ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ,สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,ตรวจสอบบัญชี,ผู้สอบบัญชี,รับตรวจสอบบัญชี,รับทำบัญชี,จดทะเบียนธุรกิจ,ภาษีอากร,ว่าความ,กฏหมาย,นักบัญชี,สอบบัญชี,รับสอบบัญชี
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ

ศัพท์บัญชี

ไทย - อังกฤษ          อังกฤษ - ไทย 

 

กระแสเงินสด cash flow
กระแสเงินสดเข้า cash inflow
กระแสเงินสดออก cash outflow
กระดาษทำการสอบบัญชี audit working papers
กลุ่มหลักทรัพย์ security portfolio
กองทุน fund
กองทุนจม sinking fund
กองทุนบำเหน็จ บำนาญ pension fund
กองทุนพันธบัตร boud fund
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund
ก่อนหักรายจ่าย gross
การเช่า leasing
การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี accounting change
การเปิดเผยข้อมูล disclosure
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง private offering,
การเสนอขายหลักทรัพย์แบบทั่วไป public offering
การแปลงสภาพ conversion
การแยกหุ้นทุน stock split
การแลกเปลี่ยน barter
การแลกเปลี่ยนเช็ค exchange cheque
การแลกเปลี่ยนหนี้ต่างสกุลเงินกัน currency seap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ของสกุลเงินเดียวกัน single currency interest rate swap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน cross currency interest rate swap
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง basis swap
การโอนสิทธิ assignment
การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน assigned accounts receivable
การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี accounting valuation
การขายผ่อนส่ง installment sale
การควบกิจการ business combination
การควบกิจการ merger
การควบคุมโดยใช้งบประมาณดำเนินงาน budgetary control
การควบคุมจำนวนการผลิต production control
การควบคุมทางการบัญชี accounting control
การควบคุมภายใน internal control
การควบคุมสินค้าคงเหลือ inventory control
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีดอกเบี้ยทบต้น compound interest depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีรวมกลุ่ม group depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม composite depreciation method
การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง accelerated depreciation
การจัดสรร appropriation
การจัดสรรกำไรสุทธิ appropriation of net income
การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า account receivable financing
การจับคู่ระหว่างรายได้กับรายจ่าย matching
การจ้างงาน employment
การจำนำบัญชีลูกหนี้ pledging of accounts receivable
การซื้อขายบัญชีลูกหนี้ factoring
การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ analytical review
การตรวจสอบใบสำคัญ vouching
การตรวจสอบก่อนการปฏิบัติการ pre audit
การตรวจสอบการจัดการ management audit
การตรวจสอบการดำเนินงาน operational audit
การตรวจสอบการปฏิบัติการ performance audit
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด compliance audit
การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ audit through the computer
การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ audit around the computer
การตรวจสอบงบการเงิน financial audit
การตรวจสอบจากของจริงที่มีอยู่ physical check,
การตรวจสอบด้านบริหาร administrative audit
การตรวจสอบบัญชี audit
การตรวจสอบบัญชี auditing
การตรวจสอบบัญชีประจำปี annual audit
การตรวจสอบบัญชีภายใน internal audit
การตั้งราคาจากทุน cost-plus pricing
การตัดค่าสูญสิ้น depletion
การตัดบัญชี amortization
การตัดยอด cut-off
การตีราคาใหม่ revaluation
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน first in, first out FIFO
การตีราคาสินค้าคงเหลือวิธีเข้าหลังออกก่อน last in, first out LIFO
การทดลองปฏิบัติ reperformance
การทดสอบ test
การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี audit test
การบวกแนวตั้ง footing
การบัญชี accounting
การบัญชีเงินกองทุน fund accounting
การบัญชีการเงิน financial accounting
การบัญชีต้นทุน cost accounting
การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ job order costing
การบัญชีต้นทุนต่อเนื่อง process costing
การบัญชีต้นทุนทางตรง direct costing
การบัญชีต้นทุนผันแปร variable costing
การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน standard costing
การบัญชีต้นทุนรวม full costing
การบัญชีต้นทุนร่วม full absorption costing
การบัญชีตามความรับผิดชอบ responsibility accounting
การบัญชีตามประเภทของกิจกรรม functiconal accounting
การบัญชีบริหาร administrative accounting
การบัญชีรัฐบาล governmental accounting
การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ merger accounting
การบัญชีสำหรับหน่วยงาน entity accounting
การบัญชีสำหรับองค์การ enterprise accounting
การบันทึกรายการในสมุดบัญชี accounting entry
การปฏิบัติทางการบัญชี accounting practice
การประเมินราคา appraisal
การประมาณการ forecasting
การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา depreciation adjustment
การปรับปรุงรายการ adjustment
การปริวรรตเงินตรา foreian exchange
การปันส่วน, การแบ่งส่วน allocation
การปันส่วนต้นทุน cost allocation
การปิดบัญชีประจำปี annual closing
การผ่านรายการบัญชี posting
การฝากขาย consignment
การพิสูจน์ยอด reconciliation
การยืนยันความถูกต้อง confirmation
การรวมกิจการ consolidation
การรวมกิจการ merger
การร่วมค้า joint venture
การรับรองตั๋วแลกเงิน acceptance
การรับรู้รายได้ revenue recongnition
การลงบัญชี bookkeeping
การลดค่าเงินตรา devaluation
การวางแผนการตรวจสอบบัญชี audit planning
การวางแผนภาษีอากร tax planning
การวิเคราะห์ analysis
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน break-even analysis
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ cost-benefit analysis
การวิเคราะห์ต้นทุน-จำนวน-กำไร cost-volume-profit analysis
การวิจัยตลาด marketing research
การวิจัยทางการตลาด market research
การสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบภายนอก external audit
การสอบยันความถูกต้อง cross check
การอ้างอิงระหว่างกัน cross-reference
เกณฑ์เงินสด cash basis
เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ accrual basis
เกณฑ์ทางการบัญชี basis of accounting
แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี accounting error adjustment
กำไร gains
กำไร profit
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว realized gain (loss)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้น unrealized gain (loss)
กำไรขั้นต้น gross earnings, gross income
กำไรขั้นต้น gross profit
กำไรต่อหุ้น earnings per share
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน primary earnings per share
กำไรผันแปร contribution margin
กำไรส่วนทุน capital gain
กำไรสะสม accomulated income
กำไรสะสม earned surplus
กำไรสะสม retained earnings
กำไรสะสมจัดสรร appropriated retained earnings,
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร unappropriated retained earnings
กำไรสุทธิ earnings
กำไรสุทธิ net profit
กำไรสุทธิก่อนดอกเบี้ยและหลังภาษี earnings before Interest after Tax (EBIAT)
กำไรสุทธิต่อหุ้น earnings before per share (EBIT)
กำหนดเอง arbitrary
กิจกรรม activity
กิจกรรมในการจัดหาเงิน financing activities
กิจกรรมการลงทุน investing actitities
กิจกรรมดำเนินงาน operating activities
ขบวนการ procedure
ของเสีย spoilage
ของคงคลังในระดับที่ปลอดภัย safety stock
ของสูญเสีย waste
ข้อบังคับของบริษัท articles of association,
ข้อบังคับของบริษัท articles of incorporation
ข้อผิดพลาด error
ข้อมูลย้อนกลับ feedback value
ข้อสนเทศทางการบัญชี accounting information
ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี accounting assumption
ข้อสมมุติมูลฐานทางการบัญชี basic assumption of accounting
ขาดทุน loss
ขาดทุนขั้นต้น gross loss
ขาดทุนต่อหุ้น loss per share
ขาดทุนสะสม deficit
ขาดทุนสุทธิ net loss
ขาย sale
ขาย sell
ขายสุทธิ net sales
เข้าครอบครองกิจการ takeover
ความเชื่อถือได้ reliability
ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี audit risk
ความเสี่ยงทางธุรกิจ business risks
ความเห็นแบบมีเงื่อนไข qualified opinion
ความเห็นผู้สอบบัญชี auditor’s opinion
ความครบถ้วน completeness
ความถูกต้องตามที่ควร fairness
ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี auditability
ความลำเอียง bias
ความสม่ำเสมอ consistency
ค่าเช่า rent
ค่าเผื่อ allowance
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ allowance for doubtful accounts
ค่าเผื่อหนี้สูญ allowance for bad debts
ค่าเสี่ยงภัย contingence
ค่าเสื่อมราคา depreciation
ค่าเสื่อมราคาสะสม accumulated depreciation
ค่าแรงงาน wage
ค่าแรงงานทางตรง direct labor
ค่าแรงทางอ้อม indirect labor
ค่าใช้จ่าย expense
ค่าใช้จ่าย overhead
ค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhead
ค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhead expense
ค่าใช้จ่ายโรงงาน manufacturing expense
ค่าใช้จ่ายในการขาย selling expense
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย distribution expense
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน operating expense
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร administrative expense
ค่าใช้จ่ายในการผลิต manufacturing overhead,
ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน absorbed overhead
ค่าใช้จ่ายคงที่ fixed expense
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย accrued expense
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน financial expenses
ค่าใช้จ่ายทางตรง direct overhead
ค่าใช้จ่ายทางอ้อม indirect expense
ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น contingent charge
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี deferred debit
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี deferred expense
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า prepaid expense
ค่าใช้จ่ายอื่น other expenses
ค่าการกุศล charity
ค่าขนส่ง transportation expense
ค่าความนิยม goodwill
ค้างรับค้างจ่าย accrual
ค่าจ้าง wage
ค่าจ้าง, ให้เช่า hire
ค่าจ้างทางตรง direct wages
ค่าซ่อมแซม repair
ค่าธรรมเนียมธนาคาร bank charge
ค่าธรรมเนียมรถบรรทุกสินค้า hire charge
ค่านายหน้า brokerage
ค่านายหน้า commission
ค่าบำรุงรักษา maintenance
ค่าพาหนะเดินทาง travelling expense
ค่าระวาง, ค่าขนส่ง freight
ค่าระวางขาเข้า freight in
ค่าระวางขาออก freight out
ค่าสิทธิ royalty
ค่าสุทธิ net worth
เครดิต credit
เครดิตธนาคาร bank credit
เครื่องเสีย off-line
เครื่องใช้สำนักงาน office equipment
เครื่องจักร machinery
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง furniture and fixtrues
เครื่องพิมพ์ดีด typwriter
เครื่องมือ tool
คำรับรองของผู้สอบบัญชี auditor’s certificate
คำสั่งซื้อ purchases order
คำสั่งผลิต work order
คู่มือการจัดทำงบประมาณ budget manual
คู่มืองานบัญชี accounting manual
งบ, ใบแจ้งยอด statement
งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้เงินทุน statement of sources and applications of funds
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน statement of changes in financial position
งบแสดงฐานะการเงิน statement of financial position
งบกระแสเงินทุน funds flow statement
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร bank reconciliation
งบการเงิน financial statement
งบการเงินเปรียบเทียบ comparative financial statement
งบการเงินคือ งบดุล งบกำไรขาดทุน , รายงานทางการเงิน fianancial statement
งบการเงินประจำปี annual financial statement
งบการเงินรวม combined financial statement
งบการเงินรวม consolidated financial statement
งบการเงินระหว่างกาล interim financial statement
งบการเงินอย่างย่อ condensed financial statement
งบกำไรขาดทุน earnings statement
งบกำไรขาดทุน profit and loss statement
งบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว single-step income statement
งบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น multiple-step income statement
งบกำไรขาดทุน-วิธีแสดงผลการดำเนินงาน current operating performance
งบกำไรสะสม retained earnings statement
งบกำไรสะสมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน financial accounting
งบดุล balance sheet
งบทดลอง trial balance
งบทดลองก่อนปรับปรุง unadjusted trial balance
งบทดลองก่อนปิดบัญชี preclosing trial balance
งบทดลองหลังการปรับปรุง adjusted trial balance
งบทดลองหลังปิดบัญชี closing trial balance
งบบัญชีกระแสเงินสด cash flow statement
งบประมาณ budget
งบประมาณเงินสด cash budget
งบประมาณใหญ่ master budget
งบประมาณกระแสเงินสด cash-flow budget
งบประมาณคงที่ fixed budget
งบประมาณที่จัดสรร appropriation budget
งบประมาณที่สามารถยืดหยุ่นได้ flexed budget
งบประมาณผันแปร flexible budget
งบประมาณผันแปร variable budget
งบประมาณรายจ่ายการลงทุน capital budget
งาน job
งานระหว่างทำ work in process
งานระหว่างผลิต work in progress
เงินเดือน payroll
เงินเดือน salary
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร bank overdraft
เงินเฟ้อ, ค่าเงินลดลง inflation
เงินเริ่มแรก down payment
เงินให้กู้ loan receivable
เงินกองทุนสะสม capital fund
เงินกู้ธนาคาร bank loan
เงินค่างวด installment, instalment
เงินทดรอง advance
เงินทุนหมุนเวียน working capital
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ net working capital
เงินประกัน marginal deposit
เงินปันผล dividend
เงินปันผลค้างจ่าย accrued dividend
เงินปันผลที่ประกาศจ่าย declared dividend
เงินปันผลระหว่างกาล interim dividend
เงินปันผลสะสม accumulated dividend
เงินฝากธนาคาร cash at bank
เงินมัดจำ deposit
เงินลงทุน investment
เงินลงทุนชั่วคราว temporary investment
เงินวางประกัน retention money
เงินสด cash
เงินสดในมือ cash on hand
เงินสดปันผล cash dividend
เงินสดย่อย petty cash
จับต้องไม่ได้ intangible
เจ้าหนี้เงินกู้ loan payable
เจ้าหนี้การค้า account payable
เจ้าหนี้การค้า trade account payable
เจ้าหนี้ตั๋วเงิน bill payable
เจ้าหนี้ตั๋วเงินจ่าย note payable
จำนอง mortgage
จุดคุ้มทุน break-even point
เช็ค cheque
เช็คของขวัญ cashier’s cheque
เช็คที่ธนาคารรับรองการจ่ายเงิน certified check
เช่าซื้อ hire purchase
เชื่อมเข้าโดยตรงกับ local area network LAN
ดอกเบี้ย interest
ดอกเบี้ยค้างจ่าย accrued interest
ดอกเบี้ยค้างจ่าย accrued interest payable
ดอกเบี้ยค้างรับ accued interest receivable
ดัชนี index
เดบิต debit
ต้นทุน cost
ต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า carrying cost
ต้นทุนการแปลงสภาพ conversion cost
ต้นทุนการผลิต cost of production
ต้นทุนกึ่งคงที่ semifixed cost
ต้นทุนขั้นต่ำ prime cost
ต้นทุนขาย cost of sales
ต้นทุนคงที่ fixed cost
ต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost
ต้นทุนคิดเข้างาน absorbed cost
ต้นทุนคิดเข้างาน applied cost
ต้นทุนงานสั่งทำ job cost
ต้นทุนจม sunk cost
ต้นทุนจริง actual cost
ต้นทุนจากการเปลี่ยนแทน replacement cost
ต้นทุนต่อหน่วย cost unit
ต้นทุนต่อหน่วย unit cost
ต้นทุนตามงวดระยะเวลา period cost
ต้นทุนถัวเฉลี่ย average cost
ต้นทุนทางอ้อม indirect cost
ต้นทุนที่ไม่สามารถควบคุมไม่ได้ uncontrollable cost
ต้นทุนที่ควบคุมได้ managed cost
ต้นทุนที่สามารถควบคุมได้ controllable cost
ต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น contingent cost
ต้นทุนบวกค่าขนส่ง cost and freight
ต้นทุนบวกค่าระวาง cost and freight C;F
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ manufacturing cost
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ product cost
ต้นทุนผลิตสินค้า overhead cost
ต้นทุนผันแปร variable cost
ต้นทุนมาตรฐาน standard cost
ต้นทุนร่วม joint cost
ต้นทุนวัสดุ material cost
ต้นทุนวัสดุทางตรง direct material cost
ต้นทุนส่วนแตกต่าง differentail cost
ต้นทุนส่วนที่เพิ่มขึ้น incremental cost
ต้นทุนสินค้าขาย cost of goods sold
ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสำเร็จ cost of goods manufactured
ตราสารแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น warrants
ตราสารจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า currency futures
ตราสารอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า interest rate futures
ตลอดปี year-around
ตลอดปี yearly
ตลาดมืด black market
ตัดออก write-off
ตั๋วเงินที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว floating rate note (FRN)
ตัวแทน agent
ตั๋วแลกเงิน bill of exchange
ตั๋วสัญญาใช้เงิน promissory note
ตัวอย่าง sample
ตารางเวลา schedule
ตารางการจัดอายุหนี้ aging schedule
ถัวเฉลี่ย average
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก weighted average
ถึงกำหนด nature , due
ทบทวน review
ทรัพย์สิน asset
ทรัพย์สินถาวร fixed asset
ทรัพย์สินถาวรไม่มีตัวตน intangible fixed asset
ทรัพย์สินถาวรที่มีตัวตน tangible fixed asset
ทรัสต์รีซีท trust receipt
ทะเบียนเช็ค check register
ทะเบียนใบสำคัญจ่าย voucher register
เทคนิคการตรวจสอบบัญชี audit technique
ที่ดิน land
ที่ดิน property
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ property, plant and equipment
ทุกปี year after year
ทุน capital
ทุนเรือนหุ้น capital stock
ทุนชำระแล้ว paid-in capital
ทุนสำรอง capital reserve
ธนบัตร bank note
นโยบายการบัญชี accounting policies
นักบัญชี accountant
นายหน้า broker
แนวการตรวจสอบบัญชี audit program
แนวความคิด concept
แนวความคิดเบื้องต้น basic concept
แนวทางการตรวจสอบ audit trail
แนวทางการตรวจสอบบัญชี audit guide
นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน account stated
บริษัท จำกัด corporation
บริษัท จำกัด limited company
บริษัทเอกชน private company
บริษัทในเครือ affiliated company
บริษัทใหญ่ holding company
บริษัทใหญ่จำกัด parent company
บริษัทได้รับอนุญาต authorized company
บริษัทจดทะเบียน listed company
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน related company
บริษัทมหาชน จำกัด public company
บริษัทมหาชน จำกัด public limited company
บริษัทย่อย subsidiary company
บริษัทหลักทรัพย์ securities company
บัญชี ฝากเงินธนาคาร bank
บัญชีเงินฝากประจำ deposit account
บัญชีเงินสด cash account
บัญชีเดินสะพัด account current
บัญชีเดินสะพัด current account
บัญชีเบิกใช้ส่วนตัว drawing account
บัญชีแยกประเภท ledger account
บัญชีแยกประเภทซื้อเชื่อ purchases ledger
บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ sales ledger
บัญชีกำไรขาดทุน profit and loss account
บัญชีกำไรขาดทุน revenue account
บัญชีกำไรขาดทุน temporary account
บัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร profit and loss appropriation account
บัญชีคุมยอด control account
บัญชีงบดุล balance sheet account
บัญชีจริง real account
บัญชีจัดสรร appropriation account
บัญชีจ่ายค่าจ้าง wages account
บัญชีต้นทุนรวม absorption costing
บัญชีตรงข้าม contra accounts
บัญชีทุน capital account
บัญชีปรับมูลค่า offset account
บัญชีปรับมูลค่า valuation account
บัญชีพัก suspense account
บัญชีย่อย subsidiary accounts
บัญชีระหว่างโอน clearing accounts
บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า account sales
บัญชีรูปตัว “ที” T- account
บัญชีส่วนบุคคล personal account
บัญชีสาขา branch accounts
บัญชีสาขา detail account
บัตรเงินฝาก certificate of deposit
บันทึกงานตรวจสอบบัญชี audit memorandum
บันทึกทางการบัญชี accounting records
ใบเสร็จรับเงิน receipt
ใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร bank statement
ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร bank statement
ใบแจ้งยอดประจำเดือน monthly statement
ใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ debit note
ใบกำกับสินค้า invoice
ใบกำกับสินค้า sales invoice
ใบตราส่งสินค้า bill of lading
ใบลงเวลาทำงาน job sheet
ใบสั่งงาน job card
ใบสำคัญ voucher
ใบสำคัญรายวันทั่วไป journal voucher
ปลายปีปฏิทิน year-end
ปันส่วน, แบ่งส่วน allocate
ปีงบประมาณ budget period
ปีที่ใช้เป็นปีฐาน base period,
ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี audit year
เป็นอิสระ independent
ผลต่าง variance
ผลต่างในปริมาณการผลิต volume variance
ผลต่างของกำลังการผลิต capacity variance
ผลต่างค่าแรง labor variance
ผลต่างค่าใช้จ่ายโรงงาน factory overhad variance
ผลต่างจากราคา price variance
ผลต่างที่ไม่พอใจ unfavorable variance
ผลต่างที่น่าพอใจ favorable variance
ผลต่างอัตราค่าแรง wage rate variance
ผลที่ต่างจากงบประมาณ budget variance
ผลิตผลพลอยได้ by product
ผลิตภัณฑ์ product
ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ defective product
ผังแสดงจุดคุ้มทุน break-even chart
ผังบัญชี chart of accounts
แผนกการตรวจสอบบัญชี audit plan
แผนภูมิสายการทำงาน flowchart
ผู้ควบคุมบัญชี controller, comptroller
ผู้ตรวจสอบบัญชี auditor
ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต certified internal auditor
ผู้ถือหุ้น shareholder
ผู้ประกอบการ entrepreneur
ผู้ฝากขาย consignor
ผู้รับฝากเงินประเภทเงินฝากประจำ deposit-taker
ผู้รับฝากขาย consignee
ผู้รับสัมปทาน franchisee
ผู้สอบบัญชีคนก่อน predecessor auditor
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต certified public accountant (CPA)
ผู้หัดใหม่, มือใหม่ youngling
พนักงานบัญชี bookkeeper
พ่อค้า seller
พ่อค้า vendor
พันธบัตร bond, debenture
พันธบัตรแปลงสภาพ convertible bond
พันธบัตรที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน secured bond
พิสูจน์ติดตาม trace
พิสูจน์ยืนยัน verify
เพิ่มค่า write up
แฟ้มถาวร permanent file
แฟ้มปัจจุบัน current file

พระราชบัญญัติการบัญชี 2543

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

Accounting Act.B.E.2543(2000)

Accounting Professional Act.B.E 2547(2004)

income tax

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี deferred income tax
ภาษีขาย output tax
ภาษีซื้อ input tax
ภาษีมูลค่าเพิ่ม value added tax
ภาษีธุรกิจเฉพาะ special business tax
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย withholding tax
มรรยาทของผู้สอบบัญชี professional Ethics-Auditor
มาตรฐาน standard
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี audit standard
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี auditing standards
มาตรฐานการบัญชี accounting standard
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting standard
มีเงื่อนไข qualified
มูลค่า value
มูลค่าเพิ่ม added value
มูลค่าเพิ่ม value added
มูลค่าเศษซาก scrap value
มูลค่าการชำระบัญชี liquidation value
มูลค่าตามบัญชี book value
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น book value per share
มูลค่าที่กำหนด stated value
มูลค่าที่ตราไว้หน้าตั๋ว face value
มูลค่าปัจจุบัน present value PV.
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ net present value
มูลค่ายุติธรรม fair value
มูลค่าราคาตลาด market value
มูลค่าราคาประเมิน appraised value
มูลค่าราคาปัจจุบัน present value
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ net realizable value
ไม่มีสิทธิ์ without rights
ยอดคงเหลือ balance
ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร bank balance
ยอดดุลเครดิต credit balance
ยอดดุลเดบิต debit balance
ยอดดุลในบัญชี account balance
ยอดยกไป carry forward
ยอดยกมา bring forward
ยอดยกมา brought forward
ยอดยกมา historical
ยานพาหนะ vehicle
รหัสไปรษณีย์ zip code
รอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี fiscal year
รอบระยะเวลางบประมาณ budget period
รอบระยะเวลาบัญชี accounting period
รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ audit period
ระบบในสำคัญจ่าย voucher system
ระบบการควบคุมภายใน internal control system
ระบบบัญชี accounting system
ระบบบัญชีเดี่ยว single-entry system
ระบบบัญชีคู่ double-entry system
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ management information system (MIS)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี accounting Information system
ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย average collection period
ระยะเวลาคืนทุน payback period
ระยะเวลารอรับชำระหนี้ collection period
รัฐวิสาหกิจ state enterprise
ราคาขาย sales value
ราคาขายปลีก retail price
ราคาคงเหลือ residual value
ราคาต้นทุนในปัจจุบัน current cost
ราคาตลาด market price
ราคาตลาดยุติธรรม fair market value
ราคาต่อหน่วย unit price
ราคาตามบัญชียกมา gross book value
ราคาตามบัญชีสุทธิ net book value
ราคาตามมูลค่า at par
ราคาถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ moving average
ราคาที่ตราไว้ในหลักทรัพย์ par value
ราคาทุนเดิม historical cost
ราคาทุนหรือตลาดที่ต่ำกว่า lower of cost or market
ราคามาตรฐาน standard price
ราคามูลค่าซาก scrap value
ราคายุติธรรม fair price
ราคาสินค้าตามใบอินวอยซ์ free on Board F.O.B.
ราคาสินค้าที่ส่งถึงผู้รับขนสินค้า free on board (F.O.B.)
ราคาสินค้ารวมค่าขนส่ง cost and freight (C;F)
ราคาสินค้ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่ง cost, insurance and freight (C.I.F.)
รายได้ income
รายได้ revenue
รายได้ revenue income
รายได้ค้างรับ accrued income
รายได้ที่เกิดขึ้น realized revenue
รายได้ที่ยังไม่เกิดขึ้น unrealized revenue
รายได้รอการตัดบัญชี unearned revenue
รายได้รอการรับรู้รายได้ deferred income
รายได้รอดการตัดบัญชี deferred revenue
รายได้ส่วนเพิ่ม incremental revenue
รายได้อื่น other income
รายการ transaction
รายการเทียบเท่าเงินสด cash equivalent
รายการทางธุรกิจ business transaction
รายการทางบัญชี accounting transaction
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน non-monetary items
รายการปรับปรุง adjusted entry
รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี audit adjustment
รายการปิดบัญชี closing entry
รายการพิเศษ extraordinary item
รายงานเงินฝากธนาคาร bank report
รายงานการตรวจสอบบัญชี audit report
รายงานของผู้สอบบัญชี auditor’s report
รายงานตรวจสอบบัญชี audit opinion
รายงานประจำปี annual report
รายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข qualified auditor’s report
รายจ่าย expenditure
รายจ่ายการลงทุน capital expenditure
รายจ่ายฝ่ายรายได้ revenue expenditure
รายจ่ายรอการตัดบัญชี deferred charge
รายละเอียดประกอบ supplementary statement
ลดค่า write down
ลดลง subsidize
ล้าสมัย obsolete
ลิขสิทธิ์ copyright
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต letter of credit L/C
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน standby letter of credit
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังใช้ไม่เต็มจำนวน unused letter of credit
ลูกหนี้ debtor
ลูกหนี้ receivable
ลูกหนี้การค้า account receivable
ลูกหนี้จากการขายลด account receivable discounted
ลูกหนี้ตั๋วเงิน bill receivable
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ note receivable
ลูกหนี้รอตัดบัญชี deferred debt
วกเวียนไปมา zigzag
วงเงินสดย่อย imprest cash
วงจร network
วงจรบัญชี accounting cycle
วัฏจักรวงจรการดำเนินงาน operating cycle
วัตถุดิบ material
วัตถุดิบ raw material
วัตถุทางตรง direct material
วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ account day
วัสดุ supply
วัสดุโรงงาน factory agenda
วัสดุทางอ้อม indirect material
วาระการประชุม agenda
วิธีเมื่องานเสร็จสิ้นตามสัญญา completed contract method
วิธีเส้นตรง straight-line method
วิธีกองทุนจม sinking fund method
วิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง batch costing
วิธีการตรวจสอบบัญชี auditing procedure
วิธีการบัญชี accounting procedure
วิธีการบัญชีขายผ่อนส่ง installment method of accounting
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี periodic inventory method
วิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง perpetual inventory method
วิธีคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน of depreciation
วิธีจำนวนผลผลิตที่ได้ productive output method
วิธีชั่วโมงทำงาน service-hours method
วิธีต้นทุนงานสั่งทำ job order costing
วิธีนับผลรวมจำนวนปี sum of the years digits method
วิธียอดลดลง declining balance method
วิธีราคาทุน cost method
วิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น gross profit method
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ percentage of completion method
เศษซาก scrap
ศูนย์ต้นทุนทางอ้อม indirect cost centre
สิทธิการเช่า leasehold
สมการบัญชี accounting equation
สมมติฐาน assumption
สมุดเงินสด cash journal
สมุดเงินสดย่อย peety cash book
สมุดแยกประเภทย่อย subsidiary ledger
สมุดบัญชี book of account
สมุดบัญชีเงินสด cash book
สมุดบัญชีเงินสด cash book C.B.
สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป general ledger
สมุดบัญชีรายวัน journal
สมุดบัญชีรายวันทั่วไป general journal
สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี audit notebook
สมุดบันทึกรายวันส่งคืน purchases return book
สมุดรายวัน day book
สมุดรายวันเงินสดจ่าย cash disbursement journal
สมุดรายวันเงินสดรับ cash receipts journal
สมุดรายวันขั้นต้น book of orginal entry,
สมุดรายวันขาย sales day book
สมุดรายวันขาย sales journal
สมุดรายวันซื้อ bought day book
สมุดรายวันซื้อเชื่อ purchases day book
สลักหลัง endorse
สลักหลัง indorse
ส่วนเกิน surplus
ส่วนเกินจากการประเมินราคา appraisal surplus
ส่วนเกินทุน capital surplus
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น premium on share
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ bond premium
ส่วนเพิ่ม differential
ส่วนเพิ่ม incremental
ส่วนเพิ่มจากต้นทุน mark on
ส่วนเพิ่มจากราคาขาย mark up
ส่วนของผู้ถือหุ้น shareholders’ equity
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของเจ้าของ owners’ equity
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกู้ bond discount
ส่วนที่ลดราคา markdown
ส่วนลด discount
ส่วนลดเงินสด cash discount
ส่วนลดการค้า trade discount
ส่วนลดจ่าย sales discount
ส่วนลดธนาคาร bank discount
ส่วนลดรับ discount received
ส่วนลดรับ purchase discount
สะสม accumulate
สัญญา contract
สัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า forward exchange contract
สัญญาการซื้อขายล่วงหน้า forward contract
สัญญาระยะยาว long-term contract
สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า forward rate agreement
สัปทาน franchise
สาขา branch
สาขาย่อย subsidiary
สาระสำคัญ materiality
สำรอง reserve
สิทธิการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ currency option
สิทธิบัตร patent
สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก packing credit
สินค้า goods
สินค้าคงเหลือ inventory
สินค้าฝากขาย goods on consignment
สินค้าระหว่างผลิต goods in process
สินค้ารับคืน sales return
สินค้าส่งคืน purchases return
สินค้าสำเร็จรูป finished goods
สินทรัพย์จากการลงทุน capital asset
สินทรัพย์ถาวรมีตัวตน tangible fixed asset
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ intanbible asset
สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานจำกัด limited - life asset
สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น contingent asset
สินทรัพย์หมุนเวียน current asset
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว quick asset
สินทรัพย์อื่น other assets,
หน่วยงานการบัญชี accounting unit
หน่วยงานทางการบัญชี accounting entity
หนังสือบริคณห์สนธิ memorandum of association
หนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย letter of undertaking
หนังสือยืนยันยอดจากธนาคาร bank confirmation
หนังสือรับทราบภาระหนี้สิน letter of comfort
หน้าบัญชี folio
หนี้ระยะยาว (ที่เกิน 1 ปี) long-term debt
หนี้สงสัยจะสูญ doubtful accouhts
หนี้สิน liability
หนี้สินโดยประมาณ estimated liability
หนี้สินค้างจ่าย accured liability
หนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล liability dividend
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น contingent liability
หนี้สินระยะยาว long-term liability
หนี้สินระยะสั้น short-term liability
หนี้สินหมุนเวียน current liability
หนี้สินอื่น other liability
หนี้สูญ bad debt
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน footnotes to financial statement
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน notes to financial statement
หลักการเกิดขึ้นของรายได้ revenue realization principle
หลักการบัญชี principles of accounting
หลักการบัญชีเบื้องต้น basic principle of accounting
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป generally accepted accounting principles
หลักความระมัดระวัง conservatism
หลักฐาน evidence
หลักฐาน instrument
หลักฐานการบัญชี accounting evidence
หลักฐานจากการสอบบัญชี audit evidence
หลักทรัพย์ security
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด marketable security
หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต authorized security
หลักทรัพย์จดทะเบียน listed security
หลักทรัพย์ทางกฎหมาย legal mortgage
หลักทรัพย์ที่เป็นที่ดิน land mortgage
หลักราคาทุนเดิม historical cost principle
ห้างหุ้นส่วน partnership
ห้างหุ้นส่วนจำกัด limited partnership
หุ้น bond
หุ้น share
หุ้นกู้ debenture stock
หุ้นกู้ที่มีประกัน guaranteed bond
หุ้นทุน stock
หุ้นทุนจดทะเบียน authorized capital stock
หุ้นทุนที่ได้รับคืน treasury shares
หุ้นทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย unissued capital shares
หุ้นบุริมสิทธิ preferred stock
หุ้นปันผล stock dividend
หุ้นส่วน partner
หุ้นสามัญ common stock
อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน estate
อัตรา (ดอกเบี้ย) ที่แท้จริง effective rate (of interest)
อัตราแลกเปลี่ยน exchange rate
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว flexible exchange rate
อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า account receivable turnover
อัตราการซื้อขายล่วงหน้า forward rate
อัตราการหมุนของสินค้า inventory turnover
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ asset turnover
อัตรากำไรต่อดอกเบี้ยจ่าย time-interest-earned
อัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม composite depreciation rate
อัตราค่าแรงรายวัน day rate
อัตราค่าใช้จ่ายการผลิตกำหนดล่วงหน้า predetermined overhead rate
อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสุด prime rate
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ prime rate
อัตราผลตอบแทน rate of return
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ return on common equity
อัตราส่วน ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว quick ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน current ratio
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว quick ratio
อัตราส่วนของกำลังการผลิต capacity ratio
อัตราส่วนสภาพคล่อง liquidity ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ debt ratio
อากรแสตมป์ stamp duty
อาคาร building, plant
อาชีพบัญชี, งานบัญชี accountancy
อายุการใช้งาน useful life
เอกสารการจัดทำงบประมาณ budget document
เอกสารจากแหล่งภายนอก external document
เอกสารทางการเงิน เช่น เช็คหรือตั๋วแลกเงิน financial expense
เอกสารสำหรับสินเชื่อ documentary credit
อำนาจซื้อ purchasing power
อุปกรณ์ equipment

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานจดทะเบียนธุรกิจ/ Vocabularies Relevant to the Business Registration
งานทะเบียนพาณิชย์
Commercial Registration
1. ทะเบียนพาณิชย์ Commercial registration
2. พาณิชยกิจ Commercial businesses
3. นายหน้า,ตัวแทน Agent
4. ประกอบกิจการหัตถกรรม Conducting handicraft businesses
5. ประกอบกิจการขนส่ง Conducting transportation businesses
6. การขนส่งโดยเรือ Transportation via ship
7. การขนส่งโดยรถไฟ Transportation via rail
8. การขนส่งโดยรถราง Transportation via tram
9. การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง Transportation via bus
10. การขายทอดตลาด Sale by auction
11. การรับซื้อขายที่ดิน Land trading
12. การให้กู้ยืมเงิน Lending
13. การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Foreign exchange
14. ประกอบกิจการธนาคาร Conducting banking businesses
15. ประกอบกิจการโพยก๊วน Conducting gambling businesses
16. ประกอบกิจการซื้อขายตั๋วเงิน Conducting pawn businesses
17. ประกอบกิจการโรงรับจำนำ Conducting pawn businesses
18. ประกอบกิจการโรงแรม Conducting hotel businesses
19. ประกอบกิจการขายอัญมณี Conducting jewelry businesses
20. กิจการขายหรือบริการผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต Conducting sale or service businesses via internet
21. การให้บริการฟังเพลงร้องเพลงคาราโอเกะ Karaoke service
22. การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์ Game service
23. การให้บริการตู้เพลง Song Booth service
24. ขาย ให้เช่าแผ่นซีดี ดีวีดี เพื่อการบันเทิง Sale and rent of CD, DVD for entertainment
25. กิจการค้าเร่ แผงลอย Stall businesses
26. กิจการบำรุงศาสนา Religious businesses
27. กิจการเพื่อการกุศล Charitable businesses
28. กิจการของส่วนราชการ Government unit’s businesses
29. กิจการของมูลนิธิ Foundation’s businesses
30. กิจการของสมาคม Association’s businesses
31. กิจการสหกรณ์ Cooperative’s businesses
32. การแสดงรายการอันเป็นเท็จ Demonstrating false transactions
33. การปลอมปนสิ้นค้า Counterfeiting products
34. การฉ้อโกงประชาชน Deceitful action
35. การถูกโอนใบทะเบียนพาณิชย์ Commercial registration certificate is transferred
   
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
Partnership Registration
36. ห้างหุ้นส่วนสามัญ Ordinary Partnership
37. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล Juristic Ordinary Partnership
38. ห้างหุ้นส่วนจำกัด Limited partnership
39. หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิด Limited partnership
40. หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด Partner without limit
41. นิติบุคคล Juristic person
42. บุคคลธรรมดา Ordinary person
43. บุคคลต่างด้าว Alien
44. คณะบุคคล Group of person
45. หุ้นส่วนผู้จัดการ Managing partner
46. สัญญาของผู้เป็นหุ้นส่วน Partner’s contracts
47. การให้สัตยาบัน Giving word of honor
48. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน Objective of partnership
49. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทจำกัด Objective of Company Limited
50. ลงลายมือชื่อ Sign / signature
51. การอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียน Appeal registrar’s order
52. การแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ Informing appeal’s right
53. การปฏิเสธการรับจดทะเบียน Denying the registration
54. การเพิกถอนคำขอจดทะเบียน Repealing the request for registration
55. บริษัทจำกัด Company limited
56. การเสนอขายหุ้น Share’s offering
57. กรรมการ, กรรมการผู้มีอำนาจ Director / authorized director
58. กรรมการผู้จัดการ Managing director
   
การจดทะเบียนบริษัท
Company’s Registration
59. คณะกรรมการ Board of Directors
60. ผู้เริ่มก่อการ Persons who start up the company
61. หนังสือนัดประชุม Invitation letter to attend the meeting
62. การประชุมตั้งบริษัท Company establishment’s meeting
63. การประชุมคณะกรรมการ Board’s meeting
64. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น Extraordinary shareholders’ meeting
65. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น Ordinary shareholders’ meeting
66. มติที่ประชุม Meeting resolution
67. มติพิเศษ Extraordinary resolution
68. คะแนนเสียงข้างมาก Majority vote
69. คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ Unanimous vote
70. ตราประทับ Seal
71. ดวงตรา Seal
72. ตราดุน, ตรานูน Convex seal
73. การแก้ไขรายการทางทะเบียน Modification of registered transaction
74. วัตถุประสงค์ของบริษัทจำกัด Objective of company limited
75. การเพิ่มทุน Capital increase
76. การลดทุน Capital decrease
77. การควบบริษัท Company’s merger
78. การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน Registered partnership’s merger
79. การจดทะเบียนแปรสภาพ Registering for transformation
80. อายุความ Prescription in law
81. ข้อความอันเป็นเท็จ False statement
82. ข้อเท็จจริง Fact
83. การถอนทะเบียนบริษัทร้าง Repealing unoccupied company’s registration
84. การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนร้าง Repealing unoccupied registered partnership’s registration
85. การขีดชื่อออกจากทะเบียน Crossing the name from the register
86. ข้อบังคับบริษัท Company’s regulation
87. ขัดต่อกฎหมาย Contradicting with the law
88. ขาดอายุความ Prescription in law expires
89. งบการเงิน Financial statement
90. งบกำไรขาดทุน Profit and loss statement
91. งบดุล Balance sheet
92. เงินปันผล Dividend
93. หมายเหตุประกอบงบการเงิน Note to financial statement
94. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต Certified Public Accountant
95. การตรวจการงาน Auditing the work
96. การจองชื่อนิติบุคคล Reserving the juristic person’s name
97. ใบจองชื่อ Name reservation slip
98. สิ่งที่นำมาลงหุ้น Invested items
99. ทุนจดทะเบียน Registered capital
100. ใบสำคัญการชำระเงินค่าหุ้น Share Payment Certificate
101. ใบสำคัญการชำระเงินลงหุ้น Share Payment Certificate
102. การจองซื้อหุ้น Reserving to buy shares
103. หุ้น Share
104. หุ้นสามัญ Common share
105. หุ้นบุริมสิทธิ Preferred share
106. ผู้ถือหุ้น Shareholders
107. หุ้นระบุชื่อ Named shares
108. หุ้นผู้ถือ Shares with holder
109. ใบหุ้น Share certificate
110. หุ้นกู้ Bond
111. ผู้จองหุ้น Persons who reserve the share
112. สมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น Book of shareholders’ registration
113. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น List of shareholders’ names
114. หนังสือแจ้งเจ้าหนี้ Letter to inform creditors
115. หนังสือบริคณห์สนธิ Memorandum of association
116. หนังสือมอบอำนาจ Letter of power of attorney
117. ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล Authorized officer on behalf of the juristic person
118. แบบคำขอจดทะเบียน Request for Registration Form
119. เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน Attachment
120. การโอนหุ้น Share’s transfer
121. หนังสือสัญญาการโอนหุ้น Share transfer contract
122. กรรมสิทธิ์ Ownership
   
หน่วยงาน/ ตำแหน่ง/ ชื่อกฎหมาย
Unit / Position / Name of Law
123. กระทรวงพาณิชย์ Minister of Commerce
124. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Department of Business Development
125. สำนักทะเบียนธุรกิจ Office of Business Registration
126. สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ Office of Business Registration Service
127. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง Office of the Central Company and Partnership Registration
128. สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจำกัด Office of the Company Limited and Partnership Registration
129. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด Provincial Business Development Office
130. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Civil and Commercial Code
131. ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท Rule of Office of the Company Limited and Partnership Registration
132. คำสั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Order of Department of Business Development
133. คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท Order of Office of the Company Limited and Partnership Registration
134. พระราชบัญญัติ Act
135. พระราชบัญญัติกำหนดความผิดของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 Act on Identification of the Offense of Registered Partnership, Limited Partnership, Company Limited, Association and Foundation B.E. 2499
136. พระราชกำหนด Emergency Decree
137. พระราชกฤษฎีกา Royal Decree
138. นายทะเบียน Registrar
139. นายทะเบียนกลาง Central Registrar
   
แบบพิมพ์/ เอกสารประกอบคำขอ
Form/ Attachment
140. แบบคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน Form for requesting the partnership’s registration
141. แบบคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด Form for requesting the company limited’s registration
142. หนังสือรับรอง Certificate
143. แบบรายการจดทะเบียนจัดตั้ง Form regarding the transaction for registering the establishment
144. คำรับรองลายมือชื่อพยาน Certificate of witness’s signature
145. แบบรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม Form for additional registered transaction
146. แบบคำขอจดทะเบียนเลิก Form for requesting the liquidation
147. แบบคำขอจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี Form for requesting the completeness of liquidation
148. แบบรายการจดทะเบียนเลิก Form for the liquidation
149. แบบรายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี Form for the completeness of liquidation
150. รายงานการชำระบัญชี Liquidation report
151. รายละเอียดสมุดบัญชี Details of account book
152. แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการ ประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท Form for the company / partnership’s business operations
153. แบบคำขอตรวจเอกสาร Form for requesting the document audit
154. แบบจองชื่อนิติบุคคล Form for reserving juristic person’s name
155. แบบคำขอหนังสือรับรอง Form for requesting the certificate
156. คำขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนไม่ รับจดทะเบียน Request for registration that the registrar does not obtain the registration
157. คำขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนสั่งจำหน่าย Request for registration that the registrar orders to dispose
158. หนังสือคัดค้านการจดทะเบียน Letter to object the registration
159. หนังสือชี้แจงการจดทะเบียน Letter to explain the registration
160. หนังสือลาออกจากราชการ Resignation letter
161. หนังสือยินยอมการใช้สถานที่ Approval letter of the use of place
162. แบบรับรองลายมือชื่อ Form for certifying the signature
163. รายงานการประชุม Meeting report
164. สำเนาทะเบียนบ้าน Copy of registered address
165. สำเนาเอกสารสิทธิ์ของสำนักงาน และของผู้ชำระบัญชี Copy of the document demonstrating the right of the liquidator’s office and the liquidator
166. หลักฐานใบแจ้งความ Police report
167. การลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ Advertising on the newspaper
168. ข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ Published regulation
169. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของ Registration certificate of the original company
170. บริษัทเดิมที่ควบ Registration certificate of the original company
171. สำเนาคำพิพากษา Copy of court’s decision
172. หมายบังคับคดีของศาล Summons
173. คำสั่งศาล Court’s order

รวบรวมโดย นายจรัส อินทร์คงCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี