ตรวจสอบบัญชี,ทำบัญชี,สำนักงานบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,สอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,สำนักงานตรวจสอบบัญชี,ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต,รับตรวจสอบบัญชี รับทำบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ กฏหมาย ว่าความ
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อเรา/Contact us
dot
bulletติดต่อเรา/Contact us
dot
บริการของสำนักงาน
dot
bulletตรวจสอบบัญชี
bulletบริการทาง บัญชี ภาษี
bulletจดทะเบียนบริษัท
bulletบริการด้านกฏหมาย
bulletบริการยื่นแบบและนำส่งภาษี
dot
บริการตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ
dot
bulletตรวจค้นข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ
bulletตรวจค้นข้อมูลงบการเงิน
bulletรายชื่อผู้ทำบัญชี
bulletรายชื่อผู้สอบบัญชี ( CPA )
bulletรายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - กรมสรรพากร (TA)
bulletชื่อผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล
bulletผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีแจ้งชื่อห้างฯที่ตรวจสอบ
bulletชื่อผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletงบการเงินบริษัทจดทะเบียน
bulletปฏิทินภาษี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้ทุกธนาคาร
dot
บริการคลังข้อมูลบัญชี
dot
bulletระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 13 หลัก
bulletจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletยื่นแบบชำระภาษีออนไลน์
bulletหน่วยบริการภาษีใน กรุงเทพฯ
bulletตรวจค้นข้อมูลขอคืนภาษี ภงด.90,91
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานทำบัญชีของผู้ทำบัญชี
bulletแจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี CPA
bulletยื่นแบบ บภ.แจ้งเพิ่ม ลด งานสอบบัญชี TA
bulletตรวจค้นหลักสูตร CPD ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletแบบฟอร์มเอกสารต่างๆของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletแบบฟอร์มเอกสารสภาวิชาชีพบัญชี
bulletเครื่องมือช่วยในการสอบบัญชี (Audit Tools) ของสภาวิชาชีพบัญชี
bulletแบบฟอร์มภาษีกรมสรรพากร
bulletแบบฟอร์มประกันสังคม
bulletแบบฟอร์มจดทะเบียนของกรมพัฒน์ฯ(DBD)
bulletรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
bulletความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
bulletศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
bulletศัพท์บัญชี อังกฤษ-ไทย
bulletคำถามบัญชี/สอบบัญชีที่พบบ่อย
bulletความแตกต่างระหว่าง CPA และ TA
bulletคุณวุฒิการศึกษาทางการบัญชีที่สภาวิชาชีพรับรอง
dot
กฏหมายทั่วไป และ ภาษีอากร
dot
bulletความรู้เรื่องภาษี-ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร
bulletข้อหารือภาษีอากร
bulletแบบฟอร์มสัญญาต่างๆทางกฏหมาย
bulletแบบฟอร์มศาล/แบบพิมพ์ศาล
bulletรวมประมวลกฏหมาย
bulletความผิดอาญา ที่ยอมความได้
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (1)
bulletคลีนิกกฏหมาย จาก หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (2)
bulletรู้ทันภัยใกล้ตัว จาก หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (1)
dot
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
dot
bulletข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
bulletกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
bulletเส้นทางการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
bulletTA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง
bulletประกาศผลสอบ CPA
bulletข้อสังเกตจากคณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบของ TA โดยสรุป
bulletข้อสังเกตุจากอนุกรรมการผู้ตรวจข้อสอบ CPA โดยสรุป (จากสภาวิชาชีพ)
bulletUpdate มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ และร่างการตีความ จากสภาวิชาชีพบัญชี
bulletขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ เป็นผู้สอบบัญชี (CPA)
dot
คำถามน่ารู้เกี่ยวกับการทำบัญชี(ข้อมูลจากสภาวิชาชีพบัญชี)
dot
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
bulletปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
bulletปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
bulletปัญหาเกี่ยวกับการรายงานการสอบบัญชี
bulletคำถามที่พบบ่อย : บัญชีธุรกิจ และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
bulletประเด็นคำถาม-คำตอบที่เป็นประโยชน์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletคำถามที่ถูกถามบ่อย จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletประเด็นคําถาม - คําตอบ เกี่ยวกับการทำบัญชีและสอบบัญชี ของ กองกำกับบัญชีธุรกิจ
dot
ตัวอย่าง แนวการสอบบัญชี โดยย่อ
dot
bulletเงินสดและเงินฝากธนาคาร
bulletลูกหนี้การค้า
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
bulletสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
bulletสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
bulletเงินลงทุน
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น
bulletเงินกู้ยืม
bulletส่วนของผู้ถือหุ้น
bulletรายได้
bulletซื้อสินค้า
bulletต้นทุนขาย
bulletค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
bulletการรับเงิน แนวการรับเงิน
bulletการจ่ายเงิน แนวการจ่ายเงิน
bulletแนวการสอบบัญชี เงินเดือน
bulletการจัดทำแนวทางการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
dot
มรรยาท (จรรยาบรรณ) ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
dot
bulletมรรยาท (จรรยาบรรณ) ของ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(เดิม)
bulletจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (ออกใหม่ปี 53)
bulletคำชี้แจงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชี
bulletคำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ สำหรับผู้ทำบัญชี
bulletจรรยาบรรณ ของ ผู้สอบบัญชี ภาษีอากร
bulletความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
dot
ตัวอย่างรายงานการสอบบัญชี (บางส่วน)
dot
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บังคับ 31 ธ.ค 65 เป็นต้นไป
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(์NPAEs)
bulletตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชีงบเลิกกิจการ ณ วันจดทะเบียนเลิกกิจการ
bulletรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของ TA (ท.ป.194/2555)
bulletตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
bulletรายงานของมูลนิธิและสมาคม
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2544 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ยกเลิกแล้วในปี 2551-ไม่ใช้แล้ว)
dot
bulletงบการเงิน ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletงบการเงิน บริษัทจำกัด
bulletงบการเงิน บริษัทมหาชนจำกัด
bulletงบการเงิน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletงบการเงิน กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2551 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เริ่มใช้ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2553)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletประเด็นคำถาม – คำตอบประกาศกรม เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้ 1 มกราคม 2554 - 31 ธันวาคม 2566)
dot
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด (ยกเลิกปี 2562)
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด เริ่มใช้ 1 มค 63
dot
กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) เริ่มใช้ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) ล่าสุด
dot
bulletประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม)
bulletคำชี้แจงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566
bulletรูปแบบรายการย่อ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ บริษัทมหาชนจำกัด
bulletรูปแบบรายการย่อ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ
bulletรูปแบบรายการย่อ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
dot
ตัวอย่างการจดทะเบียนธุรกิจ
dot
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน/จำกัด
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
bulletตัวอย่างการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
dot
ตัวอย่าง การควบคุมภายใน โดยย่อ
dot
bulletการควบคุมภายใน การรับเงิน
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินสดย่อย
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเช็ค
bulletการควบคุมภายใน การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง
bulletการควบคุมภายใน การขาย
bulletการควบคุมภายใน การซื้อ
bulletการควบคุมภายใน ลูกหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน เจ้าหนี้การค้า
bulletการควบคุมภายใน สินค้าคงเหลือ
bulletการควบคุมภายใน สินทรัพย์ถาวร
dot
ตัวอย่าง กระดาษทำการ ตรวจสอบบัญชี (working paper)
dot
bulletเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
bulletกระดาษทำการ ตรวจนับเงินสดย่อย
bulletทดสอบความถูกต้องการรับเงิน
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการจ่ายเงิน
bulletกระดาษทำการ เงินลงทุน
bulletลูกหนี้การค้า (1)
bulletลูกหนี้การค้า (2)
bulletสินค้าคงเหลือ
bulletการตรวจตัดยอดขาย
bulletการตรวจตัดยอดซื้อ
bulletสินทรัพย์ถาวร (1)
bulletทรัพย์สินถาวร (2)
bulletทรัพย์สินถาวร (3)
bulletสินทรัพย์อื่น
bulletเงินกู้ยืม 1
bulletเงินกู้ยืม 2
bulletเจ้าหนี้การค้า
bulletหนี้สินหมุนเวียนอื่น+ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
bulletทุน
bulletกำไรสะสม
bulletรายได้และค่าใช้จ่าย
bulletรายได้
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการขาย
bulletการทดสอบความถูกต้องของรายการซื้อ
bulletวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
dot
Links ในเมืองไทยที่น่าสนใจ
dot
bulletข่าวและหนังสือพิมพ์
bulletเว็บยอดฮิต
bulletหน่วยงานราชการ
bulletองค์กรต่างๆ
bulletหน่ายงานกฏหมายและศาล
bulletเว็บไซด์พื้นฐาน
bulletวารสาร สรรพากรสาส์น
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสภาทนายความ
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletศาลภาษีอากรกลาง
bulletตรวจหวย ( ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล)
bulletรวมเวบไซด์ หางาน สมัครงาน
bulletรวมเวบไซด์ เกมส์ออนไลน์
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Webboard
dot
bulletWebboard
bulletเวบไซด์การเดินทาง


www.google.co.th
www.sanook.com
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
สภาวิชาชีพบัญชี
กรมสรรพากร
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


สรุปมาตรฐานการบัญชี และการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ article

หน้า ๑๗

เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๙๐ ง       ราชกิจจานุเบกษา    ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๒

 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๗ () และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.. ๒๕๔๗ ที่กำหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทำบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้

สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีในการประชุมครั้งที่ ๙ (/๒๕๕๑) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.. ๒๕๕๑ ให้จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ตามตารางแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๒

เกษรี ณรงค์เดช

นายกสภาวิชาชีพบัญชี

 

International Accounting Standards

มาตรฐานการบัญชี

No.

Name

ฉบับที่

ชื่อมาตรฐาน

IAS 1

Presentation of Financial Statements

ฉบับที่ ๑

การนำเสนองบการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๓๕ เดิม)

IAS 2

Inventories

ฉบับที่ ๒

สินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๓๑ เดิม)

IAS 7

Cash Flow Statements

ฉบับที่ ๗

งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๒๕ เดิม)

IAS 8

Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors

ฉบับที่ ๘

นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญช ีและข้อผิดพลาด (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๓๙ เดิม)

IAS 10

Events after the Balance Sheet Date

ฉบับที่ ๑๐

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ปรับปรุง ๒๕๔๙) (ฉบับ ๕๒ เดิม)

IAS 11

Construction Contracts

ฉบับที่ ๑๑

สัญญาก่อสร้าง (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๔๙ เดิม)

IAS 12

Income Taxes

ฉบับที่ ๑๒

ภาษีเงินได

IAS 14

Segment Reporting

ฉบับที่ ๑๔

การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ฉบับ ๒๔ เดิม)

IAS 16

Plant Property and Equipment

ฉบับที่ ๑๖

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๓๒ เดิม)

IAS 17

 Leases

ฉบับที่ ๑๗

สัญญาเช่า (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๒๙ เดิม)

IAS 18

 Revenue

ฉบับที่ ๑๘

รายได้ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๓๗ เดิม)

IAS 19

 Employee Benefits

ฉบับที่ ๑๙

ผลประโยชน์ของพนักงาน

IAS 20

Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance

ฉบับที่ ๒๐

การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

IAS 21

The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates

ฉบับที่ ๒๑

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๓๐ เดิม)

IAS 23

Borrowing Costs

ฉบับที่ ๒๓

ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๓๓ เดิม)

IAS 24

 Related Party Disclosures

ฉบับที่ ๒๔

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๔๗ เดิม)

IAS 26

Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

ฉบับที่ ๒๖

การบัญชีและการรายงานสำหรับโครงการผลประโยชน ์ตอบแทนภายหลังเกษียณอาย ุ

IAS 27

Consolidated and Separate Financial Statements

ฉบับที่ ๒๗

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๔๔ เดิม)

IAS 28

Investments in Associates

ฉบับที่ ๒๘

เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๔๕ เดิม)

IAS 29

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies

ฉบับที่ ๒๙

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

IAS 30

Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions

ฉบับที่ ๓๐

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน (ปรับปรุง ๒๕๔๙) (ฉบับ ๒๗ เดิม)

IAS 31

 

Interests in Joint Ventures

ฉบับที่ ๓๑

 

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๔๖ เดิม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Accounting Standards

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการบัญชี

No.

Name

ฉบับที่

ชื่อมาตรฐาน

IAS 32

 Financial Instruments: Presentation   

ฉบับที่ ๓๒

การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๔๘ เดิม)

IAS 33

Earnings per Share

ฉบับที่ ๓๓

กำไรต่อหุ้น (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๓๘ เดิม)

IAS 34

Interim Financial Reporting

ฉบับที่ ๓๔

งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๔๑ เดิม)

IAS 36

Impairment of Assets

ฉบับที่ ๓๖

การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๓๖ เดิม)

IAS 37

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

ฉบับที่ ๓๗

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่อาจ เกิดขึ้น (ฉบับ ๕๓ เดิม)

IAS 38

 Intangible Assets

ฉบับที่ ๓๘

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

IAS 39

Financial Instruments: Recognition and Measurement

ฉบับที่ ๓๙

การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

IAS 40

 Investment Property

ฉบับที่ ๔๐

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

IAS 41

Agriculture

ฉบับที่ ๔๑

เกษตรกรรม

 

International Financial Reporting Standards

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

No.

Name

ฉบับที่

ชื่อมาตรฐาน

IFRS 1

First - Time Adoption of International Financial Reporting Standards

ฉบับที่ ๑

การปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินครั้งแรก

IFRS 2

 Share-based Payment

ฉบับที่ ๒

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ

IFRS 3

 Business Combinations

ฉบับที่ ๓

การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๔๓ เดิม)

IFRS 4

 Insurance Contracts

ฉบับที่ ๔

สัญญาประกันภัย

IFRS 5

Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations

ฉบับที่ ๕

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานท ี่ยกเลิก (ปรับปรุง ๒๕๕๐) (ฉบับ ๕๔ เดิม)

IFRS 6

 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources

ฉบับที่ ๖

การสำรวจและการประเมินค่าสินแร

IFRS 7

 Financial Instruments: Disclosures

ฉบับที่ ๗

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

IFRS 8

 

 Operating Segment

 

ฉบับที่ ๘

 

ส่วนงานปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการบัญชีไทย (TAS) กับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS)

ฉบับที่
ชื่อมาตรฐาน
IAS
ฉบับที่
วันถือปฏิบัติ
ยกเลิก TAS
ประกาศใช้ตาม
กฎหมาย
และปรับปรุง
-
แม่บทการบัญชี
Frame Work
-
1
กบช.
42/2543
1
ข้อสมมติขั้นมูลฐานของการบัญชี
IAS 1
1 กุมภาพันธ์ 2522
และยกเลิกโดยแม่บทการบัญชี
-
 
2
นโยบายการบัญชี
IAS 8
1 กันยายน 2522
และยกเลิกโดย TAS 35
-
 
3
รายการพิเศษ
IAS 8
1 กันยายน 2522
และยกเลิกโดย TAS 39
-
 
4
การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี
IAS 8
1 กันยายน 2522
และยกเลิกโดย TAS 39
-
 
5
กำไรต่อหุ้น
-
1 กันยายน 2522
และยกเลิกโดย TAS 38
-
 
6
การรับรู้รายได้
IAS 18
1 กันยายน 2522
และยกเลิกโดย TAS 37
-
 
7
การบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อทางด้านผู้ให้เช่าซื้อ
IAS 17
28 กุมภาพันธ์ 2530 และยกเลิกโดย ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2550
-
กบช.
42/2543
8
การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา
IAS 11
1 มกราคม 2531
และยกเลิกโดย TAS 49
-
 
9
การบัญชีสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
IAS 16
1 มกราคม 2532
และยกเลิกโดย TAS 32
-
 
10
การบัญชีค่าเสื่อมราคา
IAS 4
1 มกราคม 2531
และยกเลิกโดย TAS 32
-
 
11
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
-
1 กรกฏาคม 2532
-
กบช.
42/2543
12
การบัญชีสำหรับหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาด
-
1 กรกฎาคม 2532
และยกเลิกโดย TAS 40
-
 
13
การเปิดเผยข้อมูลของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
IAS 24
1 กรกฎาคม 2532
และยกเลิกโดย TAS 47
-
 
14
การบัญชีสำหรับการวิจัยและพัฒนา
IAS 9
1 มกราคม 2533
และยกเลิกโดย ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2550
-
กบช.
42/2543
15
การตั้งต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน
IAS 23
1 มกราคม 2533
และยกเลิกโดย TAS 33
-
 
16
สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
IAS 13
1 มกราคม 2533
และยกเลิกโดย TAS 35
-
 
17
การบัญชีเกี่ยวกับการลงทุน
IAS 25
31 ธันวาคม 2534
และยกเลิกโดย TAS 40
-
 
18
การบัญชีสำหรับการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
IAS 28
31 ธันวาคม 2534
และยกเลิกโดย TAS 45
-
 
19
งบการเงินรวม
IAS 27
31 ธันวาคม 2534
และยกเลิกโดย TAS 44
-
 
20
การบัญชีสำหรับการรวมกิจการ
IAS 22
31 ธันวาคม 2534
และยกเลิกโดย TAS 43
-
 
21
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า และเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
IAS 10

31 ธันวาคม 2534
และยกเลิกโดย TAS 52 และ 53

-
 
22
สินค้าคงเหลือ
IAS 2
31 ธันวาคม 2534
และยกเลิกโดย TAS 31
-
 
23
ข้อมูลที่ควรเปิดเผยในงบการเงิน
IAS 5
1 มกราคม 2535
และยกเลิกโดย TAS 35
-
 
24*
การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
* ไม่ใช้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
IAS 14
Segment Reporting
1 มกราคม 2537
(เฉพาะบริษัทจดทะเบียน)
-
กบช.
42/2543
25*
งบกระแสเงินสด (ปรับปรุง 2550)
* ไม่ใช้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
IAS 7
Cash Flow Statement
1 มกราคม 2537
 
1 มกราคม 2551
-
-กบช.
42/2543
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550
26
การรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
1 เมษายน 2537
-
กบช.
42/2543
27
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน(ปรับปรุง 2549)
IAS 30
Disclosures in the Financial Statement of Banks and Similar Financial Institutions
1 มกราคม 2538
-
กบช.
42/2543
28
การบัญชีสำหรับหนี้แปลงสภาพและหนี้ที่ออกพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้น
-
29 สิงหาคม 2537
และยกเลิกโดย TAS 48
-
29
การบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ปรับปรุง 2550)
IAS 17
Leases

- 1 มกราคม 2539
สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด
-1 มกราคม 2542
สำหรับกิจการอื่น

-1 มกราคม 2551

-
กบช.
42/2543
 
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2550
30
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(ปรับปรุง 2550)
IAS 21
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
1 มกราคม 2539
-
กบช.
42/2543
31
สินค้าคงเหลือ (ปรับปรุง 2550)
IAS 2
Inventories
1 มกราคม 2540

-1 มกราคม 2551

-
-กบช.
42/2543
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2550
32
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์(ปรับปรุง 2550)
IAS 16(1998)
Property,Plant and Equipment
1 มกราคม 2542
*ยกเลิก TAS 9,10
9,10
กบช.
42/2543
33
ต้นทุนการกู้ยืม (ปรับปรุง 2550)
IAS 23(1993)
Borrowing Costs
1 มกราคม 2542
*ยกเลิก TAS 15
 
1 มกราคม 2551
15
-กบช.
42/2543
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550
34
การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
* มีแก้ไขปี 2545
SFAS 15,114
30 กันยายน 2541
-
กบช.
48/2545
35
การนำเสนองบการเงิน
(ปรับปรุง พ.ศ.2550)
IAS 1(1997)
Presentation of Financial Statements
1 มกราคม 2542
*ยกเลิก TAS 2, 16, 23
1 มกราคม 2551
2, 16 และ 23
กบช.
42/2543
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 38/2550
36*
การด้อยค่าของสินทรัพย์(ปรับปรุง 2550) 
* ไม่ใช้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
IAS 36(1998)
Impairment of Assets
1 มกราคม 2542
-
กบช.
42/2543
37
การรับรู้รายได้(ปรับปรุง 2550)
IAS 18(1993)
Revenues
1 มกราคม 2542
*ยกเลิก ฉบับที่ 6
6
กบช.
42/2543
38
กำไรต่อหุ้น(ปรับปรุง 2550)
IAS 33(1997)
Earnings per Share
1 มกราคม 2542
*ยกเลิก ฉบับที่ 5
5
กบช.
42/2543
39

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด(ปรับปรุง 2550)

IAS 8(1993)
Accounting Policies Changes in Accounting Estimates and Errors
1 มกราคม 2542
*ยกเลิก ฉบับที่ 3, 4
 
1 มกราคม 2551
3, 4
กบช.
42/2543
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 38/2550
40
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
IAS 25,39
SFAS 115
1 มกราคม 2542
ยกเลิก TAS 12, 17
12, 17
กบช.
42/2543
41
งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2550)
IAS 34(1998)
Interim Financial Reporting
1 มกราคม 2543
 
1 มกราคม 2551
-
กบช.
42/2543
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 38/2550
42
การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน
AICPA
1 มกราคม 2543
-
กบช.
42/2543
43
การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2550)
IAS 22(1998)
IFRS No.3 Business Combination 2006
1 มกราคม 2543
*ยกเลิก TAS 20
 
20
-กบช.
42/2543
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2550
44*
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปรับปรุง 2550)
* ไม่ใช้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
IAS 27(1994), IAS 39(1998)
Consolidated and Separate Financial Statements
1 มกราคม 2543
ยกเลิก TAS 19
 
 
1 มกราคม 2550
19
-กบช.
42/2543
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550
45*
การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2550) 
* ไม่ใช้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
IAS 28(1998),
IAS 39(1998)
Investment in Associates
1 มกราคม 2543
*ยกเลิก TAS 18
 
1 มกราคม 2550
18
-กบช.
42/2543
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550
46
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2550)
IAS 31(1998)
Interests in Joint Ventures
1 มกราคม 2543
 
1 มกราคม 2550
-
-กบช.
42/2543
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550
47*

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ปรับปรุง 2550) 
* ไม่ใช้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน

IAS 24(1994)
Related Party Disclosures
1 มกราคม 2543
*ยกเลิก TAS 13
13
กบช.
42/2543
48*
การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงิน(ปรับปรุง 2550) 
* ไม่ใช้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทมหาชน
IAS 32(1998),
IAS 39(1998)
Financial Instruments : Presentation
1 มกราคม 2543
*ยกเลิก TAS 28
28
กบช.
42/2543
49
 
 
 
สัญญาก่อสร้าง (ปรับปรุง 2550)
IAS 11(1993)
Construction Contracts
1 มกราคม 2544
*ยกเลิก TAS 8
1 มกราคม 2546
 
1 มกราคม 2551
8
-กบช.
48/2545
-ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550
 
  51 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน IAS NO.38, Intangible asset (December 31,2006 1 มกราคม 2551 ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 62/2550
 51

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

IAS NO.38
Intangible assets (December 31,2006)
1 มกราคม 2551 
   ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 62/2550
52
เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุล (ปรับปรุง 2549)
IAS NO.10 Events after the Balance Sheet Date
1 มกราคม 2548
*ยกเลิก TAS 21
   
53
ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
37(1997)
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
1 มกราคม 2548
*ยกเลิก TAS 21
   
54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก(ปรับปรุง 2550)
IFRS NO.5
Non-current Assets Held for sale and Discontinued Operations
1 มกราคม 2548
   

 มาตรฐานฉบับที่ขีดเส้นใต้หมายถึง ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินปี พ.ศ. 2566 article
คำชี้แจงประกาศกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) article
สมาคมการค้า article
สรุปความแตกต่าง ที่สำคัญของหลักการทางบัญชีกับกฎหมายภาษี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ-ลูกหนี้
หลักเกณฑ์ และวิธีการนำส่งงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อัตราค่าปรับยื่นงบล่าช้าปี 2563 เป็นต้นไป article
ประกาศกรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 article
อัตราค่าปรับ กรณีไม่ยื่นงบการเงินหรือยื่นล่าช้า ถึงปี 2555 article
การยื่นแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) article
สิทธิในการได้รับ ค่าชดเชย เมื่อถูกเลิกจ้าง article
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินและความหมาย article
นิติบุคล มีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายและพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้ article
ประกันสังคม การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 article
บัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)
Accounting Act, B.E. 2543 (2000)
การโอนกิจการ และ การควบกิจการ
เงินปันผล และ เงินส่วนแบ่งกำไร พร้อม หลักการบัญชี
ตารางสรุป ภาระภาษี การควบหรือโอนกิจการ
งบกระแสเงินสด การจัดทำงบกระแสเงินสด
การปรับปรุงรายการทางบัญชี และ การแก้ไขข้อผิดพลาด
การวิเคราะห์งบการเงิน
ความแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน กับ บัญชีบริหาร ความแตกต่างระหว่างบัญชีบริหาร กับ บัญชีต้นทุน
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 , พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 - ภาษาไทย
ACCOUNTING PROFESSIONS ACT, B.E. 2547 (2004)
ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีและปัญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงานจรัสทนายความและการบัญชี จำกัด เลขที่ 334 หมู่ที่ 9 ซอยสำโรงเหนือ 21 ถนนสุขุมวิท 113 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 081-802-2731 , 02-349-4238 โทรสาร 02-349-4239 Email :jarat_inkong@yahoo.com Website : http://www.jarataccountingandlaw.com ผู้ให้การสนับสนุน จัดทำเว็บ ออกแบบเว็บ โปรโมทเว็บ เว็บดีไซน์ เว็บโฮสติ้ง by Tismarketing.com รวมเวบไซต์:
Enter Songtoday.com and Vote for this site !!!
http://www.marinerthai.com/topsite/ http://www.media4stream.com/topsites/ ท่องเที่ยว 76 จังหวัด video clip,คลิปหลุดดารา,blog,บล็อก โปรโมทเว็บ software download เขียนบล็อก สถานที่ท่องเที่ยว ทิปดีดี อาชีพเสริม ท่องเที่ยวไทย สมุนไพร โปรโมทสินค้าฟรี Celebrity Biography free software thailand travel Thailand hotels Online shopping and reviews world movie submit articles Travel Classifieds amazon compare prices web directory free wallpaper add site Electronic specifications โพสสุขสันต์ ลงประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี