้าที่

จัดทำบัญชีจะต้องยื่นแบบ ส.บช.5  อย่างไร

 

แนวคำตอบ

            ผู้ทำบัญชีจะต้องยื่น ส.บช. 5  โดยแจ้งรายละเอียดชื่อธุรกิจทั้งหมดที่ตนเป็นผู้ทำบัญชี  ทั้งนี้ผู้ทำบัญชี 1 คน   จะรับทำบัญชีได้ไม่เกิน 100 ราย/ปี

 

5.

กรณีเจ้าของกิจการ ซึ่งจบปริญญาตรีทางการบัญชี  จะเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการของตัวเองได้หรือไม่

 

แนวคำตอบ

            เป็นได้   เท่ากับเป็นทั้งผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี

 

6.

ผู้จบปริญญาตรีทางการบัญชีร่วมกับผู้ทำบัญชีที่สอบผ่านการอบรมได้สิทธิทำบัญชี 8 ปี เข้าหุ้นกันตั้งสำนักงานบริการรับทำบัญชีเป็นคณะบุคคลขึ้นมาใหม่  โดยจะแจ้งตามแบบ ส.บช. 5  ก่อน 9 ตุลาคม 2544  แต่ตอนยื่น ส.บช. 3  เป็นผู้ทำบัญชีจะให้ผู้ผ่านการอบรมได้สิทธิ 8 ปี เป็นผู้รับรองจะได้หรือไม่

 

แนวคำตอบ

            จะต้องยื่น ส.บช. 5 ใหม่  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนของคณะบุคคลที่รับผิดชอบในการทำบัญชีจะต้องแจ้งรายชื่อของนิติบุคคลที่รับผิดชอบทำบัญชีให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  ซึ่งผู้อบรมผ่าน 60  ชั่วโมงมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้และจะต้องยื่น ส.บช.5 แจ้งรายชื่อกิจการที่ตนเป็นผู้ทำบัญชีด้วยเช่นเดียวกัน

 1. .บช. 5 จะต้องแสดงชื่อธุรกิจที่ผู้ทำบัญชีได้ทำบัญชีให้จริง  ทั้งนี้จะต้องมีจำนวนเท่าที่กฎหมายกำหนดให้ คือ
  • กรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชีไม่เกิน 150 ราย
  • ผู้ช่วยผู้ทำบัญชีไม่เกิน  100 ราย
 2. ในกรณีนี้สำนักงานบริการรับทำบัญชีจะมอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบในการให้บริการรับทำบัญชีของสำนักงานก็ได้   เพราะผู้ทำบัญชีที่สอบผ่านการอบรมตามมาตรา 42  วรรค 2  ขณะนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ถ้าครบ 8 ปีแล้วยังไม่สำเร็จปริญญาตรีทางการบัญชีก็จะขาดคุณสมบัติ ทั้งนี้ หากจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี (ปวส.)  สามารถเป็นผู้ทำบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกิน5 ล้านบาท  สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทและรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทได้

 

7.

บริษัท ก มีบริษัทในเครือ 6 บริษัท บริษัท ก จะเป็นผู้รับผิดชอบทำบัญชีให้ บริษัทในเครือทั้งหมด โดยได้รับค่าตอบแทน อยากทราบว่าผู้ที่จะต้องลงนาม เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือคือใคร (สมุห์บัญชี บริษัท ก และผู้ทำบัญชีให้บริษัทในเครือจบปริญญาตรีสาขาบัญชี กรรมการบริษัท ก ไม่จบบัญชี)

 

แนวคำตอบ

 1. ผู้ลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ  จะเป็นผู้ทำบัญชีคนเดียวกับผู้ทำบัญชีของบริษัท ก หรือต่างบุคคลกันก็ได้  ทั้งนี้  ผู้ทำบัญชีนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 2. กรรมการบริษัท ก ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ทำบัญชี  ดังนั้น  จึงลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น 

 

8.

ธุรกิจมีบริษัทในเครือ 10 บริษัท จะต้องมีผู้ทำบัญชีทั้ง 10 บริษัทหรือไม่ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะกำหนดให้ผู้ทำบัญชี 1 คน ทำบัญชีให้กับบริษัทในเครือทั้งหมดจะได้หรือไม่

 

แนวคำตอบ

            จะต้องมีผู้ทำบัญชีทุกบริษัท   อย่างไรก็ตามแต่ละบริษัทจะใช้ผู้ทำบัญชีคนเดียวกันได้ถ้าผู้ทำบัญชีคนนั้นจะรับทำบัญชีได้ไม่เกิน 100 ราย/ปี

 

9.

อยากทราบว่าการขึ้นทะเบียนนักบัญชีเฉพาะผู้ที่เป็นคนลงลายมือชื่อใน ส.บช. 3 เท่านั้นหรือไม่  หากใช่ นักบัญชีที่มิได้ลงลายมือชื่อใน ส.บช. 3 ต้องยื่นด้วยหรือไม่อย่างไรถ้ามิได้ยื่นภายหลังจะเสียสิทธิ์การเป็นนักบัญชีหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            ผู้ที่ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี คือ

§     ผู้ที่กำลังทำบัญชีให้ธุรกิจต่างๆ อยู่ในขณะนี้และธุรกิจมอบหมายให้ผู้นั้นเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ

§     ฃถ้าธุรกิจมีนักบัญชีหลายคนอยู่ในแผนกบัญชี   คนที่ต้องลงทะเบียน  ก็คือหัวหน้าแผนกบัญชี  ดังนั้น  นักบัญชีที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ผู้ทำบัญชีไม่ได้เสียสิทธิในการเป็นผู้ทำบัญชี  หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำบัญชีเมื่อใด  ก็ให้แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีภายใน 60 วันนับแต่วันที่เป็นผู้ทำบัญชี

 

10.

มีหลายโรงงานแต่มีผู้จัดการคนเดียว นั่งที่เดียว ใครคือผู้ทำบัญชีแต่ละแห่ง

 

แนวคำตอบ

            ขึ้นอยู่กับว่ากิจการจะมอบหมาย   ถ้าหากกิจการจะมอบหมายให้ผู้จัดการเพียงคนเดียวรับผิดชอบในการทำบัญชีของหลายโรงงานก็ได้ แต่ผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไขเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมฯ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี

 

11.

ในกรณีที่ประกอบกิจการรับจัดทำบัญชีในนามนิติบุคคล โดยมีลูกค้าประมาณ 320 ราย  โดยแบ่งระดับการทำงานภายในองค์กร ดังนี้ 1 หัวหน้าสำนักงาน2 ระดับหัวหน้าฝ่าย 10 คน ซึ่งทุกระดับมีคุณวุฒิที่สามารถลงลายมือชื่อรับรองเป็นผู้ทำบัญชีได้ในกรณีนิติบุคคลนี้ จะต้องยื่นแบบ ส.บช. 5 อย่างไร

 

แนวคำตอบ

            ผู้ที่เป็นหัวหน้าสำนักงานยื่นแบบ ส.บช. 5 โดยระบุรายชื่อกิจการที่รับทำบัญชี ให้ได้ไม่เกิน 150 ราย/ปี  ส่วนระดับหัวหน้าฝ่ายถือเป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชี  สามารถรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ ต่างๆ ได้ไม่เกิน  100  ราย/ปี  และจะต้องยื่นแบบ ส.บช.5 ด้วยโดยระบุรายชื่อกิจการในส่วนที่ตนทำบัญชี

 

12.

ผู้ทำบัญชีของมูลนิธิ สมาคม ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 (6) ด้วยหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            ไม่จำเป็น  เพราะว่าผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีไม่ได้รวมถึง มูลนิธิ, สมาคม

 

13.

บริษัทมีหัวหน้าแผนกบัญชีที่มีคุณสมบัติตามมาตร 7 (6) พนักงานบัญชีทุกคนในบริษัท  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7(6) ด้วยหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            มีคุณสมบัติเฉพาะหัวหน้าแผนกบัญชี  ส่วนพนักงานไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดได้

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเป็นผู้ทำบัญชี

 

14.

จบวุฒิ ปวส.บัญชีรับผิดชอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วน (ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ตาม พ... บัญชีที่ไม่ต้องใช้ผู้ทำบัญชีวุฒิปริญญาตรี) จะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            ในกรณีนี้น่าจะหมายถึงเป็นผู้ทำบัญชีให้ห้างหุ้นส่วนที่มีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาทสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท  ถือเป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายบัญชีจะต้องยื่นแบบ ส.บช. 5

 

15.

จบ ปวส.ทางการบัญชีเป็นผู้ลงนามใน ส.บช. 3 แต่บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านพอดี  รายได้รวมไม่ถึง 30 ล้าน และสินทรัพย์ไม่ถึง 30 ล้าน  เป็นผู้ทำบัญชีของกิจการนี้ได้หรือไม่

 

แนวคำตอบ

            เป็นผู้ทำบัญชีของกิจการนี้ได้  และต้องไปแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่ทำบัญชี

 

16.

ผู้ทำบัญชีซึ่งจบปริญญาตรีทางการบัญชี  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัท และห้างฯ ไม่ถึง 5 ปี จะถือว่าขาดคุณสมบัติ องการเป็นผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชีหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            ไม่ขาดคุณสมบัติ  เนื่องจากจบปริญญาตรีทางบัญชีจากมหาวิทยาลัยที่ ก.. รับรอง

 

17.

วุฒิที่จบคือ วุฒิศิลปศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2542 อยากทราบว่า ก.. รับรองหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            เป็นปริญญาตรีที่ ก.. รับรอง จึงเป็นผู้ทำบัญชีได้สถาบันราชภัฏ

หลักสูตรเก่า :

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี (หลักสูตร4 ปี)

หลักสูตรใหม่ (ปี 2543) :

 • บริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาการบัญชี  (ต่อเนื่อง 2 ปี) โดยต้องเป็นผู้ที่จบ ปวส. ทางการบัญชี , อนุปริญญาทางการบัญชีหรือ ปวท.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาการบัญชี  (หลักสูตร 4 ปี)

 

18.

ปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิทยาการจัดการแขนงวิชา

บริหารธุรกิจ   วิชาเอกการบัญชี ไม่ทราบว่าเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            เป็นผู้ทำบัญชีได้

 

19.

ผู้สอบบัญชีมีสิทธิไปขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้หรือไม่  จะมีความผิดหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            สามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้ในกิจการที่ตนมิได้สอบบัญชี  ดังนั้น ผู้สอบบัญชี  สามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้  แต่จะต้องระมัดระวังเรื่อมรรยาทผู้สอบบัญชี  ในเรื่องการไม่รับสอบบัญชีในกิจการที่ตนเป็นผู้ทำบัญชี

 

20.

แบบฟอร์มสำหรับใช้เพื่อแจ้งการเป็นเป็นผู้ทำบัญชี  .บช. 5 และส.บช. 6 จะขอได้ที่ใด

 

แนวคำตอบ

            สามารถ Print จาก www.dbd.go.th  ได้  หรือขอได้ที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดต่างๆ

 

21.

ในบริษัทหนึ่งๆ มีพนักงานไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีมากกว่า 1 คน ได้หรือไม่

 

แนวคำตอบ

            ได้    ในกรณีที่กิจการมอบหมายให้มีผู้ทำบัญชีมากกว่า 1 คน    เช่น  ในกรณีที่กิจการมีสำนักงานใหญ่  สถานประกอบธุรกิจเป็นประจำหรือสาขา หรือมีโรงงานหลายแห่ง และกิจการมอบหมายให้มีผู้ทำบัญชีของสาขาหรือโรงงานแต่ละแห่งแยกจากกัน

 

22.

ในการกรอกแบบ ส.บช. 5   ต้องระบุว่าเป็นพนักงานของบริษัทใด ดังนั้น เมื่อพนักงานคนนี้ลาออกจากบริษัทนี้แล้ว ไปเป็นผู้ทำบัญชีอีกบริษัทหนึ่งต้องแจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยใช่หรือไม่

 

แนวคำตอบ

            จะต้องยื่นแบบ ส.บช. 6  ภายใน  60 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงได้ทาง  Internet

 

23.

ตอนอบรม 60 ชั่วโมง เป็นผู้ทำบัญชีใช้วุฒิ ปวส. ได้วุฒิบัตรซึ่งมีรหัสเลขที่ผู้ทำบัญชีแล้ว เมื่อเรียนเพิ่มได้วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี  ต้องแจ้งกับกระทรวงพาณิชย์และต้องเปลี่ยนแปลงเลขวุฒิบัตร  หรือไม่

 

แนวคำตอบ

            ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีใหม่  โดยใช้แบบ ส.บช. 5 จำนวน 2 ชุด (ต่างจังหวัดใช้ 3 ชุด) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ  ดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร ( Transcript)
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ต่างจังหวัดใช้ 3 รูป)
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)  ทั้งนี้ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ด้วยว่าเคยผ่านการอบรมแล้ว  และเจ้าหน้าที่จะออกรหัสใหม่ให้ รหัสเก่าเป็นอันยกเลิก

 

24.

ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้าง  แล้วต้องไปติดต่อที่ไหน

ใช้เอกสารอะไรบ้าง

 

แนวคำตอบ

            การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับทำบัญชีจะต้องแจ้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่รับทำบัญชี  โดยใช้แบบ ส.บช. 5  จำนวน 2 ชุด (ต่างจังหวัดใช้ 3 ชุด) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ  ดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร( Transcript)
 4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ต่างจังหวัดใช้ 3 รูป)
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)  โดยแจ้งที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี   11000 

สำหรับต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด นั้น ๆ

 

25.

พนักงานบัญชีบริษัทแห่งหนึ่งดำเนินการซื้อมาขายไปเป็นเวลา 4 ปี และจบปริญญาทางการบัญชี  อยากทราบว่าต้องไปขึ้นทะเบียนหรือไม่และถ้าไม่ ต้องเผื่ออนาคตย้ายที่ทำงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีถึงต้องไปขึ้นทะเบียนใช่หรือไม่

 

แนวคำตอบ

            ขณะนี้ไม่ต้องยื่นแล้วเนื่องจากในปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่ผู้ทำบัญชีแต่ในอนาคตเมื่อเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีและกิจการมอบหมายให้เป็นผู้ทำบัญชีจึงค่อยแจ้ง

 

26.

การรับแจ้งเป็นผู้ช่วยผู้ทำบัญชีจะให้เจ้าของสำนักงานแจ้ง  หรือผู้ช่วยผู้ทำบัญชีเป็นผู้แจ้งเอง

 

แนวคำตอบ

            หัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชีแจ้งว่ามีผู้ช่วยผู้ทำบัญชีกี่คนรวมทั้งชื่อและคุณวุฒิของผู้ทำบัญชี  โดยผู้ช่วยผู้ทำบัญชีแต่ละคนจะแจ้งรายละเอียดธุรกิจทั้งหมดในส่วนที่ผู้ช่วยรับผิดชอบเป็นผู้ทำบัญชี

 

27.

สำนักงานรับทำบัญชี มีลูกค้าประมาณ 150 ราย  เจ้าของสำนักงานเป็นผู้มีคุณสมบัติทำบัญชี    และมีผู้ช่วยทำบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี  5  คน  จะให้ผู้ช่วยเป็นผู้รับผิดชอบทำบัญชีอยู่แล้ว   เซ็นชื่อแทนเจ้าของกิจการได้หรือไม่ผู้ช่วยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่สำนักงานรับทำบัญชีจะกรอกแบบฟอร์มอย่างไร

 

แนวคำตอบ

             ในที่นี้ผู้ทำบัญชีของสำนักงานรับทำบัญชีคือ  เจ้าของสำนักงานซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชี ทั้งนี้  ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง ผู้ทำบัญชีและการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีลงวันที่ 11 ตุลาคม 2545ได้กำหนดว่า ผู้ทำบัญชีของสำนักงานรับบัญชี  ได้แก่  หัวหน้าสำนักงานผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในสำนักงานรับทำบัญชีนั้น ๆ  ที่มีหน้าที่ให้บริการจัดทำบัญชีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสำนักงานรับทำบัญชี

             หัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชี  สามารถเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการได้ไม่เกิน 150 ราย   ในกรณีนี้ถ้าหัวหน้าสำนักงานประสงค์จะเป็นผู้ทำบัญชี ไม่ถึง 150 ราย  ก็สามารถแบ่งให้ผู้ช่วยที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีให้ลูกค้าบางรายได้ แต่อย่างไรก็ตามจะมอบหมายให้ผู้ช่วยเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าทั้งหมดแทนเจ้าของสำนักงานไม่ได้  ทั้งนี้เนื่องจากหัวหน้าสำนักงานอยู่ในฐานะผู้ทำบัญชี

            การจัดหาผู้ช่วยผู้ทำบัญชีนั้น ผู้ทำบัญชีมีหน้าที่จัดให้มีเมื่อรับทำบัญชีเกิน 150 ราย โดยหัวหน้าสำนักงานต้องรับผิดชอบบัญชีของกิจการในส่วนที่มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้ทำบัญชีทำบัญชีด้วยทั้งนี้หัวหน้าสำนักงานต้องยื่นแบบ สบช.5  โดยระบุชื่อและคุณวุฒิของผู้ช่วยผู้ทำบัญชีที่มีและกรอกรายละเอียดในส่วนของกิจการที่ตนรับผิดชอบเป็นผู้ทำบัญชีส่วนผู้ช่วยจะต้องยื่นแบบส.บช.5 แจ้งรายชื่อกิจการในส่วนที่ตนรับผิดชอบเช่นเดียวกัน

 

28.

สำนักงานรับทำบัญชี  โดยเจ้าของเป็นผู้มีคุณสมบัติทำบัญชี  มีพนักงานที่จบปริญญาตรีทางบัญชี   จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่  ถ้าให้เขาเป็นผู้ทำบัญชี10 ราย  การลงชื่อในแบบ ส.บช. 3 จะให้ผู้ทำบัญชีลงลายมือชื่อหรือเจ้าของสำนักงานลงลายมือชื่อ  ในกรณีเช่นนี้เจ้าของสำนักงานต้องแจ้งอย่างไร

 

แนวคำตอบ

            ในที่นี้เจ้าของสำนักงานซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักงานคือผู้ทำบัญชีซึ่งต้องเป็นผู้ยื่นแบบ ส.บช.5  ถ้าจะแบ่งให้ผู้ช่วยที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าบางรายก็สามารถทำได้แต่จะให้ผู้ช่วยรับผิดชอบเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าทั้งหมดไม่ได้  ดังนั้น หัวหน้าสำนักงานต้องยื่นแบบ ส.บช.5  แจ้งรายละเอียดกิจการที่ตนรับผิดชอบเป็นผู้ทำบัญชีส่วนผู้ช่วยจะต้องยื่นแบบส.บช.5 แจ้งรายชื่อกิจการในส่วนที่ตนรับผิดชอบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้  รายละเอียดให้ดูแนวคำตอบข้อ 14 ประกอบ

 

ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชี

 

29.

ผู้ที่ลงชื่อใน ส.บช. 3 เป็นผู้ทำบัญชี ความรับผิดชอบรวมถึงการปกปิดการทำกิจการที่เจ้าของกิจการไม่เปิดเผยด้วยหรือไม่ (การซื้อขายนอกระบบ)

 

แนวคำตอบ

            หากมีส่วนรู้เห็นก็ต้องรับผิดชอบด้วย  เพราะกฎหมายกำหนดว่า ผู้ใด ลงรายการเท็จ  แก้ไข  ละเว้นการลงรายการในบัญชี หรือแก้ไขเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี  เพื่อให้ผิดความจริงต้องรับโทษตามกฎหมาย  และหากผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีทำผิดเองต้องระวางโทษหนักกว่าผู้อื่น

 

30.

กรณีที่บริษัทจ้างสำนักงานรับทำบัญชีจัดทำบัญชีให้กับบริษัท  ในการนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ผู้ที่จะลงลายมือชื่อ เป็นผู้ทำบัญชีในแบบ ส.บช. 3 คือใคร

 

แนวคำตอบ

            ผู้ทำบัญชีที่สำนักงานรับทำบัญชีมอบหมายให้ทำบัญชีของบริษัทจะเป็นผู้ที่ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ทำบัญชีและหัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชีต้องลงลายมือชื่อในฐานะหัวหน้าสำนักงานรับทำบัญชีด้วย

 

31.

บริษัทลงรายการบัญชีโดยใช้รหัสบัญชี  บริษัทต้องจัดทำคู่มือคำแปลรหัสบัญชีและนำส่ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            บริษัทต้องจัดทำคู่มือคำแปลรหัสบัญชีไว้ด้วย  โดยไม่ต้องนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ปัญหาอื่นๆ

 

32.

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง   นักศึกษาที่จบใหม่ก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้ใช่หรือไม่

 

แนวคำตอบ

 1. การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีตามแบบ ส.บช. 5 เป็นการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมทะเบียนการค้า  เรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.. 2543 ซึ่งผู้ทำบัญชีจะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวต่ออธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่วันเริ่มทำบัญชีให้กับธุรกิจ  โดยใช้แบบ ส.บช. 5  จำนวน 2 ชุด (ต่างจังหวัดใช้ 3 ชุด) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ  ดังนี้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร( Transcript)
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 รูป (ต่างจังหวัดใช้ 3 รูป)
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)  โดยแจ้งที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี   11000 

สำหรับต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด นั้น ๆ

 1. การแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้เป็นการรับแจ้งสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำได้ เช่นผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดให้เป็นผู้ทำบัญชีได้เป็นต้น และมีความประสงค์จะให้กรมฯ ออกหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ตามที่อธิบดีกำหนดเพื่อใช้ในการสมัครงานในฐานะผู้ทำบัญชีของธุรกิจ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามประกาศ  กรมทะเบียนการค้า เรื่องการแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ พ.. 2544  โดยใช้แบบ ส.บช. 5 ข จำนวน 2 ชุด  (ต่างจังหวัดใช้ 3 ชุด) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ  ดังนี้

§     สำเนาหลักฐานการศึกษา(ประกาศนียบัตร/อนุปริญญา/ปริญญา) หรือ สำเนาใบรับรองผลการศึกษาตลอดหลักสูตร( Transcript)

§         สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

§     รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 รูป ต่างจังหวัด 3 รูป   โดยแจ้งที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จังหวัดนนทบุรี   11000

สำหรับต่างจังหวัดสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด นั้น ๆ

 

33.

ยื่นแบบ ส.บช.5 ไปแล้ว  ได้เลขประจำตัวเมื่อใด  ถ้าต้องการเพิ่มกิจการที่รับทำบัญชีเพิ่มจากที่ยื่นครั้งแรกจะต้องทำอย่างไร

 

แนวคำตอบ

 • จะได้รหัสประจำตัวผู้ทำบัญชีในขณะยื่น  หรือถ้ายื่นทางไปรษณีย์จะตอบกลับให้ประมาณ ภายใน 1 สัปดาห์
 • ถ้าเพิ่มกิจการให้ยื่น ส.บช. 6 ภายใน  60  วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 สามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงทาง Internet ได้ โดยท่านต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์ในการแจ้งเพิ่ม/ยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีและการเข้ารับการอบรมของผู้ทำบัญชีโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อขอรับ User ID และ Password ที่จะใช้ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงทาง Internet

 

34.

ความผิดหากไม่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชี  หรือผู้ทำบัญชีไม่ทำตามมาตรฐานการบัญชีจะถูกปรับจำนวนเท่าไร มีโทษฐานใด

 

แนวคำตอบ

 • ผู้ทำบัญชีไม่แจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีภายในกำหนดเวลามีโทษปรับไม่เกิน  10,000  บาท
 • ไม่ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

35.

กรณีที่แจ้งแบบ ส.บช. 5 ข และได้รับเลขรหัสประจำตัวแล้ว เมื่อได้เป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทแล้วต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกหรือไม่

 

แนวคำตอบ

            เมื่อเป็นผู้ทำบัญชีที่ได้รับมอบหมายใหรับผิดชอบในการทำบัญชีให้บริษัทต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีตามแบบ  .บช. 5 ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี

 

ที่มาของข้อมูล : สภาวิชาชีพบัญชีCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี