ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี ศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย

ศัพท์บัญชี

อังกฤษ-ไทย       ไทย - อังกฤษ

 

 

absorbed cost ต้นทุนคิดเข้างาน
absorbed overhead ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน
absorption costing บัญชีต้นทุนรวม
acceptance การรับรองตั๋วแลกเงิน
acclelrated depreciation การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง
accomulated income กำไรสะสม
account balance ยอดดุลในบัญชี
account current บัญชีเดินสะพัด
account day วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์
account payable เจ้าหนี้การค้า
account receivable ลูกหนี้การค้า
account receivable discounted ลูกหนี้จากการขายลด
account receivable turnover อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า
account sales บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า
account stated นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน
accountancy อาชีพบัญชี, งานบัญชี
accountant นักบัญชี
accounting การบัญชี

accounting act. B.E.2543 (2000) 

accounting professional act.BE.2547(2004)

accounting change

พระราชบัญญัติการบัญชี 2543

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547

การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี

accounting control การควบคุมทางการบัญชี
accounting cycle วงจรบัญชี
accounting entity หน่วยงานทางการบัญชี
accounting entry การบันทึกรายการในสมุดบัญชี
accounting equation สมการบัญชี
accounting error adjustment แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี
accounting evidence หลักฐานการบัญชี
accounting information ข้อสนเทศทางการบัญชี
accounting Information system ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
accounting manual คู่มืองานบัญชี
accounting period รอบระยะเวลาบัญชี
accounting policies นโยบายการบัญชี
accounting practice การปฏิบัติทางการบัญชี
accounting procedure วิธีการบัญชี
accounting records บันทึกทางการบัญชี
accounting standard มาตรฐานการบัญชี
accounting system ระบบบัญชี
accounting transaction รายการทางบัญชี
accounting unit หน่วยงานการบัญชี
accounting valuation การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี
accrual ค้างรับค้างจ่าย
accrual basis เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ
accrued dividend เงินปันผลค้างจ่าย
accrued expense ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
accrued income รายได้ค้างรับ
accrued interest ดอกเบี้ยค้างจ่าย
accrued interest payable ดอกเบี้ยค้างจ่าย
accued interest receivable ดอกเบี้ยค้างรับ
accumulate สะสม
accumulated depreciation ค่าเสื่อมราคาสะสม
accumulated dividend เงินปันผลสะสม
accrued liability หนี้สินค้างจ่าย
account receivable financing การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า
activity กิจกรรม
actual cost ต้นทุนจริง
added value มูลค่าเพิ่ม
adjusted entry รายการปรับปรุง
adjusted trial balance งบทดลองหลังการปรับปรุง
adjustment การปรับปรุงรายการ
administrative accounting การบัญชีบริหาร
administrative audit การตรวจสอบด้านบริหาร
administrative expense ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
advance เงินทดรอง
affiliated company บริษัทในเครือ
agenda วาระการประชุม
agent ตัวแทน
aging schedule ตารางการจัดอายุหนี้
allocate ปันส่วน, แบ่งส่วน
allocation การปันส่วน, การแบ่งส่วน
allowance ค่าเผื่อ
allowance for bad debts ค่าเผื่อหนี้สูญ
allowance for doubtful accounts ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
amortization การตัดบัญชี
analysis การวิเคราะห์
analytical review การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
annual audit การตรวจสอบบัญชีประจำปี
annual closing การปิดบัญชีประจำปี
annual financial statement งบการเงินประจำปี
annual report รายงานประจำปี
applied cost ต้นทุนคิดเข้างาน
appraisal การประเมินราคา
appraisal surplus ส่วนเกินจากการประเมินราคา
appraised value มูลค่าราคาประเมิน
appropriated retained earnings, กำไรสะสมจัดสรร
appropriation การจัดสรร
appropriation account บัญชีจัดสรร
appropriation budget งบประมาณที่จัดสรร
appropriation of net income การจัดสรรกำไรสุทธิ
arbitrary กำหนดเอง
articles of association, ข้อบังคับของบริษัท
articles of incorporation ข้อบังคับของบริษัท
asset ทรัพย์สิน
asset turnover อัตราการหมุนของสินทรัพย์
assigned accounts receivable การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน
assignment การโอนสิทธิ
assumption ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี
assumption สมมติฐาน
at par ราคาตามมูลค่า
audit การตรวจสอบบัญชี
audit adjustment รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี
audit around the computer การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์
audit evidence หลักฐานจากการสอบบัญชี
audit guide แนวทางการตรวจสอบบัญชี
audit memorandum บันทึกงานตรวจสอบบัญชี
audit notebook สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี
audit opinion รายงานตรวจสอบบัญชี
audit period รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ
audit plan แผนกการตรวจสอบบัญชี
audit planning การวางแผนการตรวจสอบบัญชี
audit program แนวการตรวจสอบบัญชี
audit report รายงานการตรวจสอบบัญชี
audit risk ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี
audit standard มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
audit technique เทคนิคการตรวจสอบบัญชี
audit test การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี
audit through the computer การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
audit trail แนวทางการตรวจสอบ
audit working papers กระดาษทำการการตรวจสอบบัญชี
audit year ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี
auditability ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี
auditing การตรวจสอบบัญชี
auditing procedure วิธีการตรวจสอบบัญชี
auditing standards มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี
auditor ผู้ตรวจสอบบัญชี
auditor’s certificate คำรับรองของผู้สอบบัญชี
auditor’s opinion ความเห็นผู้สอบบัญชี
auditor’s report รายงานของผู้สอบบัญชี
authorized capital stock หุ้นทุนจดทะเบียน
authorized company บริษัทได้รับอนุญาต
authorized security หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต
average ถัวเฉลี่ย
average collection period ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย
average cost ต้นทุนถัวเฉลี่ย
bad debt หนี้สูญ
balance ยอดคงเหลือ
balance sheet งบดุล
balance sheet account บัญชีงบดุล
bank บัญชี ฝากเงินธนาคาร
bank balance ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
bank charge ค่าธรรมเนียมธนาคาร
bank confirmation หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร
bank credit เครดิตธนาคาร
bank discount ส่วนลดธนาคาร
bank loan เงินกู้ธนาคาร
bank note ธนบัตร
bank overdraft เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
bank reconciliation งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
bank report รายงานเงินฝากธนาคาร
bank statement ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร
bank statement ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร
barter การแลกเปลี่ยน
base period, ปีที่ใช้เป็นปีฐาน
basic assumption of accounting ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี
basic concept แนวความคิดเบื้องต้น
basic principle of accounting หลักการบัญชีเบื้องต้น
basis of accounting เกณฑ์ทางการบัญชี
basis swap การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
batch costing วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง
bias ความลำเอียง
bill of exchange ตั๋วแลกเงิน
bill of lading ใบตราส่งสินค้า
bill payable เจ้าหนี้ตั๋วเงิน
bill receivable ลูกหนี้ตั๋วเงิน
black market ตลาดมืด
bond หุ้น
bond discount ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้
bond premium ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
bond, debenture พันธบัตร
book of account สมุดบัญชี
book of orginal entry, สมุดรายวันขั้นต้น
book value มูลค่าตามบัญชี
book value per share มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
bookkeeper พนักงานบัญชี
bookkeeping การลงบัญชี
boud fund กองทุนพันธบัตร
bought day book สมุดรายวันซื้อ
branch สาขา
branch accounts บัญชีสาขา
break-even analysis การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
break-even chart ผังแสดงจุดคุ้มทุน
break-even point จุดคุ้มทุน
bring forward ยอดยกมา
broker นายหน้า
brokerage ค่านายหน้า
brought forward ยอดยกมา
budget งบประมาณ
budget document เอกสารการจัดทำงบประมาณ
budget manual คู่มือการจัดทำงบประมาณ
budget period ปีงบประมาณ
budget period รอบระยะเวลางบประมาณ
budget variance ผลที่ต่างจากงบประมาณ
budgetary control การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน
building, plant อาคาร
business combination การควบกิจการ
business risks ความเสี่ยงทางธุรกิจ
business transaction รายการทางธุรกิจ
by product ผลิตผลพลอยได้
capacity ratio อัตราส่วนของกำลังการผลิต
capacity variance ผลต่างของกำลังการผลิต
capital ทุน
capital account บัญชีทุน
capital budget งบประมาณรายจ่ายการลงทุน
capital expenditure รายจ่ายการลงทุน
capital fund เงินกองทุนสะสม
capital gain กำไรส่วนทุน
capital reserve ทุนสำรอง
capital stock ทุนเรือนหุ้น
capital surplus ส่วนเกินทุน
carry forward ยอดยกไป
carrying cost ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า
cash เงินสด
cash account บัญชีเงินสด
cash at bank เงินฝากธนาคาร
cash basis เกณฑ์เงินสด
cash book สมุดบัญชีเงินสด
cash book C.B. สมุดบัญชีเงินสด
cash budget งบประมาณเงินสด
cash disbursement journal สมุดรายวันเงินสดจ่าย
cash discount ส่วนลดเงินสด
cash dividend เงินสดปันผล
cash equivalent รายการเทียบเท่าเงินสด
cash flow กระแสเงินสด
cash flow statement งบบัญชีกระแสเงินสด
cash inflow กระแสเงินสดเข้า
cash journal สมุดเงินสด
cash on hand เงินสดในมือ
cash outflow กระแสเงินสดออก
cash receipts journal สมุดรายวันเงินสดรับ
cash-flow budget งบประมาณกระแสเงินสด
cashier’s cheque เช็คของขวัญ
certificate of deposit บัตรเงินฝาก
certified check เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน
certified internal auditor ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต
certified public accountant (CPA) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
charity ค่าการกุศล
chart of accounts ผังบัญชี
check register ทะเบียนเช็ค
cheque เช็ค
clearing accounts บัญชีระหว่างโอน
closing entry รายการปิดบัญชี
closing trial balance งบทดลองหลังปิดบัญชี
collection period ระยะเวลารอรับชำระหนี้
combined financial statement งบการเงินรวม
commission ค่านายหน้า
common stock หุ้นสามัญ
comparative financial statement งบการเงินเปรียบเทียบ
completed contract method วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา
completeness ความครบถ้วน
compliance audit การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
composite depreciation method การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
composite depreciation rate อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม
compound interest depreciation method การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น
concept แนวความคิด
condensed financial statement งบการเงินอย่างย่อ
confirmation การยืนยันความถูกต้อง
conservatism หลักความระมัดระวัง
consignee ผู้รับฝากขาย
consignment การฝากขาย
consignor ผู้ฝากขาย
consistency ความสม่ำเสมอ
consolidated financial statement งบการเงินรวม
consolidation การรวมกิจการ
contingence ค่าเสี่ยงภัย
contingent asset สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
contingent charge ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
contingent cost ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น
contingent liability หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
contra accounts บัญชีตรงข้าม
contract สัญญา
contribution margin กำไรผันแปร
control account บัญชีคุมยอด
controllable cost ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้
controller, comptroller ผู้ควบคุมบัญชี
conversion การแปลงสภาพ
conversion cost ต้นทุนการแปลงสภาพ
convertible bond พันธบัตรแปลงสภาพ
copyright ลิขสิทธิ์
corporation บริษัท จำกัด
cost ต้นทุน
cost accounting การบัญชีต้นทุน
cost allocation การปันส่วนต้นทุน
cost and freight ต้นทุนบวกค่าขนส่ง
cost and freight (C;F) ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง
cost and freight C;F ต้นทุนบวกค่าระวาง
cost method วิธีราคาทุน
cost of goods manufactured ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ
cost of goods sold ต้นทุนสินค้าขาย
cost of production ต้นทุนการผลิต
cost of sales ต้นทุนขาย
cost unit ต้นทุนต่อหน่วย
cost, insurance and freight (C.I.F.) ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
cost-benefit analysis การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
cost-plus pricing การตั้งราคาจากทุน
cost-volume-profit analysis การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร
capital asset สินทรัพย์จากการลงทุน
credit เครดิต
credit balance ยอดดุลเครดิต
cross check การสอบยันความถูกต้อง
cross currency interest rate swap การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน
cross-reference การอ้างอิงระหว่างกัน
currency futures ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
currency option สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ
currency seap การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน
current account บัญชีเดินสะพัด
current asset สินทรัพย์หมุนเวียน
current cost ราคาต้นทุนในปัจจุบัน
current file แฟ้มปัจจุบัน
current liability หนี้สินหมุนเวียน
current operating performance งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน
current ratio อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
cut-off การตัดยอด
day book สมุดรายวัน
day rate อัตราค่าแรงรายวัน
debenture stock หุ้นกู้
debit เดบิต
debit balance ยอดดุลเดบิต
debit note ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้
debt ratio อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
debtor ลูกหนี้
declared dividend เงินปันผลที่ประกาศจ่าย
declining balance method วิธียอดลดลง
defective product ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ
deferred charge รายจ่ายรอการตัดบัญชี
deferred debit ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
deferred debt ลูกหนี้รอตัดบัญชี
deferred expense ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
deferred income รายได้รอการรับรู้รายได้
deferred income tax ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
deferred revenue รายได้รอดการตัดบัญชี
deficit ขาดทุนสะสม
depletion การตัดค่าสูญสิ้น
deposit เงินมัดจำ
deposit account บัญชีเงินฝากประจำ
deposit-taker ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ
depreciation ค่าเสื่อมราคา
depreciation adjustment การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา
detail account บัญชีสาขา
devaluation การลดค่าเงินตรา
differentail cost ต้นทุนส่วนแตกต่าง
differential ส่วนเพิ่ม
direct costing การบัญชีต้นทุนทางตรง
direct labor ค่าแรงงานทางตรง
direct material วัตถุทางตรง
direct material cost ต้นทุนวัสดุทางตรง
direct overhead ค่าใช้จ่ายทางตรง
direct wages ค่าจ้างทางตรง
disclosure การเปิดเผยข้อมูล
discount ส่วนลด
discount received ส่วนลดรับ
distribution expense ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย
dividend เงินปันผล
documentary credit เอกสารสำหรับสินเชื่อ
double-entry system ระบบบัญชีคู่
doubtful accouhts หนี้สงสัยจะสูญ
down payment เงินเริ่มแรก
drawing account บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว
earned surplus กำไรสะสม
earnings กำไรสุทธิ
earnings before Interest after Tax (EBIAT) กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี
earnings before per share (EBIT) กำไรสุทธิต่อหุ้น
earnings per share กำไรต่อหุ้น
earnings statement งบกำไรขาดทุน
effective rate (of interest) อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง
employment การจ้างงาน
endorse สลักหลัง
enterprise accounting การบัญชีสำหรับองค์การ
entity accounting การบัญชีสำหรับหน่วยงาน
entrepreneur ผู้ประกอบการ
equipment อุปกรณ์
error ข้อผิดพลาด
estate อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน
estimated liability หนี้สินโดยประมาณ
evidence หลักฐาน
exchange cheque การแลกเปลี่ยนเช็ค
exchange rate อัตราแลกเปลี่ยน
expenditure รายจ่าย
expense ค่าใช้จ่าย
external audit การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก
external document เอกสารจากแหล่งภายนอก
extraordinary item รายการพิเศษ
face value มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว
factoring การซื้อขายบัญชีลูกหนี้
factory agenda วัสดุโรงงาน
factory overhad variance ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน
factory overhead ค่าใช้จ่ายโรงงาน
factory overhead expense ค่าใช้จ่ายโรงงาน
fair market value ราคาตลาดยุติธรรม
fair price ราคายุติธรรม
fair value มูลค่ายุติธรรม
fairness ความถูกต้องตามที่ควร
favorable variance ผลต่างที่น่าพอใจ
feedback value ข้อมูลย้อนกลับ
fianancial statement งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน
financial accounting งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
financial audit การตรวจสอบงบการเงิน
financial document การบัญชีการเงิน
financial expense เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน
financial expenses ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
financial statement งบการเงิน
financing activities กิจกรรมในการจัดหาเงิน
finished goods สินค้าสำเร็จรูป
first in, first out FIFO การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน
fiscal year รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี
fixed asset ทรัพย์สินถาวร
fixed budget งบประมาณคงที่
fixed cost ต้นทุนคงที่
fixed expense ค่าใช้จ่ายคงที่
flexed budget งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้
flexible budget งบประมาณผันแปร
flexible exchange rate อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว
floating rate note (FRN) ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
flowchart แผนภูมิสายการทำงาน
folio หน้าบัญชี
footing การบวกแนวตั้ง
footnotes to financial statement หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
forecasting การประมาณการ
foreian exchange การปริวรรตเงินตรา
forward contract สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า
forward exchange contract สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
forward rate อัตราการซื้อขายล่วงหน้า
forward rate agreement สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
franchise สัปทาน
franchisee ผู้รับสัมปทาน
free on board (F.O.B.) ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า
free on Board F.O.B. ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์
freight ค่าระวาง, ค่าขนส่ง
freight in ค่าระวางขาเข้า
freight out ค่าระวางขาออก
full absorption costing การบัญชีต้นทุนร่วม
full costing การบัญชีต้นทุนรวม
functiconal accounting การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม
fund กองทุน
fund accounting การบัญชีเงินกองทุน
funds flow statement งบกระแสเงินทุน
furniture and fixtrues เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
gains กำไร
general journal สมุดบัญชีรายวันทั่วไป
general ledger สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
generally accepted accounting principles หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
generally accepted accounting standard มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
goods สินค้า
goods in process สินค้าระหว่างผลิต
goods on consignment สินค้าฝากขาย
goodwill ค่าความนิยม
governmental accounting การบัญชีรัฐบาล
gross ก่อนหักรายจ่าย
gross book value ราคาตามบัญชียกมา
gross earnings, gross income กำไรขั้นต้น
gross loss ขาดทุนขั้นต้น
gross profit กำไรขั้นต้น
gross profit method วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น
group depreciation method การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม
guaranteed bond หุ้นกู้ที่มีประกัน
hire ค่าจ้าง, ให้เช่า
hire charge ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า
hire purchase เช่าซื้อ
historical ยอดยกมา
historical cost ราคาทุนเดิม
historical cost principle หลักราคาทุนเดิม
holding company บริษัทใหญ่
imprest cash วงเงินสดย่อย
income รายได้
income tax ภาษีเงินได้นิติบุคคล
incremental ส่วนเพิ่ม
incremental cost ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น
incremental revenue รายได้ส่วนเพิ่ม
independent เป็นอิสระ
index ดัชนี
indirect cost ต้นทุนทางอ้อม
indirect cost centre ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม
indirect expense ค่าใช้จ่ายทางอ้อม
indirect labor ค่าแรงทางอ้อม
indirect material วัสดุทางอ้อม
indorse สลักหลัง
inflation เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง
input tax ภาษีซื้อ
installment method of accounting วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง
installment sale การขายผ่อนส่ง
installment, instalment เงินค่างวด
instrument หลักฐาน
intanbible asset สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
intangible จับต้องไม่ได้
intangible fixed asset ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน
interest ดอกเบี้ย
interest rate futures ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
interim dividend เงินปันผลระหว่างกาล
interim financial statement งบการเงินระหว่างกาล
internal audit การตรวจสอบบัญชีภายใน
internal control การควบคุมภายใน
internal control system ระบบการควบคุมภายใน
inventory สินค้าคงเหลือ
inventory control การควบคุมสินค้าคงเหลือ
inventory turnover อัตราการหมุนของสินค้า
investing actitities กิจกรรมการลงทุน
investment เงินลงทุน
invoice ใบกำกับสินค้า
job งาน
job card ใบสั่งงาน
job cost ต้นทุนงานสั่งทำ
job order costing การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
job order costing วิธีต้นทุนงานสั่งทำ
job sheet ใบลงเวลาทำงาน
joint cost ต้นทุนร่วม
joint venture การร่วมค้า
journal สมุดบัญชีรายวัน
journal voucher ใบสำคัญรายวันทั่วไป
labor variance ผลต่างค่าแรง
land ที่ดิน
land mortgage หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน
last in, first out LIFO การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน
leasehold สิทธิการเช่า
leasing การเช่า
ledger account บัญชีแยกประเภท
legal mortgage หลักทรัพย์ทางกฎหมาย
letter of comfort หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน
letter of credit L/C เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
letter of undertaking หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย
liability หนี้สิน
liability dividend หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล
limited - life asset สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด
limited company บริษัท จำกัด
limited partnership ห้างหุ้นส่วนจำกัด
liquidation value มูลค่าการชำระบัญชี
liquidity ratio อัตราส่วนสภาพคล่อง
listed company บริษัทจดทะเบียน
listed security หลักทรัพย์จดทะเบียน
loan payable เจ้าหนี้เงินกู้
loan receivable เงินให้กู้
local area network LAN เชื่อมเข้าโดยตรงกับ
long-term contract สัญญาระยะยาว
long-term debt หนี้ระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี)
long-term liability หนี้สินระยะยาว
loss ขาดทุน
loss per share ขาดทุนต่อหุ้น
lower of cost or market ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า
machinery เครื่องจักร
maintenance ค่าบำรุงรักษา
managed cost ต้นทุนที่ควบคุมได้
management audit การตรวจสอบการจัดการ
management information system (MIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
manufacturing cost ต้นทุนผลิตภัณฑ์
manufacturing expense ค่าใช้จ่ายโรงงาน
manufacturing overhead, ค่าใช้จ่ายในการผลิต
marginal deposit เงินประกัน
mark on ส่วนเพิ่มจากต้นทุน
mark up ส่วนเพิ่มจากราคาขาย
markdown ส่วนที่ลดราคา
market price ราคาตลาด
market research การวิจัยทางการตลาด
market value มูลค่าราคาตลาด
marketable security หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
marketing research การวิจัยตลาด
master budget งบประมาณใหญ่
matching การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย
material วัตถุดิบ
material cost ต้นทุนวัสดุ
materiality สาระสำคัญ
memorandum of association หนังสือบริคณห์สนธิ
merger การรวมกิจการ
merger accounting การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ
monthly statement ใบแจ้งยอดประจำเดือน
mortgage จำนอง
moving average ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
multiple-step income statement งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น
nature , due ถึงกำหนด
net book value ราคาตามบัญชีสุทธิ
net loss ขาดทุนสุทธิ
net present value มูลค่าปัจจุบันสุทธิ
net profit กำไรสุทธิ
net realizable value มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
net sales ขายสุทธิ
net working capital เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ
net worth ค่าสุทธิ
network วงจร
non-monetary items รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน
note payable เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย
note receivable ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
notes to financial statement หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
obsolete ล้าสมัย
of depreciation วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
office equipment เครื่องใช้สำนักงาน
off-line เครื่องเสีย
offset account บัญชีปรับมูลค่า
operating activities กิจกรรมดำเนินงาน
operating cycle วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน
operating expense ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
operational audit การตรวจสอบการดำเนินงาน
opportunity cost ต้นทุนค่าเสียโอกาส
other assets, สินทรัพย์อื่น
other expenses ค่าใช้จ่ายอื่น
other income รายได้อื่น
other liability หนี้สินอื่น
output tax ภาษีขาย
overhead ค่าใช้จ่าย
overhead cost ต้นทุนผลิตสินค้า
owners’ equity ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ
packing credit สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก
paid-in capital ทุนชำระแล้ว
par value ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์
parent company บริษัทใหญ่จำกัด
partner หุ้นส่วน
partnership ห้างหุ้นส่วน
patent สิทธิบัตร
payback period ระยะเวลาคืนทุน
payroll เงินเดือน
peety cash book สมุดเงินสดย่อย
pension fund กองทุนบำเหน็จ บำนาญ
percentage of completion method วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ
performance audit การตรวจสอบการปฏิบัติการ
period cost ต้นทุนตามงวดระยะเวลา
periodic inventory method วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
permanent file แฟ้มถาวร
perpetual inventory method วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง
personal account บัญชีส่วนบุคคล
petty cash เงินสดย่อย
physical check, การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่
pledging of accounts receivable การจำนำบัญชีลูกหนี้
posting การผ่านรายการบัญชี
preaudit การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ
predecessor auditor ผู้สอบบัญชีคนก่อน
preclosing trial balance งบทดลองก่อนปิดบัญชี
predetermined overhead rate อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า
preferred stock หุ้นบุริมสิทธิ
premium on share ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
prepaid expense ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
present value มูลค่าราคาปัจจุบัน
present value PV. มูลค่าปัจจุบัน
price variance ผลต่างจากราคา
primary earnings per share กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
prime cost ต้นทุนขั้นต่ำ
prime rate อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด
prime rate อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
principles of accounting หลักการบัญชี
private company บริษัทเอกชน
private offering, การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง
procedure ขบวนการ
process costing การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง
product ผลิตภัณฑ์
product cost ต้นทุนผลิตภัณฑ์
production control การควบคุมจำนวนการผลิต
productive output method วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้
professional Ethics-Auditor มรรยาทของผู้สอบบัญชี
profit กำไร
profit and loss account บัญชีกำไรขาดทุน
profit and loss appropriation account บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร
profit and loss statement งบกำไรขาดทุน
promissory note ตั๋วสัญญาใช้เงิน
property ที่ดิน
property, plant and equipment ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
provident fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รวบรวมโดย นายจรัส อินทร์คงCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี